Prevajanje iz ruskega v španski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz ruskega v španski jezik

Za spletno prevajanje iz ruskega v španski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Kada zadeva storitev prevajanje iz ruskega v španski jezik, se Prevajalski center Akademije Oxford lahko pohvali z dejstvom, da so v njegovi ekipi tudi prevajalci in sodni tolmači za oba jezika, tako da stranke, ki potrebujejo prevajanje v tej kombinaciji jezikov, na enem mestu dobijo kompletno obdelavo vseh dokumentov, kar poleg njihovega prevajanja vključuje tudi overitev sodnega tolmača.


Prevajanje iz ruskega v španski jezik
Prevajanje iz španskega v ruski jezik

Postopek obdelave dokumentov določa, da po njihovem prevajanju mora sodni tolmač opraviti primerjavo med izvirnim in prevedenim dokumentom, da bi ugotovil, ali med njima obstaja kakršnakoli razlika. Če ne obstaja, on overja prevod s svojim žigom, toda v primeru, da najde odstopanja, je o tem dolžan obvestiti stranko in ji priporočiti storitev redakcije. To storitev stranke prav tako lahko dobijo v naši poslovalnici, saj so v naši ekipi tudi korektorji oziroma lektorji. In šele potem, ko oni končajo z obdelavo dokumentov, jih sodni tolmači lahko overijo.

Da bi sodni tolmač lahko ravnal v skladu z zakonom določenim postopkom, mora posedovati tudi izvirni dokument, tako da ste nam ga dolžni dostaviti na vpogled. Glede na to, da morate dostaviti tudi izvirnike, se postopek pošiljanja dokumentov na prevajanje v določenih segmentih razlikuje od pošiljanja vseh ostalih vsebin. Poleg pošiljanja po kurirski službi oziroma preko “Pošte Srbije”(toda samo s priporočeno pošiljko) imate možnost osebne dostave dokumentov v našo poslovalnico.

V primeru, da se javi potreba za tako imenovanim nujnim prevajanjem dokumentov, je strankam dovoljeno, da najprej na elektronski naslov pošljejo skenirane dokumente, potem pa dostavijo izvirnike na vpogled in to na enega od omenjenih načinov. V takšnih primerih je posebej pomembno paziti na rok, glede na to, da nujno prevajanje pomeni obdelavo materialov v posebej kratkem roku. Vse ostale vsebine lahko pošljete na elektronski naslov, saj za njih ni potrebna overitev, tako da ni treba dostaviti izvirnikov na vpogled, po koncu njihove obdelave pa prevedene vsebine lahko prav tako pošljemo na Vaš elektronski naslov.

Prevedene in overjene dokumente lahko prevzamete osebno v naši poslovalnici, ali pa zahtevate, da vam jih pošljemo na naslov. Glede na to, da kurirska služba prevedene dokumente dostavlja na vaš naslov, se ta storitev plača popolnoma ločeno od prevajanja in overitve, in to kurirju pri njihovem prevzemu.

Prevajalec in sodni tolmač bosta na vašo zahtevo obdelala osebne pa tudi poslovne dokumente, vse vrste pogodb, pravni red Evropske Unije, sklepe o razvezi zakonske zveze pa tudi ostale sodne odločitve kot tudi sklepe, pritožbe, sodbe in tožbe oziroma pooblastila za zastopanje ter vse vrste licenc in certifikatov oziroma vse neomenjene pravne akte.

Poleg osebne izkaznice karte in potnega lista iz ruskega v španski jezik prevajamo tudi: potrdilo o stalnem prebivališču, dovoljenje za prebivanje, potrdilo o državljanstvu, izpiske iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi) pa tudi delovno dovoljenje, vozniško dovoljenje in ostale osebne dokumente. Prav tako prevajamo tudi vse vrste poslovnih poročil (revizijska, letna, finančna), ustanovitveni akt podjetja, poslovne odločitve in pogodbe, bilance uspeha in stanja, statut podjetja, sklep o ustanovitvi pravne osebe in številne druge dokumente, ki so povezane s poslovanjem, tako podjetnikov kot tudi kateregakoli podjetja.

Prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford iz ruskega v španski jezik prav tako prevajajo dokumente, ki so povezani izključno s področjem znanosti in izobraževanja, tako da poleg zaključnih spričeval osnovne in srednje šole, prevajamo tudi: prepis ocen, potrdila o opravljenih izpitih, potrdila o rednem šolanju, diplome in dodatek k diplomi, predmetnike in programe fakultet, rezultate znanstvenih raziskav, diplomske in seminarske naloge ter znanstvena dela oziroma vse ostale dokumente, ki se predajajo pristojnim službam, povezani pa so z navedenima področjema.

Prevajamo tudi navodila za uporabo, deklaracije izdelkov, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, specifikacije farmacevtskih izdelkov pa tudi gradbene projekte, navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka oziroma vse ostale dokumente, ki sodijo med medicinsko, tehnično, gradbeno in razpisno dokumentacijo. Na vašo zahtevo iz ruskega v španski jezik prevajamo tudi vse vrste soglasij, potrdil in izjav oziroma dokumente, ki se pogosto predajajo pristojnim institucijam. Poleg potrdil o nekaznovanosti, ki hkrati sodijo med najbolj iskane, prevajamo tudi naslednje dokumente: potrdilo o rednih dohodkih, potrdilo o samskem stanu, soglasje za zastopanje, potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o stanju računa v banki in druge podobne dokumente.

Čeprav je prevajanje različnih vrst dokumentov najbolj iskano, prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford iz ruskega v španski jezik prevajajo vse vrste revij (ilustriranih, strokovnih, otroških in drugih) pa tudi učbenike, književna dela, tako romane in prozo kot tudi beletrijo in dela poezije.

V tej jezični kombinaciji prav tako prevajamo tudi vse vrste video oziroma zvočnih materialov. Pri tem mislimo predvsem na filme vseh žanrov (igrani, animirani, dokumentarni, risani), reklamna sporočila, serije pa tudi vsebine otroških, zabavnih, izobraževalnih in informativnih oddaj. Toda poleg storitve prevajanja omenjenih materialov na zahtevo strank izvajamo tudi njihovo finalno obdelavo, ki vključuje sinhronizacijo in podnaslavljanje. Iz ruskega v španski jezik prevajamo tudi besedilne vsebine različne tematike in obsega, tako da poleg tistih, katerih tema je vezana za turizem, politiko, psihologijo in finance, prevajamo tudi vsebine, ki obravnavajo temo s področja: gradbene industrije, farmacije, znanosti, ekonomije, izobraževanja, politike, informacijskih tehnologij ter ekologije in varstva okolja oziroma vseh ostalih vej naravoslovnih in družbenih ved, ki jih ob tej priložnosti nismo omenili.

Na zahtevo strank prevajamo tudi reklamne vsebine, kot so na primer plakati in zloženke, letaki, PR članki, katalogi, vizitke in brošure in to ob spoštovanju vseh zahtev s področja marketinga. Prevajalci in sodni tolmači, ki so angažirani na opravljanju te naloge, bodo reklamno sporočilo, ki ga ti materiali vsebujejo, na najboljši možni način prilagodili ciljanemu jeziku oziroma nemškemu, tako da se bodo potencialne stranke, ki jim je nemški jezik materni, lahko na ustrezen način seznanile s predmetom reklamiranja. Poleg tega prevajamo tudi vse spletne vsebine oziroma vsebine s področja informacijskih tehnologij, kot so na primer spletne prodajalne in katalogi ter spletne strani in programsko opremo (programe in aplikacije). Pri obdelavi takšnih vsebin se prevajalci in sodni tolmači trudijo, da maksimalno kakovostno implementirajo vsa pravila SEO (Search Engine Optimisation), da bi prevedenim materialom omogočili doseganje čim boljšega položaja v okviru spletnih iskalnikov.

Čeprav je prevajanje v pisani obliki zastopano v večji meri, je dejstvo, da ima Prevajalski center Akademije Oxford v svoji ekipi tudi strokovnjake, ki so posebej usmerjeni na zagotavljanje storitev simultanega, šepetanega in konsekutivnega tolmačenja. To pomeni, da bodo v odvisnosti od zahtev dogodka, ki ga organizirate, prilagodili vrsto tolmačenja, saj vsaka od omenjenih vrst tolmačenja ustreza točno določeni vrsti dogodka. Toda v primeru, ko je za dogodek predvidena storitev simultanega prevajanja, vam pod zelo ugodnimi pogoji ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje. Edina vaša obveznost je, da nam daste vse potrebne podatke o samem dogodku oziroma njegovi organizaciji, kar vključuje informacije o številu udeležencev, trajanju dogodka ter podatke o prostoru, v katerem bo le-ta potekal, saj bomo mi na podlagi njih pripravili ponudbo, ki bo maksimalno kakovostno odgovorila na zahteve.

Storitev redakcije vseh materialov, ki jih je nekdo že prevedel iz ruskega v španski jezik, v okviru Akademije Oxford zagotavljata profesionalni korektor in lektor, tako da bodo stranke dobile kakovostno obdelane materiale.

Prevajanje potnega lista iz ruskega v španski jezik

Prevajalski center Akademije Oxford za vse zainteresirane stranke opravlja tudi prevajanje potnega lista iz ruskega v španski jezik. Poleg potnega lista pa prevajamo tudi ostale osebne dokumente, na prvem mestu potrdilo o državljanstvu, osebno izkaznico, izpiske iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi) ter vse vrste dovoljenj (za delo, prometno, vozniško, dovoljenje za prebivanje), potrdilo o stalnem prebivališču in ostale osebne dokumente.

Poleg tega obdelujemo tudi poslovno dokumentacijo, kot so na primer revizijska, letna in finančna poročila, sklepe o ustanovitvi pravnih oseb, statute in ustanovitveni akti podjetij, bilance uspeha in stanja, fakture, poslovne odločitve in pogodbe, certifikate in licence. Iz ruskega v španski jezik prav tako prevajamo tudi sklepe o razvezi zakonske zveze, sodne sklepe, odločitve, pritožbe, tožbe in druge vrste sodb kot tudi pravni red Evropske Unije, pooblastilo za zastopanje in vse nenavedene pravne akte. Na zahtevo strank prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi razpisno pa tudi medicinsko, tehnično in gradbeno dokumentacijo, tako da prevajamo: navodila za uporabo, zdravniške izvide, deklaracije izdelkov, gradbene projekte, specifikacije farmacevtskih izdelkov, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, laboratorijske analize tehničnih vzorcev ter dokumentacijo o medicinskih izdelkih in dokumente, ki so povezani s področji gradbene industrije, farmacije in medicine. Poleg vsega navedenega prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi dokumente, ki so povezani s področjema izobraževanja oziroma znanosti. Poleg prevajanja zaključnih spričeval osnovne in srednje šole ter potrdila o rednem šolanju vam ponujamo tudi prevajanje potrdila o opravljenih izpitih, predmetnikov in programov fakultet, diplome in dodatka k diplomi, znanstvenih del, rezultatov znanstvenih raziskav, prepise ocen pa tudi diplomskih in seminarskih nalog oziroma znanstvenih patentov.

Vse vrste dokumentov, ki se ob različnih priložnostih predajajo pristojnim službam, ko so: potrdilo o rednih dohodkih, potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o samskem stanu, soglasje za zastopanje, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o nekaznovanosti in ostale dokumente te vrste prav tako prevajamo iz ruskega v španski jezik in jih overjamo z žigom sodnega tolmača.

Da bi lahko omenjene dokumente uporabljali praksi, morajo le-ti posedovati žig zapriseženega sodnega tolmača, kar prav tako sodi med storitve, ki jih ponujamo svojim strankam. Gre za to, da samo prevajanje dokumentov v zakonskem smislu nima absolutno nikakršne vrednosti, pa se iz tega razloga zahteva overitev z žigom sodnega tolmača, da bi se potrdila enakost izvirnika in prevoda. Glede na vse to nam morate dostaviti tudi izvirne dokumente na vpogled, saj sodni tolmač najprej preverja, ali so podatki v njih enaki in šele potem opravi overitev. Če se slučajno zgodi, da ugotovi razliko med prevedenimi in izvirnimi dokumenti, on o tem obvešča stranko, prav tako pa ji priporoči storitev redakcije vsebin, ki jo prav tako lahko dobi v poslovalnici Akademije Oxford. Ko lektorji in korektorji končajo svoje delo, se dokument ponovno vrača sodnemu tolmaču, ki ga lahko sedaj brez težav overi.

Pošiljanje dokumentov na prevajanje je možno po kurirski službi ali pa s priporočeno poštno pošiljko, saj nam morate na vpogled dostaviti tudi izvirne dokumente, prav tako pa imate pa tudi možnost, da jih osebno prinesete v našo poslovalnico.

Če vam je prevajanje dokumentov iz ruskega v španski jezik potrebno v posebej kratkem roku, vam ponujamo možnost, da jih skenirane pošljete na elektronski naslov, da bi pospešili celoten postopek, izvirne dokumente pa dostavite naknadno, toda pri tem morate paziti na rok, ki je postavljen za njihovo obdelavo. Vse ostale materiale, ki jih morata obdelati prevajalec in sodni tolmač nam lahko dostavite na elektronski naslov, saj za njih ni potrebna overitev. Prevedene dokumente lahko prevzamete osebno v poslovalnici, lahko pa zahtevate, da vam jih pošljemo na domači naslov, kar predstavlja storitev, ki se dodatno zaračunava. Prevedene materiale, za katere ni potrebna overitev sodnega tolmača, vam lahko pošljemo na elektronski naslov, kar v veliki meri poenostavlja celoten postopek in pomeni prihranek tako časa kot tudi denarja.

Poleg dokumentov in ostalih vrst materialov so prevajalci in sodni tolmači usposobljeni tudi za tolmačenje iz ruskega v španski jezik. Glede na to, da so tako konsekutivno in simultano kot tudi šepetano tolmačenje, namenjeni različnim vrstam dogodkov, bomo ponudbo prilagodili vašim potrebam. V primeru, da se za določen dogodek zahteva prav ta vrsta prevajanja, vam lahko ponudimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Na vašo zahtevo prav tako prevajamo tudi vse vsebine, ki so povezane s spletnim področjem. To se nanaša predvsem na prevajanje spletnih strani iz ruskega v španski jezik, kar bosta prevajalec in sodni tolmač opravila maksimalno profesionalno in ob spoštovanju SEO (Search Engine Optimisation), tako da bo vaša spletna stran zelo hitro precej bolje pozicionirana v polju iskanja. Poleg prevajanja spletnih strani vam ponujamo tudi prevajanje vsebin spletnih katalogov in prodajaln kot tudi programske opreme oziroma vseh programov in aplikacij.

Pri nas lahko dobite tudi prevajanje reklamnih materialov, kot so: brošure, letaki, zloženke, katalogi, PR članki in plakati in celo vizitke. Prevajamo tudi vse vrste besedil, ne glede na njihovo kompleksnost oziroma temo, ki jo obravnavajo. Ker pa so prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford usposobljeni za prevajanje iz ruskega v španski jezik za absolutno vse vrste besedilnih vsebin, je nemogoče navesti vse teme, pa tako omenjamo samo tista področja, zaradi katerih se stranke najpogosteje obračajo na nas: ekonomija, pravo, politika, bančništvo, finance, znanost, medicina, izobraževanje, farmacija, ekologija in varstvo okolja, filozofija, sociologija, marketing, gradbena industrija, turizem, komunikologija, informacijske tehnologije in vse ostale veje naravoslovnih oziroma družbenih ved, ki jih ob tej priložnosti nismo omenili.

Iz ruskega v španski jezik pa prevajamo tudi absolutno vse vrste, tako video kot tudi zvočnih materialov. Poleg prevajanja reklamnih sporočil in serij opravljamo tudi obdelavo risanih, animiranih, igranih in dokumentarnih filmov ter zabavnih, informativnih, otročjih in vseh ostalih vrst oddaj. Posebej ponosni smo na dejstvo, da so v naši ekipi tudi profesionalni podnaslavljalci kot tudi skupina umetnikov, zadolženih za sinhronizacijo, tako da strankam zagotavljamo kompletno obdelavo video in zvočnega materiala. Iz ruskega v španski jezik pa prevajamo tudi književna dela, ne glede na to, ali gre za poezijo in prozo oziroma romane in beletrijo ter časopisne članke, učbenike in različne vrste revij (ilustrirane, otroške, strokovne in ostale).

Šepetano tolmačenje iz ruskega v španski jezik

Kot posebno vrsto tolmačenja posebej omenjamo tako imenovano šepetano tolmačenje, ki ga bosta prevajalec in sodni tolmač Akademije Oxford opravila na vašo zahtevo. Poleg te vrste tolmačenja iz ruskega v španski jezik, vam lahko ponudimo tudi storitvi simultanega oziroma konsekutivnega tolmačenja. Glede na to, da te vrste tolmačenja ustrezajo različnim vrstam dogodkov, je zelo pomembno, da nas pravočasno obvestite o organizaciji, da bi vam lahko prilagodili ponudbo in v celoti izpolnili vaše zahteve. To pomeni, da nam morate dostaviti informacije o tem, koliko časa naj bi le-ta trajal, koliko udeležencev pričakujete kot tudi podatke o samem prostoru, v katerem bo potekal in ostale podobne detajle. Prepričani smo, da boste tako vi kot organizator kot tudi vsi udeleženci dogodka zadovoljni s ponujeno storitvijo, saj imajo prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford, ki so specializirani za tolmačenje iz ruskega v španski jezik, za seboj več kot dovolj ur dela, tako da smo lahko prepričani, da bodo svoje delo opravili strokovno in kakovostno. V primeru, da se za določeni dogodek predlaga prav ta vrsta tolmačenje, vam po ugodnih cenah ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Poleg te storitve pa lahko na vašo zahtevo opravimo tudi lekturo oziroma korekturo kompletnih vsebin, ki jih je že nekdo prevedel iz ruskega v španski jezik, toda pri tem ni spoštoval pravil prevajalske stroke. To pomeni, da bodo absolutno vse stranke po koncu obdelave materiala in njegove redakcije v celoti zadovoljne.

Prevajanje knjig iz ruskega v španski jezik

Prevajanje knjig iz ruskega v španski jezik je še ena storitev, na katero smo posebej ponosni, saj so številna dela v španskem jeziku objavljena prav zahvaljujoč delu naših strokovnjakov. Poleg del proze in poezije prevajamo tudi romane pa tudi beletrijo ter vse vrste učbenikov, ne glede na njihovo kompleksnost. Na zahtevo strank prevajalci in sodni tolmači prav tako obdelujejo tudi časopisne članke pa tudi vsebine različnih vrst revij, tako ilustriranih, kot tudi strokovnih pa tudi otroških in ostalih. Iz ruskega v španski jezik pa prevajamo tudi različne vrste besedilnih vsebin, tako tiste za široko javnost kot tudi tiste, ki so namenjene izključno strokovnjakom za posamezna področja. Poleg besedil, katerih tema je vezana za področje politike, bančništva, znanosti in izobraževanja prevajamo tudi besedilne vsebine, ki so povezane s filozofijo, ekologijo in varstvom okolja, marketingom in menedžmentom pa tudi s psihologijo, komunikologijo, informacijskimi tehnologijami, farmacijo, gradbeno industrijo in vsemi ostalimi vejami družbenih in naravoslovnih ved, ki jih ob tej priložnosti nismo omenili. Prav tako obdelujemo tudi vsebine, ki so povezane s področjem znanosti in izobraževanja, tako da iz ruskega v španski jezik med drugim prevajamo tudi naslednje dokumente: prepise ocen, predmetnike in programe fakultet, znanstvena dela, seminarske in diplomske naloge, potrdila o rednem šolanju, potrdila o opravljenih izpitih ter diplome in dodatke k diplomi oziroma zaključna spričevala osnovne in srednje šole in vse ostale dokumente, ki se predajajo pristojnim službam in so posebej povezani s tema dvema področjema.

Prevajanje spletnih strani iz ruskega v španski jezik

Čeprav pogosto slišimo, da spletne strani iz ruskega v španski jezik lahko prevede vsakdo, ki pozna ta dva jezika, je dejstvo, da je samo strokovno prevedena spletna stran lahko dobro pozicionirana v polju iskanja. Zato je precej bolj jasno, zakaj prevajalci in sodni tolmači, ki izvajajo to storitev, posebej pazijo na to, da v svoje delo implementirajo pravila SEO (Search Engine Optimisation). Namreč, samo na ta način prevedena in obdelana spletna stran se lahko v kratkem obdobju najde med prvimi rezultati v polju iskanja. Prav zato je zelo pomembno prevajanje spletne strani iz ruskega v španski jezik prepustiti strokovnjakom Akademije Oxford, saj boste zelo hitro videli vse pozitivne učinke spoštovanja teh pravil. Poleg spletnih strani prevajamo tudi programsko opremo (programe in aplikacije) kot tudi vsebine spletnih katalogov oziroma prodajaln, ne glede na kompleksnost materialov. Pri nas prav tako lahko dobite tudi prevajanje PR člankov, katalogov, reklamnih zloženk, letakov in brošur ter plakatov in vizitk oziroma vseh materialov, ki so namenjeni reklamiranju izdelkov ali storitev. Glede na to, da marketing zelo specifično področje, saj se se pravila stalno spreminjajo in glede na to, da večina reklamnih materialov v sebi vsebuje skrito sporočilo, ki ima za cilj, da pritegne pozornost potencialnih uporabnikov storitev ali kupcev izdelkov, ki se reklamirajo, naši prevajalci in sodni tolmači z veliko pozornostjo to reklamno sporočilo prilagajajo ciljanemu jeziku oziroma jih prevajajo v duhu španskega jezika, da bi čim večje število potencialnih strank iz španskega govornega področja začelo kupovati določeni izdelek oziroma uporabljati storitev, ki se na ta način reklamira.

Cena prevajanja iz ruskega v španski jezik

  • Iz ruskega v španski je 17 EUR po strani

Cena prevajanja iz ruskega v španski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz ruskega v španski z overitvijo sodnega tolmača je 22 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz ruskega v španski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!