Prevajanje iz ruskega v norveški jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz ruskega v norveški jezik

Za spletno prevajanje iz ruskega v norveški jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.

Poleg številnih drugih storitev vsem našim strankam omogočamo tudi prevajanje iz ruskega v norveški jezik. Poleg prevajanja potrdila o državljanstvu, potnega lista in osebne izkaznice kot tudi izpiskov iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi) prevajamo tudi: dovoljenje za prebivanje, delovno dovoljenje kot tudi vozniško dovoljenje oziroma vse ostale osebne dokumente. V skladu z zahtevami strank prevajamo tudi gradbeno, medicinsko, razpisno in tehnično dokumentacijo ter navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, specifikacije farmacevtskih izdelkov, zdravniške izvide kot tudi laboratorijske analize tehničnih vzorcev, specifikacije farmacevtskih izdelkov, deklaracije izdelkov pa tudi gradbene projekte, navodila za uporabo in številne druge dokumente, ki sestavljajo omenjene vrste dokumentacije.

Na vašo zahtevo prav tako obdelujemo tudi licence in certifikate oziroma soglasja za zastopanje kot tudi pravni red Evropske Unije, sklepe o razvezi zakonske zveze ter vse druge vrste sodnih sklepov pa tudi odločitve, pritožbe, sodbe in tožbe. Dokumente, kot so predmetniki in programi fakultet, zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, zatem prepise ocen, potrdila o opravljenih izpitih ter diplome in dodatke k diplomi kot tudi znanstvene pa tudi diplomske in seminarske naloge oziroma znanstvene patente in rezultate znanstvenih raziskav prevajamo iz ruskega v norveški jezik in jih overjamo z žigom zapriseženih sodnih tolmačev. Poleg vsega omenjenega, ne smemo pozabiti tudi dokumentov s poslovnega področja, kot so bilance stanja, finančna poročila, sklepi o ustanovitvi pravne osebe, bilance uspeha, fakture, revizijska in letna poročila ter statut podjetja, poslovne odločitve, ustanovitveni akt podjetja oziroma vse vrste poslovnih pogodb in osebne dokumente, ki jih bodo prav tako obdelali prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford. Potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o samskem stanu, soglasje za zastopanje, potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o nekaznovanosti ter potrdilo o stalni zaposlitvi so samo nekateri od dokumentov, ki se predajajo pristojnim službam in jih naši strokovnjaki obdelujejo v skladu z vašimi zahtevami.


Prevajanje iz ruskega v norveški jezik
Prevajanje iz norveškega v ruski jezik

Da bi bila storitev prevajanja dokumentov iz ruskega v norveški jezik kompletna, so tukaj sodni tolmači, ki po prevajanju opravijo tudi overitev s svojim žigom in jim s tem dajo pravno veljavnost. V toku postopka obdelave dokumentov sodni tolmači primerjajo izvirni in prevedeni dokument, da bi ugotovili, ali med njima obstajajo razlike, pa so zato stranke dolžne dostaviti tudi izvirnike, toda smo na vpogled. Zato nam dokumente dostavljate osebno ali pa jih pošiljate s priporočeno poštno pošiljko oziroma angažirate katerokoli kurirsko službo, da nam jih dostavi. Pošiljanje dokumentov po elektronski pošti je možno samo v primeru, ko vam je prevajanje iz ruskega v norveški jezik potrebno danes za jutri oziroma v zelo kratkem roku. Seveda ste nam tudi tedaj dolžni na vpogled dostaviti izvirnike, pri čemer morate paziti na hitrost, ki je v takšnih primerih ključna. Poleg možnosti, da jih osebno prevzamete, prevedene dokumente lahko dobite tudi na domači naslov, toda ta storitev se zaračunava ločeno od osnovne storitve, saj ni vračunana v ceno prevajanja in overitve. Plačate jo neposredno predstavniku kurirske službe, ko vam dostavi pošiljko, in to po ceni, ki jo določa ta služba.

Zelo pomembno je vedeti tudi to, da so vse stranke, ki jim je potrebno prevajanje dokumentov iz ruskega v norveški jezik, dolžne preveriti na okrožnem sodišču v svojem mestu oziroma na sodišču, ki je je pristojno, ali je potrebno opravili tudi overitev z Apostille oziroma s haškim žigom. Da ne bo pomote, sodni tolmač in prevajalec Akademije Oxford nimata pristojnosti v tem primeru, pa s samim tem ne moreta dati vseh potrebnih informacij, toda lahko vas napotita na službe, ki so zanjo pristojne. V primeru, če je overitev z Apostille žigom za določeni dokument potrebna, se stranka mora pozanimati tudi o tem, ali ta poteka pred prevajanjem iz ruskega v norveški jezik in overitvijo ali potem. Če se najprej izvede overitev s haškim žigom, to pomeni, da dokument najprej odnesete na sodišče, potem pa nam ga dostavite na prevajanje in overitev. Zavedati se morate tudi tega, da se pri takšnih dokumentih prevajata tako haški žig kot tudi vsebina dokumenta, pa s samim tem postopek lahko traja malo dlje kot v primeru, ko overitev s haškim žigom poteka po prevajanju in overitvi s strani zapriseženih sodnih tolmačev.

Prevajalci in sodni tolmači v skladu s potrebami strank obdelujejo tudi različne besedilne vsebine, od tistih, katerih tema je povezana s področji politike, financ, psihologije, komunikologija in gradbene industrije, preko tistih, ki obdelujejo katerokoli medicinsko ali farmacevtsko temo oziroma tistih, katerih tema je povezana s področji ekologije in varstva okolja, informacijskih tehnologij, marketinga ali filozofije, sociologije ter znanosti in izobraževanja in katerekoli druge veje družbenih in naravoslovnih ved.

Prav tako prevajamo tudi spletne strani oziroma vsebine spletnih prodajaln in katalogov, tako izdelkov kot tudi storitev, ne glede na njihovo obsežnost in kompleksnost njihove vsebine. Če je to potrebno, iz ruskega v norveški jezik prevajamo tudi programsko opremo ter katerokoli aplikacijo ali program, ki ga zahtevate. Poleg prevajanja zvočnih oziroma video materialov, kar vključuje predvsem prevajanje filmov iz ruskega v norveški jezik (animiranih, igranih, risanih ali dokumentarnih) kot tudi reklamnih sporočil pa tudi informativnih, otroških, izobraževalnih ter zabavnih oddaj oziroma serij, smo specializirani tudi za njihovo podnaslavljanje ali sinhronizacijo.

Vse vrste knjig, tako učbeniki kot tudi književna dela (proza, beletrija, poezija, romani in druga) oziroma časopisni članki in različne vrste revij (ilustriranih, strokovnih, otroških in drugih), so prav tako predmet prevajanja v tej kombinaciji jezikov. Ne smemo pozabiti tudi na reklamne materiale (brošure, katalogi, plakati, zloženke, PR članki, vizitke in druge), jih prevajalci in sodni tolmači, prav tako obdelujejo v skladu z zahtevami strank in na najboljši način oblikujejo reklamno sporočilo, ki ga le- te vsebujejo, v skladu s pravili norveškega jezika, da bi potencialnim pripadnikom ciljne skupine strank omogočili seznanitev z vsem tistim, kar se reklamira.

Poleg storitev, ki se nanašajo na prevajanje iz ruskega v norveški jezik v pisani obliki, vam ponujamo tudi storitev tolmačenja v isti kombinaciji jezikov, ki pa vključuje simultano, šepetano in konsekutivno tolmačenje kot tudi najem opreme za simultano tolmačenje pod najugodnejšimi pogoji. Poleg vsega omenjenega, lahko izvajamo tudi lekturo oziroma korekturo vsebin, ki so že prevedeni. Po opravljeni storitvi redakcije vsebin, za katero so zadolženi profesionalni lektorji in korektorji Akademije Oxford, bodo vse stranke zadovoljne z dobljenimi materiali.

Prevajanje medicinske dokumentacije iz ruskega v norveški jezik

Zaradi dejstva, da je prevajanje medicinske dokumentacije iz ruskega v norveški jezik v samem vrhu zahtev strank, smo se odločili posebej poudariti prav to vrsto materialov. Prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford obdelujejo tako zdravniške izvide in specifikacije farmacevtskih izdelkov ter navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov oziroma dokumentacijo o medicinskih izdelkih kot tudi tiste dokumente, ki sodijo med razpisno, tehnično in gradbeno dokumentacijo (gradbeni projekti, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, deklaracije izdelkov, navodila za uporabo in druga).

Poleg tega prevajamo tudi vse ostale dokumente, tako tiste, ki se predajajo pristojnim službam kot tudi tiste, ki so povezani s področjema znanosti in izobraževanja pa tudi vse vrste osebnih oziroma poslovnih dokumentov. Na zahtevo strank pa obdelujemo tudi vse vrste licenc, pogodbe, sodne sklepe, odločitve, tožbe, sklepe in pritožbe pa tudi certifikate in soglasja za zastopanje ter ostale pravne akte.

Med dokumenti, ki se predajajo pristojnim službam, povezani pa so s področjema znanosti in izobraževanja, posebej poudarjamo dodatke k diplomi, zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol kot tudi prepise ocen, prevajamo pa tudi potrdila o opravljenih izpitih, predmetnike in programe fakultet ter znanstvene patente in dela oziroma rezultate znanstvenih raziskav, diplomske in seminarske naloge.

Sklep o ustanovitvi pravne osebe, bilance uspeha, ustanovitveni akt podjetja, finančna poročila (letna in revizijska) ter bilance uspeha so samo nekateri od dokumentov, povezanih s poslovanjem podjetja ali podjetnika, ki jih prevajalci in sodni tolmači obdelujejo na vašo zahtevo. Poleg njih prevajamo tudi izpiske iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi), zatem potni list in osebno izkaznico, vozniško in prometno dovoljenje kot tudi potrdilo o stalnem prebivališču ter tudi potrdilo o državljanstvu, delovno in dovoljenje za prebivanje.

Kar zadeva prevajanje dokumentov, je zelo pomemben podatek, da so v naši ekipi tudi sodni tolmači, saj boste dobili overjen dokument oziroma ga boste lahko uporabljali kot katerikoli drugi veljavni dokument. Prav tako je zelo pomembno poudariti, da ste nam dolžni dostaviti izvirnike na vpogled. Prav tako ste dolžni na pristojnem sodišču opraviti vsa potrebna preverjanja o overitvi s haškim oziroma Apostille žigom, ki velja samo za določene dokumente.

Prevajanje programske opreme iz ruskega v norveški jezik

Kar zadeva prevajanje programske opreme iz ruskega v norveški jezik oziroma kateregakoli programa in aplikacije, se morate zavedati, da se sodni tolmač in prevajalec Akademije Oxford tega posla lotevata zelo odgovorno, podobno kot tudi vseh drugih, tako da boste dobili maksimalno profesionalno izdelan prevod programske opreme. Poleg tega prevajamo tudi spletne kataloge ter spletne prodajalne in spletne strani in to ob maksimalnem spoštovanju pravil dobre optimizacije prevedenih vsebin. Glede na to, da se v toku procesa obdelave implementirajo SEO pravila (Search Engine Optimisation), se obdelanim vsebinam omogoča, da poboljšajo svoj položaj v spletnih iskalnikih, kar bo pozitivno vplivalo tudi na poslovanje njihovega lastnika.

Prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford na zahtevo strank obdelujejo tudi reklamne materiale, od vizitk preko plakatov in reklamnih zloženk oziroma letakov pa vse do brošur in katalogov ter posebne vrste marketinškega materiala, ki je poznana kot PR članek. V toku obdelave takšnih vsebin oni v skladu s pravili marketinga določeno sporočilo, ki jih le te vsebujejo, prilagajajo norveškemu jeziku in tako omogočajo strankam, ki jim je le-ta materni, da se na najboljši možni način seznanijo z izdelki in storitvami, ki se s pomočjo takšnih vsebin reklamirajo.

Prevajanje knjige iz ruskega v norveški jezik

V primeru, da vam je potrebno prevajanje knjige iz ruskega v norveški jezik, vam lahko poleg obdelave romanov ponudimo tudi obdelavo proznih dela pa tudi beletrije oziroma poezije. Prevajamo pa tudi revije vseh vrst, tako ilustrirane kot tudi strokovne in otroške ter časopisne članke.

Kar zadeva prevajanje besedilnih vsebin, lahko rečemo, da obdelujemo besedila katerekoli tematike, tako tiste, ki so namenjene strokovnjakom kot tudi tiste, ki bodo prikazane širši javnosti. Gradbena industrija, farmacija, izobraževanje, medicina, znanost, informacijske tehnologije, ekologija in varstvo okolja, komunikologija, turizem, marketing, finance, menedžment, ekonomija, bančništvo, politika, psihologija in filozofija, so samo nekatera od področij, s katerimi je lahko povezana njihova tema. Prav tako poudarjamo, da se pri takšnih vsebinah ne zahteva overitev z žigom sodnega tolmača, kar pomeni, da nam materiale na prevajanje lahko dostavite tudi po elektronski poti, mi pa vam jih lahko po končani obdelavi vrnemo na enak način, s čimer bomo sam postopek komunikacije v veliki meri poenostavili in vam prihranili tako čas kot tudi denar.

Na zahtevo strank izvajamo tudi tolmačenje iz ruskega v norveški jezik. Ker so naši strokovnjaki usmerjeni na različne vrste tolmačenja (šepetano, simultano, konsekutivno), je za pripravo ponudbe potrebno, da poznamo osnovne smernice o organizaciji dogodka, za katerega vam je potrebna ta storitev (število udeležencev, trajanje, podatki o prostoru, v katerem poteka in podobno). V skladu z vrsto tolmačenja, ki se izvaja, vam ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Cena prevajanja iz ruskega v norveški jezik

  • Iz ruskega v norveški je 24 EUR po strani

Cena prevajanja iz ruskega v norveški jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz ruskega v norveški z overitvijo sodnega tolmača je 30 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz ruskega v norveški jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!