Prevođenje sa grčkog na turski jezik i usluga sudskog tumača

Besplatni online prevod sa grčkog na turski jezik

Za online prevod sa grčkog na turski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevodi sa grčkog na turski jezik

Sa grčkog jezika na turski, prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford prevode sve tipove dokumenata, kako poslovne i lične, tako i ugovore, tekovine Evropske Unije, pravna akta, ali i sva ona dokumenta koja se tiču obrazovanja i nauke, kao i izjave, potvrde, saglasnosti i uverenja. Uz dokumenta, prevodimo i web sajtove, ali i softvere, sadržaje online kataloga, te sve vrste materijala koji su namenjeni reklamiranju, kao što su: PR tekstovi, brošure, katalozi i usluga i proizvoda, ali i vizit kartice, plakate, te reklamne flajere i letke.

Takođe, sa grčkog jezika na turski jezik prevodimo i audio i video materijale, poput igranih, crtanih, animiranih i dokumentarnih filmova, te zabavnih, dečijih, informativnih i obrazovnih emisija, kao i reklamne poruke i serije. A osim prevoda pomenutih sadržaja, na vaš zahtev ćemo izvršiti i njihovo titlovanje ili sinhronizaciju, tako da ćete dobiti materijale koji su u potpunosti obrađeni, te samim tim možete da ih prikazujete i na televiziji, internetu, ali i da puštate na radiju i u bioskopu.

Kada organizujete međunarodnu konferenciju, poslovni satanak ili bilo koju drugu vrstu događaja na kome učesnici potiču iz Grčke, odnosno Turske, tu su prevodioci i sudski tumači koji su prvenstveno usmereni na pružanje usluga usmenog prevoda sa grčkog jezika na turski jezik. Kako smo specijalizovani i za konsekutivno i za simultano, ali i za specifičnu vrstu usmenog prevoda, znanu kao šapatno, a svaka od njih je namenjena za tačno određen tip događaja, to je najbolje da nam prvo date sve smernice u vezi sa organizacijom događaja, prostorom u kome će biti održan, trajanju, te broju učesnika, kako bismo mogli da pripremimo najbolju moguću ponudu kojom ćete, sigurno biti i više nego zadovoljni. Pored usluge, vršimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to po cenama koje su među najpovoljnijim na tržištu, kada se uzme u obzir kvalitet opreme.

Možemo da vam ponudimo i izvršenje usluge korekture, odnosno lekture svih vrsta sadržaja koje je već neko preveo sa grčkog jezika na turski, ali nije se rukovodio ustaljenim pravilima, pa govorimo o nestručno prevedenim materijalima. Uslugu redakture će izvršiti profesionalni lektori i korektori koji čine naš tim.Prevođenje sa grčkog na turski
Prevođenje sa turskog na grčki

Uz sve što smo pomenuli, na vaš zahtev vršimo i prevođenje tekstualnih sadržaja različite namene, složenosti, dužine i tematike. I ako se radi o onim tekstovima koji će biti prezentovani stručnjacima za neku oblast, ali i ako su u pitanju tekstovi koji su namenjeni plasiranju široj javnosti, naš prevodilac i sudski tumač će ih obraditi u optimalnom roku. Nemojte da vas brine ako je tema tekstova ređe obrađivana u praksi, jer su naši stručnjaci upoznati sa različitim oblastima, te će vrlo lako obraditi tekstove čija tema je vezana za ma koju od pomenutih oblasti: marketing, turizam, politika, finansije, medicina, obrazovanje, komunikologija, farmacija, sociologija, bankarstvo, menadžment, informacione tehnologije, filozofija, pravo, građevinska industrija, psihologija, ekologija i zaštita životne sredine, sve grane prirodnih i društvenih nauka, te ekonomija i još mnogo drugih oblasti.

Kako su prevodi dokumenata i svih vrsta dokumentacije sa grčkog jezika na turski svakako najzastupljenija usluga u praksi, to ćemo se na nju posebno osvrnuti, jer je reč o, u najmanju ruku specifičnoj oblasti rada. Osim što kod nas možete dobiti prevod apsolutno svih dokumenata, takođe vam nudimo i njihovu kompletnu obradu koja podrazumeva prevod sa grčkog jezika na turski i overu prevoda, za koju su zadužena ovlašćena lica, to jest sudski tumači koji su, takođe u našem timu. Iz tog razloga i navodimo da naši klijenti štede ne samo svoje vreme, jer ne moraju da traže ko će im overiti prevedena dokumenta, već i svoj novac.

Ipak, postoji jedan segment o kome morate biti informisani ukoliko su vam potrebni prevodi dokumenata u ovoj kombinaciji jezika, a reč je o posebnoj vrsti overe koju ne možete da izvršite u okviru Prevodilačkog centra Akademije Oxford, samo iz razloga što overa haškim Apostille pečatom ne spada u nadležnost naših prevodilaca i sudskih tumača. Ova vrsta overe se, srećom ne zahteva baš za sva dokumenta, ali je svakako dobro da se prvo raspitate da li se zahteva za onaj koji vi želite nama da date na obradu, jer je to informacija koju ne poseduju naši stručnjaci i koju jedino možete da dobijete u okviru onog suda u vašem gradu koji je nadležan za overu Apostille pečatom. Ako se dogodi da dobijete potvrdan odgovor, morate da pitate i kada se stavlja haški pečat na taj dokument, jer se nekada stavlja prvo Apostille, pa se onda prevode i on i dokument i tek onda se dokument overava, dok se u drugim slučajevima dokument prvo prevodi i overava pečatom sudskog tumača, pa ga tek onda nosite u nadležnu instituciju, kako bi se izvršila i overa haškim pečatom.

Da bi sudski tumač mogao da izvrši svoj deo posla, onako kako to nalaže zakonska procedura, on mora da uporedi prevod sa originalnim dokumentom, tako da ste u obavezi da na uvid dostavite i originale. Osim što dokumenta možete doneti lično u jednu od naših brojnih poslovnica, možete ih takođe i poslati i to ili preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko kurirske službe na našu adresu. A mi vama prevedena i pečatom sudskog tumača overena dokumenta možemo da dostavimo na adresu, ukoliko vam ne odgovara da ih preuzmete lično. Dostavu na adresu vrši kurirska služba koju angažujemo, te se ta usluga naplaćuje prema njihovom cenovniku, a plaćanje vršite kuriru kada vam donese pošiljku.

Sve ostale materijale za koje su vam potrebni prevodi sa grčkog jezika na turski možete da nam pošaljete na mejl, skenirane, a i mi vama isto tako možemo da pošaljemo prevedene sadržaje. Što se slanja dokumenata na mejl tiče, to je dozvoljeno samo u slučaju kada su vam njihovi prevodi potrebni vrlo brzo, ali i u takvim situacijama morate da nam dostavite originale na uvid, uz uslov da posebno vodite računa o roku za izradu prevoda, tako da je preporuka da odabere onaj način koji je ujedno i najbrži.

Sa grčkog jezika na turski prevodimo tehničku, građevinsku, tendersku, ali i medicinsku dokumentaciju, odnosno: laboratorijske analize tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda, uputstva za rukovanje, specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarske nalaze, te dokumentaciju o medicinskim proizvodima i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, kao i ostale sadržaje koji su povezani sa navedenim tipovima dokumentacije. Takođe, prevodimo i tekovine Evropske Unije, presude o razvodu braka, punomoćja za zastupanje, licence, sertifikate, ali i sve vrste sudskih žalbi, tužbi, presuda i odluka, te nepomenuta pravna akta.

Uz to, prevodimo i ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama u različitim prilikama, kao što su: potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stalnom zaposlenju, saglasnost za zastupanje, potvrda o redovnim primanjima, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stanju računa u banci i sve ostale tipove potvrda, izjava, uverenja i saglasnosti.

Osim toga, sa grčkog jezika na turski prevodimo i sva dokumenta koja se tiču nauke i obrazovanja, poput: prepisa ocena, diplome i dodatka diplomi, uverenja o položenim ispitima, naučnih, diplomskih i seminarskih radova, potvrda o redovnom školovanju, rezultata naučnih istraživanja i naučnih patenata, ali i nastavne planove i programe fakulteta, te svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole.

Naravno, na vaš zahtev prevodimo i sva poslovna, odnosno lična dokumenta, a osim pasoša i lične karte, te uverenja o državljanstvu, sa grčkog jezika na turski prevodimo i: bilanse uspeha i stanja, potvrdu o prebivalištu, rešenje o osnivanju pravnog lica, izvod iz matične knjige rođenih (krštenica), statut preduzeća, radnu dozvolu, poslovne odluke, umrlicu (izvod iz matične knjige umrlih), osnivački akt preduzeća, fakture, saobraćajnu dozvolu, dozvolu za boravak, venčani list, odnosno izvod iz matične knjige venčanih, te vozačku dozvolu i mnoga druga dokumenta koja se svrstavaju u lična ili poslovna.

Prevođenje tekstova sa grčkog jezika na turski

Kada je u pitanju prevođenje tekstualnih sadržaja sa grčkog na turski jezik, možete biti potpuno uvereni da će prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford na vaš zahtev da obrade tekstove različite tematike, dužine, ali i složenosti i namene, kako one koje će čitati šira javnost, tako i one koji su namenjeni isključivo za grupu stručnjaka specijalizovanih za pojedinu oblast.

Tema tekstova zaista može da se odnosi na bilo koju oblast, jer naši prevodioci i sudski tumači imaju sasvim dovoljno znanja i opšteg obrazovanja, te će relativno lako da prevedu tekst ma koje tematike, kako one koji se odnose na filozofiju, medicinu i nauku, tako i one čija tema je vezana za menadžment, ekologiju i zaštitu životne sredine, odnosno oblast informacionih tehnologija i građevinsku industriju. Naravno, prevode i one sadržaje koji obrađuju ma koju temu iz oblasti psihologije, ekonomije, politike, te socilogije, finansija, komunikologije, bankarstva, ali i marketinga, obrazovanja i mnogih grana društvenih i prirodnih nauka.

Takođe, možemo na vaš zahtev da izvršimo i uslugu redakture materijala koje je neko već preveo, ali ne toliko uspešno. Uzevši u obzir da stručnjaci koji su zaduženi za ovu uslugu, odnosno lektori i korektori maksimalno vode računa o svim pravilima koja podrazumeva prevođenje sa grčkog na turski jezik, to ćete sigurno biti zadovoljni obrađenim sadržajima.

A uz sve što smo pomenuli, vršimo i usmeno prevođenje sa grčkog na turski jezik i to konsekutivno, prevođenje uz pomoć šapata i simultano. Važno je da nam najpre dostavite sve važeće informacije o događaju za koji vam je potrebna ova usluga, kako bismo mogli da prilagodimo ponudu i omogućimo vam da dobijete najkvalitetniju moguću uslugu po najpristupačnijim uslovima. Za one događaje za koje je predviđena baš ta vrsta prevoda, ćemo vam ponuditi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Prevodi internet sadržaja sa grčkog na turski jezik

Sve vrste online sadržaja za koje su vam potrebni prevodi sa grčkog jezika na turski će u optimalnom roku da obrade prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford. Iako je prevođenje web sajtova najčešći zahtev koji nam upućuju klijenti, mi prevodimo i online prodavnice i kataloge, ma kako bili složeni i obimni, ali i softvere, odnosno svaki program i aplikaciju koju zahtevaju naši klijenti.

Da bi se većina online materijala što bolje plasirala u okviru pretraživača, važno je da i njihovi prevodi sa grčkog jezika na turski budu odlično optimizovani, odnosno da budu prevedeni u skladu sa pravilima SEO (Search Engine Optimisation), čemu se posvećuje posebna pažnja tokom procesa njihove obrade.

A sa grčkog jezika na turski prevodimo i video i audio sadržaje, odnosno filmove, serije, emisije i reklamne poruke, te vam nudimo i uslugu sinhronizacije i titlovanja prevedenih sadržaja. Tako vam omogućujemo da u relativno kratkom roku dobijete finalnu obradu ne samo reklamnih poruka i serija, već i animiranih, dokumentarnih, crtanih i igranih filmova, ali i dečijih, informativnih, zabavnih i obrazovnih emisija, te imate priliku da ih, praktično odmah plasirate na bilo kom mediju na kome želite, odnosno da ih prikazujete u bioskopu.

Osim toga, prevodimo i udžbenike, ali i dela književnosti, tako da osim knjiga poezije i proze, sa grčkog jezika na turski prevodimo i beletristiku i romane. A ako je potrebno, sudski tumač i prevodilac obrađuju i ilustrovane, stručne, ali i dečije i ostale vrste časopisa, te članke iz novina.

Prevod pasoša i lične karte sa grčkog jezika na turski

Prevođenje pasoša i lične karte sa grčkog na turski jezik spada u red najčešćih usluga koje pružamo na zahtev klijenata. Sem njih, prevodimo i ostala lična, ali i poslovna dokumenta, te dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama u različitim situacijama: potvrda o redovnim primanjima, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stanju računa u banci, saglasnost za zastupanje, potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o neosuđivanosti, te potvrda o slobodnom bračnom stanju, a obrađujemo i ostale tipove uverenja, potvrda, saglasnosti i izjava.

U skladu sa vašim zahtevima, prevodimo i izvode iz matičnih knjiga i to i rođenih, ali i venčanih i umrlih, to jest krštenicu, venčani list i umrlicu, zatim vozačku i saobraćajnu dozvolu, potvrdu o prebivalištu, radnu dozvolu, uverenje o državljanstvu, dozvolu za boravak, te rešenje o osnivanju pravnog lica, osnivački akt i statut preduzeća, kao i bilasne stanja i uspeha, finansijske, revizorske i godišnje poslovne izveštaje, fakture i ostala dokumenta, kako lična, tako i ona koja se odnose na poslovanje preduzetnika ili pravnog lica.

Naravno, prevodimo i dokumenta koja su vezana za oblast obrazovanja i nauke. Kod nas vas očekuju prevodi uverenja o položenim ispitima i prepisa ocena, a sa grčkog na turski jezik prevodimo i: svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, potvrdu o redovnom školovanju, diplomske, ali i seminarske i naučne radove, diplomu i dodatak diplomi, rezultate naučnih istraživanja, nastavne planove i programe fakulteta, te naučne patente, odnosno sva dokumenta koja se tiču ove dve oblasti, a koja ovom prilikom nismo pomenuli.

Medicinsku dokumentaciju, ali i tendersku, tehničku i građevinsku naši prevodioci i sudski tumači takođe obrađuju prema vašim zahtevima, tako da sa grčkog na turski jezik pored ostalog prevode i: uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda, uputstva za rukovanje, specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarske nalaze, ali i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, te sve ostale sadržaje koji su vezani za oblast ne samo medicine i farmacije, već i građevinske industrije.

Tekovine Evropske Unije, ali i punomoćja za zastupanje, licence, presude o razvodu braka, sertifikate, te sve ostale vrste sudskih rešenja, presuda, odluka, žalbi i tužbi, takođe prevodimo sa grčkog na turski jezik.

Za sve klijente kojima su potrebni prevodi dokumenata je vrlo važno da budu informisani o overi haškim Apostille pečatom i da ispoštuju princip slanja materijala na prevod, jer su dužni da nam na uvid dostave i originale.

Haški Apostille pečat je specifična vrsta overe, za koju nisu zaduženi prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford, pa su klijenti u obavezi da na vreme potraže informacije, a njih mogu da dobiju u okviru suda koji je nadležan za ovu vrstu overe. Dobijanje informacija najpre podrazumeva da saznaju da li se i za njihova dokumenta zahteva ova vrsta overe, uzevši u obzir da haški pečat nije obavezan za sva dokumenta, a ako se zahteva trebalo bi da saznaju i da li se stavlja na početku ili na kraju procesa njihove obrade. Trebalo bi da znate i to da ako se haški pečat stavlja na početku obrade, tada se ne prevodi samo dokument, već i taj pečat i onda se tako preveden dokument overava od strane sudskog tumača, tako da ovaj vid obrade može neznatno duže da traje nego onaj, da tako kažemo klasični, koji podrazumeva da se dokument prvo prevodi, pa overava pečatom sudskog tumača i onda ga nosite u nadležni sud, kako bi na njega bio stavljen i Apostille pečat.

Sa druge strane, vrlo je važno da dostavite originalna dokumenta na uvid sudskom tumaču, koji ih upoređuje sa prevodima, ne bi li utvrdio da su u pitanju istovetni sadržaji, jer se jedino takvi prevodi sa grčkog na turski jezik mogu i overiti. Tako da nam dokumenta dostavljate ili lično ili šaljete kurirskom službom, odnosno preporučenom pošiljkom, preko “Pošte Srbije”.

A preuzimanje prevedenih i overenih dokumenata može da bude izvršeno lično ili ih klijenti mogu dobiti dostavom preko kurirske službe na adresu koju navedu. Ovaj vid dostave se naplaćuje kao dodatna usluga, a prema važećem cenovniku službe zadužene za njeno izvršenje. Klijenti plaćanje vrše na licu mesta, direktno kuriru koji je zadužen da im pošiljku dostavi.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na grčki jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz ruskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje