Prevođenje sa grčkog na italijanski jezik

Besplatni online prevod sa grčkog na italijanski jezik

Za online prevod sa grčkog na italijanski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevod sa grčkog na italijanski jezik

Ukoliko su vam potrebni prevodi za bilo koje vrste materijala sa grčkog jezika na italijanski, definitivno ne postoji bolji način nego da kontaktirate najbližu poslovnicu Akademije Oxford. A uzevši u obzir da se one nalazi na preko 20 lokacija u Srbiji ne sumnjamo da ćete pronaći onu koja vam je najbliža i u okviru koje vas očekuju prevodioci i sudski tumači spremni da obrade sva dokumenta na najkvalitetniji mogući način i po povoljnim cenama.

Sem dokumenata, sa grčkog jezika na italijanski vršimo prevođenje i za mnoge druge sadržaje, kako tekstove, tako i softvere, online kataloge i prodavnice, odnosno filmove, serije i mnoge druge materijale. Prevodioci sudski tumači će na zahtev klijenata obraditi i pasoš, ličnu kartu, potvrdu o prebivalištu, odnosno krštenicu, venčani list i umrlicu (izvod iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih), zatim uverenja o državljanstvu, odnosno sve vrste dozvola, kako vozačku, tako i radnu, saobraćajnu, ali i dozvolu za boravak. Takođe prevodimo i dokumenta vezana za nauku i obrazovanje, odnosno ne samo diplome i dodatke diplomi i svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, već i nastavne planove i programe, prepise ocena, diplomske, naučne i seminarske radove, kao i rezultate naučnih istraživanja, ali i naučne patente i ostala dokumenta ovog tipa.

Za prevođenje dokumenata je vrlo važna činjenica da se u okviru Akademije Oxford klijentima nudim ne samo njihov prevod sa grčkog jezika na italijanski, već i overa od strane zvaničnog lica, to jest sudskog tumača. To znači da oni u optimalnom roku dobijaju dokument koji mogu da koriste u bilo kojoj situaciji, jer jedino tako obrađen dokument može da se smatra zakonski važećim. Vrlo je važno da klijenti znaju da su u obavezi da nam dostave na uvid originalna dokumenta, tako da ih mogu poslati ili direktno preko kurirske službe, odnosno preporučeno, putem “Pošte Srbije” ili, jednostavno da nam ih dostave direktno na adresu odabrane poslovnice.

A ako vas zanima slanje skeniranih dokumenata na mejl, morate znati da je ovo dozvoljeno samo u onim situacijama kada je potrebno prevod izraditi vrlo brzo. Ipak, i tada ste u obavezi da nam dostavite originale, ali morate odabrati način koji je najbrži za dostavu kako bismo mogli da ispoštujemo vaš zahtev za hitnim prevodom. Preuzimanje obrađenih dokumenata može da bude izvršeno lično u našoj poslovnici, odnosno slanjem na adresu klijenta. Inače, ova usluga nije uračunata u cenu prevoda i overe dokumenta, pa se samim tim naplaćuje nezavisno od nje i to direktno od klijenta, a prilikom preuzimanja pošiljke, po ceni koju formira služba zadužena za dostavu.Prevođenje sa grčkog na italijanski
Prevođenje sa italijanskog na grčki

Da ne biste bez potrebe gubili vreme, preporuka je da se prvo raspitate da li se na vaš dokument mora staviti i haški pečat, uzevši u obzir da se haški ili takozvani Apostille pečat stavlja isključivo u okviru osnovnih sudova u našoj zemlji i to samo na određena dokumenta. Takođe, za ona dokumenta za koja je potrebno izvršiti overu haškim pečatom, on može biti stavljen na početku ili na kraju procesa obrade. A upravo od toga i zavisi ne samo tok procesa obrade dokumenata, već i njegovo trajanje, jer kada se haški pečat stavlja na početku, tada se prevodi sa grčkog na italijanski i on i dokument, pa je sasvim logično i što taj proces obično traje nešto duže.

Iako su prevodi dokumenata među najčešćim zahtevima zbog kojih nam se obraćaju klijenti, Prevodilački centar Akademije Oxford klijentima može da ponudi i obradu svih ostalih sadržaja, bez obzira o čemu je reč. Pored prevoda tekstualnih materijala, odnosno tekstova bilo koje tematike, ali i namene i dužine, nudimo vam i obradu različitih vrsta časopisa i članaka iz novina. Što se tekstova tiče, osim političkih, ekonomskih, psiholoških, medicinskih, filozofskih i socioloških sadržaja, obrađujemo i one čija tema je vezana za oblast informacionih tehnologija, turizma, farmacije, te nauke, građevinske industrije, komunikologije, zatim ekologije i zaštite životne sredine, ali i finansija, marketinga, bankarstva, menadžmenta i mnogih drugih društvenih i prirodnih nauka. Takođe u skladu sa zahtevima klijenata obrađujemo i književna dela, odnosno najpre romane i beletristiku, kao i dela poezije i proze.

Kod nas možete dobiti i prevod sa grčkog jezika na italijanski za različite vrste sadržaja koji su u vezi sa oblašću interneta, to jest web sajtova, ali i softvera, odnosno programa i aplikacija, te sadržine online kataloga i prodavnica. A tokom obrade ovakvih materijala, sudski tumači i prevodilac će posebnu pažnju obratiti na optimizovanje prevedenih sadržaja za internet pretraživače, tako da će maksimalno profesionalno implementirati SEO pravila (Search Engine Optimisation) u svoj rad. Njihova primena ima za cilj da se prevedeni materijali što bolje kotiraju u okviru internet pretrage točka.A sa grčkog jezika na italijanski prevodimo i reklamne materijale, odnosno flajere, letke, brošure, plakate, ali i PR tekstove, vizit kartice i kataloge, bilo da su u pitanju usluge, bilo proizvodi. Samim tim što naši stručnjaci imaju višegodišnje iskustvo u obradi ovakvih sadržaja, to možete biti sigurni da će poruku koju oni nose na pravi način prilagoditi italijanskom jeziku i time potencijalnim klijentima kojima je on maternji pružiti mogućnost da se još bolje upoznaju sa predmetom reklamiranja.

Prevod serija i reklamnih poruka, odnosno svih vrsta emisija, kako informativnih, tako i obrazovnih, zabavnih, ali i dečijih i drugih , te crtanih, igranih, odnosno dokumentarnih i animiranih filmova je takođe usluga koju će na vaš zahtev izvršiti sudski tumači i prevodioci. A kako su u našem timu i umetnici specijalizovani za sinhronizaciju prevedenih sadržaja, odnosno titleri zaduženi za njihovo titlovanje, to smo u mogućnosti da klijentima ponudimo i ove usluge. Na zahtev klijenata vršimo i usmeno prevođenje sa grčkog jezika na italijanski, a pored simultanog, koje je najpogodnije za mnoge tipove događaja, primenjujemo i prevođenje uz pomoć šapata, odnosno konsekutivno. U zavisnosti od tipa prevođenja, to jest vrste događaja koji se organizuje klijentima nudimo i po povoljnim cenama iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje vrhunskog kvaliteta.

Kada se uzme u obzir podatak da su u našem timu ne samo prevodioci sudski tumači, već i profesionalni lektori, odnosno korektori to možemo da izvršimo i redakturu svih onih materijala koje je neko već prevodio u ovo je jezičkoj kombinaciji, ali ne tako dobro, pa možemo reći da su u pitanju neprofesionalno urađeni prevodi. Po završetku obrade dostavljenih sadržaja od strane naših stručnjaka možete biti sigurni da će prevod biti u potpunosti prilagođen duhu italijanskog jezika, te da su se poštovala sva pravila prevodilačke struke.

Prevod poslovnih dokumenata sa grčkog jezika na italijanski

Prevođenje poslovnih dokumenata sa grčkog na italijanski jezik podrazumeva obradu bilansa stanja, rešenja o osnivanju pravnih lica, faktura, različitih vrsta poslovnih ugovora i odluka, kao i osnivačkih akata, odnosno statuta preduzeća, ali i svih vrsta poslovnih izveštaja odnosno finansijskih, revizorskih, godišnjih i drugih. Na vaš zahtev će prevodioci i sudski tumači Akademije Oksford obraditi i ona dokumenta koja se smatraju sličnim, kao što su pasoš, potvrda o prebivalištu, uverenje o državljanstvu, lična karta, umrlica, venčani list i krštenica, te uverenje o državljanstvu i ostala.

Ukoliko je potrebno, obrađujemo i tekovine Evropske Unije, kao i sva pravna akta poput sertifikata, ugovora, sudskih presuda, tužbi, odluka, rešenja i žalbi, ali i licence. Sa grčkog na italijanski će prevodilac i sudski tumač prevesti i overiti i sva dokumenta koja se odnose na oblast nauke ili obrazovanja. To znači da vršimo prevod prepisa ocena, uverenja o položenim ispitima, svedočanstava o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, ali i potvrda o redovnom školovanju, diploma i dodataka diplomi, nastavnih planova i programa fakulteta, rezultata naučnih istraživanja, odnosno seminarskih, diplomskih i naučnih radova, kao i naučnih patenata.

Ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama, poput svih vrsta saglasnosti, potvrda, uverenja i izjava, odnosno potvrde o slobodnom bračnom stanju, uverenja o nekažnjavanju, potvrde o stanju računa u banci, saglasnosti za zastupanje, kao i uverenja o neosuđivanosti i potvrde o stalnom zaposlenju takođe će obraditi sudski tumač i prevodilac, a prema vašim zahtevima

Deklaracije proizvoda, uputstva za rukovanje i lekarske nalaze, odnosno sva ona dokumenta koja čine medicinsku, tehničku, tendersku i građevinsku dokumentaciju takođe obrađujemo u ovo jezičkoj kombinaciji. A sa grčkog jezika na italijanski prevodimo i specifikacije farmaceutskih proizvoda, građevinske projekte, uputstva za rukovanje, odnosno dokumentaciju o medicinskim proizvodima, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, kao i ostala slična dokumenta.

Da bi proces prevođenja dokumenata sa grčkog jezika na italijanski mogao da bude izvršen na propisan način, klijenti su dužni da na uvid dostave originalna dokumenta. Kako prevodioci i sudski tumači nisu dužni da vam daju informacije o overi haškim, odnosno Apostille pečatom, vi imate obavezu da u okviru osnovnog suda u vašem gradu potražite sve informacije u vezi sa ovom vrstom overe.

Prevođenje serija i filmova sa grčkog na italijanski jezik

Usluga koja se odnosi na prevod serija i filmova sa grčkog jezika na italijanski uključuje i njihovo titlovanje, odnosno sinhronizaciju, uzevši u obzir da su u našem timu i profesionalni titleri, to jest grupa umetnika čija specijalnost je sinhronizacija prevedenih sadržaja.

Sa grčkog jezika na italijanski prevodimo i igrane, dokumentarne, crtane, ali i animirane filmove, odnosno televizijske i radijske reklame poruke. Takođe obrađujemo i sve vrste emisija, kako dečije, tako i obrazovne, ali i informativne i zabavne.

Kod nas možete dobiti i prevod književnih dela u ovoj jezičkoj kombinaciji, a što podrazumeva obradu romana, dela beletristike, te proze i poezije. Takođe prevodimo i sve tipove časopisa, odnosno članke iz novina kao i udžbenike.

Sudski tumači i prevodioci će na vaš zahtev izvršiti i usmeno prevođenje sa grčkog jezika na italijanski. Možemo da vam ponudimo konsekutivno i simultano, kao i prevođenje uz pomoć šapata, odnosno po naročito povoljnim cenama iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Naš stručni tim će na osnovu informacija koje dobije od klijenata ( podaci o prostoru u kome će događaj biti održan, broj učesnika, trajanje i slično) pripremiti ponudu koju nećete moći da odbijete.

Sve vrste reklamnih materijala takođe prevodimo sa grčkog jezika na italijanski. Prilikom prevođenja kataloga, PR tekstova, plakata i brošura, odnosno reklamnih letaka i flajera, prevodioci i sudski tumači će maksimalnu pažnju posvetiti prilagođavanju poruke koja se u njima nalazi i to pravilima ciljanog, odnosno italijanskog jezika. Time će postići osnovni cilj koji prevođenje ima, jer će se potencijalni klijenti podrobno upoznati sa uslugama i proizvodima koji se reklamiraju.

Prevod web sajtova sa grčkog jezika na italijanski

Da bi prevođenje web sajtova sa grčkog na italijanski bilo profesionalno, vrlo je važno da se primenjuju pravila optimizacije sadržaja za internet. Upravo tako i rade sudski tumač i prevodilac pri Akademiji Oxford, pa možete biti sigurni da će se i vaš sajt vrlo brzo naći među prvim rezultatima pretrage. Pored prevođenja sajtova nudimo vam i obradu web kataloga i prodavnica, ali i softvera, te bilo koje aplikacije i programa.

Na zahtev klijenata ćemo izvršiti i redakturu materijala koje je neko već prevodio, ali to nije učinio u skladu sa pravilima koja propisuje prevodilačka struka. Kada korektori i lektori završe sve potrebne izmene, klijenti dobijaju profesionalno obrađene sadržaje.

Takođe možemo da izvršimo i prevod sa grčkog na italijanski jezik za sve vrste tekstualnih materijala, kako za one koji će biti prikazani javnosti, tako i za one koji su namenjeni stručnjacima iz pojedinih oblasti. Tema ovih tekstova se može odnositi na razlicite grane društvenih i prirodnih nauka, odnosno medicinu, ekologiju i zaštitu životne sredine, te politiku, ekonomiju i finansije, ali i obrazovanje, menadžment, komunikologiju, građevinsku industriju, odnosno bankarstvo, turizam i druge naučne discipline.

Dostava materijala na prevod u u ovom slučaju može da bude izvršena i elektronskim putem, što znači da nam tekstove za koje su vam potrebni prevodi sa grčkog na italijanski jezik možete dostaviti i putem mejla.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na grčki jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz ruskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje