Prevod sa korejskog na ukrajinski jezik

Besplatni online prevod sa korejskog na ukrajinski jezik

Za online prevod sa korejskog na ukrajinski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Prevodilački centar Akademije Oxford u svakoj svojoj poslovnici, a kojih u zemlji ima na više od 20 lokacija, zapošljava brojne stručnjake, među kojima svakako treba izdvojiti one koji su se specijalizovali za direktno prevođenje sa korejskog jezika na ukrajinski.

Konkretnu uslugu oni mogu da izvrše u obe varijante, te da primene ili usmeni prevod ili da obrade sadržaje u pisanoj varijanti. Bez obzira za koju od njih da se klijent odluči, garantujemo da će biti izuzetno zadovoljan kvalitetom, jer oni iza sebe imaju visok nivo iskustva.

Poseban akcenat se stavlja na obradu dokumenata, jer se ona vrši isključivo u skladu sa aktuelnim pravilima, tako da prevodioci i sudski tumači omogućuju klijentima da dobiju kompletno obrađena i poslovna i lična dokumenta, ali i sva pravna akta. A pored njih, mogu da prevedu i overe sva ona dokumenta koja čine medicinsku dokumentaciju, odnosno ona koja čine građevinsku, tehničku i tendersku dokumentaciju, ali i sva ona koja imaju veze sa oblašću obrazovanja ili nauke, te mnoga druga.


Prevođenje sa korejskog na ukrajinski
Prevođenje sa ukrajinskog na korejski

Nakon što pomenuti stručnjaci izvrše obradu dostavljenih dokumenata, njihov vlasnik ima pravo da ih koristi u svakoj prilici, budući da se pečatom sudskog tumača potvrđuje verodostojnost prevoda i njegova istovetnost sa originalom. Upravo zato i jeste naveden zahtev da se originalna dokumenta prilože, a kako bi overa pečatom sudskog tumača mogla da bude izvršena u skladu sa pravilima.

Svakako je dozvoljeno da klijent lično dođe u prostorije konkretne poslovnice i izvrši dostavu sadržaja, za koje su mu potrebni direktni prevodi sa korejskog jezika na ukrajinski, ali isto tako može i da ih pošalje ili preko neke kurirske službe ili preporučenom pošiljkom, a putem „Pošte Srbije“.

Ukoliko neko bude imao potrebu da u posebno kratkom vremenskom periodu dobije preveden i pečatom zvanično ovlašćenog lica overen bilo koji dokument, dozvoljeno mu je da ga najpre skenira i na zvaničnu mejl adresu pomenute institucije pošalje, s tim da svakako ima već pomenutu obavezu da priloži originalne sadržaje na uvid.Kada prevodilac i sudski tumač budu obradili konkretnu dokumentaciju ili dostavljeni dokument, klijent će odabrati koji vid preuzimanja mu više odgovara, jer ima mogućnost da zahteva kako dostavljanje kompletno obrađenih dokumenata na adresu, tako isto i da prošeta do određenog predstavništva naše institucije i preuzme ih lično. A ako mu bude više odgovarala prva ponuđena opcija, mora znati da se radi o usluzi koja je dodatna, pa se shodno tome i mora platiti naknadno, a kurirska služba će odrediti njenu cenu.

Ko god da je zainteresovan za prevod dokumenata sa korejskog jezika na ukrajinski, mora da bude informisan o postojanju overe takozvanim Apostille pečatom, a čiji je poznatiji naziv Haški. Morali smo pomenuti ovaj podatak, jer sudski tumači i prevodioci koji su kod nas zaposleni ne poseduju potrebne dozvole za izvršenje tog tipa overe, a nedostatak informacija može da utiče na produženje celokupnog procesa obrade određenog dokumenta. Zato i jeste dobro da klijent kontaktira ovlašćene državne institucije i raspita se da li se Haški pečat mora staviti i na ona dokumenta za koja on zahteva prevod u konkretnoj kombinaciji jezika. Tom prilikom mora da sazna i kada se taj tip overe vrši, naravno ukoliko prethodno dobije informaciju da jeste obavezan za njegova dokumenta. Generalno govoreći, postoje dve varijante overe Apostille pečatom, a one podrazumevaju njegovo stavljanje pre nego što pomenuti stručnjaci, zaposleni u ovoj instituciji počnu da ga obrađuju ili tek pošto završe sa prevodom i overom. Napominjemo da kada se Haški pečat stavlja na samom početku obrade, onda pomenuti stručnjaci imaju obavezu da prevedu i njega i konkretni dokument, pa da tek nakon toga pristupe onoj vrsti overe za koju poseduju ovlašćenja.

Potrebno je reći i to da može da bude izvršeno i usmeno prevođenje sa korejskog jezika na ukrajinski, a da ovi stručnjaci uz šapatni, mogu primeniti i simultani i konsekutivni prevod, te se zainteresovanim klijentima nudi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Takođe je dostupna i usluga stručne redakture, a koja uključuje i lektorisanje i profesionalnu korekturu, što se čini da bi se određeni sadržaji koji nisu kvalitetno prevedeni u konkretnoj varijanti jezika, mogli prilagoditi i pravilima struke i ukrajinskog.

Isto tako, prevodilac i sudski tumač mogu da budu angažovani i ako su klijentima potrebni direktni prevodi marketinških materijala sa korejskog jezika na ukrajinski, a izuzev reklamnih letaka i flajera, odnosno kataloga i brošura, oni će profesionalno obraditi i PR tekstove, kao i vizit kartice i plakate, te uopšteno govoreći sve one sadržaje kroz koje se prezentuju ili usluge ili proizvodi ili određeno preduzeće i njegovo poslovanje, te različiti događaji.

Uz sve pomenuto, ovi profesionalci mogu da obrade i tekstualne sadržaje iz domena različitih naučnih disciplina, ali i novinske članke i udžbenike, te časopise i književna dela ( poezija, beletristika, romani i ostala).

Naravno da će se pobrinuti da klijentima omoguće i stručan prevod u toj varijanti jezika za online materijale, a što se odnosi kako na web sajtove i aplikacije bilo koje vrste, tako i na internet prodavnice i kataloge, ali i na programe i sve ostale sadržaje koji su prvenstveno fokusirani na internet, odnosno koji se na njemu mogu videti. A kako su prevodioci i sudski tumači u potpunosti ovladali i svim pravilima koja uključuje SEO (Search Engine Optimisation), to znači da će se baš njima i rukovoditi kada pomenute materijale budu obrađivali. Primaran cilj takve vrste rada je vezan isključivo za boljitak u pozicioniranju konkretnih sadržaja, budući da se sadržaji kod kojih su primenjena pomenuta pravila, svakako mogu relativno brzo i videti u vrhu pretrage i to za sve one ključne reči, koje su precizno prethodno definisane.

Pomenute materijale klijenti mogu elektronskim putem da pošalju na obradu, a ako se sa predstavnikom konkretne poslovnice ove institucije tako budu dogovorili, dobiće ih prevedene takođe na mejl.

Pored svih sadržaja koje smo do ovog trenutka pomenuli, a za koje vršimo obradu u konkretnoj kombinaciji jezika, u zvaničnoj ponudi naše institucije se nalaze i direktni prevodi serija i filmova sa korejskog jezika na ukrajinski, s tim da može biti izvršena kompletna obrada i za reklamne poruke, ali i za emisije različite tematike, kao i za sve ostale audio i video sadržaje. A pored osnovne usluge, dostupne su i one koje se mogu svrstati u dodatne, te uključuju kako sinhronizaciju svih pomenutih materijala, tako i njihovo profesionalno titlovanje.

Prevođenje poslovne dokumentacije sa korejskog jezika na ukrajinski

Osnovni i jedini uslov za izvršenje navedene usluge jeste dostavljanje originalnih sadržaja i to isključivo na uvid ovlašćenom sudskom tumaču, budući da se uz prevod poslovne dokumentacije sa korejskog na ukrajinski jezik, u apsolutno svakom predstavništvu Prevodilačkog centra Akademije Oxford vrši i overa prevedenog rešenja o osnivanju pravnog lica, odnosno statuta ili osnivačkog akta preduzeća, te bilo koje vrste poslovnih izveštaj (godišnji, finansijski i revizorski), ali i svih ostalih dokumenata koja u sastav poslovne dokumentacije zvanično ulaze.

Takvim načinom obrade ne samo ovih, nego i svih drugih dokumenata se postiže da klijenti, to jest njihovi vlasnici imaju svako pravo da se njima u praksi služe. Takođe moramo naglasiti da postoje neka dokumenta za koja je uz navedeni postupak, potrebno izvršiti i takozvanu nadoveru, to jest na koja se mora staviti pečat koji je poznat pod nazivom Haški ili Apostill e. A kako prevodioci i sudski tumači, koje ova institucija zapošljava, ne poseduju potrebne dozvole za vršenje tog tipa overe, dobro bi bilo da zainteresovani klijenti sve informacije o njoj dobiju potpuno samostalno.

Na zahtev klijenata ovi stručnjaci mogu da prevedu i sva dokumenta iz oblasti nauke i obrazovanja (diploma i dodatak diplomi, naučni patenti, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, rezultati naučnih istraživanja, diplomski radovi, prepis ocena, naučni radovi, nastavni planovi i programi fakulteta, Seminarski radovi, potvrda o redovnom školovanju, uverenje o položenim ispitima i druga), a u aktuelnoj ponudi su i direktni prevodi pravnih akata sa korejskog jezika na ukrajinski. Zapravo, to podrazumeva da će sudski tumači i prevodioci izuzev ugovora, sudskih presuda i licenci, odnosno sudskih tužbi i odluka, te punomoćja za zastupanje, kompletno obraditi i tekovine Evropske Unije, kao i sudska rešenja, zatim sertifikate, te sudske žalbe i sva ostala dokumenta koja su prvenstveno za oblast prava i vezana.

Podrazumeva se da klijenti mogu dobiti i kompletno obrađena lična dokumenta (uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih, lična karta, pasoš, potvrda o prebivalištu, saobraćajna i vozačka dozvola, dozvola za boravak, radna dozvola i druga), ali se na njihov zahtev pristupa obradi i medicinske dokumentacije (lekarski nalazi, specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima i ostala).

Bilo koji dokument koji ulazi u sastav tenderske, ali i tehničke ili građevinske dokumentacije može isto tako da bude prevede, a posle toga i overen, s tim da navedeni stručnjaci profesionalno obrađuju i sva ona dokumenta koja se smatraju sastavnim delom poslovne dokumentacije. Pored ostalih, profesionalni sudski tumači i prevodioci su specijalizovani i za kompletnu obradu kako deklaracija proizvoda, građevinskih projekata i svih vrsta poslovnih izveštaja, tako i uputstava za rukovanje, zatim osnivačkog akta i statuta preduzeća, te laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka, rešenja o osnivanju pravnog lica i svih ostalih dokumenata, koja se mogu uvrstiti u jednu od pomenutih vrsta dokumentacija.

Ne smemo zaboraviti činjenicu da se može izvršiti i direktno prevođenje dokumenata koja se podnose nadležnim službama sa korejskog na ukrajinski jezik, tako da klijenti izuzev saglasnosti za zastupanje, uverenja o nekažnjavanju i potvrde o slobodnom bračnom stanju, te potvrde o stalnom zaposlenju, mogu da dobiju kompletnu obradu i za uverenje o neosuđivanosti, ali i za potvrdu o visini primanja, te o stanju računa u banci i za mnoge druge vrste kako potvrda i uverenja, tako isto i saglasnosti, odnosno izjava,

Prevodi književnih dela sa korejskog na ukrajinski jezik

Koliko god da budu kompleksni romani ili dela beletristike, ali i poetska književna dela, zainteresovani moraju biti sasvim uvereni da će prevodilac i sudski tumač u optimalnom roku odgovoriti na njihov zahtev, te im omogućiti da po najpristupačnijim uslovima dobiju direktan prevod književnih dela sa korejskog jezika na ukrajinski. Svakako su pomenuti stručnjaci specijalizovani i za obradu članaka iz novina, kao i udžbenika, a nevezano za to kojom oblašću se bave, te po potrebi mogu da prevedu u konkretnoj jezičkoj varijanti i stručne, ali i dečije i ilustrovane časopise.

Svi oni klijenti koji budu imali potrebu da pomenute stručnjake angažuju za izvršenje usluge koja podrazumeva usmeno prevođenje u pomenutoj kombinaciji, prethodno obavezno moraju da nam dostave apsolutno sve relevantne informacije koje su vezane za određeni događaj. Važno je da naglasimo da se ovaj zahtev iznosi samo zato što sudski tumači i prevodioci uz uslugu koja se odnosi na simultano prevođenje sa korejskog jezika na ukrajinski, po potrebi mogu da izvrše i šapatno, kao i konsekutivno. A samim tim što se svaka od tih usluga primenjuje za tačno definisan tip događaja, mora se analizirati svaki podatak koji klijent bude dostavio, s tim da se fokus stavlja na trajanje i broj učesnika, te na samu lokaciju i njene osnovne karakteristike. Uzevši u obzir da se i iznajmljivanje profesionalne opreme za simultano prevođenje vrhunskog kvaliteta nudi klijentima, svakako se podrazumeva da se prilikom izrade ponude i ta usluga u nju unosi, a ako tim stručnjaka konkretne poslovnice Prevodilačkog centra Akademije Oxford bude procenio da će baš simultani prevod u konkretnoj kombinaciji jezika moći da na najbolji način odgovori na zahteve i učesnika i organizatora samog događaja.

Kada su u pitanju direktni prevodi audio i video materijala sa korejskog jezika na ukrajinski, svako lice koje je za tu uslugu zainteresovano će moći da angažuje stručnjake, koje isto tako ova institucija zapošljava, a oni su specijalizovani za izvršenje usluga titlovanja i sinhronizacije svih tih materijala. Uz obradu informativnih radijskih i televizijskih emisija, ali i obrazovnih, zabavnih i dečijih, prevodioci i sudski tumači će prevesti i igrane filmove, kao i serije i crtane, odnosno dokumentarne filmove, ali i reklamne poruke, te animirane filmove i apsolutno sve ostale sadržaje koji bi trebalo da budu emitovani ili na televiziji ili puštani na radiju, odnosno prikazivani u bioskopu ili pak, na internetu.

Direktan prevod marketinških materijala sa korejskog jezika na ukrajinski

Ukoliko nekome bude bila potrebna profesionalna obrada reklamnih sadržaja u pomenutoj jezičkoj kombinaciji, moramo napomenuti da se ona vrši uz primenu kako marketinških pravila, tako i onih koja podrazumeva ukrajinski jezik, ali i prevodilačka struka. Zapravo, sudski tumači i prevodioci koji budu bili angažovani za izvršenje te usluge, će prvenstveno da vode računa o poruci koju takvi materijali sadrže, a koja bi trebalo da je namenjena njihovim potencijalnim klijentima, koji se služe ciljanim jezikom. Svakako se podrazumeva da oni mogu izvršiti kako direktan prevod kataloga i reklamnih letaka sa korejskog na ukrajinski jezik, tako i brošura i plakata, odnosno PR tekstova, flajera i svih ostalih materijala koji se kreiraju zarad prezentovanja određenih proizvoda, usluga ili drugih sadržaja.

U slučaju da je klijent navedenu uslugu zahtevao od nekog drugog, pa je dobio sadržaje koji nisu kvalitetno prevedeni u konkretnoj jezičkoj varijanti, onda možemo da mu ponudimo profesionalnu korekturu i lekturu, tako da bi u relativno kratkom roku mogao da ima sadržaje bilo koje vrste koji su prilagođeni ukrajinskom jeziku i njegovim pravilima.

Dostupni su, takođe i direktni prevodi internet materijala sa korejskog na ukrajinski jezik, s tim da se mora napomenuti da prevodioci i sudski tumači njihovu obradu vrše uz primenu SEO (Search Engine Optimisation). Tačnije, oni sadržinu internet sajtova ili web kataloga, odnosno online prodavnica i ostalih materijala ove vrste, nastoje da prevedu tako da bude usklađena sa zahtevima samog pregledača, a sa osnovnim ciljem da se tako izvrši pozitivan uticaj na pozicioniranje konkretnih online sadržaja u pretrazi. Takođe se klijentima nudi i profesionalna obrada softvera, a što podrazumeva da pomenuti stručnjaci mogu da prevedu i različite programe, odnosno aplikacije.

Apsolutno svaki klijent koji za tim bude imao potrebu, treba da zna da može biti izvršena i usluga koja podrazumeva direktno prevođenje tekstova sa korejskog na ukrajinski jezik, a što se odnosi kako na stručne sadržaje, tako i na popularne, to jest na one koje će moći da čitaju svi koji to žele. A izuzev onih tekstova čija tema je primarno fokusirana na bankarstvo, finansije ili ekonomiju, odnosno ekologiju i zaštitu životne sredine, kao i turizam i farmaciju, te građevinsku industriju, psihologiju i obrazovanje, sudski tumač i prevodilac mogu profesionalno da obrade i političke tekstove, ali i sve one koji se bave tematikom iz domena kako komunikologije i farmacije, tako i menadžmenta, medicine i marketing, kao i mnogih drugih naučnih disciplina i to kako onih koje se tiču prirodnih nauka, isto tako i onih koje su vezane za društvene.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na korejski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje