Prevod sa korejskog na švedski jezik

Besplatni online prevod sa korejskog na švedski jezik

Za online prevod sa korejskog na švedski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Sasvim je svejedno da li se neki klijent obrati zaposlenima u konkretnoj poslovnici Prevodilačkog centra Akademije Oxford sa željom da dobije direktan prevod dokumenata sa korejskog jezika na švedski ili da bude izvršeno usmeno prevođenje u konkretnoj jezičkoj kombinaciji, jer može biti potpuno uveren da ga u okviru ove institucije očekuje ne samo kvalitetna i profesionalna usluga, nego i ona koja će imati vrlo povoljnu cenu.

A kada smo već pomenuli dokumenta, da kažemo i to da zahvaljujući činjenici da su prevodioci i sudski tumači sastavni deo tima svakog predstavništva konkretne institucije, klijenti mogu da dobiju kompletnu obradu kako pravnih akata i ličnih dokumenata, tako i svih onih koji čine građevinsku i poslovnu dokumentaciju, ali i tendersku, medicinsku i tehničku.

Svakako ovi stručnjaci mogu kompletno da obrade i dokumenta iz domena nauke i obrazovanja, odnosno ona koja se predaju nadležnim institucijama (različiti tipovi izjava, saglasnosti, potvrda i uverenja).


Prevođenje sa korejskog na švedski
Prevođenje sa švedskog na korejski

Pod pojmom kompletna obrada se podrazumeva direktno prevođenje dokumenata sa korejskog jezika na švedski i njihova overa, a koju u ovom slučaju vrši sudski tumač.

Ipak, prethodno pomenutu overu ne smemo pomešati sa onom koja nije obavezujuća za svaki dokument, ali koja ujedno ni ne spada u ovlašćenja pomenutih stručnjaka. A pod tim mislimo na overu Haškim, to jest pečatom Apostille, pa je poželjno da svaki klijent dobije potrebne informacije o njoj. Zapravo, to podrazumeva da će kontaktirati ovlašćene državne institucije i pitati da li za ona dokumenta ili celokupnu dokumentaciju, za koju on želi da dobije prevod u konkretnoj kombinaciji jezika treba da bude izvršena ova overa i kada se taj pečat u tom slučaju stavlja. Napominjemo da se u većini slučajeva Haški pečat stavlja nakon što prevodioci i sudski tumači izvrše kompletnu obradu tog dokumenta, mada se na neka dokumenta zahteva i da on prvo bude stavljen. Ako je to slučaj, klijent mora imati na umu da se tada ne prevodi samo taj dokument, nego se takođe mora prevesti i Apostille pečat, pa se tek nakon svega toga obrađen dokument overava pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača.

Potrebno je da klijenti koji su zainteresovani za obradu dokumenata u pomenutoj varijanti izvrše i dostavljanje originala i to na uvid ovlašćenom sudskom tumaču, tako da ih mogu poslati ili putem „Pošte Srbije“ (preporučeno) ili preko kurirske službe, a svakako im je dopušteno lično da dođu u poslovnicu ove institucije i donesu originalna dokumenta.Kako se zainteresovatima omogućuje i brza izrada prevoda za bilo koju dokumentaciju ili dokument, to je isključivo u tom slučaju omogućeno dostavljanje sadržaja na zvaničnu mejl adresu ove institucije, ali je klijent isto tako obavezan da izvrši u što kraćem roku dostavljanje originalnih dokumenata.

Svako ko bude zahtevao kompletnu obradu dokumenata će imati mogućnost da samostalno izabere na koji način će ih preuzeti, nakon što sudski tumači i prevodioci svoj posao budu završili. Uz opciju slanja kompletno obrađenih sadržaja na adresu klijenta, dostupna je i ona koja podrazumeva da će oni doći lično u predstavništvo konkretne institucije i izvršiti preuzimanje obrađenih dokumenata. Inače se usluga dostavljanja sadržaja preko kurirske službe naplaćuje potpuno odvojeno od prevoda, odnosno overe, pa će klijent morati sve potrebne informacije o njenoj ceni da zatraži u okviru službe koja će dostavu i izvršiti.

Svi oni materijali koji se odnose na oblast marketinga, kao što su na primer reklamni flajeri i plakati, ali i brošure i katalozi, te PR tekstovi, ali i vizit karte i mnogi drugi, mogu isto tako da budu profesionalno obrađeni u konkretnoj jezičkoj varijanti. Napominjemo da će prevodilac i sudski tumač u tom slučaju da se maksimalno pridržavaju ne samo pravila koja važe u švedskom jeziku, nego i svih onih koja podrazumeva sama oblast marketinga.

Takođe se na zahtev klijenata vrše i direktni prevodi tekstualnih materijala sa korejskog jezika na švedski, a njihova tema se može ticati različitih grana prirodnih i društvenih nauka. Stručnjaci koji su za to zaduženi će prevesti i novinske članke, odnosno ilustrovane, dečije i druge vrste časopisa, a po potrebi i udžbenike i različita književna dela.

Podrazumeva se da klijenti mogu zahtevati i usmeno prevođenje sa korejskog jezika na švedski, a uzevši u obzir da su ovi stručnjaci specijalizovani za izvršenje kako simultanog i šapatnog, tako i konsekutivnog prevoda, na osnovu zahteva samog događaja će biti odlučeno koja od tih usluga bi bila najprimerenija. Naglašavamo da se i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, takođe nalazi među brojnim uslugama koje su u okviru pomenute institucije dostupne.

A treba svakako pomenuti i profesionalnu redakturu, što je usluga koja se primenjuje samo u situacijama kada su direktni prevodi u ponuđenoj varijanti jezika urađeni krajnje neprofesionalno, pa će tada korektori i lektori ove institucije izvršiti sve potrebne izmene i prilagoditi ih aktuelnim pravilima ciljanog jezika i same struke.

Da bi direktni prevodi web materijala sa korejskog jezika na švedski mogli da ispune svoj cilj, pobrinuće se sudski tumači i prevodioci koji će kako sajtove, tako i online prodavnice i kataloge, ali i mnoge druge sadržaje optimizovati u skladu sa pravilima SEO (Search Engine Optimisation). Time će im dati priliku da se pozicioniraju mnogo bolje u polju online pretrage, pa će to svakako imati uticaja i na poslovanje vlasnika konkretnih sadržaja. Važno je da kažemo i to da klijenti kojima je potrebna obrada softvera u konkretnoj varijanti jezika, mogu u ovoj instituciji da dobiju profesionalno preveden bilo koji program ili aplikaciju.

Podrazumeva se, takođe da se ostvaruje zahtev klijenta za obradom različitih vrsta video i audio materijala, jer pomenuti stručnjaci uz serije i informativne, te zabavne i dečije emisije, svakako mogu da prevedu i crtane filmove, ali i reklamne poruke i igrane filmove, kao i dokumentarne filmove i sve ostale audio, odnosno video sadržaje. A u želji da im se pruži mogućnost da dobiju njihovu kompletnu obradu, biće im ponuđeno i profesionalno sinhronizovanje ili titlovanje svih tih sadržaja.

Prevod PR tekstova sa korejskog jezika na švedski

Sam koncept koji podrazumeva ova vrsta reklamnih materijala je takav da se nastoji maksimalno da ne bude uočljiva poruka, koja je namenjena potencijalnim korisnicima usluga, odnosno kupcima određenog proizvoda. Baš iz tog razloga se i direktno prevođenje PR tekstova sa korejskog na švedski jezik mora primarno fokusirati na tu činjenicu, tako da sudski tumači i prevodioci, čija je obaveza izvršenje te usluge, naročiti akcenat stavljaju upravo na to. Zapravo, oni konkretnu reklamnu poruku moraju usaglasiti sa pravilima švedskog jezika, a istovremeno voditi računa i o pravilima reklamiranja. Svakako, klijenti mogu u konkretnoj kombinaciji jezika da dobiju prevedene i ostale marketinške materijale, kao što su na primer brošure i plakati, zatim reklamni flajeri i vizit karte, kao i katalozi i mnogi drugi sadržaji, koji su usmereni na prezentovanje ili neke firme ili usluge, odnosno proizvoda.

U zvaničnoj ponudi Prevodilačkog centra Akademije Oxford se nalazi i usluga koja podrazumeva prevod književnih dela u toj varijanti, a navedeni stručnjaci će osim poetskih, da prevedu i različita prozna dela književnosti. Isto tako se vrše i prevodi sa korejskog na švedski jezik za novinske članke, kao i za udžbenike i časopise bilo koje tematike.

Iako su prevodilac i sudski tumač primarno usmereni na obradu sadržaja pisanim putem, svakako se može izvršiti i usluga koja podrazumeva usmeno prevođenje u navedenoj jezičkoj kombinaciji. Takođe se zainteresovanima omogućuje i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, koja je najnovija i sasvim sigurno može zadovoljiti i najzahtevnije klijente. Naglašavamo da ovi stručnjaci osim simultanog i konsekutivnog, takođe mogu da izvrše i prevod uz pomoć šapata sa korejskog na švedski jezik. Jedini zahtev koji je iznet pred sve zainteresovane za navedenu uslugu jeste da dostave sve one podatke, koji se tiču konkretnog događaja i njegove organizacije, budući da se o izboru odgovarajuće usluge usmenog prevoda može odlučiti na osnovu informacija o tome koliko bi događaj trebalo da traje i koliko ljudi će uzeti učešće, te u skladu sa osobenostima same lokacije, na kojoj je predviđeno da on bude održan.

Budući da postoje pojedinci koji nude navedenu uslugu, ponekad klijenti njima prepuste obradu dokumenata ili drugih sadržaja, a onda se neretko dogodi da ne budu u potpunosti zadovoljni kvalitetom pružene usluge, to jest da se u konkretnim materijalima pojave određene greške, koje se svakako moraju ispraviti da bi oni mogli biti korišćeni. Tada je važno da se izvrši stručna redaktura takvih sadržaja, odnosno da profesionalni lektori, kao i korektori adekvatno isprave te propuste, a svakako je i ta usluga dostupna u okviru svakog predstavništva Prevodilačkog centra Akademije Oxford u bilo kom gradu na teritoriji naše zemlje.

Prevođenje filmova sa korejskog na švedski jezik

U slučaju da su nekom klijentu potrebni direktni prevodi filmova sa korejskog na švedski jezik, ne sumnjamo da će ga obradovati informacija da je u apsolutno svim poslovnicama Prevodilačkog centra Akademije Oxford dostupna kako ta, tako i usluga koja podrazumeva njihovo profesionalno titlovanje ili sinhronizacija. Svakako, prevodioci i sudski tumači osim dokumentarnih i igranih filmova ma kog žanra, obrađuju i crtane, kao i animirane filmove, ali i reklamne poruke i zabavne emisije, odnosno serije i obrazovne, te informativne emisije, to jest bilo koji video ili audio sadržaj.

Napomenuli bismo i to da se može izvršiti profesionalan prevod tekstualnih materijala sa korejskog jezika na švedski, a kojom prilikom navedeni stručnjaci maksimalno kvalitetno obrađuju i stručne tekstove i sve one koji će biti dostupni širem krugu čitalaca, odnosno popularne. Bilo da se oni bave tematikom iz domena obrazovanja, medicine i turizma ili građevinske industrije, odnosno psihologije, te informacionih tehnologija, komunikologije i farmacije, klijenti mogu biti sigurni u to da će sudski tumač i prevodilac njihovoj obradi pristupiti vrlo profesionalno. A svakako će se pobrinuti da prevedu i popularne, te stručne tekstove čija tema se odnosi na oblast ekologije i zaštite životne sredine, finansija i menadžmenta, odnosno prava, marketinga i politike, ali i ekonomije i bankarstva, te generalno govoreći svih ostalih grana kako prirodnih nauka, tako isto i društvenih.

Uz pomenute usluge, može biti ostvaren zahtev i onog klijenta kome su neophodni direktni prevodi web sajtova sa korejskog na švedski jezik, s tim da takođe mogu da budu profesionalno obrađeni i online katalozi, zatim programi različite vrste, kao i internet prodavnice, aplikacije i mnogi drugi sadržaji koji su za globalnu mrežu primarno vezani. Samim tim što prevodilac i sudski tumač, takođe poznaju i sva pravila koja se odnose na SEO (Search Engine Optimisation) i koja po potrebi primenjuju tokom obrade pomenutih materijala, klijenti maju mogućnost da dobiju ne samo stručno prevedene online sadržaje, nego i one koji su optimizovani u skladu sa pravilima koja su u tom trenutku važeća.

Prevodi ličnih dokumenata sa korejskog jezika na švedski

Potpuno je svejedno za koji lični dokument klijent želi da dobije prevod u navedenoj jezičkoj kombinaciji, jer se obradi pristupa u skladu sa zakonskim pravilima, pa se najpre vrši direktno prevođenje ličnih dokumenata sa korejskog na švedski jezik, a zatim se radi overavanje tako obrađenog dokumenta, a što je usluga koju mora da izvrši zvanično ovlašćeni sudski tumač.

Prema takvom principu funkcioniše i obrada svih drugih dokumenata, a od zainteresovanih se prvenstveno zahteva da poštuju vrlo važno pravilo, te da prilikom slanja sadržaja za koje im je potrebna ova usluga, prilože i originale, jer će njih da koristi pomenuti stručnjak neposredno pre izvršenja overe.

Takođe je dobro da klijenti imaju na umu da se overa Haškim, to jest pečatom koji je poznat i kao Apostille, mora izvršiti za konkretni dokument, a samo ukoliko je to navedeno zakonskim odredbama. Međutim, kako prevodilac i sudski tumač koje zapošljava Prevodilački centar Akademije Oxford nemaju pravo tu vrstu overe da izvrše, potrebno je da svaki klijent zatraži relevantne informacije u okviru državnih institucija, koje su za to nadležne.

Klijenti mogu zahtevati kompletnu obradu kako uverenja o državljanstvu, pasoša i izvoda iz matične knjige venčanih, odnosno dozvole za boravak i lične karte, saobraćajne dozvole i vozačke, tako i izvoda iz matične knjige umrli i rođenih, ali i radne dozvole, potvrde o prebivalištu i svih ostalih ličnih dokumenata.

Isto tako će sudski tumači i prevodioci ostvariti zahtev svakog klijenta kome su potrebni i direktni prevodi medicinske dokumentacije sa korejskog na švedski jezik (uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima, lekarski nalazi i druga), te će naravno prevesti i sva dokumenta koja ulaze u sastav građevinske, tehničke, poslovne i tenderske dokumentacije (fakture, građevinski projekti, osnivački akt preduzeća, rešenje o osnivanju pravnog lica, uputstvo za rukovanje, poslovne odluke, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, statut preduzeća, finansijski i revizorski izveštaji, deklaracija proizvoda, godišnji izveštaji i mnoga druga).

Ovi stručnjaci su, takođe specijalizovani i za obradu bilo kog dokumenta, koji neka nadležna služba može da zahteva, a što se prvenstveno odnosi kako na potvrde i izjave različite vrste, tako i na saglasnosti i uverenja. Izuzev potvrde o stanju računa u banci i potvrde o redovnim primanjima, te uverenja o neosuđivanosti, prevodioci i sudski tumači vrše kompletnu obradu i za potvrdu o slobodnom bračnom stanju, saglasnost za zastupanje i uverenje o nekažnjavanju, ali i za potvrdu o stalnom zaposlenju, te za mnoga druga dokumenta ovog tipa.

Podrazumeva se, takođe da klijenti mogu zahtevati direktan prevod pravnih akata sa korejskog na švedski jezik, te će se stručna lica koja su zaposlena u navedenoj instituciji potruditi da taj njihov zahtev maksimalno profesionalno izvrše. Pored tekovina Evropske Unije, sudskih žalbi i odluka, odnosno ugovora i sudskih tužbi, oni će pristupiti kompletnoj obradi i punomoćja za zastupanje, licenci i ugovora, ali i presuda o razvodu braka, zatim sertifikata i svih ostalih sadržaja koji su primarno vezani za oblast prava, odnosno sudstva.

Moramo reći i to da sudski tumač i prevodilac, isto tako mogu odgovoriti na zahtev klijenata koji žele da dobiju kompletno obrađenu diplomu i dodatak diplomi ili, pak nastavne planove i programe fakulteta. Takođe, oni mogu da izvrše i direktno prevođenje svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole sa korejskog na švedski jezik, ali i uverenja o položenim ispitima, prepisa ocena i rezultata naučnih istraživanja, te po potrebi prevode i overavaju i naučne patente, odnosno seminarske, diplomske i naučne radove, kao i potvrde o redovnom školovanju, ali i mnoge druge materijale koji su prvenstveno vezani za obrazovanje ili nauku.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na korejski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje