Prevod materijala sa grčkog na engleski jezik

Besplatni online prevod sa grčkog na engleski jezik

Za online prevod sa grčkog na engleski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevodi sa grčkog na engleski jezik

Pored ostalih, sasvim sigurno su vrlo brojni klijenti kojima su potrebni prevodi sa grčkog jezika na engleski, što je usluga koju pružaju prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford. Pored prevoda tenderske dokumentacije, nudimo vam i obradu ličnih, ali i dokumenata iz oblasti nauke i obrazovanja, kao i onih koja se tiču oblasti poslovanja firme ili preduzetnika, zatim obrađujemo različite vrste video i audio sadržaja, internet sajtove, softvere, kao udžbenike i knjige, te sve one materijale koji su vezani za oblasti marketinga.

U skladu sa zahtevima klijenata vršimo i usmeno prevođenje sa grčkog jezika na engleski, to jest simultano, prevođenje uz pomoć šapata, ali i konsekutivno prevođenje, a u zavisnosti od zahteva događaja koji organizujete možemo da vam ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, po naročito povoljnim uslovima. Takođe kod nas možete dobiti i uslugu obrade dokumentarnih, crtanih, ali i animiranih, odnosno igranih filmova. A pored filmova, obrađujemo i serije, reklamne poruke, ali i sve vrste emisija, kako dečije, tako i informativne i obrazovne, ali i zabavne. Prevodioci sudski tumači obrađuju i tekstualne materijale, kako one koji su namenjeni javnom prezentovanju, tako i one koji će biti isključivo prikazani užem krugu stručnih lica za pojedine oblasti. Sem onih tekstova čija tema je u uskoj vezi sa oblašću finansija, prava, politike, ekonomije i bankarstva, obrađujemo i one koji imaju psihološke, filozofske, sociološke, odnosno medicinske, naučne i obrazovne teme. Takođe sa grčkog jezika na engleski prevodimo i tekstove vezane za oblast marketinga, građevinske industrije, te komunikologije, menadžmenta, informacionih tehnologija, ali i ostalih naučnih disciplina koje nismo naveli.

U skladu sa zahtevima klijenata možemo da ponudimo i prevod za različite vrste reklamnih materijala, kako za plakate, reklamne letke i flajere, tako i za PR tekstove, koji su specijalan vid oglašavanja, odnosno kataloge, brošure i vizit kartice. A sa grčkog jezika na engleski vršimo prevod i za softvere, to jest bilo koju aplikaciju ili program za koji zahtevate prevod, kao i online kataloge i prodavnice, ali i web sajtove. Kod obrade ovih sadržaja vrlo važno je da napomenemo da sudski tumači i prevodioci sa velikom pažnjom primenjuju važeća pravila SEO (Search Engine Optimisation), te tako prevedenim sadržajima omogućuju da postignu mnogo bolje pozicioniranje u okviru globalne pretrage. A podrazumeva se da će sve to imati vrlo pozitivan efekat na poslovanje vlasnika sajta, odnosno online prodavnice ili kataloga.Prevođenje sa grčkog na engleski
Prevođenje sa engleskog na grčki

Profesionalni lektor i korektor, će izvršiti sve potrebne izmene u već prevedenim materijalima, odnosno redakturu sadržaja i na taj način omogućiti da klijenti dobiju kvalitetno obrađene materijale. U slučaju da su vam potrebni prevodi književnih dela, bez obzira da li je u pitanju beletristika, proza, poezija ili romani, možete biti sigurni da ćete kod nas dobiti kvalitetno i profesionalno obrađene materijale i to ne samo po povoljnim cenama, već i u najkraćem mogućem roku. Takođe prevodimo i udžbenike, a po potrebi i članke iz novina, odnosno dečije, stručne, te ilustrovane i ostale vrste časopisa.

Prevođenje dokumenata svih vrsta je naročito zastupljeno u praksi, budući da zainteresovani klijenti u svakoj od preko 20 poslovnica Akademije Oxford u Srbiji imaju mogućnost za dobijanje finalne obradu svih tipova dokumenata, to jest da dobijaju i njihov prevod, ali i overu pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača. Koliko je taj pečati važan pokazuje i činjenica da jedino dokument koji je obrađen na taj način može da se smatra pravno važećim, tako da može da bude predat bilo kojoj državnoj instituciji, jer se tretira kao i svaki drugi originalan dokument. Zapravo, pečat sudskog tumača na prevedenom dokumentu praktično označava da je on veran originalu. Iz tog razloga, svi klijenti koji imaju potrebu za prevodom bilo kog dokumenta moraju da dostave na uvid originale, kako bi sudski tumač mogao da ih uporedi sa prevodima. Jer jedino na ona dokumenta koja su istovetne sadržine kao i originalna može da se stavi pečat, a ako se primete određena odstupanja vrši se redaktura, odnosno lektura i korektura prevedenih materijala i nakon toga se nesmetano vrši njihova overa.

Osim što moraju da dostave originale, klijenti bi trebalo i da u nadležnim sudovima potraže informaciju o još jednoj vrsti overe, koja se zahteva samo za neka dokumenta. U pitanju je haški ili Apostille pečat, koji se stavlja isključivo u okviru osnovnih sudova Republike Srbije, pa stoga prevodilac i sudski tumač ne mogu ni da izvrše ovu overu, ali ni da daju klijentima potrebne informacije. Ono što oni mogu da učine, jeste da upute klijente na službe koje su za to zadužene. A ako se za neki dokument zahteva overa haškim pečatom, mora se saznati i u kom trenutku se on stavlja. Zapravo u praksi se najčešće Apostille pečat stavlja po završetku prevođenja i overe sudskog tumača, ali postoje i ona dokumenta na koja se prvo stavlja ovaj pečat, pa se onda prevode i on i sam dokument i na kraju se tako obrađen dokument i overava pečatom sudskog tumača. Sasvim jasno je da ovaj proces može da traje nešto duže nego prvi koji smo pomenuli i da upravo od ovih informacija koje klijent pribavlja zavisi i sam tok procesa obrade dokumenta, jer će tačno znati da li dokument treba nositi prvo u Prevodilački centar Akademije Oxford ili je potrebno prvo ga odneti u osnovni sud koji je za overu haškim pečatom nadležan.Ona dokumenta koja želite da prevedemo možete da nam pošaljete preko kurirske službe, te da nam ih dostavite lično ili da ih pošaljete preporučenom poštanskom pošiljkom. A što se tiče slanja dokumenata na mejl, ova opcija je dozvoljena samo onda kada su vam njihovi prevodi sa grčkog jezika na engleski potrebni danas za sutra, odnosno u narocito kratkom roku. Ova praksa je uvedena da bi se ispoštovao zahtev klijenata za hitnim prevodom, a od njih se očekuje i da dostave originalna dokumenta, ali isključivo na onaj način koji podrazumeva najbržu dostavu. Pošto prevodioci i sudski tumači obrade dostavljena dokumenta, klijenti mogu da ih dobiju na kućnu adresu ili da ih preuzmu u okviru prostorija naše poslovnice. A ako se odluče za dostavu na adresu, moraju da znaju da ta usluga nije uračunata u cenu obrade dokumenata, tako da se naplaćuje prema cenovniku kurirske službe, koja je i zadužena za dostavu, a plaća se prilikom preuzimanja.

Kod nas možete dobiti prevod svih onih dokumenata koja se podnose nadležnim institucijama, odnosno različitih vrsta potvrda, saglasnosti, izjava i uverenja (potvrda o redovnim primanjima, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stalnom zaposlenju i o stanju računa u banci, suglasnost za zastupanje, potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti i ostale). Takođe prevodimo i sve vrste licenci, ugovora i sudskih presuda, te rešenja, tužbi, odluka i žalbi, kao i sertifikate, ali i tekovine Evropske Unije, kao i punomoćja za zastupanje.

Sudski tumači i prevodioci na zahtev klijenata obrađuju i dokumenta koja se tiču oblasti obrazovanja, ali i nauke, kao što su: naučni radovi, prepisi ocena, diplome i dodaci diplomi, rezultati naučnih istraživanja, uverenja o položenim ispitima, naučni patenti, seminarski i diplomski radovi, te svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, nastavni planovi i programi fakulteta i sva druga dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, a u vezi su sa pomenutim oblastima. Izvod iz matične knjige rođenih i umrlih, odnosnoo venčanih, to jest krštenica, umrlica i venčani list će takođe obraditi naši stručnjaci, a u skladu sa vašim zahtevima. Nudimo vam i prevod sa grčkog jezika na engleski za potvrde o prebivalištu, sve vrste dozvola (saobraćajna, radna, vozačka, dozvola za boravak), zatim uverenja o državljanstvu, pasoše i lične karte, kao i ona dokumenata koja se odnose na poslovanje vaše firme (rešenje o osnivanju pravnog lica, bilansi uspeha, finansijski izveštaji preduzeća, revizorski izveštaji, bilansi stanja, osnivački akt preduzeća, godišnji izveštaji, fakture, poslovni ugovori i odluke i ostala).

Uz prevod specifikacija farmaceutskih proizvoda, građevinskih projekata i dokumentacije o medicinskim proizvodima, na vaš zahtev vršimo i prevođenje sa grčkog jezika na engleski za uputstva za rukovanje, lekarske nalaze, deklaracije proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, to jest ona dokumenta koja čine sastavni deo građevinske, medicinske, kao i tehničke i dokumentacije za tendere.

Prevođenje filmova, serija i emisija sa grčkog jezika na engleski

Prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford su zaduženi i za obradu različitih vrsta video, to jest audio materijala, tako da klijenti kod nas mogu dobiti i prevod filmova, ali i serija i emisija sa grčkog na engleski jezik. Međutim, kako je ova usluga vrlo kompleksna, to mi našim klijentima želimo da omogućimo da na jednom mestu dobiju kompletnu obradu, ne samo dokumentarnih i igranih filmova, već i animiranih, odnosno crtanih, kao i radijskih i televizijskih reklamnih poruka, odnosno informativnih emisija, serija, te dečijih i zabavnih, odnosno obrazovnih emisija. A to znači da smo u mogućnosti i da izvršimo profesionalnu sinhronizaciju, to je titlovanje prevedenih sadržaja.

Sem toga, u ovoj jezičkoj kombinaciji prevodimo i književna dela svih vrsta (proza, romani, beletristika, poezija iostalo), kao i udžbenike. A ukoliko je potrebno, prevodilac i sudski tumač će obraditi i ilustrovane, ali stručne časopise, odnosno članke iz novina.

Pored svih usluga koje se odnose na prevođenje u pisanom obliku nudimo vam i simultano, to jest konsekutivno i prevođenje uz pomoć šapata sa grčkog na engleski jezik. Za uslugu usmenog prevoda je vrlo važno da znate da se različiti tipovi prevoda primenjuju za različite vrste događaja, pa je iz tog razloga važno da nas informišete o samom događaju za koji vam je potrebno usmeno prevođenje u ovoj kombinaciji jezika. Tako da bi trebalo da nam dostavite podatke o njegovoj organizaciji i trajanju odnosno, informacije o broju učesnika i prostoru u kome će biti održan, jer se upravo na osnovu njih i odlučuje koji tip usmenog prevoda sa grčkog na engleski jezik će biti primenjivan. Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje ćemo takođe ponuditi zainteresovanim klijentima, naravno u slučaju da se zahteva upravo taj vid usluge.

Takođe, lektor i korektor koji su u našem timu će na vaš zahtev izvršiti i uslugu redakture onih materijala koji su već prevedeni u ovoj kombinaciji jezika, ali nedovoljno stručno.

Prevodi softvera sa grčkog na engleski jezik

Sa grčkog jezika na engleski prevodimo i softver, što znači da će prevodioci i sudski tumači obraditi apsolutno bilo koji program ili aplikaciju koje zahtevaju naši klijenti. A prevodimo i online kataloge, odnosno web sajtove i sadržinu online prodavnica. Tokom obrade ovakvih sadržaja je vrlo važna i primena pravila SEO (Search Engine Optimisation), koja imaju za cilj da se određeni sadržaj još bolje pozicionira u okviru internet pretrage.

Tekstualne sadržaje bilo koje tematike, odnosno namene i dužine takođe će prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford obraditi u skladu sa vašim zahtevima. A to znači da ćemo osim onih tekstova koji su vezani za oblast bankarstva, politike, ekonomije, medicine, nauke, obrazovanja i komunikologije, prevesti i one tekstove čija je tema je vezana za oblast marketinga, filozofije, menadžmenta, odnosno turizma i informacionih tehnologija, ali i ekologije i zaštite životne sredine, te građevinske industrije i ostalih grana prirodnih i društvenih nauka koje ovom prilikom nismo pomenuli.

Takođe, kod nas vas očekuju i prevodi sa grčkog jezika na engleski za sve vrste marketinških materijala, a pod tim primarno mislimo na kataloge usluga ili proizvoda, PR tekstove, reklamne letke i flajere, odnosno brošure, a na zahtev klijenata prevodimo čak i vizit karte. Da bi ova vrsta prevoda mogla da bude smatrana profesionalnom i kvalitetnom, pobrinuće se naši sudski tumači i prevodioci koji će u skladu sa pravilima engleskog jezika oblikovati određenu poruku, koju većina njih nosi i tako potencijalnim klijentima sa engleskog govornog područja omogućiti da se upoznaju sa onim što se reklamira.

Prevod dokumenata sa grčkog na engleski jezik

Sasvim sigurno najzastupljenija usluga vezana za prevod sa grčkog jezika na engleski se odnosi na obradu različitih vrsta dokumenata. A samim tim što su u timu Akademije Oxford i sudski tumači i prevodioci, to su naši klijenti u velikoj prednosti, jer na jednom mestu dobijaju njihovu kompletnu obradu, čime maksimalno štede ne samo svoje vreme i novac, već i trud. Pored prevoda onih dokumenata koja se predaju nadležnim institucijama (uverenje o nekažnjavanju i neosuđivanosti, potvrda o slobodnom bračnom stanju i redovnim primanjima, saglasnost za zastupanje, potvrda o stalnom zaposlenju i o stanju računa u banci i ostalih), sa grčkog jezika na engleski prevodimo i sva lična, ali i poslovna dokumenta. To znači da vas kod nas očekuju prevodi ne samo krštenice, odnosno izvoda iz matične knjige rođenih, lične karte, uverenja o državljanstvu i pasoša, već i: potvrda o prebivalištu, bilansa stanja, saobraćajne dozvole, finansijskih izveštaja, ugovora, poslovnih odluka, osnivačkog akta preduzeća, vozačke dozvole, revizorskih izveštaja, dozvole za boravak, godišnjih izveštaja, bilansa uspeha i mnogih drugih dokumenata koja se odnose na ličnu ili poslovnu dokumentaciju, a koja ovom prilikom nismo pomenuli.

Klijenti kojima su potrebni prevodi sa grčkog jezika na engleski za lekarske nalaze, mogu ovu uslugu dobiti kod nas, a prevodilac i sudski tumači će obraditi i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, građevinske projekte, zatim deklaracije proizvoda, odnosno specifikacijr farmaceutskih proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, kao i mnoga druga dokumenta koja ovom prilikom nismo pomenuli, a koja ulaze u sastav medicinske i građevinske, te dokumentacije za tender i tehničke.

U okviru bilo koje naše poslovnice vas očekuju i stručnjaci čija je specijalnost prevođenje sa grčkog jezika na engleski tekovina Evropske Unije, odnosno svih pravnih akata (sudska rešenja, tužbe, presude, odluke i žalbe, licence, ugovori, sertifikati i druga). A na vaš zahtev prevodimo i ona dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama, a tiču se oblasti obrazovanja. Prepisi ocena, diplome i dodaci diplomi, uverenja o položenim ispitima, nastavni planovi i programi fakulteta, svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola, potvrde o redovnom školovanju, naučni patenti i rezultati naučnih istraživanja, te seminarski, odnosno naučni i diplomski radovi samo su neka od dokumenata iz ove grupe koja ćemo obraditi u skladu sa vašim zahtevima.

A klijenti koji imaju potrebu za prevođenjem pomenutih ili bilo kojih drugih tipova dokumenata moraju da ispoštuju pravilo o slanju originala na uvid, kao i da rase blagovremeno raspitaju u okviru osnovnog suda u svom gradu da li se za konkretna dokumenta vrši i nadovera, to jest da li je potrebno staviti haški ili Apostille pečat na određena dokumenta za koja su im potrebni prevodi sa grčkog jezika na engleski.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na grčki jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz ruskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje