Prevodi sa korejskog na engleski jezik

Besplatni online prevod sa korejskog na engleski jezik

Za online prevod sa korejskog na engleski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevodi sa korejskog na engleski jezik

Samim tim što Prevodilački centar Akademije Oxford ima poslovnice u velikom broju gradova širom naše zemlje, a u svima njima su zaposleni i prevodioci i sudski tumači, koji između ostalog mogu da izvrše i direktno prevođenje sa korejskog jezika na engleski, to podrazumeva da je ova usluga, praktično govoreći dostupna svima.

Osim članaka iz novina i različitih vrsta časopisa (dečiji, stručni, ilustrovani i drugi), pomenuti stručnjaci obrađuju svakako na zahtev klijenata i književna dela, kao i udžbenike, ali i tekstove koji se bave temom iz bilo koje grane društvenih ili prirodnih nauka. Pored onih koji se odnose na građevinsku industriju, obrazovanje i turizam, oni mogu da prevedu i sve one tekstualne materijale čija tema je vezana za oblast marketinga, psihologije i informacionih tehnologija, ali i farmacije, komunikologije i bankarstva, odnosno ekologije i zaštite životne sredine, te medicine, nauke i ekonomije, zatim prava, finansija i politike, kao i svih ostalih naučnih disciplina.

Podrazumeva se da će sudski tumač i prevodilac pristupiti profesionalno i obradi svih sadržaja koji su vezani za oblast marketinga, a što se primarno odnosi kako na vizit kartice i plakate, odnosno kataloge, tako i na PR tekstove, zatim brošure i reklamne flajere, ali i na sve ostale sadržaje putem kojih se bilo koja usluga ili proizvod reklamira.


Prevođenje sa korejskog na engleski
Prevođenje sa engleskog na korejski

Po zahtevu klijenata se može izvršiti i usmeni prevod sa korejskog jezika na engleski, a ovi stručnjaci pored simultanog i konsekutivnog prevoda, u konkretnoj varijanti jezika isto tako mogu da izvrše i onu uslugu koja je vezana za prevođenje uz pomoć šapata. U zvaničnoj ponudi ove institucije se takođe nalazi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a ponuda se uopšteno govoreći formira na osnovu informacija koje klijent dostavi vezano za sam događaj i njegovu organizaciju.

Svakako klijenti mogu ove stručnjake da zaduže i za obradu različitih sadržaja koji su ili dostupni na internetu ili za njega vezani. Budući da oni ujedno i optimizuju sve materijale ovog tipa, to se podrazumeva da će njihovo mesto u okviru globalnog pretraživača, upravo zahvaljujući implementaciji SEO pravila (Search Engine Optimisation) biti mnogo bolje pozicionirano.

Profesionalna redaktura je, takođe usluga koja je dostupna u svakoj poslovnici ove institucije, a i svi oni klijenti kojima su potrebni direktni prevodi video i audio materijala sa korejskog jezika na engleski će tu uslugu dobiti. Kako su u okviru navedene specijalizovane institucije zaposlena i lica koja mogu da pruže usluge sinhronizacije ili titlovanja, to automatski znači da će svako kome je prevod u ovoj varijanti jezika potreban bilo za serije ili filmove, odnosno emisije ili reklamne poruke, te za bilo koju drugu vrstu audio i video materijala, zapravo dobiti njihovu kompletnu obradu.Predviđeno je da klijenti kojima je prevod potreban za bilo koju vrstu sadržaja koji su do sada navedeni izvrši njihovo dostavljanje preko mejla, a svakako će odmah po završetku obrade na isti takav način njima biti dostavljeni urađeni prevodi.

Vrlo je važno da naglasimo i to da sudski tumači i prevodioci mogu kompletno da obrade i bilo koji dokument, to jest da prvo u ovoj varijanti jezika izvrše njegov profesionalan prevod, a da potom pristupe postupku overavanja, za koji su zvanično ovlašćenje. Budući da se radi o specijalizovanom postupku, potrebno je da ovlašćeni sudski tumač prvo uporedi originalan dokument sa prevedenim, pa tek ukoliko je sasvim siguran da se radi o istoj sadržini, on može da stavi svoj pečat na prevod i tako potvrdi da je on isti kao i originalan dokument. Baš iz tog razloga se i zahteva da svako ko zahteva direktno prevođenje dokumenata sa korejskog jezika na engleski obavezno originale na uvid dostavi, to jest da ih ili pošaljem preporučenom poštanskom pošiljkom ili donese lično u prostorije jedne od poslovnica ove institucija, a takođe postoji opcija i da klijent na obradu pošalje preko neke kurirske službe.

U slučaju da neko zahteva brzo izrađen prevod bilo kog dokumenta u ovoj varijanti jezika, svakako ima pravo da prvo izvrši njegovo slanje elektronskim putem, to jest treba da na mail dostavi skenirani dokument ili više njih, ali nakon toga je svakako obavezan i da priloži originale na jedan od do sada navedenih načina.

Preuzimanje kompletno obrađenih dokumenata podrazumeva njihovo lično preuzimanje od strane klijenta, ali i mogućnost da ih dobije isporukom na svoju adresu. S obzirom na to da će kurirska služba biti angažovana za izvršenje te usluge, moramo napomenuti da se naplata vrši isključivo u skladu sa njenim važećim cenovnikom, a direktno od klijenta.

Pre nego što navedemo za koja sve dokumenta prevodioci i sudski tumači mogu da izvrše prevod u toj varijanti jezika, moramo naglasiti da zakon predviđa overu specijalnom vrstom pečata, ali samo za određena dokumenta. A budući da se Haški ili takozvani Apostille pečat stavlja na dva načina, svakako je potrebno da klijent kontaktira nadležne institucije, kako bi saznao da li pomenuti pečat mora da bude stavljen na njegova dokumenta i kada. Naime, Haški pečat se može staviti neposredno pre početka obrade dokumenata, ali se tom prilikom mora prevesti i on i sam dokument, a na kraju uraditi i overa pečatom sudskog tumača. Ukoliko se, pak Apostille pečat za određena dokumenta stavlja na kraju procesa obrade, onda se prvo vrši njihov prevod u pomenutoj jezičkoj kombinaciji, a potom i overa sudskog tumača, pa na kraju klijent treba da ih odnese u nadležne institucije, kako bi bio stavljen ovaj pečat.

Podrazumeva se da će prevodilac i sudski tumač na zahtev klijenata da kompletno obrade sva dokumenta koja se podnose različitim nadležnim institucijama, to jest ma koju vrstu potvrda, uverenja, saglasnosti ili izjava (uverenje o nekažnjavanju, saglasnost za zastupanje, potvrda o visini primanja, potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stanju računa u banci. potvrda o stalnom zaposlenju i druga), ali će svakako omogućiti klijentima da dobiju i direktan prevod ličnih dokumenata sa korejskog jezika na engleski. Izuzev potvrde o prebivalištu, pasoša i uverenja o državljanstvu, ovi stručnjaci obrađuju, po potrebi i vozačku, odnosno saobraćajnu dozvolu, ali i izvod iz matične knjige venčanih i rođenih, kao i dozvolu za boravak, izvod iz knjige umrlih, te sva ostala lična dokumenta.

Svakako će se zaposleni u okviru navedene institucije pobrinuti i da ispune zahteve svakog klijenta kome je prevod u ovoj varijanti jezika potreban bilo za rešenje o osnivanju pravnog lica, poslovne odluke ili fakture, odnosno za osnivački akt preduzeća ili, pak za različite vrste poslovnih izveštaja, kao što su na primer finansijski i godišnji izveštaji, odnosno revizorski, ali će kompletno da obrade i statut preduzeća, te mnoga druga nenavedenih dokumenta, koja se svrstavaju u poslovnu dokumentaciju.

Naravno da prevodilac i sudski tumač, ako to neki klijent zahteva, vrše i direktno prevođenje naučnih patenata sa korejskog jezika na engleski, ali isto tako obrađuju i rezultate naučnih istraživanja, odnosno naučne radove, te sva ostala dokumenta i bilo koju drugu vrstu sadržaja, koja je usko vezana za oblast nauke. Medicinsku dokumentaciju će prethodno pomenuta stručna lica, takođe kompletno da obrade, a pored lekarskih nalaza, u nju se svrstavaju i specifikacije farmaceutskih proizvoda, kao i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, te dokumentacija o medicinskim proizvodima i mnoga druga dokumenta.

Ne samo diplomu i dodatak diplomi, odnosno svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole i prepis ocena, već i uverenje o položenim ispitima, kao i nastavne planove i programe fakulteta, zatim potvrdu o redovnom školovanju, ali i mnoga druga dokumenta koja primarno imaju veze sa oblašću obrazovanja, klijenti mogu da dobiju u pomenutoj jezičkoj varijanti, takođe profesionalno prevedena. Uz to će se pobrinuti pomenuti stručnjaci da prevedu i različite vrste pravnih akata, a počev od sudskih presuda, licenci i tekovina Evropske Unije, odnosno sudskih odluka, pa do sudskih žalbi, punomoćja za zastupanje i sertifikata, odnosno sudskih tužbi, a zatim i sudskih rešenja i uopšteno govoreći, svih ostalih dokumenata koja su na prvom mestu vezana za oblast kako sudstva, tako i prava.

Svakako, prevodilac i sudski tumač mogu da ostvare zahtev i onog klijenta, kome je potrebno prevođenje građevinske dokumentacije sa korejskog jezika na engleski, ali će kompletno da obrade i sva dokumenta koja spadaju u tehničku i tendersku dokumentaciju. Uz građevinske projekte, klijente takođe očekuje i kompletna, profesionalna obrada uputstva za rukovanje, zatim laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka, te deklaracija proizvoda i svakog drugog dokumenta koji u bilo koju vrstu dokumentacije od navedenih ulazi.

Prevod diplome i dodatka diplomi sa korejskog na engleski jezik

Prvenstveno se o svakoga kome je potrebno direktno prevođenje diplome i dodatka diplome sa korejskog jezika na engleski zahteva da priloži originalna dokumenta na uvid, budući da sudski tumač i prevodilac Prevodilačkog centra Akademije Oxford dobija i overu prevedenog dokumenta i to od strane zvanično ovlašćenog lica. Zahvaljujući tome će imati na raspolaganju dokument koji je pravno validan i svakako imaju pravo da ga bilo kojoj državnoj instituciji predaju.

Isto tako se svima njima savetuje i da izvrše sve potrebne provere, a koje se odnose na specijalan tip overe, to jest koje uključuju overu Haškim (Apostille) pečatom, pošto to nije u nadležnosti stručnjaka zaposlenih u ovoj specijalizovanoj instituciji.

Podrazumeva se da će prevodioci i sudski tumači, izuzev pomenutog dokumenta svakako kompletno da obrade i nastavne planove i programe fakulteta, te svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, kao i potvrdu o redovnom školovanju, ali i prepis ocena i uverenje o položenim ispitima, te seminarske i diplomske radove, odnosno bilo koji dokument i ostale sadržaje, koji su usko vezani upravo za oblast obrazovanja.

Klijenti mogu da dobiju i direktan prevod ličnih dokumenata sa korejskog jezika na engleski (izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu, radna dozvola, pasoš, izvod iz matične knjige venčanih, vozačka dozvola, lična karta, dozvola za boravak, izvod iz matične knjige umrlih, potvrda o prebivalištu, vozačka dozvola i ostala), s tim da će svakako pomenuta stručna lica klijentima omogućiti i kompletnu obradu medicinske dokumentacije, to jest svih onih dokumenata koja se u nju zvanično svrstavaju, kao što su recimo uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, zatim lekarski nalazi i specifikacije farmaceutskih proizvoda, ali i dokumentacija o medicinskim proizvodima i druga.

Ističemo i to da postoji mogućnost prevoda različitih dokumenata koja se predaju nadležnim institucijama, to jest bilo koje vrste saglasnosti, potvrde ili izjave, kao i uverenja. A najčešće klijenti zahtevaju prevod uverenja o nekažnjavanju sa korejskog jezika na engleski, ali i potvrda o slobodnom bračnom stanju, zatim saglasnosti za zastupanje, te uverenja o neosuđivanosti, potvrde o stanju računa u banci, odnosno o visini primanja i ostalih. Takođe, prevodilac i sudski tumač mogu da ostvare zahtev svakog klijenta kome je potreban prevod bilo kog dokumenta koji je vezan za poslovanje pravnih lica i kao takav se svrstava u poslovnu dokumentaciju. Izuzev faktura i rešenja o osnivanju pravnog lica, oni kompletno obrađuju i finansijske, ali i revizorske izveštaje, zatim statut preduzeća i poslovne odluke, kao i godišnje poslovne izveštaje, osnivački akt preduzeća i mnoga druga dokumenta koja su deo poslovne dokumentacije.

Kako rezultate naučnih istraživanja, tako i naučne patente i radove, to jest sva ona dokumenta koja su za nauku vezana, takođe prethodno pomenuti stručnjaci mogu da prevedu i overe pečatom sudskog tumača. Isto tako, prevodilac i sudski tumač maksimalno profesionalno obrađuju i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, zatim uputstvo za rukovanje i građevinske projekte, kao i deklaracije proizvoda, te sva ostala dokumenta koja nisu pomenuta, a koja ulaze u sastav tehničke i građevinske, te dokumentacije za tendere. Mora se naglasiti i to da su u ponudi, svakako i direktni prevodi pravnih akata sa korejskog jezika na engleski, tako da izuzev tekovina Evropske Unije i presuda o razvodu braka, odnosno punomoćja za zastupanje, klijenti dobijaju i kompletno obrađene sudske žalbe i odluke, kao i sertifikate, sudske tužbe i licence, te mnoga druga dokumenta koja se odnose kako na oblst sudstva, isto tako i na oblast prava.

Prevođenje web sajtova sa korejskog jezika na engleski

Kada je u pitanju profesionalna obrada internet sajtova, ta usluga uključuje ne samo njihov direktan prevod sa korejskog na engleski jezik, nego isto tako i primenu pravila koja se odnose na optimizaciju sadržaja. Zapravo se prevodioci i sudski tumači tokom postupka njihovog prevoda rukovodede aktuelnim SEO smernicama (Search Engine Optimisation) i tako znatno poboljšavaju njihovo mesto u globalnoj pretrazi za tačno definisane ključne reči. Svakako će pomenuti stručnjaci u ovoj varijanti jezika da obrade kako online kataloge, tako i programe bilo koje vrste, ali i internet brošure, zatim aplikacije i uopšteno govoreći, sve ostale sadržaje koji su bilo vidljivi na internetu ili su za njega na neki način vezani.

Ukoliko su nekom klijentu potrebni direktni prevodi tekstova sa korejskog na engleski jezik, naglašavamo da stručnjaci zaposleni u Prevodilačkom centru Akademije Oxford mogu kvalitetno da obrade sadržaje ne samo bilo koje tematike, već i složenosti i dužine. Svakako će oni u optimalnom roku, pored ostalog prevesti tekstove koji se odnose na oblast ekologije i zaštite životne sredine, medicine i informacionih tehnologija, odnosno menadžmenta i građevinske industrije, ali i one koji su vezani za oblast kako obrazovanja i nauke, tako isto i marketinga, farmacije i psihologije. Naglašavamo da će sudski tumač i prevodilac, po potrebi da obrade i tekstualne materijale koji se se bave različitim temama iz domena politike, bankarstva i ekonomije, odnosno finansija. sociologije i ostalih naučnih disciplina, a nevezano za to da li se one tiču društvenih ili prirodnih nauka.

Dostupno je, svakako i usmeno prevođenje sa korejskog na engleski jezik, a klijenti koje ta usluga interesuje moraju znati da profesionalni prevodioci i sudski tumači mogu podjednako kvalitetno da izvrše kako konsekutivni, tako i prevod uz pomoć šapata, ali i simultani u toj jezičkoj kombinaciji. Zahvaljujući činjenici da se svaka od navedenih usluga primenjuje u tačno određenom slučaju, to jest u okviru događaja sa jasno definisanim karakteristikama, neophodno je neposredno pre formiranja ponude naši stručnjaci dobiju obaveštenja o samom toku događaja. A zapravo to znači da klijent mora da ih informiše kako o njegovom trajanju, tako i o lokaciji na kojoj će biti održan, odnosno o broju lica koja će mu prisustvovati, te da obavezno ukaže i na specifične detalje, u slučaju da ih ima. Tek nakon toga može da dođe do kreiranja konkretne ponude, a svaki klijent za čiji događaj se predvidi simultani prevod u navedenoj jezičkoj kombinaciji će na raspolaganju imati i onu uslugu, koja se odnosi na iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Direktni prevodi knjiga sa korejskog na engleski jezik

Nevezano za to da li se zahteva prevod romana sa korejskog jezika na engleski ili je nekom klijentu potrebna obrada dela beletristike, odnosno poetskih ili proznih književnih dela, svakako sa sigurnošću tvrdimo da će profesionalci koji su zaposleni u svakom predstavništvu Prevodilačkog centra Akademije Oxford na svaki njihov zahtev odgovoriti adekvatno. A to, ustvari znači da će im po najpovoljnijim uslovima omogućiti da dobiju prevedena različita književna dela u ovoj varijanti jezika. Sem toga, sudski tumači i prevodioci svakako mogu da obrade i različite vrste časopisa, kako ilustrovane, tako i dečije, ali i stručne, a po zahtevu prevode i članke iz novina.

Pomenuti stručnjaci mogu, takođe da profesionalno obrade i marketinške materijale, odnosno da uz maksimalno prilagođavanje poruke koja se nalazi kako u reklamnim flajerima, katalozima i brošurama, tako i u PR tekstovima, plakatima i ostalim sličnim materijalima, omoguće svima koji se služe engleskim jezikom, da se sa njihovom sadržinom upoznaju. Naravno da oni mogu da izrade prevod u pomenutoj kombinaciji jezika i za vizit kartice, ali i za mnoge druge sadržaje koji upravo reklamiranju služe.

Moramo napomenuti i to da su profesionalni korektori i lektori zaposleni, takođe u svakom predstavništvu pomenute institucije, te da su oni specijalizovani za pružanje usluge redakture, koja uključuje lekturu i profesionalnu korekturu. Naime, ko god ima već izrađen prevod u ovoj varijanti jezika za sadržaje bilo koje vrste, a njegovim kvalitetom nije zadovoljan, svakako ima mogućnost da angažuje ove stručnjake, kako bi sve uočene greške u takvim materijalima ispravili.

U slučaju da su nekom klijentu potrebni direktni prevodi filmova sa korejskog jezika na engleski, on neizostavno mora imati na umu da će mu biti pružena i usluga njihovog profesionalnog titlovanja, ali i sinhronizacije. Na taj način će biti u prilici da dobije kompletno obrađene filmove bilo koje vrste, koje će moći i da prikazuje kako u bioskopu, tako i na televiziji, to jest na svakom mediju. Izuzev igranih filmova ma kog žanra i dokumentarnih, prevodilac i sudski tumač mogu da obrade i animirane, ali i crtane filmove, odnosno različite vrste emisija i to kako informativne, tako i dečije, ali i zabavne, kao i reklamne poruke, serije i uopšteno govoreći, bilo koji video ili audio sadržaj, koji klijent na propisan način dostavi na obradu.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na korejski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje