Prevodi sadržaja sa grčkog na francuski jezik

Besplatni online prevod sa grčkog na francuski jezik

Za online prevod sa grčkog na francuski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevodi sa grčkog na francuski jezik

Prevodilački centar Akademije Oxford je, uz ostale usluge specijalizovan i za rad sa grčkim jezikom, a u svom timu ima i one stručnjake čija specijalnost je francuski jezik. Baš iz tog razloga, klijenti kojima su potrebni prevodi sa grčkog jezika na francuski mogu dobiti obradu apsolutno svih vrsta materijala, počev od dokumenata, preko različitih tipova dokumentacije, kako građevinske, tako i tehničke i medicinske, ali dokumentacije za tendere, zatim prevode web sajtova, tekstualnih sadržaja, udžbenika, odnosno video i audio materijala. Jednostavnije rečeno, sve što želite da prevedemo u ovoj jezičkoj kombinaciji, mi ćemo izvršiti i to na najbolji mogući način, a po sigurno najpristupačnijim cenama.

Ipak čini se da je u praksi najzastupljenije prevođenje ličnih i poslovnih dokumenata, tako da sa grčkog na francuski jezik prevodioci i sudski tumači na vaš zahtev obrađuju pored ostalog, i ličnu kartu, pasoš i potvrdu o prebivalištu, ali i uverenje o državljanstvu i vozačku dozvolu. Naravno, prevodimo i dozvolu za boravak, saobraćajnu dozvolu, izvod iz matične knjige rođenih, ali i venčanih i umrlih, to jest krštenicu, venčani list i umrlicu, ali i ostala dokumenta koja se tretiraju kao lična. Pod tim najpre mislimo na ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama, kao što su različiti tipovi potvrda, saglasnosti, uverenja i izjava, odnosno potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti i nekažnjavanju, potvrda o stanju računa u banci, saglasnost za zastupanje, te potvrda o stalnom zaposlenju i mnoga druga slična dokumenta.

A kod nas možete dobiti i prevod dokumenata iz oblasti poslovanja, pa sem ugovora, faktura i različitih poslovnih odluka, odnosno rešenja o osnivanju pravnih lica, prevodimo i statut i osnivački akt preduzeća, kao i za sve vrste poslovnih izveštaja, kako godišnje, tako i finansijske i revizorske, zatim bilanse stanja i uspeha.Naučne, seminarske i diplomske radove, rezultate naučnih istraživanja, nastavne planove i programe fakulteta, odnosno diplome i dodatke diplomi, te uverenja o položenim ispitima, svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, kao i prepise ocena, ali i naučne patente, ćemo takođe obraditi prema zahtevima naših klijenata. Posebno smo ponosni na činjenicu da prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford mogu da izvrše i prevod sa grčkog jezika na francuski za tekovine Evropske Unije, uzevši u obzir da je poznata činjenica da je u našoj zemlji vrlo mali broj stručnjaka, specijalizovan za obradu ovih dokumenata. Takođe, prevodimo i punomoćje za zastupanje, kao i različite vrste sertifikata, presuda o razvodu braka, te sve ostale vrste sudskih presuda, ali i tužbi, odluka, rešenja i žalbi, kao i bilo koji tip licence.Prevođenje sa grčkog na francuski
Prevođenje sa francuskog na grčki

Da bi prevod dokumenata sa grčkog jezika na francuski bio pravno validan, neophodno je da poseduje pečat sudskog tumača, što takođe dobijaju svi naši klijenti. Ovaj pečat zapravo potvrđuje da je prevod u potpunosti veran originalu, a što dalje znači da ga možete predati bilo kojoj državnoj službi. Upravo zato su klijenti u obavezi da prilikom slanja dokumenata dostave i originalne, jer sudski tumač ima dužnost da overi samo onaj dokument koji se podudara sa originalnim. Ako prilikom upoređivanja primeti da su prisutna određena odstupanja, on će klijente obavestiti o tome šta je primetio, ali im i predložiti uslugu korekture i lekture prevedenih dokumenata. Kao i ostale, tako ćete i uslugu redakture dobiti u bilo kojoj našoj poslovnici i nakon toga može da se izvrši bez ikakvih poteškoća overa prevedenih dokumenata. Ne treba zaboraviti i podatak da zakon nalaže da se na određena dokumenta stavlja i Apostille ili haški pečat, koji može isključivo da se stavi u okviru osnovnih sudova u našoj zemlji. Sve informacije o ovoj vrsti pečata su dužni da obezbede naši klijenti, a to podrazumeva da prvo saznaju da li se haški pečat uopšte stavlja na njihov dokument, a odmah zatim i u kom trenutku se stavlja. Najjednostavnije rečeno, haški pečat se može staviti nakon prevoda i overe sudskog tumača, ali može i da se stavi na samom početku obrade. Trebalo bi da znate i to da kada se Apostille pečat stavlja prvo, onda prevodioci i sudski tumači obrađuju u taj pečat i sam dokument, tako da takav proces može da traje malo duže.

Osim što dokumenta za koje su vam potrebni prevodi sa grčkog jezika na francuski možete da nam pošaljete preporučenom poštanskom pošiljkom, odnosno donesete lično u jednu od naših poslovnica, imate mogućnost i da nam ih pošaljete preko kurirske službe. A sa druge strane, obrađena dokumenta takođe možete da dobijete na kućnu adresu, ali se ta usluga naplaćuje nezavisno od osnovne i to prema važećem cenovniku službe koja vam i donosi pošiljku. Naravno, imate mogućnost i da prevedena i overena dokumenta preuzmete u našoj poslovnice, lično.

A što se tiče slanja skeniranih dokumenata na mejl, to je dozvoljeno samo onda kada imate potrebu za hitnim prevodom, jer tako prevodilac i sudski tumač mogu odmah da se posvete njihovoj obradi, što vam omogućava da prevode dobijete u tako kratkom roku.Ne zaboravite da naši stručnjaci ne obrađuju samo dokumenta, već i mnoge druge vrste sadržaja, a na zahtev klijenata vrše i usmeno prevođenje sa grčkog jezika na francuski. Kako kod nas možete angažovati stručnjake čija specijalnost je ne samo konsekutivno i simultano, već i specijalna vrsta usmenog prevoda poznata kao šapatno. Sem toga, u skladu sa zahtevima samog događaja, odnosno izborom vrste usmenog prevoda, možemo da vam po vrlo povoljnim cenama ponudimo iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

U okviru bilo koje naše poslovnice vas očekuju i prevodi sa grčkog jezika na francuski za različite vrste audio, to jest video materijala, odnosno reklamne poruke, serije, emisije i filmove. A pored prevoda vršimo i njihovu sinhronizaciju, to jest titlovanje, sve u skladu sa vašim zahtevima kako biste na jednom mestu dobili potpuno obrađene materijale koje možete da prikazujete bilo gde (bioskop, Internet, televizija, radio). Prevodimo i web sajtove u ovoj jezičkoj kombinaciji i to uz maksimalno pridržavanje svih pravila dobre optimizacije prevedenih internet sadržaja, a osim toga obrađujemo i online kataloge i prodavnice, pa čak i softvere, odnosno programe i aplikacije koje želite. A zahvaljujući činjenici da se u prevedene sadržaje implementiraju pravila SEO (Search Engine Optimisation), obrađeni sadržaji će vrlo brzo imati mnogo bolju poziciju u polju globalne internet pretrage. što će imati izuzetno pozitivan efekat na vaše poslovanje.

Kada su u pitanju prevodi tekstova sa grčkog jezika na francuski slobodno možemo reći da prevodioci i sudski tumači obrađuju i one čija tema je vezana za bilo koju oblast, ma kako ona zvučala neobično i bila kompleksna. Politika, filozofija, psihologija, ekonomija i bankarstvo, sociologija, medicina, finansije, te obrazovanje, nauka, komunikologija, ali i građevinska industrija, turizam, menadžment, zatim ekologija i zaštita životne sredine, informacione tehnologije, marketing i farmacija, samo su neke od oblasti za koje može da bude vezana tema tekstualnog sadržaja koji će obraditi stručnjaci Akademije Oxford.

Prozni i poetska dela, odnosno romane i beletristiku takođe obrađujemo u ovoj kombinaciji jezika, a kod nas možete dobiti i prevod sa grčkog jezika na francuski za različite vrste časopisa, odnosno članke iz novina. Reklamne sadržaje poput vizit kartica, brošura, plakata, kataloga, odnosno flajera, PR tekstova i letaka će naši sudski tumači i prevodioci obraditi na vaš zahtev, te će vrlo kvalitetno i profesionalno oblikovati reklamnu poruku koja se u njima nalazi. Nakon što je prilagode duhu francuskog jezika, oni će potencijalnim klijentima koji se njime služe omogućiti da se napravi način upoznaju sa uslugama ili proizvodima koji se na ovaj način reklamiraju, čime će ispuniti primarni cilj prevođenja ovakvih sadržaja.

Posebno napominjemo da sve vrste materijala za koje nije potrebno izvršiti overu od strane sudskog tumača možete najjednostavnije da nam dostavite putem mejla, kako bismo čitav proces ubrzali i uprostili, ali i uštedeli vreme i novac. Naravno, i mi vama možemo na isti način dostaviti prevedene sadržaje, a u skladu sa vašim zahtevima i prethodnim dogovorom.

Prevođenje medicinske dokumentacije sa grčkog na francuski jezik

Da bi medicinska dokumentacija, odnosno lekarski nalazi, specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, te dokumentacija medicinskim proizvodima mogli da se obrade na profesionalan način, klijenti su u obavezi da nam na uvid dostave originale, jer kod nas uz njihov prevod sa grčkog jezika na francuski dobijaju i overu, za koju su zaduženi sudski tumači, koji čine naš tim.

Takođe možemo da vam ponudimo i obradu uputstava za rukovanje, deklaracija proizvoda, ali i laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka, odnosno svih onih dokumenata koja se svrstavaju u tehničku, tendersku i građevinsku dokumentaciju. Prevodilac i sudski tumač u skladu sa zahtevima klijenata obrađuju i pasoš, uverenje o državljanstvu, potvrdu o prebivalištu, odnosno krštenicu, venčani list ili umrlicu (izvod iz matične knjige rođenih, venčanih, umrlih), te saobraćajnu i dozvolu za boravak, ali i vozačku i radnu dozvolu, kao i ostala dokumenta koja se smatraju ličnim.

U skladu sa zahtevima naših klijenata obrađujemo i ona dokumenta koja se vrlo često zahtevaju od nadležnih službi, odnosno sve vrste potvrda, izjava, saglasnosti i uverenja, kao što su recimo potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o redovnim primanjima i o stalnom zaposlenju, te saglasnosti za zastupanje, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stanju računa u banci i slična dokumenta. Takođe sa grčkog jezika na francuski prevodimo i sve vrste ugovora i licenci, odnosno tekovine Evropske Unije, ali i sudske odluke, tužbe, presude, rešenja i žalbe, kao i sertifikate i ugovore.

Pored toga što su sudski tumači i prevodioci specijalizovani za obradu poslovne dokumentacije (fakture, bilansi uspeha, revizorski i finansijski izveštaji, osnivački akti preduzeća, bilansi stanja, statuti preduzeća i drugih), kod nas vas očekuju i prevodi sa grčkog jezika na francuski za sva ona dokumenta koja imaju veze sa oblašću nauke i obrazovanja. A to znači da ćemo u optimalnom roku obraditi ne samo diplome i dodatke diplomi, prepise ocena i svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, već i nastavne planove i programe fakulteta, rezultate naučnih istraživanja i naučne patente, odnosno uverenja o položenim ispitima, te sve vrste stručnih radova, kako naučne, tako i seminarske, ali i diplomske.

Ne zaboravite da ste u obavezi da nam ne uvid dostavite originalna dokumenta, što je vrlo važno za posao overe sudskog tumača. A svi klijenti kojima su potrebni prevodi sa grčkog jezika na francuski za bilo koji dokument moraju prethodno da izvrše u okviru osnovnog suda u svom gradu proveru o tome da li se na konkretna dokumenta mora staviti i haški, to jest Apostille pečat.

Prevod online prodavnica sa grčkog jezika na francuski

Prevođenje online prodavnica sa grčkog na francuski jezik spada u prevode sadržaja iz oblasti informacionih tehnologija, odnosno interneta, za koje su takođe specijalizovani naši prevodioci i sudski tumači. A sem web prodavnica, prevodimo i sajtove, odnosno online kataloge, pa čak i softvere, to jest bilo koji program ili aplikaciju koju zahtevate. Kada kažemo da ćemo izvršiti profesionalan prevod ovakih sadržaja, to znači da se u njih implementiraju pravila SEO (Search Engine Optimisation), čime se prevedeni sadržaji čine mnogo bolje vidljivim za internet pretraživače, a što se pozitivno odražava na njihovu poziciju prilikom pretraživanja internete, pa samim tim i na poboljšanje poslovanja njihovog vlasnika.

Takođe sa grčkog na francuski jezik prevodimo i romane, ali i prozna i poetska dela, a u skladu sa zahtevima naših klijenata obrađujemo i beletristiku. Prevodioci i sudski tumači će u istoj kombinaciji jezika prevesti i udžbenike, ali i članke iz novina, odnosno sve vrste časopisa, kako ilustrovane, tako i stručne, pa čak i dečije.

Kod nas možete dobiti i usluge lekture, to jest korekture svih onih sadržaja koji je neko već prevodio sa grčkog na francuski jezik, ali tom prilikom nije ispoštovao određena pravila, pa su klijenti ostali nezadovoljni prevodom. Kada stručnjaci Akademije Oxford izvrše redakturu sadržaja, budite sigurni da ćete dobiti maksimalno profesionalno obrađene materijale. Sem toga, sa grčkog jezika na francuski prevodimo i televizijske i radio reklamne poruke, odnosno animirane i crtane filmove, te serije, ali i informativne i zabavne emisije, kao i dokumentarne i igrane filmove. U uslugu prevoda audio i video materijala sa grčkog jezika na francuski je uvrštena i njihova sinhronizacija ili titlovanje, koje ćemo isto izvršiti prema dogovoru koji imamo sa klijentima.

Usluga usmenog prevođenja sa grčkog na francuski jezik

Sudski tumači i prevodioci Akademije Oxford su prvenstveno usmereni na pružanje usluga prevoda različitih sadržaja u pisanoj formi, ali su u našem timu su oni stručnjaci čija specijalnost je usmeno prevođenje u ovoj kombinaciji jezika. Kako su oni usmereni i na simultano i šapatno, odnosno konsekutivno prevođenje, to isključivo od koncepta samog događaja zavisi koji tip prevoda će biti primenjivan. Upravo zato se od klijenata i zahteva da nam dostave sve podatke o prostoru u kome će događaj biti održan, odnosno informacije o njegovom trajanju, broju učesnika, kao i o samoj organizaciji, A u okviru ponude, klijenti mogu da dobiju i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po povoljnim uslovima.

Sa grčkog na francuski jezik prevodimo i sve one materijale čija je svrha reklamiranje, bilo usluga, bilo proizvoda ili pak poslovanja određene kompanije. To znači da će prevodilac i sudski tumač pored ostalih obraditi i brošure i kataloge, odnosno plakate, reklamne flajere i letke, te PR tekstove, a ako ima potrebe za tim prevešće i vizit kartice. Profesionalno prevođenje sa grčkog jezika na francuski ovih sadržaja podrazumeva i adekvatno prilagođavanje njihove reklamne poruke pravilima ciljanog jezika, što je ovde francuski. Tako se postiže efekat da se svi potencijalni kupci proizvoda, to jest korisnici usluga koje se reklamiraju upoznaju sa njima na pravi način.

Naši prevodioci i sudski tumači su specijalizovani i za prevođenje tekstualnih sadržaja različite tematike sa grčkog jezika na francuski. A to podrazumeva da će prevesti kako one čija tema se odnosi na oblast građevinske industrije, ekologije i zaštite životne sredine, menadžmenta, turizma i informacionih tehnologija, tako i one koji su vezani za marketing, finansije, ekonomiju i psihologiju, odnosno bankarstvo, prava, farmaciju i ostale naučne discipline.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na grčki jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz ruskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje