Prevod sa korejskog na poljski jezik

Besplatni online prevod sa korejskog na poljski jezik

Za online prevod sa korejskog na poljski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Izuzev osnovne usluge koja se odnosi na prevod različitih sadržaja u navedenoj varijanti jezika, stručna lica koja su zaposlena u Prevodilačkom centru Akademije Oxford i to u svim poslovnicama, nude mogućnost izvršenja i mnogobrojnih drugih usluga koje se tretiraju, u ovom slučaju kao dodatne.

Primarno se vrši direktno prevođenje audio i video materijala sa korejskog jezika na poljski, a zatim i njihovo titlovanje ili sinhronizovanje. Svakako se prema tom principu obrađuju kako serije i igrani filmovi bilo kog žanra, tako i obrazovne emisije, a zatim i animirani filmovi i reklamne poruke, kao i informativne, te zabavne emisije, crtani filmovi, dokumentarni i uopšteno govoreći, bilo koja vrsta video ili audio sadržaja. Ističemo da klijent koji se bude obratio sa zahtevom za prevođenjem ovih materijala, zapravo značajno štedi vreme, jer u okviru jedne poslovnice dobija kompletnu obradu, to jest sadržaje koji su u potpunosti spremni za dalje prezentovanje.

Valjalo bi pomenuti da sudski tumač i prevodilac mogu da pruže i uslugu koja je vezana za usmeni prevod u toj kombinaciji jezika, te da se nudi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje zainteresovanim klijentima. Naglašavamo da ovi stručnjaci, uz simultani i konsekutivni prevod, svakako mogu da primene i uslugu koja je vezana za prevod uz pomoć šapata, pa će samim tim i na osnovu specifikacija samog događaja biti doneta zvanična odluka o tome koji od svih usluga će tačno da bude primenjena u konkretnom slučaju.


Prevođenje sa korejskog na poljski
Prevođenje sa poljskog na korejski

Ukoliko je neko zahtevao pisani prevod navedenoj jezičkoj kombinaciji od bilo koje druge institucije, te je nezadovoljan njegovim kvalitetom, može da kontaktira najbliže predstavništvo, kako bi angažovao profesionalne korektore i lektore, zarad izvršenja ispravki, to jest oblikovanja konkretnih prevoda u duhu poljskog jezika, a prem pravilima redakture.

Svakako će prevodilac i sudski tumač, a na zahtev bilo kog klijenta obraditi i tekstualne materijale, nevezano za to ko je njihova namena, tematika i sadržina, odnosno složenost, a dostupni su i direktni prevodi marketinških materijala sa korejskog jezika na poljski. Podrazumeva se da u toku obrade kako reklamnih flajera, PR tekstova i plakata, tako i brošura, odnosno kataloga, vizit kartica i reklamnih letaka, te svih ostalih sadržaja tog tipa, navedeni stručnjaci primenjuju i pravila marketinga i pravila same prevodilačke struke, tako da njihovu sadržinu maksimalno korektno i oblikuju u skladu sa ciljanim jeziku, a sve zarad što boljeg predstavljanja konkretnih sadržaja govornicima poljskog jezika.

Takođe, klijenti mogu da dobiju i uslugu koja je vezana za obradu novinskih članaka u ovoj varijanti jezika, s tim da se i direktno prevođenje časopisa sa korejskog jezika na poljski isto nalazi među uslugama koje vrše ovi stručnjaci. Naravno, oni mogu da profesionalno prevedu i bilo koje poetsko književno delo ili prozno, te da izađu u susret zahtevu klijenta kome su direktni prevodi u ovoj varijanti jezika potrebni za različite vrste udžbenika.Posebno bismo izdvojili informaciju da prevodioci i sudski tumači mogu da obrade i to maksimalno stručno, sve vrste internet sadržaja, što izuzev web sajtova, podrazumeva i prevod online prodavnica, zatim aplikacija, kao i web kataloga i programa, te generalno svih ostalih materijala koji su za globalnu mrežu i računare vezani. S obzirom na to da su oni ovladali primenom pravila optimizovanja tih sadržaja, to jest da su upoznati sa SEO (Search Engine Optimisation), to se i podrazumeva da će, onda kada postoji potreba za tim, sva ta pravila implementirati u svoj rad, a kako bi konkretne materijale prilagodili internet pretraživačima.

Dostavljanje na obradu svih materijala koji su prethodno pomenuti se može izvršiti na vrlo jednostavan način, jer je predviđeno da ih klijenti šalju na zvaničnu mejl adresu navedene institucije, a isti je takav princip i nakon završetka obrade, s tim da su svakako otvorene i druge opcije, a ukoliko klijentima ova ne odgovara u potpunosti.

Moramo naglasiti i to da se direktni prevodi dokumenata sa korejskog jezika na poljski svakako vrše ako to neki klijent zahteva, a da prevodioci i sudski tumači mogu podjednako kvalitetno da odrade kako različita dokumenta iz oblasti nauke i obrazovanja (rezultati naučnih istraživanja, svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, prepis ocena, naučni patenti, diploma i dodatak diplomi, uverenje o položenim ispitima, diplomski radovi, nastavni planovi i programi fakulteta, naučni radovi, potvrda o redovnom školovanju, seminarski radovi i ostala), tako i sva ona dokumenta koja čine građevinsku i poslovnu, odnosno tehničku i tendersku dokumentaciju (građevinski projekti, revizorski izveštaji, rešenja o osnivanju pravnog lica, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, fakture, godišnji poslovni izveštaji, statut preduzeća, deklaracije proizvoda, osnivački akt preduzeća, poslovne odluke, finansijski izveštaji, uputstvo za rukovanje i mnoga druga dokumenta koja u njihov sastav ulaze).

Isto tako se podrazumeva da klijenti mogu zahtevati u ovoj varijanti jezika i prevod svih onih dokumenata koja imaju veze sa oblašću sudstva ili prava, kao što su na primer ugovori i sudska rešenja, te presude o razvodu braka, kao i ostale vrste sudskih presuda, ali i punomoćje za zastupanje, zatim sudske odluke, tekovine Evropske Unije i sertifikati, kao i sudske žalbe, licence, sudska rešenja i bilo koji drugi dokument koji se tiče pomenutih oblasti.

U slučaju da klijent zahteva direktno prevođenje ličnih dokumenata sa korejskog jezika na poljski, on svakako dobija i njihovu kompletnu obradu, budući da prevodioci i sudski tumači prilikom prevođenja kako uverenja o državljanstvu i lične karte, te vozačke, odnosno dozvole za boravak i saobraćajne, ali i izvoda iz matične knjige rođenih i pasoša, tako i potvrde o prebivalištu, radne dozvole i venčanog lista, zatim umrlice i ostalih ličnih dokumenata, svakako vrše i njihovu overu.

Podrazumeva se da stručnjaci koje ova institucija zapošljava, mogu da pruže i uslugu koja se odnosi na direktan prevod medicinske dokumentacije u navedenoj jezičkoj kombinaciji (specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarski nalazi, dokumentacija o medicinskim proizvodima, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda i druga), ali će naravno ispoštovati i zahtev svakog onog klijenta koji zahteva prevođenje dokumenata koja se podnose državnim institucijama sa korejskog jezika na poljski. Napominjemo da se po tim primarno misli na saglasnosti različitih vrsta, odnosno na izjave, potvrde i uverenja, a oni mogu kompletno da obrade kako uverenje o neosuđivanosti, potvrdu o visini primanja, potvrdu o stalnom zaposlenju i saglasnost za zastupanje, tako i potvrdu o slobodnom bračnom stanju, zatim uverenje o nekažnjavanju, te potvrdu o stanju računa u banci i sve ostale vrste navedenih dokumenata.

Naročito je bitno da klijenti, koji u ovoj varijanti jezika zahtevaju obradu bilo kog dokumenta znaju da su obavezni dostaviti originalne sadržaje na uvid sudskom tumaču, zato što on treba da ih uporedi sa prevedenim dokumentima i to neposredno pre nego što pristupi njihovom overavanju. Zapravo, isključivo onda kada je pomenuti stručnjak potpuno uveren da se radi o istovetnim materijalima, on i stavlja pečat na konkretni prevod, jer upravo na taj način i iznosi zvaničnu potvrdu da je sadržina prevedenog dokumenta istovetna originalnom, pa se on može tretirati kao zakonski važeći.

Poželjno je, isto tako i da svaki klijent pojedinačno kontaktira nadležne državne institucije, a kako bi se raspitao o specifičnoj vrsti overe, koja nije obavezna za svaki dokument za koji se radi prevod u toj jezičkoj varijanti. Za izvršenje tog tipa overe, nažalost sudski tumači i prevodioci, koji su zaposleni u našoj instituciji ne poseduju ovlašćenja, a radi se o overi Apostille pečatom ili takozvanim Haškim. U principu, ona se vrši na dva načina, što sve zavisi od aktuelnih pravila, pa je svakako bitno da klijent dobije i te informacije. Naime. Haški pečat se na konkretna dokumenta za koja se radi direktan prevod sa korejskog jezika na poljski vrši ili pre nego što naši stručnjaci počnu sa njegovim prevodom, odnosno overom, ali se tom prilikom mora prevesti kako sadržina celokupnog dokumenta, tako i sadržina takozvanog Apostille pečata, što automatski znači da proces obrade traje nešto duže. Druga opcija podrazumeva, rekli bismo klasičan tip obrade dokumenta, jer se najpre vrši njegovo prevođenje u pomenutoj varijanti jezika, a zatim se obrađen dokument daje na uvid sudskom tumaču, koji ga overava u skladu sa pravilima i na kraju, klijent treba da ga samostalno odnese u nadležne institucije, da bi bio overen pomenutim pečatom.

S obzirom na to da se zahteva dostavljanje originala, dostupna je mogućnost slanja sadržaja na prevod preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko kurirske službe, a oni klijenti kojima tako najviše odgovara, imaju mogućnost i da nam ih lično dostave na obradu.

Jasno je da se razlikuje i postupak koji je vezan za preuzimanje kompletno obrađenih dokumenata, pa tako klijenti imaju dve opcije na raspolaganju, to jest mogu ili da dođu u izabranu poslovnicu naše institucije, kako bi ih lično preuzeli ili mogu i da iznesu zahtev da im obrađena dokumenta budu dostavljena preko kurirske službe na određenu adresu. Uzevši u obzir da se radi o dodatnoj usluzi, podrazumeva se da će je klijent platiti direktno kuriru u trenutku kada bude preuzimao pošiljku. A što se same cene tiče, napominjemo da mi nemamo nikakvog uticaja na nju, te da će pojedinačni klijent te informacije da dobije od one kurirske službe, koja će i da bude angažovana za dostavljanje.

Uz sve navedene vrste usluga, u ponudi su i hitni prevodi dokumenata sa korejskog jezika na poljski, a isključivo tom prilikom se klijentima može dozvoliti da sadržaje prvo skeniraju i onda da ih pošalju na nae mejl, te da u najkraćem mogućem roku nakon toga, u potpunosti ispoštuju pravilo i na uvid prilože i originalna dokumenta.

Direktni prevodi sertifikata i licenci sa korejskog jezika na poljski

Ukoliko su nekom klijentu potrebni prevodi u navedenoj varijanti jezika za licence i sertifikata, mora znati da prevodioci i sudski tumači koji čine tim svake poslovnice Prevodilačkog centra Akademije Oxford, svakako mogu po njihovom zahtevu da izvrše kompletnu obradu kako tih dokumenata, tako i svi ostalih. A kompletna obrada tada uključuje direktan prevod licence i sertifikata sa korejskog na poljski jezik, kao i uslugu overe, koju će izvršiti osobe za to zvanično ovlašćene, to jest sudski tumači.

Stavljanje pečata na preveden bilo koji dokument, pomenuti stručnjak će izneti potvrdu da je njegova sadržina verna originalu, pa će da mu pruži zakonsku važnost, pošto se tako obrađen dokument može smatrati isto rangiranim kao i svaki drugi koji je pravno priznat.

Od svakog klijenta, koji u ovoj varijanti jezika zahteva obradu bilo kog dokumenta se zahteva da na uvid priloži i originalne sadrzaje, te bi svakako bilo poželjno i da od nadležnih lica dobije informacije o svemu što se tiče stavljanja Apostille, to jest haškog pečata na konkretna dokumenta, budući da pomenuti stručnjaci za tu vrstu overe nemaju nadležnost.

Svakako se na spisku usluga za koje su sudski tumač i prevodilac specijalizovani nalazi i prevođenje tekovina Evropske Unije za korejskog na poljski jezik, ali i svih drugih dokumenata koja se svrstavaju u oblasti prava ili sudstva. Pod tim se misli kako na sudske žalbe, presude i tužbe, tako i na punomoćje za zastupanje, zatim na sudske odluke, kao i sudska rešenja, te na sva ostala pravna akta.

Podrazumeva se da klijenti u navedeno jezičkoj kombinaciji mogu da dobiju kompletno obrađen i svaki dokument koji se svrstava kako u građevinsku, tehničku i tendersku dokumentaciju (, uputstvo za rukovanje, građevinski projekti, deklaracije proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka i mnoga druga), tako i u poslovnu dokumentaciju (godišnji poslovni izveštaji, osnivački akt preduzeća, revizorski izveštaji, poslovne odluke, rešenje o osnivanju pravnog lica, fakture, statut preduzeća, finansijski poslovni izveštaji i ostala dokumenta koja su vezana za poslovanje bilo kog preduzetnika ili pravnog lica).

Sva ona dokumenta koja se smatraju ličnim, takođe mogu da budu kompletno obrađena, a ukoliko to klijent zahteva, a prevodioci i sudski tumači će se pobrinuti da, između ostalog izvrše direktan prevod lične karte sa korejskog na poljski jezik, kao i uverenja o državljanstvu, saobraćajne i vozačke dozvole, te pasoša, radne dozvole i potvrde o prebivalištu, s tim da se podrazumeva da ovi stručnjaci kompletno obrađuju kako izvod iz matične knjige umrlih, tako i iz matične knjige rođenih i venčanih, ali i dozvolu za boravak i sva ostala lična dokumenta.

Navedena usluga se odnosi i na medicinsku dokumentaciju, a izuzev lekarskih nalaza, vrši se kompletna obrada i dokumentacije o medicinskim proizvodima, zatim specifikacija farmaceutskih proizvoda, kao i uputstava za lekove i karakteristike proizvoda, te svih ostalih trenutno nenavedenih dokumenata, koji se smatraju delom konkretne vrste dokumentacija.

Važno je napomenuti i da sudski tumač i prevodilac ostvaruju zahtev svakog klijenta kome su potrebni direktni prevodi uverenja o položenim ispitima sa korejskog na poljski jezik, ali svakako kompletno obrađuju i bilo koji drugi dokument koji se tiče oblasti obrazovanja (potvrda o redovnom školovanju, svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, nastavni planovi i programi fakulteta, prepis ocena, diploma i dodatak diplomi i druga). Takođe će prevesti u ovoj varijanti jezika, a onda i overiti dokumenta koja se prvenstveno tiču nauke, kao što su na primer rezultati naučnih istraživanja ili naučni patenti, s tim da će izaći u susret zahtevu svakog klijenta kome je u pomenutoj kombinaciji jezika potreban direktan prevod bilo za seminarske ili naučne, bilo za diplomske radove.

Pored ostalog, prevodioci i sudski tumači su, takođe specijalizovani i za profesionalno prevođenje dokumenata koja se predaju nadležnim institucijama sa korejskog na poljski jezik. A zapravo se pod tim podrazumevaju različiti tipovi uverenja, zatim izjava i potvrda, kao i saglasnosti bilo koje vrste. Osim potvrde o slobodnom bračnom stanju, uverenja o nekažnjavanju i potvrde o visini primanja, na zahtev klijenta može da bude izvršena i kompletna obrada saglasnosti za zastupanje, potvrde o stanju računa u banci i uverenja o neosuđivanosti, te potvrde o stalnom zaposlenju i svih ostalih dokumenata, koja se u različitim prilikama moraju predati konkretnim drzavnim službama.

Prevođenje vizit kartica sa korejskog jezika na poljski

U najkraćem mogućem roku i to u svakom predstavništvu Prevodilačkog centra Akademije Oxford u zemlji su dostupni i prevodi vizit karte sa korejskog na poljski jezik. A svakako će se prevodioci i sudski tumači pobrinuti da klijentima obezbede i kompletnu obradu svih ostalih sadržaja, koji su vezani za oblast marketinga, kao što su na primer reklamni flajeri, PR tekstovi, katalozi i plakati, odnosno brošure i drugi materijali, čija je namena reklamiranje određenih usluga i proizvoda. Moramo naglasiti da se prilikom njihove obrade posebno nastoji da određena poruka, koja treba da stigne do potrošača, to jest do potencijalnih klijenata, bude sa dosta pažnje oblikovana i to u duhu poljskog jezika. Zapravo, time se i ostvaruje osnovni cilj prevođenja ovakvih sadržaja, jer se svim podacima i govornicima tog jezika omogućuje da lako shvate šta se reklamira kroz konkretne sadržaje.

U ponudi je i direktno prevođenje tekstova sa korejskog na poljski jezik, s tim da moramo naglasiti da profesionalni sudski tumači i prevodioci na istom nivou kvaliteta mogu da obrade i stručne i popularne tekstove bilo koje tematike, a to uključuje sadržaje vezano za oblast građevinske industrije, ekonomije i nauke, odnosno ekologije i zaštite životne sredine, zatim menadžmenta i turizma, te komunikologije, informacionih tehnologija i filozofije. Takođe, oni prevode i sadržaje iz domena obrazovanja, odnosno finansija i medicine, te farmacije, menadžmenta i politike, odnosno marketinga, turizma i ostalih naučnih disciplina.

Potrebno je da napomenemo i to da ovi stručnjaci mogu ispuniti zahtev svakog pojedinačnog klijenta kome su u navedenoj varijanti jezika potrebni prevodi kako za različita književna dela, tako i za časopise, ali i za udžbenike i članke iz novina.

A u usluge koje prevodilac i sudski tumač, takođe mogu da izvrše, spada i usmeni prevod sa korejskog na poljski jezik, te se u okviru ove institucije nudi mogućnost i za iznajmljivanje profesionalne opreme za simultano prevođenje. Važno je da klijenti znaju i to da naši stručnjaci, a u zavisnosti od tipa događaja, mogu pružiti kako uslugu konsekutivnog prevoda u toj varijanti jezika, tako i šapatnog i simultanog. Budući da se svaka od njih mora primeniti u situaciji koja je tačno definisana, to jest za događaj sa jasno određenim osobenostima, potrebno je da klijent na vreme dostavi sve važne informacije koje su vezane za sam događaj. Pod tim se misli prvenstveno na broj učesnika koji je predviđen, odnosno na karakteristike prostora u kome taj događaj treba da bude održan, kao i na predviđeno trajanje, uzevši u obzir da se u skladu sa tim informacijama definiše koja od svih navedenih usluga treba da bude primenjena.

Prevod diplome i dodatka diplomi sa korejskog na poljski jezika

S obzirom na to da Prevodilački centar Akademije Oxford uvek nastoji da zainteresovanima pruži sve što je potrebno, to i u situaciji kada se vrši direktno prevođenje radijskih i televizijskih emisija sa korejskog jezika na poljski, oni imaju na raspolaganju i dodatne usluge. Zapravo im je dostupna kako sinhronizacija, tako i titlovanje i tih i mnogih drugih audio i video materijala, pa na jednom mestu, praktično govoreći dobijaju njihovu kompletnu obradu, to jest materijale koje će moći da prikazuju odmah i na radiju i televiziji, te gde god žele. Podrazumeva se da će prevodioci i sudski tumači u navedenoj varijanti jezika da prevedu i animirane filmove, kao i igrane, odnosno dokumentarne i crtane, ali i zabavne i obrazovne emisije, te serije, kao i informativne emisije i ostale kako video materijale, tako i audio.

Budući da se u svakom predstavništvu ove institucije nalaze i lektori i korektori, to svako ko ima izrađen prevod u navedenoj varijanti jezika, a za bilo koju vrstu sadržaja, ima mogućnost da ih zaduži za izvršenje usluge redakture. Zapravo se konkretna usluga vrši onda kada urađeni prevodi nisu kvalitetni, pa je potrebno da pomenuti stručnjaci isprave sve postojeće greške i tako klijentima omoguće da u optimalnom roku dobiju sadržaje koji su maksimalno stručno obrađeni.

Pored mnogih usluga, dostupno je i profesionalno prevođenje internet sadržaja sa korejskog jezika na poljski, a prilikom obrade takvih materijala sudski tumači i prevodioci primenjuju i pravila SEO (Search Engine Optimisation). Uz internet prodavnice i web sajtove, oni će kompletno i profesionalno da obrade bilo koji program, ali i aplikaciju, kao i web kataloge i uopšteno rečeno, sve one materijale koji će ili biti objavljeni na internetu ili su na neki način vezani za njega. Sama činjenica da će biti implementirana pomenuta pravila, utiče na njihovo pozicioniranje, tako da u najkraćem mogućem roku posle postavljanja na web oni bivaju prepoznati kao originalni od strane pretraživača, pa se i njihova pozicija poboljšava.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na korejski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje