Prevod sa korejskog na rumunski jezik

Besplatni online prevod sa korejskog na rumunski jezik

Za online prevod sa korejskog na rumunski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Za izvrše0je usluge koja podrazumeva obradu različitih sadržaja u pomenutoj varijanti jezika su, na prvom mestu zaduženi profesionalni prevodioci i sudski tumači, koji su osposobljeni i za usmeno prevođenje sa korejskog jezika na rumunski, ali i za obradu svih vrsta sadržaja pisanim putem.

Posebno je važno istaći i njihovu ulogu u prevođenju kako ličnih, tako i dokumenata koja se podnose brojnim nadležnim institucijama, ali i svih onih koji čine poslovnu i medicinsku dokumentaciju. Zapravo, kada klijenti imaju potrebu da dobiju preveden bilo koji dokument u toj jezičkoj kombinaciji, neophodno je da on bude i overen od strane lica koje poseduje potrebna ovlašćenja za to, odnosno sudskog tumača. Pomenuti stručnjak će, najpre da uporedi preveden bilo koji dokument sa njegovim originalom, te će overu izvršiti samo ako je potpuno uveren da između njih nema nikakve razlike. Zapravo, osnovni cilj overavanja dokumenta jeste da se zvanično potvrdi da je sadržina prevoda ista kao i ona koju podrazumeva izvorni dokument.

Dobro je reći i to da sudski tumač i prevodilac, uz već pomenuta mogu kompletno da obrade i dokumenta koja su vezana i za oblast sudstva i nauke, ali i za obrazovanje, te će svakako ispuniti zahtev svakom klijentu kome su potrebni direktni prevodi građevinske dokumentacije sa korejskog jezika na rumunski, ali će obraditi i ona koja se smatraju delom dokumentacije za tendere ili tehničke.


Prevođenje sa korejskog na rumunski
Prevođenje sa rumunskog na korejski

Kako je proces overe prevedenih dokumenata vrlo jasno definisan zakonom, to se podrazumeva da svaki klijent kome je ta usluga potrebna mora originalna dokumenta prethodno da dostavi na uvid. A to može da učini na jedan od dostupnih načina, te da ih pošalje preporučenom poštanskom pošiljkom, odnosno da ih dostavi lično u predstavništvo Prevodilačkog centra Akademije Oxford, koje mu je najbliže ili da ih pošalje putem kurirske službe.

Princip preuzimanja dokumenata, za koja se uradi prevod u pomenutoj jezičkoj kombinaciji i overa, uključuje kako mogućnost ličnog preuzimanja, tako i zvanično dostavljanje na adresu klijenta. S obzirom na to da se kurirska služba zadužuje za izvršenje te usluge, ona će biti naplaćena od samog klijenta, ali se mora napomenuti da jedino ta služba i ima pravo da definiše visinu nadoknade, koju klijent mora da plati i to onog trenutka kada bude konkretnu pošiljku preuzimao.

Pomenuta institucija će takođe, u slučaju da neko zahteva izvršiti i hitno prevođenje dokumenata sa korejskog jezika na rumunski. a kako su u pitanju prevodi koji moraju biti izrađeni u posebno kratkom vremenskom periodu, to je zainteresovanim klijentima jedino u tom slučaju dopušteno da konkretne sadržaje skeniraju i elektronskim putem pošalju, to jest na mejl. Međutim, procedura se mora u potpunosti ispoštovati, tako da se klijent svakako obavezuje na originalna dokumenta što pre dostavi na uvid sudskom tumaču.Posebno je važno pomenuti i podatak koji je vezan za takozvanu nadoveru, a što podrazumeva stavljanje posebne vrste pečata. Naglašavamo da prevodilac i sudski tumač, koji su zaposleni u poslovnicama pomenute institucije, tu uslugu ne mogu da pruže klijentima, pošto nisu zvanično za nju ovlašćeni. Iz tog razloga bi svaki klijent, koji zahteva obradu bilo kog dokumenta u toj jezičkoj varijanti, prethodno svakako trebalo da informacije o overi Apostille ili Haškim pečatom dobije i to u okviru zvaničnih institucija naše zemlje. Tačnije, samo stručnjaci koji su zaposleni u okviru odeljenja osnovnih sudova specijalizovanih za ovu vrstu overe, će klijentima moći da pruže informaciju o tome da li se konkretni pečat na njihova dokumenta stavlja ili ne. Isto tako će baš od tih stručnjaka i dobiti podatak o postupku overe Haškim pečatom, jer se on razlikuje od dokumenta do dokumenta. Ponekad se Apostille stavlja na početku obrade nekog dokumenta, pa se u tom slučaju prevodi sadržina i pečata i dokumenta, a ponekad se ta vrsta overe vrši tek nakon osnovne obrade, to jest posle prevoda i overe sudskog tumača.

Pomenuti stručnjaci su osposobljeni i da klijentima pruže uslugu usmenog prevoda u navedenoj jezičkoj kombinaciji, a izuzev za simultano i konsekutivno, oni su specijalizovani i za prevod uz pomoć šapata sa korejskog na rumunski jezik. Zainteresovanima je na raspolaganju i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, s tim da se mora istaći da je u pitanju usluga čija cena je posebno pristupačna.

Dostupni su i direktni prevodi različitih vrsta reklamnih sadržaja u konkretnoj jezičkoj varijanti, tako da sudski tumač i prevodilac ostvaruju zahtev klijenata, ukoliko je potrebno obraditi reklamne brošure, PR tekstove i plakate, odnosno vizit kartice i kataloge, kao i reklamne letke i sve ostale materijale koji se tiču oblasti marketinga.

Kako popularne tekstualne sadržaje koji se bave tematikom iz domena prirodnih ili društvenih nauka, tako i stručne će klijenti moći da dobiju u ovoj kombinaciji jezika prevedene. A podrazumeva se da se na njihov zahtev obrađuju i književna dela, časopisi i udžbenici, kao i novinski članci.

Ukoliko budu bili zahtevani direktni prevodi filmova sa korejskog jezika na rumunski, mora se istaći informacija da će pomenuti stručnjaci tu uslugu izvršiti u najkraćem mogućem roku i po posebno pristupačnim uslovima. Osim animiranih i dokumentarnih filmova, sudski tumač i prevodilac obrađuju i bilo koji žanr igranih filmova, kao i crtane, te reklamne poruke, radijske ili televizijske emisije različite koncepcije, odnosno serije i ostale video i audio sadržaje. Prilikom njihove obrade se može izvršiti titlovanje, a klijentima je na raspolaganju i usluga koja podrazumeva profesionalno sinhronizovanje svih tih sadržaja.

Uz obradu internet materijala bilo koje vrste, zainteresovani dobijaju i njihovu optimizaciju, uzevši u obzir da stručna lica koja su za obradu ovakvih sadržaja specijalizovana, imaju visok nivo znanja i iskustva u primeni SEO ( Sarch Engine Optimisation).

Napominjemo da je postupak dostavljanja svih sadržaja, koji se ne mogu svrstati u dokumenta ili dokumentacije, zapravo prilično jednostavan, jer se klijentima dopušta da ih skenirane pošalju elektronskim putem. Svakako će ih na istovetan način i preuzeti, a ako se tako budu dogovorili sa ovlašćenim licem konkretne poslovnice ove institucije.

Iako je usluga koja podrazumeva profesionalni prevod sa korejskog jezika na rumunski dostupna samo u okviru ove institucije, postoje pojedinci koji se odvaže da obrađuju različite vrste sadržaja. Međutim, obično klijenti tom uslugom ne budu zadovoljni, jer se u prevodima mogu pronaći mnogobrojne greške. a najbolje rešenje u tom slučaju jeste usluga redakture, koja uključuje i lekturu i korekturu, a dostupna je u svakoj od preko 20 poslovnica navedene institucije.

Prevod ekonomskih tekstova sa korejskog na rumunski jezik

Kako stručne tekstove koji se bave tematikom iz oblasti ekonomije, tako i one koji bi trebalo da budu prezentovani širim masama, stručnjaci Prevodilačkog centra Akademije Oxford mogu da prevedu u konkretnoj jezičkoj kombinaciji. Isto tako su oni specijalizovani i za direktno prevođenje političkih tekstova sa korejskog jezika na rumunski, a po potrebi obrađuju i filozofske, turističke i one tekstove čija je tema se odnosi kako na oblasti ekologije i zaštite životne sredine, bankarstva i sociologije, tako i na druge naučne discipline. Uz tekstualne sadržaje koji se bave temama iz oblasti medicine, psihologije i farmacije, ali i građevinske industrije i komunikologije, prevodilac i sudski tumač na zahtev klijenata obrađuju i tekstualne materijale iz domena informacionih tehnologija, menadžmenta i finansija, kao i marketinga, prava i obrazovanja, te svih ostalih grana prirodnih ili društvenih nauka.

Svakako se na osnovu zahteva klijenata može izvršiti i profesionalna obrada marketinških materijala, a u zvaničnoj ponudi se nalaze prevodi reklamnih brošura i kataloga sa korejskog jezika na rumunski, ali i PR tekstova, odnosno vizit kartica, plakata i reklamnih letaka i flajera, kao i svih ostalih materijala koji bi trebalo nešto da reklamiraju. Kako sudski tumači i prevodioci imaju dugogodišnje iskustvo u obradi ovakvih sadržaja, to oni svoj fokus usmeravaju na pažljivo analiziranje konkretne reklamne poruke, koju ovi sadržaji nose, pa primarno nju i prevode tako da bude maksimalno u skladu sa pravilima rumunskog jezika.

Kada neko direktno prevođenje sa korejskog jezika na rumunski zatraži u okviru druge specijalizovane institucije ili, pak od nekog pojedinca, a ne dobije kvalitetnu uslugu, ima mogućnost da zaduži profesionalne korektore i lektore, koji su u timu svake poslovnice pomenute institucije zaposleni. U tom slučaju oni pristupaju izvršenju takozvane redakture, a što je usluga koja uključuje korekturu i lekturu svih onih materijala koji nisu kvalitetno prevedeni u ovoj jezičkoj varijanti.

Prevodi serija sa korejskog jezika na rumunski

Sa glavnim ciljem da svakom klijentu koji zahteva direktno prevođenje serija sa korejskog na rumunski jezik, omogućimo kompletnu uslugu nudimo i njihovu profesionalno sinhronizaciju. A isto tako može da bude izvršena i usluga koja podrazumeva titlovanje serija, ali i mnogih drugih video i audio materijala. Zapravo će prevodioci i sudski tumači, maksimalno profesionalno odgovoriti na zahteve klijenata koji žele da dobiju prevedene bilo reklamne poruke, zabavne emisije ili igrane filmove, bilo animirane i crtane, odnosno dokumentarne filmove, kao i informativne i dečije emisije, to jest bilo koju vrstu audio ili video sadržaja. Posle toga bi svaki klijent trebalo da se opredeli između ponuđenih dodatnih usluga, te da navede da li ga interesuje sinhronizacija ili titlovanje pomenutih materijala.

Svakako se vrši i obrada književnih dela, a zainteresovani mogu takođe dobiti i prevod udžbenika u konkretnoj varijanti jezika, kao i sadržine bilo kog časopisa, dok navedeni stručnjaci profesionalno obrađuju i članke iz novina.

Ako se zahteva usmeni prevod, svaki klijent mora da bude informisan da sudski tumač i prevodilac uz simultani, mogu da izvrše i konsekutivni prevod sa korejskog na rumunski jezik, ali i takozvani prevod uz pomoć šapata. Sasvim je jasno da se navedene usluge primenjuju u situacijama koje su tačno definisane, to jest za događaje koji podrazumevaju tačno određeni broj učesnika i trajanje. Samo iz tog razloga je iznet zahtev svakom klijentu, koji želi ove stručnjake da zaduži kako bi izvršili usmeno prevođenje, da na vreme dostavi sve relevantne informacije o principima organizacije samog događaja. A pored već pomenutih, vrlo je važno i da zaposlene u određenoj poslovnici Prevodilačkog centra Akademije Oxford obavesti i o mestu na kome će taj događaj da bude održan. Tek pošto budu prispeli svi ovi podaci, pomenuti stručnjaci ih analiziraju i definišu koja tačno usluga će da bude primenjena, pa u skladu sa tim i određuju da li će iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje u tu ponudu uneti.

Uz sve materijale koje smo prethodno naveli, moramo pomenuti da prevodilac i sudski tumač mogu, po zahtevu bilo kog klijenata da u ovoj kombinaciji jezika prevedu i različite internet materijale. U zvaničnoj ponudi usluga ove institucije se, svakako nalaze direktni prevodi web sajtova sa korejskog na rumunski jezik, a uz njih ovi stručnjaci profesionalno obrađuju i online prodavnice i kataloge, kao i programe i aplikacije, te generalno sve one materijale koji se mogu na neki način povezati sa internetom. Posebno je važno naglasiti da se obrada ovakvih sadržaja vrši sa aspekta SEO (Sarch Engine Optimisation), jer ta pravila bivaju implementirana tokom postupka obrade, tamo gde je potrebno. Najjednostavnije rečeno, optimizacijom se postiže nešto što je posebno važno za pozicioniranje konkretnih materijala na web pregledačima, jer se zahvaljujući obradi sadržaja prema ovim pravilima, oni od strane najpoznatijih internet browser - a tretiraju kao originalni i samim tim se njihovo pozicioniranje poboljšava u velikoj meri.

Prevođenje građevinskih projekata sa korejskog na rumunski jezik

Prilikom prevoda ovih dokumenata se vodi računa i o svim zakonskim odredbama, pa se shodno tome rade prvo direktni prevodi građevinskih projekata sa korejskog jezika na rumunski, a overi pečatom sudskog tumača se pristupa odmah nakon toga. Po tom principu se, inače obrađuju sva dokumenta u konkretnoj jezičkoj varijanti, pa se samim tim svakom klijentu ponaosob omogućuje i da u kratkom roku dobije dokumenta koja su sa pravnog i ekonomskog stanovišta potpuno validna, što podrazumeva da ih ima pravo koristiti na istovetan način kao i bilo koji drugi važeći dokument.

Jedino što klijent mora da učini jeste da dostavi originalna dokumenta na uvid, budući da je iznet zahtev da zvanično ovlašćeni sudski tumač njih uporedi sa prevodima, a da tek nakon toga izvrši i overu u skladu sa pravilima. Preporuka je i da svako kome je potrebna obrada bilo kog dokumenta sazna da li se na njih mora staviti Haški ili takozvani Apostille pečat, pošto će od toga zavisiti sam postupak obrade.

Izuzev građevinskih projekata, prevodioci i sudski tumači mogu da obrade i sva ostala dokumenta koja se svrstavaju u građevinsku dokumentaciju, ali će po zahtevu klijenata prevesti i overiti bilo koji dokument koji je tretiran kao deo tenderske ili tehničke dokumentacije.

Podrazumeva se, takođe da se vrše direktni prevodi ličnih dokumenata sa korejskog jezika na rumunski (radna dozvola, uverenje o državljanstvu, pasoš, izvod iz matične knjige umrlih, saobraćajna dozvola, lična karta, izvod iz matične knjige venčanih, vozačka dozvola, izvod iz matične knjige rođenih, dozvola za boravak i ostalo), s tim da pomenuti stručnjaci mogu ostvariti zahtev svakog klijenta koji u navedenoj kombinaciji jezika želi da dobije direktan prevod za različita dokumenta, koja imaju veze sa oblašću obrazovanja ili nauke (prepis ocena, nastavni planovi i programi fakulteta, naučni patenti, diplomski radovi, svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, potvrda o redovnom školovanju, rezultati naučnih istraživanja, seminarski radovi, uverenje o položenim ispitima, diploma i dodatak diplomi, naučni radovi i mnoga druga).

Uz tekovine Evropske Unije, presude o razvodu braka i punomoćja za zastupanje, sudski tumač i prevodilac vrše i kompletnu obradu za sudske žalbe, odluke i tužbe, ali i za sudske rešenja, te za bilo koju vrstu licence ili sertifikata, to jest za dokumenta koja se tretiraju kao pravna akta, budući da su primarno vezana za oblast prava, odnosno suda.

Svakako se vrši i direktno prevođenje lekarskih nalaza sa korejskog jezika na rumunski, to jest svih onih dokumenata koja čine medicinsku dokumentaciju, kao što su na primer specifikacije farmaceutskih proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda. A pomenuti stručnjaci će, po potrebi kompletno obraditi kako poslovne odluke i sve vrste poslovnih izveštaja (finansijski, godišnji i revizorski), tako i statut preduzeća, rešenje o osnivanju pravnog lica i fakture, te osnivački akt preduzeća, ali i sva ostala dokumenta koja zvanično mogu da se smatraju delom poslovne dokumentacije.

U slučaju da se javi potreba, prevodioci i sudski tumači će u navedenoj jezičkoj kombinaciji kompletno da obrade i različite vrste što saglasnosti i izjava, što potvrda i uverenja. Zapravo su oni specijalizovani za direktan prevod dokumenata koja se predaju nadležnim službama sa korejskog jezika na rumunski, pa izuzev saglasnosti za zastupanje, potvrda o visini primanja i uverenja o neosuđivanosti, oni mogu kompletno da obrade i potvrdu o slobodnom bračnom stanju, te potvrdu o stalnom zaposlenju i uverenje o nekažnjavanju, odnosno potvrdu o stanju računa u banci, ali i uopšteno, ma koji drugi dokument koji u određenoj situaciji klijent mora da preda nekoj nadležnoj službi.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na korejski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje