Overa sudskog tumača i prevod dokumenata sa grčkog na kineski jezik

Besplatni online prevod sa grčkog na kineski jezik

Za online prevod sa grčkog na kineski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevodi tekstova sa grčkog na kineski jezik

Kada se uzme u obzir podatak da je Prevodilački centar Akademije Oxford vodeća institucija u zemlji, koja u svom timu okuplja vrsne prevodioce i sudske tumače, sasvim je za očekivati što klijentima možemo da ponudimo i prevođenje sa grčkog jezika na kineski i to za sve vrste sadržaja. A kada kažemo sve, to zaista i znači, jer osim prevoda dokumentacije, odnosno različitih vrsta dokumenata vršimo i prevođenje mnogih drugih materijala, počev od novinskih članaka, preko knjiga, časopisa i udžbenika, pa do audio i video, ali i reklamnih materijala i web sadržaja.

Takođe u skladu sa potrebama i zahtevima naših klijenata vršimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, odnosno uslugu usmenog prevoda u ovo jezičkoj kombinaciji, koja podrazumeva simultano i konsekutivno prevođenje, te šapatno. Sa grčkog jezika na kineski, prevodimo i web sajtove, odnosno softvere (programi i aplikacije), to jest online kataloge i web prodavnice, te sve ostale vrste sadržaja koji su vezani za oblast interneta. Moramo priznati da smo i u ovom domenu prilično uspešni, a o čemu svedoče sajtovi za koje se vršili prevod, a koji se i danas nalaze u samom vrhu pretrage i to zahvaljujući činjenici da prevodioci sudski tumači u toku procesa prevođenja primenjuju sva važeća pravila SEO (Search Engine Optimisation). Ova pravila imaju za cilj upravo bolje pozicioniranje prevedenih sadržaja na internetu.

Takođe prevodimo i sve knjige, odnosno i udžbenike i književna dela svih žanrova, počev od proznih i poetskih dela, pa do romana i beletristike. Prema zahtevima klijenata prevodimo i materijale iz oblasti marketinga (brošure, PR tekstovi, katalozi, plakati, flajeri, vizit kartice i drugo), ali i zabavne, ilustrovanestručne, dečije i druge vrste časopisa, te članke iz novina točka. Naravno, bilo koji tekstualni sadržaj da želite da prevedemo u ovoj kombinaciji jezika, možete nama poveriti taj zadatak, jer će prevodilac i sudski tumači osim onih koji su vezani za oblast ekonomije, bankarstva, politike, prava i finansija, prevesti i tekstove koji obrađuju ekološke, filozofske, medicinske i sociološke teme, odnosno sadržaje vezane za oblast obrazovanja, marketinga ili pak menadžmenta, građevinske industrije, te informacionih tehnologija, komunikologije, turizma i ostalih naučnih disciplina.

A sa grčkog jezika na kineski prevodimo i građevinske projekte, odnosno tendersku, građevinsku, tehničku i medicinsku dokumentaciju, kao i laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka, specifikacije farmaceutskih proizvoda, deklaracije proizvoda, odnosno uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, ali i lekarske nalaze, uputstva za rukovanje i sva ostala dokumenta koja su u vezi sa navedenim vrstama dokumentacija. Sve vrste ugovora, presude o razvodu braka, odnosno ostale sudske presude, rešenja, tužbe, odluke i žalbe, ćemo takođe prevesti u ovoj jezičkoj kombinaciji i overiti pečatom sudskog tumača, a na vaš zahtev prevodimo i sve tipove licenci i sertifikata, te punomoćja za zastupanje. Ako imate potrebu za prevodom onih dokumenata koja se podnose nadležnim službama, tu su naši prevodioci i sudski tumači koji između ostalog obrađuju i: potvrde o slobodnom bračnom stanju, uverenja o nekažnjavanju i neosuđivanosti, potvrde o redovnim primanjima i o stalnom zaposlenju, saglasnosti za zastupanje, potvrde o stanju računa u banci, ali i sve ostale tipove izjava, potvrda, saglasnosti i uverenja. Naravno obrađujemo i ona dokumenta koja spadaju u lična i poslovna, tako da vršimo prevod sa grčkog jezika na kineski ne samo za ličnu kartu i pasoš, već i za potvrdu o prebivalištu, saobraćajnu dozvolu, uverenje o državljanstvu, te vozačku dozvolu i dozvolu za boravak, ali i sve vrste izvoda iz matičnih knjiga, odnosno krštenicu, venčani list i umrlicu. Takođe prevodimo i poslovne odluke, osnivački akt preduzeća, rešenja o osnivanju pravnih lica, ali i finansijske, revizorske i godišnje izveštaje, odnosno statute preduzeća, fakture i ostalu poslovnu dokumentaciju.Prevođenje sa grčkog na kineski
Prevođenje sa kineskog na grčki

Kada su u pitanju prevodi onih dokumenata koja se odnose na oblast obrazovanja i nauke, klijenti nam se najčešće obraćaju sa zahtevom za prevodima svedočanstava o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, odnosno diploma i dodataka diplomi, mada će sudski tumač i prevodilacAkademije Oxford obraditi i ostala dokumenta iz ove grupe, kao što su: nastavni planovi i programi fakulteta, naučni patenti, rezultati naučnih istraživanja, uverenja o položenim ispitima, prepise ocena i naučne, diplomske i seminarske radove.

Kako nam je cilj da klijentima omogućimo da na jednom mestu dobiju kompletnu uslugu, uz prevod svih pomenutih dokumenata sa grčkog jezika na kineskim nudimo i finalnu obradu, koja podrazumeva overu za koji su zaduženi sudski tumači u našem timu.

Međutim zakon nalaže da se za samo neka dokumenta uz prevod i overu vrši i još jedna vrsta overe, koja se isključivo može obaviti u okviru osnovnih sudova u Srbiji, a u pitanju je haški ili Apostille pečat. Potrebno je da pribavite sve informacije o ovoj vrsti overe, te kada saznate da se ona zahteva za vaša dokumenta pitate i da li se prvo stavlja Apostille pečat ili se on ostavlja nakon prevoda i overe sudskog tumača. Ako se haški pečat stavlja na početku, onda morate da znate da prevodilac ne prevodi samo dokumenta, već i ovaj pečat, što znači i da ovaj vid obrade dokumenata može da traje nešto duže u odnosu na onaj koji često nazivamo klasičan, a pod kojim se podrazumeva prevod sa grčkog jezika na kineski, zatim overa sudskog tumača i na kraju stavljanje haškog pečata.Ne zaboravite i to da imate obavezu da dostavite originalna dokumenta, jer tako nalaže zakon pošto sudski tumač mora da ih uporedi sa prevodima i ustanovi da između njih ne postoji razlika. Ako se i pojavi neka razlika, pa mora da se ispravi, izvršićemo uslugu lekture i korekture prevedenih materijala, nakon čega oni mogu da se bez ikakvih problema overe. Samo u onim prilikama kada su vam prevodi sa grčkog jezika na kineski za bilo koja dokumenta potrebni naročito brzo, imate mogućnost da nam dostavite skenirana dokumenta na prevod putem mejla, ali morate dostaviti svakako na uvid i originale i to na najbrži način. Inače dostava svih ostalih sadržaja za koje nije potrebno izvršiti overu sudskog tumača može biti jednostavno putem mejla. Prevedene i overene materijale možete preuzeti lično u našoj poslovnici ili zahtevati da vam budu dostavljeni putem kurirske službe na bilo koju adresu. A u tom slučaju ste dužni i da izvršite plaćanje prilikom preuzimanja, a cena ove usluge zavisi od kurirske službe koja vrši dostavu. Što se tiče ostalih materijala za koje nije potrebno izvršiti overu, njih možemo poslati putem mejla, nakon što prevodilac i sudski tumač završe njihovu obradu.

Prevođenje poslovnih izveštaja grčkog na kineski jezik

Sve vrste poslovnih izveštaja će prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford obraditi sa grčkog jezika na kineski. Pored finansijskih i godišnjih, prevodimo i revizorske izveštaje, ali i ostala poslovna dokumenta, odnosno fakture, rešenja o osnivanju pravnih lica, osnivački akt preduzeća, bilanse stanja, poslovne odluke, statute preduzeća i ostala slična dokumenta.

Takođe prevodimo i uverenje o državljanstvu, pasoš, ličnu kartu, vozačku dozvolu, odnosno krštenicu, ali i venčani list i umrlicu, kao i saobraćajnu, radnu i dozvolu za boravak. Prevodilac i sudski tumač će na vaš zahtev obraditi i sva dokumenta iz oblasti nauke i obrazovanja, ali i različite tipove dokumentacija. Tako da vam nudimo prevod sa grčkog jezika na kineski za deklaracije proizvoda, lekarske nalaze, uputstva za rukovanje, specifikacije farmaceutskih proizvoda, građevinske projekte, ali i laboratorijske analize tehničkih uzoraka i ostala dokumenta koja ulaze u sastav, kako građevinske i medicinske, tako i dokumentacije za tender, odnosno tehničke.

Prevodimo i sve vrste uverenja, saglasnosti, izjava i potvrda, to jest sva ona dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama vrlo često, ali i tekovine Evropske Unije, odnosno sva pravna akta.

Kod obrade dokumenata, odnosno njihovog prevođenja sa grčkog jezika na kineski je važno da klijenti maksimalno poštuju proceduru slanja, to jest da na uvid dostave originalna dokumenta, kao i da se blagovremeno raspitaju u okviru nadležnih službi o potrebi za stavljanje Apostille pečata.

Prevođenje tekstova iz svih oblasti sa grčkog na kineski jezik

Pored tekstova iz oblasti turizma, odnosno ekonomije, prava, ekologije i zaštite životne sredine, te psihologije i filozofije, prevodioci sudski tumači Akademije Oxford sa grčkog jezika na kineski prevode i ona tekstove koji su vezani za oblast interneta, odnosno građevinske industrije, ali i farmacije, nauke, te obrazovanja i svih ostalih grana prirodnih i društvenih nauka.

A obrađujemo i različite vrste audio i video sadržaja, odnosno serije, filmove, emisije, ali i televizijske i radio reklamne poruke. Kod nas vas očekuje i njihova kompletna obrada, a pod tim mislimo da uz prevođenje igranih i dokumentarnih, odnosno crtanih i animiranih filmova, te zabavnih i informativnih emisija sa grčkog jezika na kineski vršimo i njihovo titlovanja, to jest sinhronizaciju.

Na zahtev klijenata prevodilac i sudski tumač će obraditi i književna delać ali i udžbenike, tako da možemo izvršiti prevod ne samo beletristike, već i romana i proznih dela. odnosno dela poezije. Takođe prevodimo i udžbenike, bez obzira koliko su kompleksni, ali i različite vrste časopisa, odnosno ilustrovane, stručne i dečije, kao i novinske članke. Prema potrebama i zahtevima klijenata vršimo i usmeno prevođenje sa grčkog jezika na kineski, odnosno konsekutivno, šapatno i simultano prevođenje. Pošto se sve ove vrste prevoda primenjuju za tačno određeni tip događaja, trebalo bi da nas obavestite o konceptu događaja koji organizujete, jer vam pored ostalog možemo ponuditi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Prevodi web sajtova sa grčkog jezika na kineski

Da bismo mogli da govorimo o profesionalnom prevodu web sajtova sa grčkog na kineski jezik, to podrazumeva da taj sadržaj mora biti kvalitetno optimizovan za internet pretraživače. Upravo iz tog razloga, prevodioci i sudski tumači koji će obraditi ne samo web sajtove, već i online kataloge i prodavnice, ali i softverske programe i aplikacije primenjuju sva pravila SEO (Search Engine Optimisation), te na taj način obrađenim internet sadržaji pružaju šansu da se u vrlo kratkom roku nađu među prvim rezultatima u polju pretrage.

U istoj kombinaciji jezika prevodimo i reklamne materijale, odnosno plakate, reklamne flajere i ltke, ali i brošure, kataloge i PR tekstove. U skladu sa pravilima kineskog jezika će naši prevodioci i sudski tumači obraditi i reklamnu poruku koja se u njima nalazi, pa tako onim ljudima kojima je to maternji jezik pružiti mogućnost da se upoznaju sa onim što se reklamira.

Vršimo i usluge lekture, odnosno korekture sadržaja koje je neko već prevodio, ali je u pitanju neprofesionalno urađen prevod. Lektori i korektori će redakturu sadržaja izvršiti u najkraćem mogućem roku i to u svim našim poslovnicama.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na grčki jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz ruskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje