Prevodi sa korejskog na ruski jezik

Besplatni online prevod sa korejskog na ruski jezik

Za online prevod sa korejskog na ruski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevodi sa korejskog na ruski jezik

Svakako je jedan od osnovnih ciljeva koje Prevodilački centar Akademije Oxford ima da se ostvari zahtev svakog klijenta, pa je tako među brojnim uslugama koje zaposleni u ovoj instituciji pružaju i direktno prevođenje sa korejskog jezika na ruski.

Inače, prevodioci i sudski tumači u konkretnoj jezičkoj varijanti mogu da obrade bilo koju vrstu sadržaja za koje klijent zahteva prevod, ali i da mu omoguće mnogobrojne usluge, koje bi mogle da se smatraju kao dodatne.

Jedna od takvih, svakako je i profesionalna redaktura, koja uključuje korekturu i lekturu, a isključivo oni stručnjaci čija je to specijalnost, to jest lektori i korektori, su zaduženi da je izvrše. Pored toga, prilikom obrade video i audio materijala, klijenti mogu da dobiju i njihovu profesionalnu sinhronizaciju, kao i titlovanje. Upravo zahvaljujući tome se obrađene reklamne poruke, zatim dečije emisije, serije i igrani filmovi, ali i informativne emisije, te crtani i dokumentarni filmovi, kao i animirani, odnosno zabavne emisije i ostali video i audio materijali, praktično odmah nakon obrade od strane stručnjaka zaposlenih u ovoj instituciji mogu plasirati i to gde god klijent želi.


Prevođenje sa korejskog na ruski
Prevođenje sa ruskog na korejski

Isto tako bi valjalo pomenuti i da sudski tumač i prevodilac mogu izvršiti usmeno prevođenje sa korejskog jezika na ruski, to jest u skladu sa potrebama samog događaja i njegovih učesnika, oni primenjuju kako šapatni, tako i konsekutivni, ali i simultani prevod. Pored same usluge, postoji mogućnost da klijenti po izuzetno pristupačnim uslovima izvrše i iznajmljivanje najsavremenije opreme za simultano prevođenje.

A ovi stručnjaci, u skladu sa zahtevima obrađuju i različite sadržaje iz domena kako marketinga, tako isto i interneta. Uz PR tekstove, plakate i reklamne letke, odnosno brošure, oni će maksimalno profesionalno da prevedu i reklamne kataloge, ali i flajere, zatim web sajtove, softvere (programe i aplikacije svih vrsta), online prodavnice i uopšteno rečeno, sve ostale sadržaje koji služe ili za reklamiranje ili su vidljivi na internetu, odnosno za njega su na neki način vezani. Svi klijenti koji su zainteresovani za njihovu obradu, prvo moraju imati na umu da pomenuti stručnjaci poseduju višegodišnje iskustvo u radu, te da tokom prevođenja marketinških materijala u ovoj varijanti jezika oni prilagođavaju poruku iz originalnih sadržaja duhu ruskog jezika. Na prvom mestu zahvaljujući upravo tome će se svaki Rus, to jest govornik ovog jezika, upoznati sa sadržinom bilo kog od navedenih materijala i to na najprimereniji način, te se pretpostavlja da će uskoro postati korisnik prezentovane usluge ili, pak kupac određenih proizvoda. Što se tiče obrade internet materijala, tu je vrlo važno da klijent zna da neće dobiti samo njihov prevod, već i sadržaje koji su u skladu sa pravilima SEO (Search Engine Optimisation), to jest koji su u potpunosti prilagođeni globalnoj pretrazi. Sve što smo pomenuli vezano za obradu marketing i web materijala, zapravo će imati izuzetno pozitivan efekat na poslovanje ili fizičkih ili pravnih lica, koji su vlasnici tih materijala.

Svakako su u ponudi i direktni prevodi naučnih i popularnih tekstova sa korejskog jezika na ruski, a njihova tema se može odnositi na bilo koju naučnu disciplinu, nevezano za to da li je ona iz domena prirodnih ili društveni nauka. Podrazumeva se da će prevodioci i sudski tumači na zahtev bilo kog klijenta prevesti i romane, odnosno sva ostala prozna, ali i poetska književna dela, te časopise svih vrsta, zatim udžbenike i članke iz novina.Posebna pažnja mora biti obraćena na prevod dokumenata u toj kombinaciji jezika, uzevši u obzir da klijenti kojima je ta usluga potrebna imaju mogućnost na jednom mestu da dobiju njihovu kompletnu i profesionalnu obradu. Da budemo malo precizniji, stručnjaci koji su zaposleni u okviru svake poslovnice ove institucije, najpre rade prevod različitih dokumenata u navedenoj varijanti jezika, a kada oni budu završili sa tim postupkom, pristupaju i finalizaciji, to jest rade overu. Moramo naglasiti da je u pitanju overa pečatom sudskog tumača, koji je od strane relevantnih državnih institucija za sprovođenje tog postupka zvanično ovlašćen, a da se ona naravno razlikuje od one koja podrazumeva stavljanje specijalne vrste pečata, koji je poznat kao Haški, to jest takozvani Apostille. Preciznije govoreći, apsolutno svako kome je potrebna profesionalna obrada dokumenata dobija sadržinu koja je spremna za nesmetano korišćenje, jer se tako obrađen dokument tretira kao potpuno pravno validan.

Važno je da svaki pojedinačni klijent, kome je potrebna obrada dokumenata u ovoj varijanti jezika, obavezno priloži i originalne sadržaje na uvid, ali pre svega toga bi on trebalo da se detaljno informiše i o već pomenutoj vrsti overe, to jest o stavljanju specijalizovanog haškog pečata na određena dokumenta. U principu, taj pečat se stavlja na svaki dokument za koji je predviđeno slovom zakona, a profesionalni sudski tumači i prevodioci Akademije Oxford ne poseduju informacije o tome, budući da to nije svrstano u njihovu zvaničnu nadležnost. Svakako bi klijenti trebalo da pitaju da li Apostille pečat treba da bude stavljen na dokumenta za koja oni zahtevaju prevod u konkretnoj jezičkoj varijanti, pa u slučaju da dobiju podatak da taj zahtev mora biti ispunjen, očekuje se da saznaju i kada se taj pečat na konkretna dokumenta mora staviti. Najjednostavnije rečeno, Haški pečat se u skladu sa odredbama zakona, na pojedina dokumenta stavlja tek nakon što pomenuti stručnjaci završe sa njihovim prevodom, odnosno overom, a što je ujedno i jednostavniji postupak. U drugom slučaju, može da bude potrebno prvo da se stavi Apostille pečat, ali klijenti svakako moraju znati da prevodilac i sudski tumač imaju obavezu u tom slučaju da prevedu kako sadržinu samog dokumenta, tako i ovog pečata, pa tek kada sve to izvrše, dolazi na red overa pečatom ovlašćenog sudskog tumača. Dobijanjem svih ovih podataka, klijenti svakako štede vreme, tako da je upravo to i razlog zbog čega im se preporučuje da prvo kontaktiraju nadležne službe i dobiju potrebne informacije, pa da onda pristupe dostavljanju dokumenata pomenutim stručnjaci.

Kako je vrlo važno da na uvid prilože originalna dokumenta, to podrazumeva da imaju opciju da ih pošalju ili preko kurirske službe ili preporučenom poštanskom pošiljkom, odnosno mogu i da ih lično donesu u bilo koju poslovnicu ove institucije.

Samo onda kada neko zahteva hitan prevod dokumenata sa korejskog jezika na ruski, ima dozvolu da prvo pristupi njihovom slanju elektronskim putem, a nakon što skenirana dokumenta dostavi preko mejla, dužan je svaki klijent i da ispoštuje već pomenuto pravilo, to jest da na uvid priloži originale, ali to mora biti na najbrži mogući način.

Za bilo koju drugu vrstu sadržaja, koja ne uključuje overu pečatom sudskog tumača se dozvoljava najjednostavniji mogući način slanja, to jest prosleđivanje konkretnih sadržaja na mejl jedne od poslovnica navedene institucije.

Pravila koja se odnose na preuzimanje obrađenih materijala se, svakako razlikuju, a u zavisnosti od toga o čemu je reč, pa tako klijenti koji ih dostave preko mejla mogu na istovetan način da ih i preuzmem. A za dokumenta je predviđeno ili lično preuzimanje ili dostavljanje obrađenih sadržaja na adresu klijenta, ali je bitno da zainteresovani znaju da kurirska služba vrši dostavu i svakako uslugu naplaćuje u skladu sa tada važećim cenovnikom, direktno od klijenta koji se opredeli za takav princip preuzimanja dokumenata.

Bilo da su klijentima potrebni direktni prevodi pravnih akata sa korejskog jezika na ruski (tekovine Evropske Unije, presude o razvodu braka, sudske žalbe, ugovori, licence, sudske tužbe, punomoćje za zastupanje, sudske odluke, sudska rešenja, sertifikati i druga) ili poslovne dokumentacije (finansijski izveštaji, rešenje o osnivanju pravnog lica, godišnji izveštaji, statut preduzeća, fakture, revizorski izveštaji, osnivački akt preduzeća, poslovne odluke i sva ostala dokumenta koja ulaze u sastav te vrste dokumentacije), mogu biti potpuno sigurni da će profesionalni sudski tumači i prevodioci ne samo izvršiti njihovu kompletnu obradu, već će nastojati da to učine i u najkraćem mogućem roku.

Pomenuta stručna lica su, isto tako specijalizovana i za obradu svih ličnih dokumenata, počev od pasoša, vozačke dozvole, potvrde o prebivalištu i lične karte, preko uverenja o državljanstvu, radne dozvole i saobraćajne, pa do izvoda iz matične knjige venčanih i rođenih, te izvoda iz knjige umrlih, a podrazumeva se da će izvršiti prevod u toj varijanti jezika i za bilo koji drugi lični dokument.

Sva ona dokumenta koja čine kako medicinsku dokumentaciju (specifikacije farmaceutskih proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, lekarski nalazi i mnoga druga), svakako pomenuti stručnjaci mogu u konkretnoj jezičkoj varijanti da obrade, a ako to neki klijent zahteva, ali će naravno izvršiti i prevod građevinske, tenderske i tehničke dokumentacije sa korejskog jezika na ruski. Tom prilikom će oni kompletno da obrade i apsolutno sva dokumenta koja u njihov sastav ulaze, kao što su na primer laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstvo za rukovanje i građevinski projekti, te deklaracije proizvoda i druga.

Jedna od najčešće zahtevanih usluga, kada je prevođenje u ovoj varijanti jezika u pitanju, sasvim sigurno je i kompletna obrada različitih dokumenata koja se predaju u okviru nadležnih državnih institucija, što uključuje prevod kako saglasnosti i izjava bilo koje vrste, tako i potvrda, ali i uverenja (potvrda o stanju računa u banci, uverenje o neosuđivanosti, saglasnost za zastupanje, potvrda o stalnom zaposlenju, potvrda o visini primanja, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o slobodnom bračnom stanju i ostala dokumenta tog tipa).

Nama je još ostalo da istaknemo činjenicu da klijente u svakoj poslovnici ove institucije očekuju i direktni prevodi potvrde o redovnom školovanju sa korejskog jezika na ruski, s tim da svakako prevodilac i sudski tumač mogu na njihov zahtev kompletno da obrade i svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, potom prepis ocena i diplomu i dodatak diplomi, ali isto tako i uverenje o položenim ispitima, te nastavne planove i programe fakulteta, to jest različita dokumenta koja se tiču oblasti obrazovanja. Svakako će oni da pristupe i profesionalnoj obradi seminarskih, kao i diplomskih radova različite tematike, ali će odgovoriti adekvatno i na zahtev svakog klijenta koji želi da dobije stručno obrađene rezultate naučnih istraživanja, odnosno naučne radove ili patente, te bilo koju drugu vrstu sadržaja koja se isključivo tiče oblasti nauke.

Prevod web kataloga sa korejskog jezika na ruski

Samim tim što profesionalni prevodioci i sudski tumači, uz umeće obrade internet kataloga i ostalih sadržaja koji su dostupni online, poznaju i primenu svih alata koji se tiču njihovog optimizovanja, te se podrazumeva i da klijenti zainteresovani za njihovu obradu, zapravo dobijaju maksimalno profesionalno i kvalitetno obrađene sadržaje ove vrste. Njjednostavnije rečeno, ako se mora izvršiti direktno prevođenje online kataloga sa korejskog na ruski jezik, odnosno kada pomenuti stručnjaci obrađuju sajtove ili, pak različite vrste što programa, što aplikacija, te mnoge druge online sadržaje, istovremeno se primenjuju i smernice koje SEO podrazumeva (Search Engine Optimisation). Na prvom mestu zahvaljujući tome se sadržina konkretnih materijala prilagođava pravilima pretrage na internetu, tako da se i mesto koje oni zauzimaju u velikoj meri poboljšava.

Pored toga, klijenti u svakom predstavništvu Prevodilačkog centra Akademije Oxford mogu da dobiju i direktan prevod tekstualnih materijala u toj jezičkoj kombinaciji, a podrazumeva se da će ovi stručnjaci svakako obraditi kako stručne tekstove različite sadržine, tako i one koji se smatraju popularnim, budući da su namenjeni široj grupi čitalaca. Tema sadržaja za koje klijent zahteva obradu u navedenoj kombinaciji jezika se može odnositi kako na politiku, ekonomiju i pravo, odnosno bankarstvo i finansije, tako isto i na menadžment, građevinsku industriju i komunikologiju, ali i na marketing i oblast informacionih tehnologija, te isto tako i na farmaciju, obrazovanje i medicinu. Takođe, ovi stručnjaci mogu da prevedu i tekstove koji su primarno usmereni na nauku, ali i na turizam, zatim psihologiju i sociologiju, te na ekologiju i zaštitu životne sredine, odnosno na oblast filozofije i uopšteno rečeno, prevod se vrši za sve tekstove koji obrađuju temu iz različitih naučnih disciplina, a koje se mogu svrstati ili u domen prirodnim ili društvenih nauka.

Zahvaljujući prisustvu stručnjaka koji su zaduženi za vršenje titlovanja i sinhronizovanja audio i video sadržaja, svi klijenti kojima su, recimo potrebni direktni prevodi igranih filmova sa korejskog na ruski jezik, ustvari u okviru konkretne poslovnice ove institucije dobijaju njihovu kompletnu obradu. Naglašavamo da prevodilac i sudski tumač, svakako u toj jezičkoj varijanti mogu da prevedu i serije, kao i zabavne i informativne radijske i televizijske emisije, ali i crtane, odnosno animirane i dokumentarne filmove, te obrazovne emisije, reklamne poruke i bilo koju drugu vrstu sadržaja, koja bi trebalo da bude emitovana u bioskopu, na televiziji, internetu ili radiju bioskopu.

Prevodi licenci i sertifikata sa korejskog na ruski jezik

Bilo koju vrstu sertifikata ili licenci, stručnjaci koji čine stalni tim svake od preko 20 poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford mogu, ne samo da prevedu u konkretnoj kombinaciji jezika, nego i da obrade uz maksimalno poštovanje pravila, to jest da izvrše overu dokumenta koji prethodno budu preveli.

Zapravo se prevod licence i sertifikata sa korejskog jezika na ruski sastoji od dva segmenta, a u pojedinim slučajevima zakonska pravila navode da se na neka dokumenta mora staviti još jedna vrsta specijalnog pečata. Kako prevodilac i sudski tumač nemaju adekvatnu nadležnost da taj tip overe izvrše, to ova institucija i iznosi opštu preporuku svakom svom klijentu, koji u konkretnoj jezičkoj varijanti zahteva prevod bilo kog dokumenta da se blagovremeno raspita u okviru nadležnih institucija Republike Srbije da li se Haški, odnosno takozvani Apostille pečat na njih mora staviti. Važno je da svako od njih sazna i da li se pomenuti pečat stavlja na samom početku obrade ili tek onog trenutka kada ovi stručnjaci svoj deo posla budu završili, budući da najpre od toga zavisi i celokupan tok obrađivanja dostavljenih dokumenata. Napominjemo da overa pečatom sudskog tumača nije isto što i stavljanje Haškog pečata, a da jedna drugu ni u kom slučaju ne isključuju.

Takođe je bitno napomenuti i to da svaki klijent koji u ovoj varijanti jezika želi da dobije prevede bilo koji dokument, svakako ima obavezu da obezbedi i originalne sadržaje ovim stručnjacima, to jest da ih prethodno dostavi njima na uvid. Uzevši u obzir da je postupak overe od strane sudskog tumača precizno određen zakonskim aktima, to automatski znači i da će on prvo uporediti preveden i originalan dokument, pa će isključivo nakon što se sam uveri da nema razlike među njima i da uradi overu, a u skladu sa pravilima.

Sem različitih vrsta licenci i sertifikata, a na zahtev klijenata će prevodilac i sudski tumač da prevedu i sudska rešenja, kao i sudske tužbe i presude, ali i ugovore, te sudske odluke i punomoćje za zastupanje, zatim sudske žalbe, tekovine Evropske Unije i svaki drugi dokument koji je prvenstveno vezan za oblast prava ili spada u domen sudstva.

U aktuelnoj ponudi su i direktni prevodi medicinske dokumentacije sa korejskog jezika na ruski, a što podrazumeva maksimalno profesionalnu, ali i kompletnu obradu ne samo lekarskih nalaza, već i specifikacija farmaceutskih proizvoda, kao i dokumentacije o medicinskim proizvodima, odnosno uputstava za lekove i karakteristike proizvoda, te svakog drugog dokumenta koji u sastav konkretnog tipa dokumentacije zvanično ulazi.

Različite vrste saglasnosti, potvrda i izjava, ali i uverenja takođe mogu da budu prvo prevedene u ovoj kombinaciji jezika, a zatim u skladu sa aktuelnim pravilima i overena. Pored saglasnosti za zastupanje, te potvrde o slobodnom bračnom stanju i uverenja o nekažnjavanju, prethodno pomenuti stručnjaci kompletno obrađuju i potvrdu o stanju računa u banci, kao i potvrdu o visini primanja, ali i uverenje o neosuđivanosti, te potvrdu o stalnom zaposlenju i mnoga druga dokumenta koja klijent mora da preda određenoj državnoj institiciji.

Kompletna obrada diplome i dodatka diplomi takođe može na zahtev klijenta da bude izvršena, a sudski tumač i prevodilac će adekvatno odgovoriti i na zahtev svakoga kome je potrebno direktno prevođenje svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole sa korejskog na ruski jezik. A svakako će oni prevesti, te potom i overiti uverenje o položenim ispitima, nastavne planove i programe fakulteta, kao i prepis ocena, odnosno potvrdu o redovnom školovanju, ali i mnoge druge sadržaje vezane za oblast obrazovanja, kao što su na primer seminarski ili diplomski radovi.

U većini slučajeva, klijenti u konkretnoj varijanti jezika zahtevaju i kompletnu obradu različitih ličnih dokumenata (radna dozvola, uverenje o državljanstvu, dozvola za boravak, izvod iz matične knjige rođenih, vozačka dozvola, pasoš, izvod iz matične knjige venčanih, potvrda o prebivalištu, lična karta, izvod iz matične knjige umrlih, saobraćajna dozvola i ostala), a stručna lica koja ova specijalizovana institucija zapošljava će, na osnovu potreba svakog pojedinačnog klijenta da prevedu, a posle toga i overe pečatom sudskog tumača i sva ona dokumenta koja ulaze u sastav kako poslovne dokumentacije (fakture, statut preduzeća, rešenje o osnivanju pravnog lica, godišnji i revizorski izveštaji, finansijski izveštaji, poslovne odluke, osnivački akt preduzeća i druga), tako i sva ona koja čine tendersku i tehničku dokumentaciju, ali i građevinsku (deklaracije proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstvo za rukovanje, građevinski projekti i sva ostala koja nisu pomenuta, a zvanično su svrstana u bilo koju od pomenutih dokumentacija).

Valjalo bi da naglasimo i to da su prevodilac i sudski tumač specijalizovani, pored ostalog i za izvršenje usluge koja uključuje direktan prevod rezultata naučnih istraživanja sa korejskog jezika na ruski. Prema potrebama i zahtevima klijenata, navedena stručna lica mogu maksimalno profesionalno da obrade kako naučne patente, tako i naučne radove, te sva ostala dokumenta i druge vrste sadržaja, a koji su primarno vezani za nauku.

Prevođenje novinskih članaka sa korejskog na ruski jezik

Kada je u pitanju ona vrsta usluge koja se odnosi na profesionalnu obradu ovih sadržaja, svakako naglašavamo da su direktni prevodi članaka iz novina sa korejskog jezika na ruski dostupni u svakoj poslovnici dostupni, a potpuno je svejedno kojom tematikom se konkretni sadržaji bave i koje su tačne dužine, odnosno kompleksnosti. Naime, profesionalni prevodioci i sudski tumači, čija je baš to i specijalnost, poseduju sasvim dovoljan nivo radnog iskustva da mogu relativno brzo i lako da prevedu članke bilo koje tematike. A oni, takođe mogu, u situaciji kada to neki klijent zahteva, da obrade i sadržinu bilo kog časopisa, nevezano za to da li se radi o stručnom ili popularnom, odnosno dečijem, ilustrovanom ili nekom drugom časopisu. Svakako će se potruditi da, isto tako profesionalno i kvalitetno prevedu književna dela i to kako ona koja se svrstavaju u poetska, tako i prozna.

Pored već pomenutih stručnih lica, Prevodilački centar Akademije Oxford zapošljava i korektore, ali i lektore, a oni su zaduženi za izvršenje profesionalne redakture, kad god je to klijentima potrebno. Naime, u pojedinim situacijama se događa da klijent prevođenje različitih sadržaja u ovoj varijanti jezika prepusti licima, koja nisu profesionalno osposobljena za izvršenje tog posla, pa samim tim i čine određene greške prilikom obrade tih sadržaja. Upravo tada je potrebno angažovati ova stručna lica, sa višegodišnjim radnim iskustvom, kako bi oni na što bezbolniji način ispravili sve te greške i zapravo, tom klijentu pružili priliku da ima kvalitetno obrađene materijale.

Ističemo i da isto tako sudski tumač i prevodilac, na zahtev klijenata rade i direktan prevod marketinških materijala sa korejskog jezika na ruski, a što čine uz maksimalno poštovanje Kako pravila prevodilačke struke, tako isto i pravila marketinga. Pod tim se misli na činjenicu da oni prilagođavaju određenu poruku koja se nalazi bilo u reklamnim brošurama, PR tekstovima ili katalozima, te flajerima, plakatima i sličnim materijalima i to govornicima ruskog jezika. Zapravo se naročita pažnja tokom obrade ovih i mnogih drugih reklamnih materijala i posvećuje adekvatnom prevođenju takve poruke, jer je potrebno da ona pronađe najbolji put upravo do lica kojima je maternji jezik ruski, to jest do svih onih osoba koje će doći u dodir sa konkretnim materijalima, a služe se tim jezikom. Potrebno je istaći i da klijenti u navedenoj varijanti jezika, a u okviru bilo kog predstavništva naše institucije mogu da dobiju i profesionalno prevedene vizit kartice.

A uz sve do sada pomenute usluge, koje se tiču na prvom mestu prevoda u pisanoj varijanti, prevodilac i sudski tumač, takođe mogu da izvrše i usmeno prevođenje sa korejskog jezika na ruski, te će klijentima biti ponuđeno i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje poslednje generacije.

Mora se pomenuti i vrlo važna informacija koja se odnosi na ovu uslugu, a tiče se činjenice da prethodno navedeni stručnjaci, po potrebi mogu da izvrše ne samo simultani prevod, koji je ujedno i vrlo često primenjivan, već isto tako i takozvani konsekutivni, ali i prevod uz pomoć šapata. Isključivo iz tog razloga je i istaknuto da svaki klijent koji ima potrebu baš njih da angažuje, a kako bi se navedena usluga profesionalno bila izvršena, prethodno mora da obezbedi sve relevantne informacije, na osnovu kojih će se doći do zaključka koja od svih tih usluga bi trebalo konkretnom prilikom da bude primenjena. Zapravo je važno da budu dostavljene informacije ne samo o predviđenom broju učesnika, odnosno o trajanju samog događaja, nego isto tako i o osnovnim karakteristikama mesta na kome bi on trebalo da bude sproveden. Svakako bi klijent trebalo da ukaže i na specifične detalje, a u slučaju da ih ima, te je neophodno i da pomenuti stručnjaci sve te informacije imaju, a kako bi u što kraćem roku zvanično mogli da donesu odluku koja je to usluga od svih pomenutih, koja će ispuniti apsolutno sve zahteve kako samog organizatora tog događaja, tako i svih osoba koje će u njemu uzeti učešće.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na korejski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje