Prevodi sa grčkog na albanski jezik

Prevođenje sa grčkog na albanski jezik

Uzevši u obzir činjenicu da Prevodilački centar Akademije Oxford u svom timu okuplja najbolje stručnjake čija specijalnost je prevođenje i obrada različitih sadržaja na grčkom, odnosno albanskom jeziku. A tome treba dodati i činjenicu da su naši sudski tumači i prevodioci ne samo pravi profesionalci, već i da poseduju dovoljno iskustva i široko obrazovanje, odnosno različite vrste interesovanja, tako da klijenti kod nas mogu da dobiju i prevod sa grčkog jezika na albanski i to za apsolutno sve vrste sadržaja. To se najpre odnosi na prevođenje tekstova različite sadržine, te obradu članaka iz novina ili, pak sadržaja zabavnih i ilustrovanih, odnosno stručnih časopisa.

Što se prevoda tekstualnih sadržaja tiče, naši klijenti nemaju nikakvog razloga za brigu, jer prevodilac i sudski tumač koji su angažovani na njihovoj obradi praktično mogu da prevedu tekst bilo koje tematike. Prevodimo i one koji se bave politikom, odnosno finansijama, bankarstvom, ekonomijom ili pravima, ali i tekstove vezane za oblast interneta, to jest informacionih tehnologija, kao i turizma, zatim komunikologije, psihologije, sociologije i različitih naučnih disciplina koje ovom prilikom nismo pomenuli.

Uz to sa grčkog jezika na albanski prevodimo i različite vrste audio, ali i video sadržaja, tako da obrađujemo filmove, kako igrane, tako i dokumentarne, odnosno crtane i animirane, ali i zabavne emisije, odnosno reklamne poruke, serije i različite vrste dečijih, te obrazovnih i informativnih emisija. Tome treba dodati i podatak da naš tim, pored prevodilaca i sudskih tumača čine i profesionalni titleri, kao i umetnici koji su posebno usmereni na sinhronizaciju prevedenih sadržaja, tako da naši klijenti mogu dobiti njihovu kompletnu obradu i to u bilo kojoj od preko 20 poslovnica, koliko ih za sada imamo u Srbiji. Osim toga prevodimo i književna dela, stim što prvenstveno mislimo na beletristiku, koja je ujedno i najtraženija u ovoj jezičkoj kombinaciji, mada vas kod nas očekuju i prevodi sa grčkog jezika na albanski za dela poezije i proze, odnosno romane.Prevođenje sa grčkog na albanski
Prevođenje sa albanskog na grčki

Ukoliko vam je potrebno stručno prevođenje web sajtova ili bilo kog drugog materijala koji je vezan za oblast interneta, uvek smo spremni da izradimo prevod sa grčkog jezika na albanski točka. Ne samo sajtove, već i softverske programe i aplikacije, odnosno sadržinu web kataloga ili online prodavnica, takođe obrađujemo, bez obzira koliko su u pitanju kompleksni i obimni sadržaj. Uspešnost rada naših stručnjaka se ogleda u činjenici da tokom obrade ovakvih materijala oni pažljivo primenjuju sva pravila SEO (Search Engine Optimisation), a sa osnovnim ciljem da se prevedeni sadržaji mnogo bolje kotiraju u okviru globalne pretrage na internetu.

Sudski tumači i prevodioci su pored ostalog usmereni i na usmeno prevođenje sa grčkog jezika na albanski, tako da će klijentima pružiti simultano i konsekutivno, ali i prevođenje uz pomoć šapata. Svaka od navedenih vrsta usmenog prevoda primenjuje se za tačno određeni događaj, tako da je vrlo važno da nam dostavite sve potrebne informacije o događaju koji organizujete kako bismo mogli da pripremimo ponudu, u koju možemo da uvrstimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, šta je takođe usluga koju nudimo našim klijentima. Takođe sa grčkog jezika na albanski prevodimo i različite vrste materijala vezanih za oblasti marketinga, kao što su recimo katalozi usluga ili proizvoda, brošure, plakati, te PR tekstovi, odnosno reklamni flajeri ili vizit kartice. Kod prevođenja ovih materijala posebna pažnja se obraća na obradu reklamne poruke koja se u njima nalazi, a u skladu sa pravilima albanskog jezika.

Proces prevođenja dokumenata sa grčkog jezika na albanski se donekle razlikuje u odnosu na obradu drugih sadržaja, jer se ovom prilikom najpre zahteva dostava originala, što nije slučaj kod drugih sadržaja, a njihov prevod iziskuje i overu pečatom zvanično ovlašćenog lica, to jest sudskog tumača. Reč je o tome da je dokument koji se samo prevede u ovoj jezičkoj kombinaciji i tako pokuša da se preda bilo kojoj nadležnoj službi, ne može da bude smatran važećim u skladu sa pravilima zakona, već je neophodno da prevod poseduje i pečat sudskog tumača, kojim se potvrđuje da je on veran originalnom dokumentu. Zato je potrebno dostaviti originale, a što možete da učinite ili lično ili da nam ih pošaljete preko kurirske službe, odnosno preporučeno putem “Pošte Srbije”. Imajte na umu da zakona nalaže i samo za pojedina dokumenta, da se osim prevoda i overe sudskog tumača, stavi i haški pečat, to jest Apostille. Ovaj pečat se isključivo može staviti u nadležnim službama, što je u ovom slučaju osnovni sud u našoj zemlji. Baš iz tog razloga što prevodilac i sudski tumač nemaju nadležnost u ovom slučaju, raspitivanje o potrebi za ovom vrstom overe je dužnost klijenata, ali oni moraju da znaju i to da osim što se haški pečat ne zahteva za sva dokumenta, postoji i nekoliko načina na koje se vrši overa njime. Iz tog razloga klijenti treba prvo da pitaju nadležne službe službe pri sudu da li se haški pečat stavlja i na njihova dokumenta, ali i da saznaju da li je potrebno staviti ga pre ili nakon obrade od strane sudskih tumača i prevodilaca. Dobro je da znate i to da ako se Apostille pečat stavlja pre naše obrade, u tom slučaju prevodilac ima zadatak da prevede i dokument i sam pečat.Ukoliko su vam prevodi dokumenata sa grčkog jezika na albanski potrebni naročito brzo, možete nam ih poslati najpre skenirane putem mejla, ali zatim i originala dostaviti na uvid uz obraćanje pažnje na zadati rok. Preuzimanje obrađenih dokumenata može biti izvršeno lično u jednoj od naših poslovnica ili ih klijenti mogu dobiti na određenu adresu. Ova usluga nije uračunata u osnovnu cenu, tako da klijenti imaju obavezu da plate direktno kuriru kada preuzimaju pošiljku i to po ceni koju formira kurirska služba.

Uz sve što smo pomenuli, ne možemo a da ne navedemo da klijentima nudimo uslugu redakture sadržaja, odnosno korekturu i lekturu svih onih materijala koji je neko već preveo u ovoj kombinaciji jezika, ali ne baš profesionalno.

Ukoliko kažemo da naši klijenti mogu da dobiju prevod sa grčkog jezika na albanski za bukvalno sva dokumenta, bez obzira da li su u pitanju lična ili poslovna, odnosno dokumenta koja se predaju nadležnim službama, te ona vezana za oblast nauke i obrazovanja ili pravna akta, nećemo uopšte pogrešiti. Naime, prevodioci sudski tumači Akademije Oxford klijentima nude obradu svih vrsta dokumenata i različitih vrsta dokumentacije, to jest građevinske, tehničke, tenderske, medicinske i mnogih drugih. Tako da na njihov zahtev, pored ostalih dokumenata prevode i lekarske nalaze, specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za rukovanje, odnosno deklaracije proizvoda, građevinske projekte, kao i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, odnosno dokumentaciju o medicinskim proizvodima i mnoga druga dokumenta koja čine pomenute tipove dokumentacija.

Takođe obrađujemo ne samo tekovine Evropske Unije, licence i ugovore, već i sertifikate, punomoćja za zastupanje i sve vrste sudskih presuda, te tužbi, rešenja, odluka i žalbi, kao i ostala pravna akta. Klijenti kod nas mogu dobiti i prevod sa grčkog jezika na albanski za svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, prepise ocena, diplome i dodatke diplomi, odnosno nastavne planove i programe fakulteta, naučne radove i patente, kao i uverenja o položenim ispitima, rezultate naučnih istraživanja, odnosno diplomske i seminarske radove, te ostala dokumenta koja se predaju nadležnim službama, a vezana su za oblast obrazovanja i nauke.

U ovoj jezičkoj kombinaciji, slobodno možemo reći da obrađujemo apsolutno sva lična, te poslovna dokumenta, a kako je njihov spisak zaista dugačak pomenućemo samo ona zbog kojih nam se klijenti ujedno i najčešće obraćaju. Reč je najpre o prevođenju pasoša i lične karte, potvrda o prebivalištu i uverenja o državljanstvu, odnosno rešenja o osnivanju pravnih lica, faktura, kao i statuta i osnivačkih akata preduzeća, a svakako obrađujemo i krštenicu, ali i venčani list i umrlicu, to jest izvod iz matične knjige rođenih, te venčanih i umrlih, ali i različite vrste dozvola, poput vozačke, dozvole za boravak, radne, saobraćajne i drugih. Naravno obradićemo i sve tipove poslovnih izveštaja, te revizorske, godišnje, finansijske i druge, ali i bilanse stanja i uspeha i ostala, kako lična tako i poslovna dokumenta.

Potvrda o redovnim primanjima, potvrda o slobodnom bračnom stanju, odnosno uverenje o neosuđivanosti i nekažnjavanju, te potvrda o stanju računa u banci i o stalnom zaposlenju, odnosno saglasnost za zastupanje samo su neka od dokumenata koja se podnose nadležnim institucijama u različitim prilikama, a koja će sudski tumač i prevodilac u skladu sa zahtevima klijenata obraditi i izvršiti njihov prevod sa grčkog jezika na albanski, a zatim i overu.

Prevod tekstova iz oblasti politike sa grčkog na albanski jezik

Kada je u pitanju prevođenje političkih tekstova sa grčkog jezika na albanski, samim tim što je u pitanju osetljiva tema, jasno je da je neophodan profesionalizam. Upravo zato prevodioci i sudski tumači sa posebnom pažnjom obrađuju ove sadržaje, ali i one koji su u vezi sa ekonomijom, turizmom, odnosno farmacijom, marketingom, medicinom, naukom, filozofijom, ali i mnogim drugim naučnim disciplinama. Na vaš zahtev ćemo da prevedemo i tekstove iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine, odnosno sociologije, informacionih tehnologija, kao i komunikologije, ali i građevinske industrije.

Takođe prevodimo i reklamne sadržaje, pa uz prevod PR tekstova i plakata sa grčkog jezika na albanski, vršimo i obradu reklamnih flajera, brošura i kataloga usluga, odnosno proizvoda.

U bilo kojoj poslovnici Akademije Oxford možete da dobijete i uslugu lekture, odnosno korekture svih prevedenih materijala. Redaktura podrazumeva obradu sadržaja koji su već prevedeni sa grčkog jezika na albanski,ali ne i profesionalno, odnosno kvalitetno.

Sudski tumači i prevodioci su pored ostalog specijalizovani i za usmeno prevođenje u ovoj kombinaciji jezika, a što znači da će u zavisnosti od samog događaja izvršiti prevođenje uz pomoć šapata,odnosno simultano ili konsekutivno. U onim situacijama kada se za određene događaje zahteva ta vrstu prevoda, klijentima omogućujemo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po povoljnim cenama.

Prevođenje pasoša sa grčkog jezika na albanski

Kako nam se klijenti najčešće obraćaju sa zahtevom za prevod pasoša sa grčkog na albanski, možemo da se pohvalimo i činjenicom da naši sudski tumači i prevodioci obrađuju i mnoga druga dokumenta u ovoj kombinaciji jezika. A osim ličnih ili poslovnih prevodimo i ona dokumenta koja se odnose na oblast obrazovanja i nauke, kao i sve tipove dokumentacije. Najpre mislimo na građevinsku, ali i medicinsku, tendersku i tehničku dokumentaciju. Ukoliko su klijentima potrebni prevodi tekovina Evropske Unije sa grčkog na albanski jezik, prevodilac i sudski tumač će ispuniti i ovaj zahtev. Takođe obrađujemo i sva pravna akta, odnosno sudske presude, tužbe, odluke i rešenja, ali i sve vrste ugovora, licenci, punomoćja za zastupanje i sertifikate.

Kod nas možete dobiti i prevod sa grčkog na albanski jezik za diplome i dodatke diplomi, rezultate naučnih istraživanja, ali i naučne patente i radove, odnosno svedočanstava završenih razreda osnovnih i srednjih škola i uverenja o položenim ispitima. Takođe prevodimo i seminarske, diplomske i naučne radove, ali i ostala dokumenta koje se predaju nadležnim službama, a vezana su za nauku i obrazovanje. Ne zaboravite da ispoštujete proces dostave dokumenata, to jest da na uvid dostavite originale, kao i da se u osnovnom sudu u vašem mestu raspitate o tome da li se za konkretna dokumenta vrši nadovera specijalnim Apos ili haškim pečatom.

Prevod časopisa sa grčkog na albanski jezik

Klijenti kojima su potrebni prevodioci časopisa sa grčkog jezika na albanski, bez obzira da li su u pitanju ilustrovani ili stručni časopisi, mogu ovu uslugu dobiti u svakoj poslovnici Akademije Oxford.

A prevodioci i sudski tumači obrađuju i članke iz novina, kao i sve vrste knjiga, odnosno udžbenike i književna dela. A obrađujemo i različite vrste video, ali i audio sadržaja, kako serije i filmove, tako i reklamne poruke, odnosno različite tipove emisija. Uz njihovo prevođenje sa grčkog jezika na albanski vršimo i sinhronizaciju ili titlovanje.

A pored svega što smo pomenuli, prevodioci i sudski tumači obrađuju i one sadržaje koji su vezani za oblast interneta. Kod nas uz prevod sajtova sa grčkog jezika na albanski možete dobiti i obradu online kataloga i prodavnica, odnosno softvera.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na grčki jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz ruskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje