Prevodi sa korejskog na francuski jezik

Besplatni online prevod sa korejskog na francuski jezik

Za online prevod sa korejskog na francuski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevodi sa korejskog na francuski jezik

Na prvom mestu se mora istaći podatak da se svakom pojedinačnom klijentu, koji je zainteresovan za direktan prevod dokumenata sa korejskog jezika na francuski omogućuje njihova obrada u skladu sa zakonskim pravilima i to u svakom predstavništvu Prevodilačkog centra Akademije Oxford.

Zapravo su u toj instituciji, pored ostalih stručnjaka, zaposleni i prevodioci i sudski tumači, čija je oblast delovanja vezana za profesionalnu obradu sadržaja na oba ova jezika . Zahvaljujući tome, klijenti uz prevod različitih dokumenata u toj varijanti jezika imaju mogućnost da na jednom mestu dobiju i njihovu finalnu obradu, to jest overu, što je usluga a koju su zaduženi upravo zvanično ovlašćeni sudski tumači. Klijent koji bude dobio tako obrađen bilo koji dokument, ima pravo da ga koristi u apsolutno svakoj situaciji, budući da se sa zakonskog aspekta oni tretiraju kao validni.

Glavni uslov, koji mora da bude u potpunosti ispoštovan kako bi bilo koji dokument bio pravilno obrađen, jeste da zainteresovani klijenti izvrši dostavljanje originalnih sadržaja na uvid ovim stručnjacima. A uz mogućnost da ih pošalje preko kurirske službe, on isto tako može da se opredeli i za opciju donošenja originalnih dokumenata u prostorije ove specijalizovane institucije ili za slanje preporučenom pošiljkom putem "Pošte Srbije".


Prevođenje sa korejskog na francuski
Prevođenje sa francuskog na korejski

Svakako je dozvoljeno zahtevati i hitno prevođenje dokumenata sa korejskog jezika na francuski, a da bi to bilo sprovedeno u delo, klijenti bi trebalo prvo da sadržaje skeniraju i pošalju na mail adresu ove institucije, ali i da odmah posle toga izaberu najbrži od svih postupaka, koji su prethodno navedeni i dostave originalna dplumenta.

Ističemo da se i preuzimanje dokumenata koji su prevedeni i overeni vrši na specifičan način, tako da klijenti imaju pravo da se opredele između mogućnosti da im budu isporučena na adresu i da ih preuzmu lično u predstavništvu ove institucije. S obzirom na to da se zadužuje kurirska služba za dostavljanje ovih sadržaja na adresu klijenta, to je potrebno da upravo on izvrši plaćanje, a u trenutku kada kompletno obrađene sadržaje bude preuzimao.

Najvažnije je napomenuti da prevodilac i sudski tumač mogu maksimalno profesionalno da obrade bilo koji dokument, to jest da će oni ispoštovati zahtev bilo kog klijenta, bez obzira da li su mu potrebni prevodi ličnih dokumenata sa korejskog jezika na francuski (uverenje o državljanstvu, dozvola za boravak, izvod iz matične knjige rođenih, radna dozvola, pasoš, izvod iz matične knjige venčanih, vozačka dozvola, lična karta, izvod iz matične knjige umrlih, saobraćajna dozvola, potvrda o prebivalištu i druga) ili želi da dobije kompletno obrađena pravna akta bilo koje vrste (tekovine Evropske unije, presuda o razvodu braka, sudske žalbe, ugovori, sudske odluke, licence, sudska rešenja, punomoćje za zastupanje, sertifikati, sudske tužbe i druga dokumenta iz domena sudstva ili prava).Isto tako, ova stručna lica mogu prema pravilima da obrade kako lekarske nalaze, tako i specifikacije farmaceutskih proizvoda, zatim dokumentaciju o medicinskim proizvodima, ali i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, kao i sva ostala dokumenta koja se zvanično smatraju sastavnim delom medicinske dokumentacije. Različite vrste kako saglasnosti i potvrda, tako i izjava i uverenja, počev od potvrda o slobodnom bračnom stanju i saglasnosti za zastupanje, odnosno uverenja o neosuđivanosti, pa do potvrda o stanju računa u banci, odnosno o stalnom zaposlenje, kao i uverenja o nekažnjavanju i potvrda o visini primanja, odnosno generalno sva dokumenta koja se predaju nadležnim službama, sudski tumač i prevodilac takođe u navedenoj jezičkoj kombinaciji mogu u optimalnom roku da obrade.

Podrazumeva se svakako da vrše i direktno prevođenje poslovne dokumentacije sa korejskog jezika na francuski, a što primarno podrazumeva profesionalnu obradu poslovnih odluka, rešenja o osnivanju pravnog lica i faktura, ali i statuta preduzeća, zatim godišnjih i revizorskih izveštaja, te osnivačkih akata preduzeća, odnosno finansijskih poslovnih izveštaja i drugih nenavedenih dokumenata koja se tiču poslovnog procesa bilo preduzetnika ili pravnih lica.

Naravno da pomenuti stručnjaci, a u skladu sa zahtevom klijenta mogu da prevedu, pa posle toga i overe različita dokumenta koja čine građevinsku i tehničku, odnosno dokumentaciju za tendere, kao što su na primer deklaracije proizvoda i građevinski projekti, te uputstvo za rukovanje, laboratorijske analize tehničkih uzoraka i druga.

Valjalo bi da pomenemo i to da profesionalni sudski tumači i prevodioci ostvaruju zahtev svakog klijenta koji želi u konkretnoj jezičkoj kombinaciji da dobije kompletno obrađena bilo koja dokumenta koja spadaju u oblast nauke ili obrazovanja. Prvenstveno se pod tim misli na prepis ocena, naučne patente i rezultate naučnih istraživanja, odnosno na diplomu i dodatak diplomi, s tim da oni svakako, na zahtev obrađuju i uverenje o položenim ispitima, zatim nastavne planove i programe fakulteta, te svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, ali i potvrdu o redovnom školovanju kao i različite vrste radova koji su svrstani u ove oblasti, poput na primer seminarskih, naučnih ili diplomskih.

Osnovni uslovi za pravilnu obradu bilo kog dokumenta jeste, kao što smo već pomenuli njihov prevod u konkretnoj kombinaciji jezika, a zatim i overa pečatom sudskog tumača. Ipak, klijenti moraju imati na umu da se u pojedinim slučajevima to ne može tretirati kao validan postupak obrade, budući da je zakonskim aktima navedeno da se na neka dokumenta mora staviti takozvani Apostille pečat. Radi se, inače o vrsti overe koja uključuje stavljanje Haškog pečata, kako glasi njegov drugačiji naziv, ali pomenuti stručnjaci nemaju nadležnost u konkretnoj situaciji. Stoga je posebno bitno da svaki pojedinačni klijent, kome su potrebni prevodi dokumenata sa korejskog jezika na francuski potraži odgovarajuće informacije o nadležnim institucijama, to jest da sazna ne samo da li se ova vrsta pečata na konkretna dokumenta stavlja, nego i da se raspita o tome u kom trenutku on mora staviti na određena dokumenta. Reč je o tome da zakon navodi pravilo o overi Haškim pečatom, koje uključuje overu njime ili nakon obrade od strane prevodilaca, odnosno sudskih tumača ili pre toga, pa će sve potrebne podatke klijent i pribaviti na vreme, što će mu sigurno pomoći da kroz celokupan proces prođe znatno brže.

Sem kompletne obrade dokumenata, u usluge koje pomenuti stručnjaci pružaju na zahtev klijenata se svrstava i obrada mnogih drugih sadržaja. Prvenstveno se misli na obradu tekstualnih materijala i to kako naučnih, odnosno stručnih, tako i popularnih, a njihova tema se može odnositi na ma koju granu društvenih nauka ili prirodnih. Takođe, prevodilac i sudski tumač imaju mogućnost da na zahtev pojedinačnog klijenta izvrše i profesionalnu obradu novinskih članaka i časopisa, ali i književnih dela i udžbenika, odnosno različitih materijala iz domena kako marketinga, tako i interneta. Kada je u pitanju prevođenje marketinških materijala u toj kombinaciji jezika, moramo naglasiti da navedeni stručnjaci izuzev vizit karti, brošura i kataloga, te PR tekstova, svakako mogu da odrade i reklamne flajere, odnosno letke, ali i sve ostale vrste materijala kojima je namena usmerena na prezentovanje kako različitih proizvoda i usluga, odnosno događaja, tako i poslovanja kompanija. Bitno je napomenuti i to da kada neki klijent zahteva prevod internet materijala sa korejskog jezika na francuski, takođe može da očekuje i njihovu pravilnu optimizaciju, a u skladu sa SEO (Search Engine Optimisation). Naime, prevodilac i sudski tumač paralelno sa prevodom vrše i implementaciju ovih pravila, te na taj način imaju uticaja na maksimalno poboljšanje njihove globalne pozicije na mreži.

Pomenuti stručnjaci, zapravo nisu jedini koji je ova specijalizovana institucija zapošljava, već su tu takođe i profesionalni korektori i lektori, koji će se potruditi da ostvare zahtev bilo kog klijenta vezano za redakturu sadržaja. Naime, postupak profesionalne lekture i korekture se vrši u situaciji kada neko ima materijale za koje je prethodno prevod u konkretnoj kombinaciji jezika urađen, a u njemu ima manje ili više grešaka, koje upravo ovi stručnjaci treba da isprave, tako da prevedene materijale prilagode i pravilima ove struke i pravilima ciljanog, to jest u ovom slučaju francuskog jezika.

Ne samo profesionalna, već je kompletna obrada video i audio sadržaja bilo koje vrste je takođe dostupna u svakom predstavništvu navedene institucije. Ustvari je reč o tome da se uz prevod filmova sa korejskog jezika na francuski, svim klijentima pruža mogućnost da angažuju i stručnjake koji će izvršiti ili njihovo titlovanje ili sinhronizovanje. Naravno da se ta usluga ne odnosi samo na filmove različite vrste i žanrova, već i na reklamne poruke, a zatim i na informativne i obrazovne emisije, kao i na serije, te dečije i zabavne emisije, to jest na bilo koju vrstu video ili audio sadržaja.

Za kraj smo ostavili informaciju da sudski tumač i prevodilac, svakako mogu pružiti i uslugu koja uključuje usmeno prevođenje u ovoj varijanti jezika. Ali da bi oni mogli to da učine maksimalno profesionalno, potrebno je da prvo zainteresovani klijenti dostave sve podatke koji se tiču organizacije samog događaja, uzevši u obzir da navedeni stručnjaci izuzev simultanog i konsekutivnog, mogu primeniti i uslugu koja se odnosi na prevođenje uz pomoć šapata sa korejskog jezika na francuski. Dakle, nakon što klijent bude sve navedene informacije dostavio na za to propisan način, tim stručnjaka će pristupiti izrađivanju ponude za konkretni događaj, pa će u skladu sa odabirom, u nju uneti i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, što je isto tako dostupno u okviru ove institucije.

Direktno prevođenje saglasnosti za zastupanje sa korejskog na francuski jezik

Uz saglasnost za zastupanje, profesionalni prevodioci i sudski tumači mogu u skladu sa zahtevima klijenata da izvrše i direktan prevod potvrde o stanju računa u banci sa korejskog jezika na francuski, ali i uverenja o neosuđivanosti, zatim potvrde o slobodnom bračnom stanju, te potvrde o stalnom zaposlenju, kao i uverenja o nekažnjavanju, odnosno potvrde o visini primanja i uopšteno govoreći, svih ostalih vrsta i potvrda i saglasnosti, ali i uverenja i izjava, to jest kompletno obrađuju va ona dokumenta koja se od strane nadležnih državnih institucija zahtevaju u različitim prilikama.

Bitno je da pomenemo da pomenuta stručna lica, prilikom obrade dokumenata svakako klijentima pružaju kompletnu uslugu, uzevši u obzir da izuzev prevoda, oni vrše i njegovo overavanje. U pitanju je overa, za čije izvršenje će se pobrinuti zvanično ovlašćeni sudski tumač, ali nju svakako ne treba pomešati sa takozvanim Apostille pečatom, koji je još poznat i kao Haški. Zapravo, tu vrstu overe klijenti neće moći da dobiju u okviru poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford, ali samo zato što ovi stručnjaci nisu od strane konkretnih institucija ovlašćeni za nju. Napominjemo, baš iz tog razloga da bi svaki klijent kome je potreban prevod bilo kog dokumenta u toj jezičkoj varijanti, ipak trebalo u nadležnim službama da sazna da li se navedena overa tada vrši i po kom principu. Važno je da pita da li se Haški pečat stavlja posle ili pre obrade određenog dokumenta od strane pomenutih stručnjaka.

Neophodno je da se u potpunosti svi zainteresovani pridržavaju pravila koja se odnose na obavezno dostavljanje originalnih dokumenata i to na uvid, s obzirom na to da sudski tumač pre stavljanja pečata na preveden dokument mora da vrlo precizno uporedi njegovu sadržinu sa originalom.

Moramo reći i to, da prevodilac i sudski tumač isto tako mogu da izvrše i prevođenje ličnih dokumenata sa korejskog jezika na francuski, tako da će na zahtev klijenata kompletno da obrade kako radnu i dozvolu za boravak, odnosno saobraćajnu i vozačku, tako isto i potvrdu o prebivalištu, zatim izvod iz matične knjige rođenih i pasoš, odnosno ličnu kartu i izvod iz matične knjige umrlih, te venčani list, uverenje o državljanstvu i sva ostala lična dokumenta.

Omogućeno je zainteresovanima da zaduži ove stručnjake, kako bi bio izvršen profesionalan prevod dokumenata iz oblasti kako nauke, tako i obrazovanja, što znači da oni mogu da dobiju kompletno obrađene naučne patente i radove, odnosno rezultate naučnih istraživanja, ali i potvrdu o redovnom školovanju, te diplomske radove i nastavne planove i programe fakulteta, kao i svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, a zatim i uverenje o položenim ispitima i diplomu i dodatak diplomi, ali i seminarske radove, prepis ocena i uopšteno rečeno, apsolutno sva dokumenta koja se tiču prethodno pomenutih oblasti.

Uz punomoćje za zastupanje, prevodilac i sudski tumač profesionalno obrađuju i sudske tužbe, licence i sudska rešenja, odnosno tekovine Evropske Unije i sudske žalbe, zatim ugovore i sertifikate, kao i sudske presude i odluke, te bilo koji drugi dokument koji se odnosi i na oblast prava i na oblast sudstva.

Isto tako se, na zahtev klijenta pristupa profesionalnj obradi svih onih dokumenata koja čine kako građevinsku, tendersku i tehničku dokumentaciju (uputstvo za rukovanje, deklaracije proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, građevinski projekti i druga), tako i ona koja ulaze u sastav poslovne (statut preduzeća, revizorski izveštaji, rešenja o osnivanju pravnog lica, osnivački akt preduzeća, finansijski i godišnji izveštaji, poslovne odluke, fakture i ostala), ali i sva ona koja se smatraju sastavnim delom medicinske dokumentacije (uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, lekarski nalazi, dokumentacija o medicinskim proizvodima, specifikacije farmaceutskih proizvoda i ostala trenutno nepomenuta dokumenta ).

Prevod aplikacija i programa sa korejskog jezika na francuski

Različite vrste softvera u ovoj kombinaciji jezika, profesionalni sudski tumači i prevodioci mogu u najkraćem mogućem roku da obrade, a ako to pojedini klijenti zahtevaju. Podrazumeva se, svakako da će oni isto tako stručno da izvrše i prevođenje web sajtova sa korejskog na francuski jezik, ali i online prodavnica, odnosno internet kataloga, te generalno svih ostalih sadržaja koji imaju bilo kakve veze sa internetom ili se na njemu mogu videti. Najvažnije je da napomenemo i to da se njihov prevod u ovoj varijanti jezika vrši u skladu sa pravilima koja navodi SEO (Search Engine Optimisation), čime se ostvaruje izuzetno pozitivan uticaj na mesto koje konkretni materijali zauzimaju u pretrazi. Sasvim smo sigurni da će takav način obrade bilo koje vrste internet sadržaja doprineti i njihovom boljem pozicioniranju, a isto tako će imati odličan uticaj na poslovanje kompanije ili pojedinca, koji je njihov vlasnik.

Budući da postoje klijenti koji su prevod sa korejskog na francuski jezik za različite tipove materijala dobili u sklopu neke druge institucije ili od pojedinca, a da neretko u njima ima i određenih grešaka, to im Prevodilački centar Akademije Oxford omogućuje da angažuju stručne korektore i lektore, kako bi izvršili kompletnu redakturu takvih sadržaja. Radi se o stručnjacima sa višegodišnjim iskustvom u praksi, tako da oni mogu maksimalno profesionalno da obrade bilo koju vrstu materijala i prilagode ih pravilima koje navodi francuski jezik.

Izuzev usluga koje se odnose na prevod u pisanoj formi, prevodilac i sudski tumač isto tako vrše i usmeno prevođenje u konkretnoj jezičkoj varijanti, a u kom slučaju primenjuju pravila koja podrazumeva kako konsekutivni i šapatni, tako isto i simultani prevod. Baš zato što su oni specijalizovani za sva tri tipa ove usluge, a poznato je da se u različitim situacijama primenjuju sve vrste usmenog prevoda, važno je da svaki klijent koji je zainteresovan za tu uslugu dostavi relevantne informacije koje se tiču samog događaja. Svakako je potrebno da on obavesti ove stručnjake o mestu gde je predviđeno da događaj bude sproveden, odnosno da ih informiše o broju lica koja će mu prisustvovati i o ukupnom trajanju. Isključivo nakon dobijanja svih tih podataka se može i izraditi ponuda za konkretnu uslugu, a u slučaju da navedeni stručnjaci odluče da se primeni upravo ta vrsta prevoda, klijentima će biti omogućeno da iskoriste povoljnost koju iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje svakako nudi.

Prevodi tekstova sa korejskog na francuski jezik

Pored popularnih tekstova različite tematike, zaposleni u okviru Prevodilačkog centra Akademije Oxford vrše i direktan prevod stručnih tekstova sa korejskog jezika na francuski, a svakako oni mogu da se bave bilo kojom temom koja spada u domen bilo društvenih ili prirodnih nauka. Iz tog razloga ćemo pomenuti samo neke od oblasti na koje bi konkretni sadržaji mogli da se odnose, a svakako se podrazumeva da će ovi profesionalci kvalitetno odgovoriti na zahtev svakog klijenta, bez obzira o čemu je reč u konkretnom sadržaju. Ekonomija, psihologija, obrazovanje i farmacija, odnosno ekologija i zaštita životne sredine, politika, marketing i menadžment, su samo neke od oblasti kojima konkretni tekstovi mogu da se bave, a svakako ovi stručnjaci mogu da prevedu i one čija tema je vezana za komunikologiju, turizam i bankarstvo, ali i filozofiju, finansije i sociologiju, odnosno psihologiju, nauku i ostale discipline.

Konkretni stručnjaci, takođe mogu da ostvare zahtev klijenta kome je u ovoj varijanti jezika potreban profesionalan prevod za udžbenike iz bilo koje oblasti, a oni su specijalizovani i za obradu kako romana i beletristike, tako i ostalih proznih, ali i poetskih književnih dela. Zainteresovani klijenti mogu u okviru poslovnica ove institucije da dobiju i obrađene novinske članke, ali i stručne, odnosno ilustrovane, te mnoge druge vrste časopisa.

Kada nam se obrati klijent kome su potrebni direktni prevodi serija sa korejskog jezika na francuski, on svakako mora da zna da to nije jedina usluga koju ćemo mu omogućiti, budući da pružamo i one koje se odnose kako na profesionalno titlovanje, tako i na sinhronizaciju. Svakako, sudski tumač i prevodilac mogu u konkretnoj varijanti jezika da prevedu i dokumentarne filmove, reklamne poruke i informativne emisije, ali i igrane filmove bilo kog žanra, te crtane i animirane, kao i emisije zabavnog karaktera ili obrazovnog, to jest bilo koju vrstu i video i audio sadržaja.

Trebalo bi da naglasimo i to da ovi stručnjaci mogu, takođe kvalitetno i profesionalno da obrade i različite vrste internet materijala, a u ponudi su pored ostalog direktno i direktni prevodi sajtova sa korejskog jezika na francuski, ali i aplikacija, odnosno online prodavnica, kao i različitih tipova programa, web kataloga i drugih sličnih sadržaja. Međutim, neophodno je istaći da se ne vrši klasičan prevod za ovakve sadržaje, već da prevodilac i sudski tumač tokom njihove obrade primenjuju i takozvana SEO pravila (Search Engine Optimisation). Osnovni cilj njihove implementacije jeste omogućavanje konkretnim materijalima da svoju poziciju na internetu podignu na viši nivo, čime se poboljšava i poslovanje osoba, odnosno kompanija koje su vlasnici tih sadržaja.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na korejski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje