Prevod donetog materijala sa grčkog na mađarski jezik

Besplatni online prevod sa grčkog na mađarski jezik

Za online prevod sa grčkog na mađarski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevodi sa grčkog na mađarski jezik

U slučaju da su klijentima potrebni prevodi sa grčkog jezika na mađarski, pomoći će im naši prevodioci i sudski tumači koji su specijalizovani za rad sa ova dva jezika. Kod nas možete dobiti obradu apsolutno svih dokumenata, a velika prednost kod ovog procesa jeste pečat sudskog tumača koji dobijate u svakoj našoj poslovnice i sa kojim se, praktično gledano potvrđuje da je vernost prevoda originalu, pa samim tim i omogućuje dokumentu da bude tretiran kao i svaki drugi validan dokument. Prosto rečeno, to znači da se preveden dokument koji je overen ovim pečatom smatra važećim, tako da ga možete predati bilo kojoj službi koja to zahteva.

Kako proces prevoda i overe dokumenta podrazumeva da sudski tumač treba da ih sa originalnim, to klijent treba da donesu lično originale na uvid ili ih pošalju preko kurirske službe, odnosno “Pošte Srbije” na našu adresu, ali isključivo preporučenom pošiljkom. Kada sudski tumač pregleda originale i prevode on će staviti svoj pečat isključivo na onaj prevod koji je u potpunosti isti kao i sadržaj originalnog dokumenta. Ali ako se dogodi da primeti određene razlike mora se izvršiti redaktura tako prevedenog dokumenta, što je isto usluga koja je dostupna u našim poslovnicama. Da bi ovaj proces protekao u najboljem redu, trebalo bi da se raspitate na vreme o tome da li postoji potreba za stavljanjem specijalnog pečata, koji se može dobiti isključivo u okviru osnovnih sudova naše zemlje. A u pitanju je haški pečat, koji se naziva i Apostille i koji se stavlja samo na ona dokumenta koja propisuje zakon. On može biti stavljen na početku ili kraju obrade, tako da ste dužni da dobijete i ovu informaciju, jer od nje zavisi čitav tok obrade dokumentacije.

Prevedena i overena dokumenta klijenti preuzimaju u našoj poslovnici ili im se dostavljaju na adresu, a usluga dostave se smatra dodatnom, pa se naplaćuje prema važećem cenovniku službe koja i vrši dostavu. Ukoliko imate potrebu za hitnim prevodom dokumenata, trebalo bi da ih pošaljete prvo na mejl, jer je to najbolji način da sudski tumač i prevodilac počnu njihovu obradu u što kraćem roku, a samim tim i ispune zahtev za prevodom u kratkom roku. Originalna dokumenta i u ovom slučaju klijent moraju dostaviti na najbrži mogući način, jer je brzina u ovom slučaju od presudne važnosti.

Prevodilac i sudski tumač na zahtev klijenata će sa grčkog jezika na mađarski prevesti različite vrste dokumentacije, počev od građevinske, preko tehničke pa do medicinske i tenderske, odnosno izvršiće prevod specifikacija farmaceutskih proizvoda, lekarskih nalaza i građevinskih projekata, a obrađujemo i uputstva za rukovanje, deklaracije proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, te laboratorijske analize tehničkih uzroka i ostala dokumenta koja ulaze u sastav navedenih tipova dokumentacija.Prevođenje sa grčkog na mađarski
Prevođenje sa mađarskog na grčki

Sve vrste pravnih akata, poput ugovora, licenci sudskih presuda, tužbi, ali i žalbi, odluka i rešenja, odnosno sertifikata i tekovine Evropske Unije ćemo takođe obraditi na vaš zahtev, ali i ona dokumenta koja se podnose nadležnim službama, kao što su različiti tipovi potvrda i uverenja, te izjava i saglasnosti (potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o redovnim primanjima, saglasnost za zastupanje, potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stanju računa u banci i druge). Ona dokumenta koja se svrstavaju u oblast nauke i obrazovanja, sudski tumač i prevodilac će isto obraditi u skladu sa vašim zahtevima, tako da vas kod nas očekuju prevodi sa grčkog jezika na mađarski, pored ostalih i za: prepise ocena, diplome i dodatke diplomi, uverenja o položenim ispitima, rezultate naučnih istraživanja, svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, a obrađujemo i naučne patente, nastavne planove i programe fakulteta, te diplomske, odnosno seminarske i naučne radove.

Uz prevod izvoda iz matične knjige rođenih, odnosno krštenice, nudimo vam i prevođenje sa grčkog jezika na mađarski za: ličnu kartu, saobraćajnu dozvolu, uverenje o državljanstvu, zatim umrlicu i venčani list (izvod iz matične knjige umrlih i venčanih), potvrdu o prebivalištu, ali i radnu dozvolu, vozačku, kao i dozvolu za boravak. Sva ona dokumenta koja čine poslovnu dokumentaciju, poput poslovnih odluka i rešenja o osnivanju pravnog lica, faktura, osnivačkih akata preduzeća, te različitih tipova poslovnih izveštaja, odnosno revizorskih, finansijskih i godišnjih, takođe ćemo obraditi na vaš zahtev.

Nemojte zaboraviti ni to da prevodioci i sudski tumači vrše uslugu usmenog prevođenja u ovoj jezičkoj kombinaciji, tako da možete angažovati stručnjake koji su specijalizovani za simultano, prevođenje uz pomoć šapata i konsekutivno prevođenje, a nudimo vam i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po najboljim uslovima na tržištu. Takođe prevodimo i televizijske i radijske reklame poruke, odnosno filmove svih žanrova, počev od igranih i dokumentarnih, preko animiranih i crtanih, kao i zabavne, ali i informativne, dečije i obrazovne emisije, odnosno serije. Da bismo omogućili klijentima da na jednom mestu dobiju kompletnu obradu video i audio materijala, u redovne usluge koje pružamo uvrstili smo i njihovo titlovanje, odnosno sinhronizaciju. Takođe prevodimo i reklame plakate, flajere, kataloge, te PR tekstove, ali i letke, vizit kartice i brošure. Osim prevoda dečijih časopisa, u skladu sa zahtevima klijenata prevodilac i sudski tumač će obraditi i članke iz novina, ali i tekstualne sadržajee različite tematike, namene i obimnosti, odnosno udžbenike i književna dela, poput romana, proze, beletristike, poezije i drugih. Sem političkih, filozofskih, naučnih i obrazovnih, odnosno medicinskih i socioloških tekstova, sa grčkog jezika na mađarski vršimo prevod i za one tekstualne sadržaje, koji se tiču oblasti farmacije, turizma, komunikologije, građevinske industrije, ali i informacionih tehnologija, menadžmenta, te ekologije i zaštite životne sredine, odnosno bankarstva i mnogih drugih naučnih disciplina. Imajte na umu i to da se kod sadržaja za koje nije potrebna overa, slanje materijala na prevod bitno razlikuje, tako da ih možete poslati i na naš mejl, a na isti način dobiti prevedene sadržaje, čime ćete u znatnoj meri uštedeti novac, ali i vreme.Prevođenje knjiga sa grčkog na mađarski jezik

Prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford će na zahtev klijenata sa grčkog jezika na mađarski obraditi i sve knjige, odnosno kako književna dela, tako i udžbenike. Možemo da prevedemo i članke iz novina, odnosno sadržinu bilo koje vrste časopisa.

Uzevši u obzir da su u našem timu i profesionalni lektori, to jest korektori kada se ukaže potreba izvršićemo i uslugu redakture onih sadržaja koje neko pre nas već preveo u ovoj kombinaciji jezika, ali nedovoljno kvalitetno.

Reklamne letke i flajere, odnosno brošure, kataloge usluga i proizvoda, ali i plakate i PR tekstove, odnosno vizit kartice takođe obrađujemo i prevodimo sa grčkog jezika na mađarski. Kod obrade ovih sadržaja je vrlo važno napomenuti da će prevodilac i sudski tumač maksimalno profesionalno poruku koja se u njima nalazi prilagoditi duhu mađarskog jezika. Upravo na taj način se i postiže primarni cilj prevođenja materijala iz oblasti marketinga, jer se određeni proizvod ili usluga približavaju potencijalnim klijentima kojima je mađarski jezik maternji.

Prevodi dokumentacije sa grčkog na mađarski jezik i overa sudskog tumača

Bilo koju dokumentaciju da želite da prevedemo sa grčkog jezika jezika na mađarski morate imati na umu da vam možemo ponuditi i uslugu overe sudskog tumača. Tako na jednom mestu dobijate kompletnu obradu građevinske, tenderske, medicinske, ali i tehničke dokumentacije.

Prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford vrše obradu i svih onih dokumenata koja se predaju nadležnim službama, kao što su: uverenje o nekažnjavanju i neosuđivanosti, potvrda o stanju računa u banci ili o stalnom zaposlenju, saglasnost za zastupanje, potvrda o slobodnom bračnom stanju i o redovnim primanjima, ali i ostale vrste potvrda, izjava, saglasnosti i uverenja. Nakon toga će izvršiti i njihovu overu pečatom sudskog tumača, tako da ćete dobiti dokument koji možete da predate bilo kojoj nadležnoj službi, uzevši u obzir da je sa stanovišta zakona i prava on apsolutno validan.

Prevodimo i dokumenta iz oblasti obrazovanja i nauke, odnosno svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, nastavne planove i programe fakulteta, diplomske i seminarske radove, rezultate naučnih istraživanja, uverenja o položenim ispitima, ali i diplome i dodatke diplomi, potvrde o redovnom školovanju, naučne patente, prepise ocena i ostala dokumenta ovog tipa.

Podrazumeva se da će prevodioci i sudski tumači na vaš zahtev izvršiti prevođenje sa grčkog jezika na mađarski i za pasoš, vozačku dozvolu, uverenje o državljanstvu, ličnu kartu odnosno potvrdu o prebivalištu, krštenicu, ali i umrlicu i venčani list. Sve vrste dozvola, odnosno vozačku i saobraćajnu, dozvolu za boravak i radnu dozvolu, takođe obrađujemo u ovoj kombinaciji jezika i overavamo pečatom sudskog tumača. A i tekovine Evropske Unije, ali i ostala pravna akta, poput licenci, punomoćja za zastupanje, sudskih presuda, odluka, žalbi, tužbi i rešenja, takođe obrađujemo u skladu sa zahtevima klijenata.

Prevod programa i aplikacija sa grčkog na mađarski jezik

Ukoliko su vam potrebni prevodi softvera sa grčkog jezika na mađarski, tu su naši prevodioci i sudski tumači koji će obraditi bilo koji program ili aplikaciju koja vam je potrebna. A prevodimo i online kataloge i web prodavnice, odnosno internet sajtove i to uz adekvatnu primenu pravila dobre optimizacije prevedenih sadržaja, kako bismo poboljšali njihovo mesto u okviru internet pretrage, a što će sve imati vrlo pozitivan efekat na celokupno poslovanje.

Uz usluge koje podrazumevaju prevod u pisanom obliku, sudski tumači i prevodioci Akademije Oxford vrše i usmeno prevođenje sa grčkog jezika na mađarski, to jest konsekutivno i simultano, kao i šapatno prevođenje. Priprema ponude za ovu uslugu iziskuje podatke o broju učesnika, trajanju samog događaja za koji vam je potrebna ova usluga, odnosno njegovoj organizaciji, kao i podatke o prostoru u kome će biti održan. Na osnovu toga se stručni tim dogovara oko adekvatne usluge usmenog prevoda, a možemo u ponudu da uvrstimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje najnovije generacije.

Bez obzira da li su vam potrebni prevodi sa grčkog jezika na mađarski za tekstove iz oblasti nauke, obrazovanja, politike, finansija i ekonomije, odnosno bankarstva ili prava, mi ćemo ih obraditi na vaš zahtev. Sem njih, prevodimo i tekstove vezane za oblast informacionih tehnologija, odnosno komunikologije, ali i farmacije, turizma, građevinske industrije, te menadžmenta, filozofije, medicine, ekologije i zaštite životne sredine, kao i sociologije i psihologije, te komunikologije i mnogih drugih naučnih disciplina. Ovde je vrlo važno da klijenti znaju da nam materijale na prevod mogu dostaviti i putem mejla, uzevši u obzir da nisu u obavezi da dostavljaju originale na uvid.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na grčki jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz ruskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje