Prevodi sa grčkog na portugalski jezik

Besplatni online prevod sa grčkog na portugalski jezik

Za online prevod sa grčkog na portugalski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevod sa grčkog na portugalski jezik

Svi oni kojima je potrebno prevođenje sa grčkog jezika na portugalski mogu potpuno da se oslone na naše stručnjake, koji će osim dokumenata i svih tipova dokumentacije, obraditi i mnoge druge sadržaje, poput softvera, online i reklamnih kataloga, ali i različitih časopisa, te filmova, serija i mnogih drugih materijala.

Kod prevođenja dokumenata sa grčkog jezika na portugalski je izuzetno bitno što su tu i prevodioci i sudski tumači, tako da svi klijenti dobijaju i prevod i overu, odnosno dokument koji mogu da koriste u bilo kojoj situaciji. Zapravo, stvar je u tome da pečat sudskog tumača na prevedenom dokumentu nosi oznaku praktično kao da je on veran originalnom dokumentu, tako da se u smislu zakona i prava smatra važećim. A kako prilikom obrade dokumenata sudski tumač upoređuje prevod i original, to znači da su klijenti dužni da nam dostave i originalna dokumenta, odnosno da ih donesu u našu poslovnicu ili pošalju preporučenom poštanskom pošiljkom, te putem kurirske službe. A da bi klijenti imali mogućnost da pošalju skenirana dokumenta na mejl, uslov je da su im njihovi prevodi sa grčkog jezika na portugalski potrebni hitno, tako da se na taj način omogućuje da sudski tumači i prevodioci započnu njihovu obradu u što kraćem roku. Originalna dokumenta na uvid moraju da dostave i u ovoj situaciji, ali je opšta preporuka da to bude na onaj način koji podrazumeva najbržu dostavu.

Inače, prevedena dokumenta možemo da dostavimo na adresu klijenata ili imaju mogućnost da ih preuzmu, ali lično u prostorijama naše poslovnice. Kada je u pitanju dostava prevedenih dokumenata na adresu, morate znati i to da se ova usluga naplaćuje nevezano od osnovne i to prema cenovniku određene kurirske službe koja vam i dostavlja pošiljku, a plaćate direktno prilikom preuzimanja.

Uz sve vezano za dostavu originala na uvid, klijenti moraju da znaju i to da imaju obavezu da se u nadležnom sudu raspitaju o tome da li se za konkretan dokument zahteva overa Apostille pečatom. Ovaj specijalni, takozvani haški pečat se stavlja na tačno određena dokumenta, a informaciju o tome imaju isključivo službe u okviru osnovnih sudova u Srbiji. Prevodioci sudski tumači mogu da pomognu klijentima u tom smislu što će ih uputiti na službe gde mogu dobiti sve potrebne informacije. A ako saznate da je potrebno staviti haški pečat i na ona dokumenta za koja zahtevate prevođenje sa grčkog jezika na portugalski, morate da pitate i po kom principu se vrši overa za njih. Jednostavnije rečeno, u praksi možete naići na dva slučaja, a to je da se haški pečat stavlja na samom početku, zatim se dokument donosi u Prevodilački centar Akademije Oxford na prevod, ali se tada prevodi i dokument i Apostille pečat i na kraju overava od strane zvanično ovlašćenog lica, to jest sudskog tumača. Druga varijanta podrazumeva da se određeni dokument prvo prevede i overi pečatom sudskog tumača, a na kraju ga nosite u nadležni sud da bi bila izvršena i overa haškim pečatom. Od ovih informacija će zavisiti ne samo to gde nosite prvo dokumenta, već i trajanje čitavog procesa, pa je zato i bitno da dobijete sve potrebne informacije na vreme.Prevođenje sa grčkog na portugalski
Prevođenje sa portugalskog na grčki

Ukoliko su vam potrebni prevodi građevinske, tehničke, medicinske i tenderske dokumentacije, dobićete ih u okviru bilo koje od naših poslovnica. Prevodioci sudski tumači između ostalih, obrađuju i lekarske nalaze, specifikacije farmaceutskih proizvoda, teuputstva za lekove i karakteristike proizvoda, odnosno deklaracije proizvoda, uputstva za rukovanje, kao i građevinske projekte i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, ali i mnoga druga slična dokumenta. Takođe prevodimo i tekovine Evropske Unije, odnosno sudske presude, odluke, rešenja, žalbe, ali i tužbe, kao i punomoćja za zastupanje, te sve vrste licenci ugovora, odnosno sertifikate i ostala pravna akta.

Sudski tumači i prevodioci na zahtev klijenata obrađuju i ona dokumenta koja se svrstavaju u poslovna ili lična, tako da sem lične karte, pasoša i rešenja o osnivanju pravnog lica, te uverenja o državljanstvu, prevodimo i potvrde o prebivalištu, krštenice, umrlice i venčani list, odnosno osnivače akte preduzeća, kao i godišnje, te revizorske i finansijske izveštaje, ali i statute preduzeća. A prevodimo i svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, naučne radove i naučne patente, potvrde o redovnom školovanju, ali i nastavne planove i programe fakulteta, diplome i dodatke diplomi, uverenja o položenim ispitima, odnosno rezultate naučnih istraživanja, diplomske i seminarske radove, kao i ostala dokumenta koja se predaju nadležnim službama, a tiču se oblasti obrazovanja i nauke. Pored njih, sad grčkog jezika na portugalski prevodimo i sve vrste izjava, potvrda, saglasnosti i uverenja, poput recimo potvrde o slobodnom bračnom stanju, uverenja o nekažnjavanju, saglasnosti za zastupanje, potvrde o redovnim primanjima, te potvrde o stalnom zaposlenju, uverenja o neosuđivanosti i mnoga druga.

Specijalizovani smo i za usmeno prevođenje sa grčkog jezika na portugalski, tako da na zahtev klijenata, a u skladu sa potrebama samog događaja koji organizujete, možemo da izvršimo konsekutivno, šapatno i simultano prevođenje. A sa grčkog jezika na portugalski vršimo i prevod za web sajtove, odnosno online kataloge i prodavnice, kao i softvere, što znači da na vaš zahtev prevodimo bilo koji program ili aplikaciju. Prilikom obrade ovakvih sadržaja, sudski tumač i prevodilac se pridržavaju svih pravila SEO (Search Engine Optimisation), što znači da će se prevedeni materijali vrlo brzo mnogo bolje kotirati u okviru internet pretraživača.Na zahtev klijenata ćemo obraditi i informativne, zabavne, dečije, kao i obrazovne emisije, odnosno dokumentarne, crtane, igrane i animirane filmove, te sve vrste serija i reklamnih poruka, bilo da su u pitanju one namenjene emitovanju na radiju ili televiziji. Uz njihov prevod sa grčkog jezika na portugalski imamo mogućnost i da izvršimo profesionalno titlovanje ili sinhronizaciju. A prevodimo i a romane, prozu, te beletristiku i poeziju, kao i udžbenike, odnosno apsolutno sve vrste knjiga, kao a i različite tipove časopisa (ilustrovani, dečiji, stručni i druge). Sa grčkog jezika na portugalski prevodimo i članke iz novina, ali i tekstove različite sadržine, odnosno namene i dužine, tako da možemo prevesti i one koji će biti plasirani javno, ali i one koji su posebno namenjeni užem krugu stručnjaka. Sem tekstova koji obrađuju filozofsku, medicinsku, psihološku, odnosno političku, sociološku ili ekonomsku temu, prevodimo i one koji se odnose na oblast informacionih tehnologija, komunikologije, ali i menadžmenta, farmacije, te obrazovanja i građevinske industrije, odnosno svih ostalih naučnih disciplina točka. A u okviru bilo koje poslovnice Akademije Oxford vas očekuju i stručnjaci specijalizovani za prevođenje sa grčkog jezika na portugalski vizit kartica, odnosno brošura, reklamnih flajera, letaka, kataloga, PR tekstova i plakata. Kako iza sebe imaju sasvim dovoljan nivo iskustva, to možete biti sigurni da će određenu poruku koja se u ovakvim materijalima nalazi na pravi način prilagoditi duhu portugalskog jezika i time obezbediti osnovni cilj prevoda reklamnih materijala, to jest klijentima kojima je portugalski jezik maternji omogućiti da saznaju za proizvod ili uslugu koja se putem njih reklamira. A kod nas vas očekuje i usluga lekture i korekture onih materijala koji je neko već preveo u ovoj jezičkoj kombinaciji, ali se tom prilikom nije pridržavao važećih pravila prevodilačke struke, pa je to rezultiralo nezadovoljstvom naših klijenata. Kada lektor i korektor izvrše redakturu dostavljenih sadržaja, budite sigurni da će čak i najzahtevniji među vama biti zadovoljni.

Profesionalno prevođenje dokumenata sa grčkog jezika na portugalski

Prevodilački centar Akademije Oxford svim zainteresovanim klijentima nudi i prevod različitih tipova dokumenata sa grčkog na portugalski jezik. Ova usluga, uz njihovo prevođenje uključuje i overu od strane sudskog tumača. Praktično gledano, to znači da klijenti na jednom mestu dobijaju kompletnu obradu dokumenta koji je spreman za dalju upotrebu.

Pasoš, lična karta, uverenje o državljanstvu i potvrda o prebivalištu, samo su neka od ličnih dokumenata koja obrađujemo na vaš zahtev. Takođe prevodimo i krštenicu, umrlicu i venčani list, odnosno izvode iz pomenutih matičnih knjiga (rođenih, venčanih i umrlih). Sve vrste dozvola, poput vozačke i saobraćajne, radne i dozvole za boravak, takođe prevodimo na vaš zahtev. Kod nas vas očekuju i prevodi sa grčkog na portugalski jezik za sva ona dokumenta koja se odnose na poslovanje firme ili preduzetnika. Tako da ćete u kratkom roku dobiti prevod rešenja o osnivanju pravnog lica, osnivačkih akata i statuta preduzeća, te bilansa uspeha i stanja, odnosno faktura i poslovnih ugovora. A sem njih, obrađujemo i sve vrste poslovnih izveštaja, kako finansijske i revizorske, tako i godišnje.

Važno je da znate i to da će prevodilac i sudski tumač na vaš zahtev obraditi i ona dokumenta koja se u mnogim situacijama predaju nadležnim službama, to jest sve vrste potvrda, izjava, saglasnosti i uverenja (potvrda o slobodnom bračnom stanju i o stalnom zaposlenju, uverenje o neosuđivanosti i nekažnjavanju, saglasnost za zastupanje, potvrda o redovnim primanjima i mnoge druge). U ovoj kombinaciji jezika obrađujemo i sva pravna akta kao što su tekovine Evropske Unije, licence, punomoćja za zastupanje i sertifikate, odnosno sve vrste sudskih presuda, odluka, žalbi, tužbi i rešenja.

Klijenti kojima su potrebni prevodi sa grčkog na portugalski jezik za građevinske projekte, odnosno lekarske nalaze, nemaju nikakvog razloga za brigu, jer prevodilac i sudski tumač obrađuju sva dokumenta koja ulaze u sastav medicinske, tehničke, tenderske i tehničke dokumentacije. Tako da sem navedenih, prevodimo i specifikacije farmaceutskih proizvoda, dokumentaciju o medicinskim proizvodima, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, ali i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda i ostala slična dokumenta.

Sudski tumači i prevodioci obrađuju i ona dokumenta koja su vezana za obrazovanje i nauku, pa kod nas možete dobiti prevod sa grčkog na portugalski jezik za diplome i dodatke diplomi, prepise ocena, nastavne planove i programe fakulteta, ali i naučne, seminarske, odnosno diplomske radove, ali i rezultate naučnih istraživanja.

Ne zaboravite samo da prilikom slanja dokumenata na prevod sa grčkog na portugalski jezik svakako dostavite i originale na uvid, kako bi mogla da bude ispoštovana procedura, odnosno da bismo vam omogućili da dobijete i overu sudskog tumača. Takođe bi trebalo da se raspitate o overi Apostille pečatom, to jest haškim. U slučaju da imate bilo kakvih nejasnoća u vezi sa ovom vrstom overe, dovoljno je da se obratite našim stručnjacima, koji će vas uputiti na nadležne službe.

Prevod tekstova sa grčkog na portugalski jezik

Tema tekstova za koje vam nudimo prevođenje sa grčkog jezika na portugalski može da se odnosi na bukvalno bilo koju temu, jer su naši prevodioci i sudski tumači specijalizovani za obradu tekstualnih sadržaja bilo koje tematike. Osim onih čija tema je psihološka, sociološka, politička, ekonomska ili medicinska, vršimo prevod i za one tekstove čija tema je vezana za oblast ekologije i zaštite životne sredine, ali i komunikologije, građevinske industrije, turizma, odnosno informacionih tehnologija, te menadžmenta, bankarstva i finansija, ali i svih ostalih grana društvenih i prirodnih nauka.

Prevodioci i sudski tumači na zahtev klijenata vrše obradu web sadržaja, poput sajtova, online kataloga i prodavnica, a sa grčkog na portugalski jezik prevodimo i softvere. Prilikom obrade ovakvih materijala se u potpunosti pridržavamo pravila SEO (Search Engine Optimisation), čime im dajemo mogućnost da vrlo brzo poboljšaju svoje mesto u okviru internet pretraživača.

Prema zahtevima klijenata prevodimo i video i audio sadržaje u ovoj kombinaciji jezika. Ova usluga je specifična, jer kod nas uz prevođenje sa grčkog jezika na portugalski za igrane, ali i crtane, te dokumentarne i animirane filmove, dobijate i njihovu sinhronizaciju, odnosno titlovanje. Naravno obrađujemo i serije, odnosno emisije svih vrsta, kako informativne, tako i zabavne, ali i obrazovne i dečije, te radijske i televizijske reklame poruke. Kada naši stručnjaci završe obradu dostavljenih materijala možete odmah da ih prikazujete na internetu, televiziji, ali i u bioskopu ili da ih puštate na radiju.

Na zahtev klijenata, profesionalni lektori i korektori u našem timu će izvršiti sve potrebne izmene u okviru onih materijala koje je već neko prevodio, ali nije ispoštovao važeća pravila struke. Po završetku lekture i korekture, to jest redakture materijala, dobijate kvalitetno obrađene sadržaje koji možete da koristite bez ikakvih poteškoća.

Prevodi reklamnih flajera sa grčkog na portugalski jezik

Kako je oblast marketinga specifična, jer se neprekidno menja, to i prevođenje reklamnih materijala sa grčkog jezika na portugalski iziskuje posebnu pažnju. A to znači da sudski tumači i prevodioci moraju adekvatno da oblikuju reklamnu poruku, koja se u njima nalazi, što će oni i učiniti na maksimalno profesionalan način. Tako će potencijalnim klijentima kojima je portugalski maternji jezik pružiti mogućnost da se adekvatno upoznaju sa onim što se reklamira, čime je praktično gledano i postignut primarni cilj prevođenja ovakvih materijala.

Na zahtev klijenata obrađujemo i književna dela svih vrsta, ali i udžbenike, a sem dela proze i poezije, obrađujemo i romane, kao i beletristiku. Prevodioci i sudski tumači će u skladu sa vašim zahtevima izvršiti i prevod sa grčkog jezika na portugalski za članke iz novina, ali i za sve vrste časopisa.

Usmeno prevođenje sa grčkog jezika na portugalski je takođe usluga koju vršimo, a to podrazumeva konsekutivno, simultano i šapatno prevođenje. Klijenti bi trebalo da nam dostave informacije o događaju koji organizuju i za koji im je potrebna ova usluga, jer od njegove organizacije i zavisi koja vrsta usmenog prevoda će se primenjivati. U okviru ove usluge nudimo vam i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na grčki jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz ruskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje