Prevajanje iz ruskega v makedonski jezik

Iz ruskega v makedonski jezik prevajamo vse vrste video in zvočnih materialov, od dokumentarnih, risanih, animiranih in igranih filmov, preko reklamnih sporočil, informativnih, zabavnih, otroških in vseh ostalih vrst oddaj pa vse do serij. Prav tako izvajamo tudi njihovo finalno obdelavo, ki vključuje sinhronizacijo in podnaslavljanje, tako da stranke na enem mestu dobijo kompletno obdelane materiale, pripravljene za plasiranje na kateremkoli mediju.

Obdelujemo pa tudi vse vrste materialov, ki so povezani s področjem marketinga in spleta, tako da poleg plakatov, zloženk, letakov in PR člankov ter katalogov, vizitk in brošur prevajamo tudi spletne strani, programsko opremo (aplikacije in programe) kot tudi vsebine spletnih prodajaln in katalogov ob popolnem spoštovanju vseh veljavnih pravil dobre optimizacija, da bi prevedene vsebine čim bolje kotirale v okviru polja iskanja. Prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford bodo na vašo zahtevo obdelali tudi besedilne vsebine različne tematike in namena kot tudi dolžine. Teme teh vsebin so lahko povezane s področji politike, prava, ekonomije, financ in bančništva pa tudi s področji gradbene industrije, informacijskih tehnologij, turizma, ekologije in varstva okolja ter medicine, farmacije, znanosti, izobraževanja kot tudi marketinga, menedžmenta, komunikologije in številnih drugih vej naravoslovnih in družbenih ved.

Med drugim prevajamo tudi učbenike in vse vrste književnih del, tako poezijo in prozo kot tudi romane pa tudi beletrijo ter različne vrste revij (ilustrirane, strokovne, otroške in druge) kot tudi časopisne članke. Če organizirate katerekoli vrste dogodek, za katerega vam je potrebno tolmačenje iz ruskega v makedonski jezik, so tukaj prevajalci in sodni tolmači specializirani za simultano, šepetano in konsekutivno tolmačenje. Lahko pa vam ponudimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje, če ravno to tolmačenje ustreza zahtevam dogodka. Izvajamo tudi redakcijo materialov, ki so že prevedeni, tako da bodo stranke v optimalnem roku dobile maksimalno kakovostno lektorirane vsebine, s katerimi bodo nedvomno zadovoljne.


Prevajanje iz ruskega v makedonski jezik
Prevajanje iz makedonskega v ruski jezik

Iz ruskega v makedonski jezik prevajamo pa tudi vse vrste dokumentov, tako osebne kot tudi tiste, ki so povezani s poslovanjem določenega podjetja. Na vašo zahtevo obdelujemo različne vrste pogodb, sodnih sklepov, odločitev, sodb, tožb in pritožb pa tudi pravni red Evropske Unije, soglasja za zastopanje kot tudi vse vrste certifikatov, licenc oziroma vseh ostalih pravnih aktov. Prevajamo pa tudi dokumente, ki se ob različnih priložnostih predajajo pristojnim službam, povezani pa so s področjema znanosti in izobraževanja, kot so: prepisi ocen, diplome in dodatki k diplomi, predmetniki in programi fakultet, potrdila o opravljenih izpitih, zaključna spričevala osnovne in srednje šole, potrdila o rednem šolanju, znanstveni patenti in dela, diplomske in seminarske naloge kot tudi rezultati znanstvenih raziskav. Vse vrste potrdil, soglasij in izjav oziroma dokumentov, ki se predajajo pristojnim institucijam, prav tako prevajamo iz ruskega v makedonski jezik (potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o rednih dohodkih, soglasje za zastopanje, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stalni zaposlitvi in druge).

Razpisno, medicinsko, tehnično in gradbeno dokumentacijo, to je: gradbene projekte, zdravniške izvide, dokumentacijo o medicinskih izdelkih prav tako prevajamo iz ruskega v makedonski jezik kot tudi: specifikacije farmacevtskih izdelkov, navodila za uporabo, deklaracije izdelkov vseh vrst, laboratorijske analize tehničnih vzorcev in vse ostale dokumente, ki so povezani z omenjenimi področji, prevajamo in overjamo z žigom sodnega tolmača. Osebna izkaznica, izpiski iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi) ter potrdilo o stalnem prebivališču, potrdilo o državljanstvu, potni list kot tudi vse vrste dovoljenj (prometno, vozniško, dovoljenje za prebivanje, delovno dovoljenje) prevajamo iz ruskega v makedonski jezik. Poleg tega na zahtevo strank obdelujemo tudi: sklep o ustanovitvi pravne osebe, bilance uspeha in stanja, finančna, letna in revizijska poročila, statut in ustanovitveni akt podjetja, vse vrste poslovnih pogodb, faktur pa tudi poslovne odločitve in številne druge dokumente te vrste.

Glede na to, da sta v naši ekipi tako prevajalec kot tudi sodni tolmač, boste dobili kompletno obdelavo vseh omenjenih in številnih drugih vrst dokumentov. To pomeni, da boste poleg prevodov dobili tudi njihovo overitev, za katero je zadolžena oseba, ki je pooblaščena oziroma sodni tolmač. Na ta način dobite dokumente, ki jih lahko uporabljate v katerikoli situaciji, kot da gre za izvirne dokumente, saj žig sodnega tolmača prav to tudi potrjuje. Glede na to, da mora sodni tolmač opraviti primerjanje izvirnih in prevedenih dokumentov, da bi ugotovil, ali gre za istovetni vsebini, ste vi dolžni na vpogled dostaviti tudi izvirnike. Če ugotovi, da obstajajo odstopanja, vas je dolžan obvestiti o tem kot tudi predlagati izvajanje storitve redakcije vsebin. Dostava dokumentov je možna osebno v poslovalnici Akademije Oxford oziroma s pošiljanjem s priporočeno poštno pošiljko ali preko kurirske službe. Materiale, za katere ni potrebna overitev, lahko enostavno pošljete na elektronski naslov, mi pa vam prevedene vsebine vrnemo na enak način. Toda pri dokumentih se postopek dostave razlikuje, tako da jih lahko prevzamete osebno, ali pa vam jih pošljemo preko kurirske službe na določen naslov, kar predstavlja dodatno storitev, ki se zaračunava v skladu s cenikom kurirske službe. Dolžni ste jo plačati pri prevzemu pošiljke.

Samo v tistih primerih, ko je potrebno prevajanje v posebej kratkem roku, lahko najprej pošljete skenirane dokumente na elektronski naslov, tako da bi prevajalec in sodni tolmač lahko takoj začela z njihovo obdelavo, izvirnike na vpogled pa dostavite naknadno tudi to prav na tisti način, ki je tudi najhitrejši. Zelo pomembno je vedeti tudi to, da obstajajo dokumenti, za katere se poleg takšnega načina obdelave zahteva tudi dodatna vrsta overitve, za katero niso pristojni naši strokovnjaki, ampak izključno okrožna sodišča v številnih mestih naše države. Prav zato ste se dolžni pravočasno pozanimati o tem, ali se za konkretni dokument zahteva overitev s haškim Apostille žigom. Če je to tako tudi z vašim dokumentom, morate izvedeti tudi to, po katerem principu se ta vrsta overitve izvaja, saj overitev s haškim žigom lahko poteka po obdelavi dokumentacije, toda obstajajo tudi tisti dokumenti, za katere se najprej opravi overitev z Apostille žigom in potem se prevajata tako sam žig kot tudi vsebina dokumenta in šele potem se overja s strani sodnih tolmačev.

Prevajanje besedilnih materialov iz ruskega v makedonski jezik

Prevajalski center Akademije Oxford prav tako izvaja tudi prevajanje besedilnih vsebin iz ruskega v makedonski jezik oziroma tistiih, ki so namenjene plasiranju javnosti kot tudi tistih, ki bodo izključno predstavljene ozkemu krogu strokovnih oseb za določena področja. Ker je število področij, s katerimi so lahko povezana ta besedila izjemno veliko, navajamo samo nekatere od njih: komunikologija, farmacija, filozofija, znanost, ekonomija, gradbena industrija, ekologija in varstvo okolja, turizem, izobraževanje, medicina, bančništvo, pravo, sociologija, psihologija, marketing, filozofija, menedžment oziroma različne veje družbenih in naravoslovnih ved. Poleg njih prevajamo tudi reklamne materiale, kot so katalogi izdelkov in storitev, PR članki, plakati, zloženke, vizitke in brošure. Reklamno sporočilo, ki ga vsebujejo številni od navedenih materialov, bodo naši sodni tolmači in prevajalci na najprimernejši način uskladili s pravili makedonskega jezika, da bi potencialnim strankam, ki jim je to materni jezik, približali predmet reklamiranja in s tem izpolnili osnovni cilj prevajanja materialov s področja marketinga iz ruskega v makedonski jezik.

V skladu z zahtevami svojih strank izvajamo tudi storitev simultanega in konsekutivnega pa tudi šepetanega tolmačenja iz ruskega v makedonski jezik. Poleg tega vam pod najugodnejšimi pogoji ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje vrhunske kakovosti.

Prevajanje spletnih strani iz ruskega v makedonski jezik

Da bi bila določena spletna stran profesionalno in kakovostno prevedena iz ruskega v makedonski jezik mora njena vsebina biti prilagojena iskalnikom. Prav na ta način delajo prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford, ki zelo pozorno implementirajo vsa pravila SEO (Search Engine Optimisation). Pomembnost teh pravil pa boste zelo hitro opazili, saj bo vaša spletna stran med prvimi v polju iskanja.

Prav tako iz ruskega v makedonski jezik prevajamo tudi aplikacije in programe oziroma programsko opremo kot tudi spletne kataloge in prodajalne. Poleg tega izvajamo tudi storitev obdelave različnih video in zvočnih materialov, ki poleg njihovega prevajanja iz ruskega v makedonski vključuje tudi finalno obdelavo oziroma podnaslavljanje in sinhronizacijo. Vse vrste serij, filmov (dokumentarni, risani, igrani, animirani in drugi) kot tudi reklamna sporočila oziroma otroške, izobraževalne, informativne in zabavne oddaje, bomo na vašo zahtevo obdelali v tej kombinaciji jezikov.

Prevajanje romanov iz ruskega v makedonski jezik

Ne glede na to, kako obsežen je roman, za katerega vam je potrebno prevajanje iz ruskega v makedonski jezik, vam ni treba skrbeti, saj bodo naši sodni tolmači in prevajalci tudi to storitev opravili v optimalnem roku. Poleg romanov obdelujemo tudi ostala književna dela, kot so beletrija, poezija in proza pa tudi učbeniki. Prav tako iz ruskega v makedonski jezik prevajamo tudi vse tiste dokumente, ki so povezani s področjem izobraževanja: potrdilo o opravljenih izpitih, prepisi ocen, zaključna spričevala osnovne in srednje šole, potrdila o rednem šolanju, predmetniki in programi fakultet, diplome in dodatke k diplomi pa tudi znanstvena dela, diplomske in seminarske naloge, rezultate znanstvenih raziskav kot tudi znanstvene patente oziroma vse dokumente, ki se predajajo pristojnim službam, povezani pa so s področjema znanosti in izobraževanja. Poleg tega iz ruskega v makedonski jezik prevajamo tudi časopisne članke oziroma vse vrste revij, tako otroške kot tudi ilustrirane in strokovne.

Prevajanje potnega lista iz ruskega v makedonski jezik

Ker prevajanje potnega lista iz ruskega v makedonski jezik sodi med storitve, ki jih stranke najpogosteje zahtevajo od nas, ta dokument posebej poudarjamo, čeprav prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford obdelujejo tudi vse ostale osebne dokumente. Osebna izkaznica, potrdilo o državljanstvu, izpiski iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi), potrdilo o stalnem prebivališču kot tudi vse vrste dovoljenj (vozniško, delovno, dovoljenje za prebivanje, prometno in druga), so samo nekateri od osebnih dokumentov, ki jih bomo na vašo zahtevo prevedli in overili z žigom sodnega tolmača. Poleg njih iz ruskega v makedonski jezik prevajamo tudi dokumente, ki se predajajo pristojnim službam, kot so: potrdilo o samskem stanu, potrdilo o rednih dohodkih, soglasje za zastopanje, potrdilo o stanju računa v banki in stalni zaposlitvi oziroma potrdilo o nekaznovanosti ter vse ostale vrste izjava, potrdil in soglasij.

Dokumente, ki so povezani s poslovanjem, tako podjetja kot tudi podjetnika, na vašo zahtevo prav tako prevajamo iz ruskega v makedonski jezik. Poleg poslovnih odločitev, pogodb in faktur na vašo zahtevo izvajamo tudi prevajanje ustanovitvenega akta in statuta podjetja, sklepa o ustanovitvi pravne osebe, vseh vrst poslovnih poročil, kot so revizijska, finančna in letna pa tudi bilance uspeha in stanja. Prevajamo pa tudi laboratorijske analize tehničnih vzorcev, zdravniške izvide, deklaracije izdelkov, gradbene projekte, navodila za uporabo, dokumentacijo o medicinskih izdelkih oziroma navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, laboratorijske analize tehničnih vzorcev ter številne druge dokumente, ki sestavljajo tako medicinsko oziroma gradbeno, razpisno in tehnično dokumentacijo.

Posebej pomembno je poudariti, da ste dolžni spoštovati dve stvari, da bi lahko opravili prevajanje in overitev dokumentov. To pomeni, da morate najprej dostaviti izvirne dokumente na vpogled, kar lahko storite osebno ali pa s pošiljanjem na naš naslov preko kurirske službe oziroma s priporočeno poštno pošiljko. Druga stvar je, da morate na pristojnem sodišču preveriti, ali se tudi konkretni dokument zahteva overitev s haškim Apostille žigom. V primeru, da se zahteva, ste dolžni izvedeti tudi to, ali overitev s haškim žigom poteka pred ali po koncu obdelave s strani prevajalcev in sodnih tolmačev. Prav tako je pomembno vedeti tudi to, da v primeru, ko overitev z Apostille žigom poteka na začetku procesa obdelave, se potem prevajata tako žig ko tudi dokument, kar lahko vpliva na podaljšanje samega postopka obdelave. Po koncu prevajanja iz ruskega v makedonski jezik in overitve katerihkoli dokumentov, jih lahko prevzamete osebno v naši poslovalnici oziroma vam lahko jih pošljemo na določen naslov in ta storitev se zaračunava ločeno od prevajanja in overitve dokumentov, in to v skladu z veljavnim cenikom službe, ki vam dostavlja dokumente. Plačilo te storitve boste opravili pri prevzemanju dokumentov in to neposredno kurirju.

Cena prevajanja iz ruskega v makedonski jezik

  • Iz ruskega v makedonski je 16 EUR po strani

Cena prevajanja iz ruskega v makedonski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz ruskega v makedonski z overitvijo sodnega tolmača je 20 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz ruskega v makedonski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!