Prevodi sa grčkog na flamanski jezik

Prevođenje sa grčkog na flamanski jezik

Budući da su i prevodioci i sudski tumači za ove jezike zaposleni u sklopu svakog predstavništva Prevodilačkog centra Akademije Oxford, to je klijentima na raspolaganju i direktno prevođenje sa grčkog jezika na flamanski. Navedena usluga se primenjuje i usmeno i u pisanoj formi, a po zahtevu klijenata zaposleni ove institucije izvršavaju i mnoge druge dodatne usluge.

Primarno moramo naglasiti da može biti pružena usluga redakture, koju prema potrebi izvršavaju kako korektori, tako isto i lektori. U pitanju je postupak obrade već prevedenih materijala u pisanoj formi, kada se vrši njihova redaktura, odnosno ispravljaju načinjeni propusti i ti sadržaji se usaglašavaju kako sa pravilima koja važe u ciljanom jeziku, tako isto i sa originalnim materijalima.

Što se tiče dodatnih usluga, moraju biti pomenute i one koje su vezane za postupak obrade video i audio materijala. Naime, nakon što bude izrađen njihov prevod sa grčkog jezika na flamanski, svaki klijent će dobiti mogućnost da izabere da li želi da oni budu titlovani ili sinhronizovani. Ustvari to znači da na jednom mestu ima mogućnost da dobije kompletnu obradu kako emisija različite sadržine i namene, tako i svih filmova, reklamnih poruka i serija, ali i mnogih drugih video i audio sadržaja.Prevođenje sa grčkog na flamanski
Prevođenje sa flamanskog na grčki

Svakako da će sudski tumač i prevodilac po zahtevu izvršiti u toj jezičkoj kombinaciji i usmeni prevod, a dostupno je i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po povoljnim cenama. Uslov za kreiranje ponude u tom slučaju jeste dostavljanje informacija o samom događaju, to jest o detaljima vezano za njegovu organizaciju. Prvenstveno se misli na broj učesnika, zatim na podatke o tome koliko je predviđeno tačno da manifestacija traje i svakako o karakteristikama mesta njenog održavanja. Sve to se zahteva samo zato što prevodilac i sudski tumač izuzev simultanog prevoda, u toj varijanti jezika mogu da primene i uslugu prevoda uz pomoć šapata, ali i konsekutivnog.

Na osnovu iznetih zahteva će biti izvršeni i direktni prevodi marketinških materijala sa grčkog jezika na flamanski, a biće obrađeni i tekstualni sadržaji, bez obzira da li su u pitanju stručni ili popularni. Naravno da zaposleni ove institucije mogu obraditi i članke iz novina različite tematike, kao i udžbenike, potom sadržinu bilo kog časopisa i svako književno delo, a nevezano za to da li je svrstano u poeziju ili prozu.

Naglašavamo da klijenti mogu u svakoj poslovnici te institucije da zahtevaju i direktno prevođenje onlajn sadržaja sa grčkog jezika na flamanski. U zavisnosti od tipa materijala koji se prevodi, sudski tumač i prevodilac će izvršiti i propisnu implementaciju pravila SEO (Search Engine Optimisation), a što znači da će vlasnicima omogućiti da u sklopu navedene usluge dobiju i pravilno optimizovane sadržaje za internet pregledače.

Da bi celokupan postupak obrade svih materijala, koji su do sada pomenuti bio maksimalno pojednostavljen, klijentima je omogućeno da ih i pošalju na prevod i preuzmu, pošto zaposleni ove institucije završe sa pružanjem konkretne usluge, elektronskim putem. Kome god takav vid preuzimanja ili dostavljanja sadržaja ne bude u potpunosti odgovarao, ima pravo da kontaktira najbližu poslovnicu te specijalizovane institucije i raspita se o tome na koji način još može poslati, odnosno primiti konkretne sadržaje.

Istakli bismo i to da se po zahtevu klijenata može izvršiti i direktan prevod dokumenata sa grčkog jezika na flamanski. A navedena usluga obuhvata i overu, koju tom prilikom u skladu sa ovlašćenjima izvršava zvanični sudski tumač.

Vrlo je važno da svaki klijent originalna dokumenta tom prilikom na uvid dostavi, jer postupak overe uključuje prvo njihovo upoređivanje sa originalima, a tek nakon utvrđivanja istovetnosti ta dva dokumenta može da bude izvršena i overa.

Klijent ima pravo da dokumenta donese u predstavništvo ove institucije lično ili da ih pošalje kako preko kurirske službe, tako isto i preporučenom poštanskom pošiljkom.

Biće izvršeni i hitni prevod dokumenata sa grčkog jezika na flamanski kada je potrebno, a samo tom prilikom se dopušta slanje sadržaja na mejl, s tim što klijent svakako mora ispoštovati pomenuto pravilo i na uvid sudskom tumaču dostaviti originale što pre.

A da bi bio ubrzan čitav postupak obrade svakog dokumenta, očekuje se da klijent podatke o postupku nadovere pribavi pre toga samostalno. Reč je o stavljanju specijalnog pečata, poznatog kao Haški ili Apostille na dokumenta, a podatke o tome klijent može dobiti u nadležnim odeljenjima osnovnih sudova Republike Srbije.

Postoje dve varijante za preuzimanje kompletno obrađenih dokumenata, što znači da klijent bira da li će to učiniti lično u samoj poslovnici ili će mu ih na adresu dostaviti kurirska služba. Samim tim što usluga dostave nije uračunata u cenu osnovne usluge, podrazumeva se da će zainteresovani za takav vid preuzimanja dokumenata plaćanje izvršiti direktno dostavljaču. Napominjemo da cenu te usluge ima pravo isključivo nadležna služba, koja će izvršiti dostavu, da odredi.

Ne samo da može biti izvršen prevod pravnih akata i ličnih dokumenata sa grčkog jezika na flamanski, nego će isto tako prevodioci i sudski tumači kompletno da obrade poslovnu, građevinsku i tendersku, odnosno tehničku i medicinsku dokumentaciju.

Sva ona dokumenta koja moraju biti predata državnim službama će, isto tako po zahtevu ovi stručnjaci prvo prevesti u datoj jezičkoj kombinaciji, a posle toga i izvršiti i overu.

Izuzev za pomenute, izvršavaju se i direktni prevodi dokumenata iz oblasti nauke sa grčkog jezika na flamanski. Podrazumeva se da će sudski tumač i prevodilac u skladu sa iznetim zahtevima da propisno i kompletno obrade sva ona dokumenta, koje su na određeni način za oblast obrazovanja vezana.

Naravno da članovi tima svakog predstavništva ove institucije mogu da u skladu sa pravilima prevedu u datoj jezičkoj kombinaciji, odnosno izvrše zakonsku overu i za svaki drugi dokument, ali samo ako klijent bude u potpunosti ispoštovao pravilo o dostavljanju originalnih dokumenata na uvid zvanično ovlašćenom sudskom tumaču, koji je zadužen za izvršenje zakonom propisane overe.

Prevod brošura i kataloga sa grčkog na flamanski jezik

Bilo koju vrstu marketinškog materijala će zaposleni Prevodilačkog centra Akademije Oxford u konkretnoj jezičkoj kombinaciji profesionalno da prevedu. A to ustvari znači da će prevodioci i sudski tumači primarno da se rukovode pravilima marketinga, tako da će i konkretnu poruku uskladiti sa govornim ciljanim jezikom. Upravo zahvaljujući tome će prevodi reklamnih materijala sa grčkog jezika na flamanski biti maksimalno profesionalni, bez obzira da li se radi o katalozima, brošurama i PR tekstovima ili reklamnim flajerima, plakatima i ostalim sadržajima tog tipa.

Prema iznetim zahtevima se vrši i obrada web sadržaja bilo koje vrste, a primarno se misli na različite tipove aplikacija i programa, te na internet prodavnice i web kataloge, odnosno sajtove i mnoge druge materijale koji su vezani kako za računare, tako isto i za internet. S obzirom na to da zaposleni ove institucije imaju iskustva i u pravilnom korišćenju SEO alata (Search Engine Optimisation), oni će u skladu sa njima i optimizovati konkretne sadržaje. Preciznije govoreći, uskladiće ih sa zahtevima globalne internet pretrage i na taj način izvršiti pozitivan uticaj na mesto koje oni u pretrazi zauzimaju.

Napominjemo i to da je dostupna usluga, koja se odnosi na usmeno prevođenje sa grčkog jezika na flamanski, ali i ona koja omogućuje zainteresovanima da izvrše iznajmljivanje najkvalitetnije moguće opreme za simultano prevođenje. Svakako je važno naglasiti da sudski tumač i prevodilac osim simultanog prevoda u pomenutoj varijanti jezika, mogu po potrebi da primene i pravila koja podrazumeva prevođenje uz pomoć šapata, odnosno konsekutivno. Osnovni uslov za pripremu ponude za uslugu usmenog prevoda jeste pribavljanje svih informacija o samom događaju i o njegovoj organizaciji, pa se očekuje da klijent dostavi podatke o mestu njegovog održavanja, odnosno o tačnom broju učesnika i svakako o tome koliko je organizator odredio da sam događaj traje. Biće izvršena analiza svih prispelih podataka, da bi bilo odlučeno koja od svih pomenutih usluga će moći da na te zahteve propisno odgovori.

A da bi svim onim klijentima koji su uslugu prevoda u ovoj varijanti jezika zahtevali od nekih drugih stručnjaka omogućili da imaju pravilno obrađene sadržaje bilo koje vrste, lektori i korektori, zaposleni u ovoj instituciji će primeniti pravila koja podrazumeva redaktura materijala. Jednostavnije govoreći oni će prvo analizirati prevedene sadržaje, a kako bi utvrdili koji su propusti načinjeni, te će nakon toga primeniti pravila korekture i lekture, odnosno uskladiće sadržinu prevedenih materijala i sa flamanskim jezikom i sa originalnim sadržajima.

Isto tako će zaposleni u konkretnoj poslovnici obraditi bilo koje književno delo u toj jezičkoj kombinaciji, odnosno udžbenik, a podrazumeva se da može biti izvršen i direktan prevod članaka iz novina sa grčkog jezika na flamanski. Naravno da će sudski tumač i prevodilac u skladu sa zahtevima u toj kombinaciji jezika da obrade i stručne tekstualne sadržaje različite tematike, ali i popularne, odnosno sadržinu kako dečijih i ilustrovanih, tako isto i stručnih, te svih ostalih vrsta časopisa.

Kada pojedinac zahteva direktno prevođenje filmskih ostvarenja sa grčkog jezika na flamanski, ali i bilo kog drugog video ili audio sadržaja (informativne emisije, reklamne poruke, zabavne, dečije, obrazovne emisije, serije i ostali), moći će da dobije i dodatne usluge. Zapravo je na raspolaganju mogućnost sinhronizacije svih takvih sadržaja, s tim da klijent može odlučiti da zahteva i uslugu njihovog titlovanja.

Prevod saglasnosti za zastupanje sa grčkog na flamanski jezik

Kako pomenutu, tako i sve ostale vrste saglasnosti, ali i uverenja i izjava, te različite tipove potvrda će prevodioci i sudski tumači u konkretnoj varijanti jezika prvenstveno da prevedu, a odmah nakon toga će da pristupe i postupku overe tako obrađenih dokumenata. Time će ispuniti zakonske propise i vlasnicima sadržaja omogućiti da dobiju pravno važeća dokumenta, jer pečat zvanično ovlašćenog sudskog tumača podrazumeva da je prevod sadržaja potpuno isti kao i originalan.

Svako kome su potrebni direktni prevodi dokumenata sa grčkog jezika na flamanski je u obavezi da na jedan od opisanih načina originale na uvid tom stručnjaku dostavi, a svakako bi trebalo i da sve dostupne informacije o nadoveri samostalno dobije. Napominjemo da je nadovera vezana za stavljanje Haškog, odnosno pečata znanog i kao Apostille, a da prevodioci i sudski tumači, koji su u ovoj instituciji zaposleni nemaju pravo tu vrstu overe da izvrše. Baš zato oni i nisu u obavezi da informišu klijente o postupku overe tim pečatom, pa je zato izneta preporuka da svako od njih pojedinačno te informacije pribavi.

Podrazumeva se da će članovi tima svake poslovnice te institucije u skladu sa zahtevima i aktuelnim propisima da obrade kako sadržinu medicinske dokumentacije (lekarski nalazi, dokumentacija o medicinskim proizvodima, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda i ostala), tako i poslovne, tehničke i tenderske, odnosno građevinske dokumentacije. A izuzev rešenja o osnivanju pravnog lica, građevinskih projekata i faktura, odnosno poslovnih odluka, može da bude izvršeno i direktno prevođenje statuta preduzeće sa grčkog jezika na flamanski, te po potrebi će biti kompletno obrađene i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, revizorski izveštaji i uputstvo za rukovanje, kao i godišnji i finansijski poslovni izveštaji, deklaracije proizvoda i osnivački akt preduzeća, ali i bilo koji drugi dokument, koji je svrstan u jednu od pomenutih dokumentacija.

Shodno zahtevima klijenata će sudski tumač i prevodilac da izvrše kako profesionalan prevod ličnih dokumenata sa grčkog jezika na flamanski, tako isto i overu prevedenih sadržaja. U tom slučaju klijenti mogu dobiti kompletno obrađenu ne samo ličnu kartu, izvod iz matične knjige rođenih i uverenje o državljanstvu, te potvrdu o prebivalištu, nego i venčani list, dozvolu za boravak, saobraćajnu, radnu i vozačku, kao i izvod iz matične knjige umrlih, pasoš i sva ostala lična dokumenta.

A pored seminarskih, diplomskih i naučnih radova, prevodilac i sudski tumač obrađuju i dokumenta iz oblasti kako obrazovanja, isto tako i nauke. Klijenti će, pored ostalog dobiti kompletno obrađenu diplomu i dodatak diplomi, prepis ocena i rezultate naučnih istraživanja, a biće izrađeni i prevodi uverenja o položenim ispitima sa grčkog jezika na flamanski, te svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole. Isto tako će ovi stručnjaci po zahtevu pojedinaca da prevedu i overe naučne patente, zatim potvrde o redovnom školovanju i nastavne planove i programe fakulteta, ali i svaki drugi materijal koji se konkretnih oblasti tiče.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na grčki jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz ruskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje