Prevodi sa grčkog na persijski jezik

Besplatni online prevod sa grčkog na persijski jezik

Za online prevod sa grčkog na persijski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Prevodi sa grčkog na persijski jezik

U obe varijante je navedena usluga dostupna, uzevši u obzir da su prevodioci i sudski tumači specijalizovani i za pružanje usmenog prevoda i za obradu bilo kog materijala pisanim putem.

Primarno moramo naglasiti da oni klijentima nude direktno prevođenje dokumenata sa grčkog jezika na persijski, a u kom slučaju primenjuju i pravila vezano za overavanje prevoda, te na taj način obezbeđuju pravnu validnost apsolutno svakom obrađenom dokumentu.

Samim tim što je navedeni postupak usaglašen sa trenutno važećim zakonom, podrazumeva se da zvanično ovlašćeni sudski tumač mora imati uz sebe i originalna dokumenta. Vlasnik će odlučiti da li mu više odgovara varijanta da lično dođe u Prevodilački centar Akademije Oxford i dostavi ih ili će se opredeliti za opciju slanja, što može učiniti ili preko “Pošte Srbije”, a preporučeno ili preko kurirske službe.Prevođenje sa grčkog na persijski
Prevođenje sa persijskog na grčki

Sem ličnih dokumenata, sudski tumači i prevodioci kompletno mogu da obrade kako dokumenta iz domena nauke i obrazovanja, tako isto i sva ona koja se podnose nadležnim institucijama u različitim prilikama (svi tipovi izjava, uverenja, potvrda i saglasnosti).

Naravno da može biti izvršen i direktan prevod pravnih akata sa grčkog jezika na persijski, a shodno iznetim zahtevima će zaposleni ove institucije prevesti i sve vrste dokumentacija, počev od tehničke i poslovne, pa do tenderske, građevinske i medicinske.

Kako dostavlja originalna dokumenta, to podrazumeva da klijent mora ili doći u izabranu poslovnicu lično da ih preuzme, a po završetku obrade ili može i da zahteva njihovo dostavljanje na željenu adresu. Ko god se opredeli za drugu varijantu koja je ponuđena, treba tu uslugu i da plati, uzevši u obzir da u cenu prevoda i overe dokumenata dostava nije uračunata. Naglašavamo da će cenu formirati upravo kurirska služba, a svakako da će informisati svakog klijenta prethodno i o ukupnoj ceni i o načinu preuzimanja.

Naša je obaveza da napomenemo i to da se vrše po zahtevu hitni prevodi dokumenata sa grčkog jezika na persijski. Budući da se radi o izuzetno kratkom roku za izradu prevoda i overe, dozvoljava se vlasnicima samo tom prilikom da na mejl prvo sadržaje dostave, a da naknadno donesu originale na uvid ili ih pošalju na najbrži način.

U principu, postupak koji primenjuju sudski tumač i prevodilac ove institucije prilikom obrade dokumenata je dovoljan da bi taj sadržaj mogao u praksi da bude korišćen, odnosno da bi se preveden dokument mogao smatrati pravno validnim. Ipak moramo napomenuti i to da u određenim slučajevima zakon nalaže obavezu izvršenja postupka nadovere. Stavljanje Apostille pečata na dokumenta, odnosno takozvanog Haškog je vezano za tu vrstu overe, a zakonom je propisano na koja dokumenta pomenuti pečat mora biti stavljen i u kom trenutku. Ovde moramo istaći da zaposleni u konkretnoj instituciji nisu zvanično ovlašćeni za izvršenje postupka nadovere, tako da i nije njihova dužnost podatke o tome da daju klijentima. A uzevši u obzir da osnovni sudovi imaju nadležnost u tom slučaju, njihovim zaposlenima bi trebalo klijenti prvo da se obrate, te da dobiju apsolutno sve relevantne informacije o tom postupku.

Različite vrste tekstualnih materijala, isto tako mogu biti prevedene kada je to nekome potrebno, a što se odnosi i na stručne i na popularne tekstove, čija tematika može za bilo koju društvenu ili naučnu disciplinu da bude vezana.

Naravno da su ovi stručnjaci specijalizovani i za direktno prevođenje reklamnih materijala sa grčkog jezika na persijski, ali i za uslugu usmenog prevoda u to jezičkoj kombinaciji. Izuzev simultanog, oni mogu da izvrše i šapatno, odnosno konsekutivno prevođenje, s tim što se u ponudi nalazi i iznajmljivanje profesionalne opreme za simultano prevođenje. Uzevši u obzir da ova institucija zapošljava stručnjake, koji su specijalizovani za primenu svih pomenutih vrsta usmenog prevoda, to mora biti prvo odlučeno koja od njih je najprimerenija za konkretnu manifestaciju. A da bi ponuda mogla da bude napravljena, klijent mora informacije o organizaciji da prvo dostavi. One moraju uključivati podatke o broju učesnika, zatim o mestu održavanja događaja, kao i o tome koliko bi trebalo da traje. Isključivo na osnovu svih tih podataka će biti definisano koji tip usluge će prevodilac i sudski tumači primeniti, a kako bi ostvarili očekivanja i organizatora i svih učesnika.

Online sadržaje će pomenuti stručnjaci ne samo prevesti u konkretnoj jezičkoj kombinaciji, nego i optimizovati, to jest izvršiće implementaciju SEO alata (Search Engine Optimisation), pa će tako i uskladiti sa zahtevima web pretrage njihovu sadržinu.

Isto tako, profesionalni prevodioci i sudski tumači mogu da obrade i članke iz novina u toj jezičkoj kombinaciji, zatim časopise i književna dela, ali i svaki udžbenik.

Kada klijentima budu bili potrebni prevodi filmova sa grčkog jezika na persijski ili bilo kog drugog video sadržaja, odnosno audio (emisije, reklamne poruke, serije i ostalo), članovi tima bilo koje poslovnice ove institucije će im ponuditi i uslugu njihove profesionalne sinhronizacije ili titlovanja.

Najjednostavniji način dostave svih takvih sadržaja jeste elektronski, a takođe na mejl mogu dobiti i obrađene materijale tog tipa svi kojima odgovara. U ponudi su i nešto drugačiji načini i za dostavljanje takvih sadržaja na prevod i za preuzimanje, pa klijenti koji su za njih zainteresovani treba da kontaktiraju najbliže predstavništvo navedene institucije i oko neophodnih detalja se raspitaju.

A budući da su korektori i lektori takođe članovi tima, to oni zainteresovanima omogućuju uslugu poznatu kao redaktura. Da ne bi bilo nikakve zabune, ona se koristi isključivo za one sadržaje, za koje je direktan prevod sa grčkog jezika na persijski urađen nekorektno. Dakle, ako bilo koji klijent ima materijale tog tipa, onda će ih dostaviti ovim stručnjacima, koji će prvo uraditi njihovu preciznu analizu, a kako bi pronašli sve propuste i greške. Posle toga će primeniti pravila lekture, odnosno korekture, te uz maksimalno poštovanje persijskog jezika, oni će uskladiti sadržinu prevedenih materijala sa njihovim originalima, a kako bi klijent imao mogućnost da se tako obrađenim sadržajima služi.

Prevod dokumentacije o medicinskim proizvodima sa grčkog jezika na persijski

Sva ona dokumenta koja su u skladu sa važećim pravilima uvrštena u medicinsku dokumentaciju će shodno iznetim zahtevima sudski tumači i prevodioci da obrade, to jest izvršiće prvo njihovo prevođenje sa grčkog na persijski jezik, a posle toga će prevode overiti zvanično ovlašćeno lice. Klijent će na taj način u optimalnom roku dobiti kompletno obrađenu i dokumentaciju o medicinskim proizvodima i lekarske nalaze, odnosno uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda i sva ostala dokumenta koja u konkretnu dokumentaciju ulaze.

Trebalo bi da vlasnik dokumenata u najbližu poslovnicu Prevodilačkog centra Akademije Oxford donese ili na jedan od dostupnih načina dostavi originalna dokumenta i to na uvid stručnjaku, koji će izvršiti i overu, to jest sudskom tumaču.

Postupak koji je poznat pod nazivom nadovera uključuje stavljanje specijalnog pečata na dokumenta, a koji je nazvan Haški ili Apostille. S obzirom na to da zaposleni u navedenoj instituciji nisu ovlašćeni za tu vrstu usluge, savetuje se apsolutno svakome, ko je zainteresovan za prevod bilo kog dokumenta u toj jezičkoj kombinaciji, da se detaljno raspita u nadležnim službama o svemu tome. Podrazumeva se da mora pitati da li je Haški pečat za njegova dokumenta obavezan i ako jeste, trebalo bi da sazna da li se on stavlja neposredno pre postupka obrade od strane pomenutih stručnjaka ili tek pošto budu izvršeni prevodi dokumenata sa grčkog na persijski jezik, te njihova overa od strane zvanično ovlašćenog sudskog tumača.

Podrazumeva se da će članovi tima svake poslovnice u datoj jezičkoj kombinaciji obraditi kompletno kako saglasnost za zastupanje, uverenje o nekažnjavanju i potvrdu o slobodnom bračnom stanju, tako isto i potvrdu o stalnom zaposlenju, zatim potvrdu o visini primanja i uverenje o neosuđivanosti, ali i potvrdu o stanju računa u banci i generalno rečeno, sve ostale vrste kako saglasnosti i potvrda, odnosno uverenja, tako i izjava, to jest dokumenta koja se podnose nadležnim službama.

Specijalizovani su pomenuti stručnjaci i za direktan prevod krštenice, umrlice i venčanog lista sa grčkog na persijski jezik, a podrazumeva se da oni klijentima omogućuju kompletnu obradu i izvoda iz matične knjige rođenih, te izvoda iz matične knjige umrlih i venčanih. Takođe, prevodilac i sudski tumač vrše kompletnu obradu i saobraćajne, zatim dozvole za boravak i radne, kao i vozačke, te lične karte i potvrde o prebivalištu, zatim uverenja o državljanstvu i pasoša, kao i svih ostalih ličnih dokumenata.

Valjalo bi pomenuti i to da u svakoj poslovnici ove institucije zainteresovani mogu dobiti kompletnu obradu svih dokumenata koja su vezana za oblast nauke, a primarno se misli na naučne radove, te naučne patente i rezultate naučnih istraživanja, ali i na mnoga druga.

U skladu sa iznetim zahtevima će biti izvršeno i prevođenje presuda o razvodu braka sa grčkog na persijski jezik, s tim što pomenuti stručnjaci kompletno obrađuju i sve ostale vrste kako sudskih presuda i odluka, tako i žalbi, rešenja i tužbi. Naravno da će prevesti, a onda i overiti tekovine Evropske Unije, potom punomoćje za zastupanje i sve vrste što sertifikata, što licenci, kao i sva ostala pravna akta.

A uz to što su dostupni prevodi laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka u pomenutoj jezičkoj kombinaciji, a zaposleni ove institucije kompletno obrađuju i uputstvo za rukovanje, potom deklaracije proizvoda i građevinske projekte, ali i svaki drugi dokument, koja se zvanično može svrstati kako u tehničku i građevinsku, isto tako i u dokumentaciju za tendere.

Još bi trebalo pomenuti i to da će sudski tumač i prevodilac u skladu sa zahtevima, prevod izvršiti i za sva ona dokumenta, koja se odnose na poslovanje kako kompanija različite strukture, tako isto i privatnih preduzetnika. U većini slučajeva, klijenti zahtevaju prevod faktura i poslovnih odluka u toj jezičkoj kombinaciji, odnosno rešenja o osnivanju pravnog lica, ali i osnivačkog akta preduzeća, te različitih tipova poslovnih izveštaja (revizorski, finansijski i godišnji), ali i statuta preduzeća, ali se podrazumeva da članovi tima svakog predstavništva ove specijalizovane institucije mogu izraditi prevodi i za sva ostala dokumenta, koja se zvanično smatraju delom poslovne dokumentacije.

Svakako da je dostupna i kompletna obrada svedočanstava završenih razreda osnovne i srednje škole, zatim seminarskih radova i prepisa ocena, a biće izvršeni i prevodi diplome i dodatka diplomi sa grčkog na persijski jezik po zahtevu. Pomenuti stručnjaci mogu kompletno obraditi i nastavne planove i programe fakulteta, zatim prepis ocena i diplomske radove, kao i potvrdu o redovnom školovanju, te uverenje o položenim ispitima, ali i svaki drugi dokument koji je za obrazovanje vezan na određeni način.

Prevodi književnih dela sa grčkog jezika na persijski

Ne samo književna dela beletristike, nego i romane, ali i pesme, poeme i svako drugo poetsko, odnosno prozno književno delo će na osnovu zahteva klijenata, prevodilac i i sudski tumač obraditi u konkretnoj varijanti jezika. Naravno da su oni specijalizovani i za direktan prevod udžbenika sa grčkog na persijski jezik, a shodno zahtevima će prevesti i članke iz novina, ali i bilo koji časopis (dečiji, stručni, popularni i drugi).

Profesionalni korektori i lektori, koji su u svakom predstavništvu Prevodilačkog centra Akademije Oxford takođe zaposleni će svoje usluge zainteresovanim klijentima da pruže. U principu, usluga okarakterisana kao redaktura, a koje uključuje korekturu i lekturu se isključivo primenjuje na materijale, koji jesu prevedeni u toj varijanti jezika, ali su se potkrale određene greške prilikom pružanja te usluge. U skladu sa pravilima persijskog jezika, odnosno prema smernicama koje podrazumeva uopšte prevodilačka struka, a uz maksimalno poštovanje originalnih sadržaja, će ovi stručnjaci ispraviti sve propuste koje budu uočili.

Pored filmskih ostvarenja različitih vrsta i žanrova (crtani, animirani, dokumentarni, igrani), prevodilac i sudski tumač će obraditi i reklamne poruke, zatim televizijske ili radijske emisije različite namene i sadržine, kao i serije, te mnoge druge materijale tog tipa. A nakon što oni budu završili prevođenje video i audio sadržaja sa grčkog na persijski jezik, klijentima će biti ponuđena jedna od dodatnih usluga. Naime, svaka poslovnica ove institucije stručnjake za titlovanje i sinhronizaciju ovakvih sadržaja zapošljava, što znači da klijent na jednom mestu ima priliku da dobije kompletnu obrađene materijale tog tipa, koje može da prezentuje potencijalnim slušaocima ili gledaocima u najkraćem mogućem roku nakon preuzimanja.

Potrebno je naročito istaći informaciju da sudski tumači i prevodioci u konkretnoj jezičkoj varijanti mogu prevesti sve vrste popularnih tekstualnih materijala, ali i one koji se smatraju stručnim. A što se tiče njihove tematike, slobodno možemo reći da za ove stručnjake nije nikakva prepreka, ako je tematika tekstova nešto složenija, jer osim iskustva u obradi takvih sadržaja, oni imaju i sasvim dovoljan nivo znanja da bi mogli bez ikakvih poteškoća prevod da izvrše.

Sve marketinške materijale, poput na primer kataloga, reklamnih letaka i brošura, ali i PR tekstova, te plakata i ostalih sadržaja tog tipa će sudski tumač i prevodilac, kad god je to potrebno, da obrade u datoj varijanti jezika. A moramo napomenuti da su dostupni i brzi prevodi vizit kartica sa grčkog na persijski jezik, ali i mnogih drugih sadržaja koji se koriste za reklamiranje kako kompanija, tako isto i proizvoda i usluga.

U slučaju da klijent zahteva u pomenutoj jezičkoj kombinaciji prevod da dobije za bilo koju vrstu sadržaja, koji su vezani za računare i internet, trebalo bi da ima na umu informaciju da u svakoj poslovnici ove institucije ima priliku da dobije i uslugu njihove profesionalne optimizacije. Radi se o tome da prevodioci i sudski tumači imaju ne samo znanje, nego i iskustvo u primeni alata SEO (Search Engine Optimisation), tako da usklađuju sadržinu kako aplikacija i programa, odnosno internet kataloga, tako i web prodavnica, sajtova i drugih sličnih materijala, sa pravilima koja važe u pretrazi. Zahvaljujući takom pristupu će klijenti u najkraćem mogućem roku dobiti profesionalno obrađene onlajn sadržaje, čija će pozicija u pretrazi biti vremenom poboljšana.

Usmeni prevod sa grčkog na persijski jezik je još jedna usluga, koju zaposleni ove institucije mogu da izvrše na zahtev klijenata, a ponudom je obuhvaćeno i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to najnovije generacije. Naročito je važno naglasiti da sudski tumač i prevodilac osim simultanog prevoda, a što je ujedno i usluga koja je u primeni najčešće, mogu da izvrše i takozvani prevod uz pomoć šapata u toj kombinaciji jezika, ali i konsekutivni. Kako se za manifestacije različitih karakteristika primenjuje svaka od tih usluga, to je i vrlo važno da zaposleni konkretne poslovnice budu upoznati sa detaljima, koji se odnose na organizaciju manifestacije. U tom smislu se očekuje da klijent informiše njih o broju učesnika, ali i o tome koliko je definisano da događaj traje, te o tome na kojoj lokaciji će biti održan i koje su njene osnovne karakteristike. Dakle, ponuda za usmeni prevod u ovoj varijanti jezika ne može biti pripremljena sve dok klijent upravo te informacije ne bude na propisani način dostavio.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na grčki jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz ruskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje