Prevodi sa grčkog na srpski jezik

Besplatni online prevod sa grčkog na srpski jezik

Za online prevod sa grčkog na srpski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevođenje sa grčkog na srpski jezik

Dobro je poznat podatak da su Grčka i Srbija već dugi niz godina u odličnim odnosima. A samim tim se vrlo često javlja potreba za međusobnom poslovnom saradnjom, mada postoji veliki broj građana Grčke koji žive u našoj zemlji, odnosno Srba koji su se nastanili u na teritoriji Grčke. A sve to su samo neki od razloga zbog kojih nam se obraćaju klijenti kojima su potrebni prevodi ne samo dokumenata, već i mnogih drugih sadržaja sa grčkog jezika na srpski.

Kako Prevodilački centar Akademije Oxford okuplja najbolje stručnjake i za grčki i za srpski jezik, odnosno i sudski tumače i prevodioce, to smo u prilici da svim zainteresovanim klijentima ponudimo kompletnu uslugu obrade dokumenata i svih ostalih vrsta materijala. Jednostavnije rečeno to se odnosi na prevod dokumenata sa grčkog jezika na srpski i njihovu overu pečatom zvaničnog sudskog tumača koji je isto član našeg tima. Time se postiže jedan od osnovnih imperativa našeg poslovanja, odnosno ispunjenje svih zahteva naših klijenata. Svako ko prevođenje dokumenata sa grčkog na srpski prepusti nama nema apsolutno nikakvog razloga za brigu, jer na jednom mestu dobija i prevod i overu dokumenata, to jeste dokument koji može da koristi u praksi kao i bilo koji drugi originalan dokument.

Ukoliko vas zanimaju prevodi ličnih dokumenata možemo da vam ponudimo ne samo prevod lične karte, pasoša i izvoda iz matične knjige rođenih, odnosno krštenice, već i prevod: izvoda iz matične knjige umrlih i venčanih, to jest umrlice i venčanog lista, potvrde o prebivalištu, uverenja o državljanstvu, kao i svih vrsta dozvola ( vozačka, saobraćajna, radna dozvola, dozvola za boravak i druge). Uz to sa grčkog jezika na srpski prevodimo i ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama: potvrda o visini primanja, potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o slobodnom bračnom stanju, saglasnost za zastupanje, uverenje o neosuđivanosti i mnoge druge vrste potvrda, izjava, saglasnosti i uverenja koje se podnose različitim nadležnim institucijama u zavisnosti od potreba.Prevođenje sa grčkog na srpski
Prevođenje sa srpskog na grčki

Takođe sa grčkog jezika na srpski prevodimo i sve tipove ugovora, sertifikata, punomoćja za zastupanje, kao i tekovine Evropske Unije, licence sve vrste sudskih presuda, tužbi i rešenja, odnosno odluka i žalbi, te ostala pravna akta.

Prevodilac i sudski tumač će u skladu sa vašim zahtevima obraditi i ona dokumenta koja se tiču poslovanja, bilo da je u pitanju poslovanje kompanije ili poslovanje preduzetnika: Pod tim mislimo najpre na rešenje o osnivanju pravnog lica, fakture, različite vrste poslovnih ugovora i odluka, osnivački akt i statut preduzeća, kao i sve tipove poslovnih izveštaja, bilo da su u pitanju revizorski, bilo godišnji, finansijski ili drugi. Ukoliko su vam potrebni prevodi diploma i dodataka diplomi, odnosno prepisa ocena, uverenja o položenim ispitima ili, pak potvrda o redovnom školovanju, budite sigurni da će prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford izvršiti i ovu uslugu na najbolji mogući način, te vam u relativno kratkom roku dostaviti njihov prevod sa grčkog jezika na srpski. Osim toga prevodimo i nastavne planove i programe fakulteta, svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, rezultate naučnih istraživanja, ali i seminarske i diplomske, te naučne radove, odnosno naučne patente i mnoga druga dokumenta koja se predaju nadležnim službama, a povezana su sa naukom ili obrazovanjem.

Takođe na vaš zahtev ćemo prevesti i sve vrste dokumentacije, kako medicinsku, tako i građevinsku, ali i tehničku, odnosno dokumentaciju za tender, pa kod nas možete dobiti prevod sa grčkog jezika na srpski sledećih dokumenata: uputstva za rukovanje, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, građevinski projekti, deklaracije proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarske nalaza, dokumentaciju o medicinskim proizvodima, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, odnosno sva ona dokumenata koja se svrstavaju u navedene vrste dokumentacija.Ako i vi spadate među one kojima su potrebni prevodi bilo koje vrste dokumenata, odnosno dokumentacije to morate biti informisani i o samom postupku, jer je neophodno najpre da nam dostavite originalna dokumenta na uvid, a zatim i da se u nadležnom sudu raspitate o tome da li postoji potreba za izvršenje nadovere i to takozvanim haški (Apostille) pečatom. Ukoliko niste informisani, reč je o overi koje se isključivo vrši u okviru osnovnih sudova širom naše zemlje, a ona se najčešće vrši na dva načina, odnosno ili se prvo stavlja haški pečat, pa se onda dokument donosi našim stručnjacima na prevod i overu, ali se u takvoj situaciji ne prevodi samo sadržaj dokumenta, već i sadržaj Apostille pečata, pa samim tim i postupak obrade može da traje duže. Druga opcija jeste da se dokument prvo donese nama kako bi bio preveden i overen pečatom sudskog tumača, a zatim da ga odnesete u nadležni sud, da bi bila izvršena overa haškim pečatom. Naravno, postoje i dokumenta gde je sasvim dovoljno da se uradi prevod sa grčkog jezika na srpski, a onda i overa sudskog tumača, ali je svakako dobro da sve potrebne informacije na vreme proverite. Što se tiče dostave originala na uvid i ona je neophodna, jer sudski tumač mora da ih uporedi sa prevodima. Inače, pečat sudskog tumača na prevedenom dokumentu potvrđuje da je on u potpunosti isti kao i originalan dokument, pa se iz tog razloga zahteva dostava originala na uvid.

A dokumenta možete da pošaljete preporučenom poštanskom pošiljkom, odnosno putem kurirske službe na adresu jedne od preko 20 poslovnica Akademije Oxford, a ako vam ne odgovara ovaj način možete i da ih lično donesete. Naravno sve ostale sadržaje za koje se ne vrši overa sudskog tumača možete da pošaljete na mejl, a da zahtevate da na isti način da dobijete obrađene materijale. Sa druge strane, proces dostave prevedenih i overenih dokumenata se razlikuje, jer je moguće da ih preuzmete lično, odnosno da vam ih dostavimo na adresu i to putem kurirske službe. Imajte na umu da se ova usluga naplaćuje kao dodatna i to po cenovniku kurirske službe u trenutku preuzimanja.

Postoje i one situacije kada je moguće da nam dokumenta dostavite skenirana na mejl, a to se odnosi isključivo na one klijente kojima su prevodi potrebni u naročito kratkom roku, budući da je to jedini način da prevodioci i sudski tumači ispune vaše zahteve. Naravno neophodno je da nam originalna dokumenta dostavite naknadno na uvid, ali morate da vodite računa o vremenskom roku koji je u ovoj situaciji posebno kratak, pa da odaberete onaj način koji podrazumeva najbržu dostavu.

Iako je činjenica da su prevodi dokumenata među najtraženijim uslugama kada je u pitanju kombinacija grčkog i srpskog jezika, naši stručnjaci su usmereni i na obradu mnogih drugih sadržaja, pa tako na zahtev klijenata prevodimo i reklamne materijale poput plakata, letaka, PR tekstova, kataloga, brošura, odnosno vizit kartica, flajera i mnogih drugih. Sem njih, prevodimo i tekstualne sadržaje bilo koje tematike, odnosno bez obzira na to da li su namenjeni stručnim krugovima ili će biti prezentovani javno, budući da se prevodioci i sudski tumači vrlo lako snalaze u svim oblastim. A to podrazumeva da tema tekstova može da se odnosi između ostalog i na: filozofiju, medicinu, obrazovanje, sociologiju, nauku, građevinsku industriju, turizam, menadžment, ekologiju i zaštitu životne sredine, komunikologiju, obrazovanje, informacione tehnologije ili, pak na politiku, psihologiju, finansije, bankarstvo, ali i mnoge druge grane prirodnih ili društvenih nauka.

Za sve klijente koji žele da dobiju prevod web sajtova, tu je naš stručni tim koji će ovo uslugu izvršiti ne samo u relativno kratkom roku i po povoljnim cenama, već i uz poštovanje pravila dobre optimizacije. A na taj način će web sajt koji je preveden sa grčkog jezika na srpski u optimalno roku poboljšati svoju poziciju u okviru pretrage što će imati vrlo pozitivan efekat na vaše poslovanje. Vrlo je važno da imate na umu i to da smo specijalizovani za kompletnu obradu različitih audio, odnosno video materijala, to jest filmova svih žanrova, kako igranih i dokumentarnih, tako i animiranih i crtanih, ali i serija, te reklamnih poruka, odnosno različitih vrsta emisija (dečije, informativne, obrazovne, zabavne i druge). Kompletna obrada podrazumeva da osim njihovog prevoda sa grčkog jezika na srpski, kod nas dobijate i sinhronizaciju, odnosno titlovanje. Prevođenje knjiga, kako udžbenika, tako i književnih dela poezije i proze, odnosno beletristike i romana, takođe spada u sferu delovanja naših stručnjaka, a sem toga prevodimo i sadržinu ilustrovanih časopisa, ali stručnih, dečijih i mnogih drugih vrsta.

Pored toga smo specijalizovani i za usmeno prevođenje u ovoj kombinaciji jezika koje se odnosi, kako na simultano tako i na prevođenje uz pomoć šapata, odnosno konsekutivno prevođenje. Budući da su naši stručnjaci specijalizovani za pomenute tri vrste prevoda, a da se one primenjuju za različite tipove događaja, to je i vrlo važno da nam na vreme dostavite sve informacije o događaju koji organizujete i za koji vam je potrebno usmeno prevođenje sa grčkog na srpski jezik. Takođe, možemo da vam ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, kao i uslugu redakture svih onih sadržaja koje je neko već prevodio, ali se nije rukovodio pravilima struke, pa samim tim možemo da kažemo da je priredio neprofesionalan prevod.

Prevođenje lekarskih nalaza sa grčkog na srpski jezik

Sudski tumači i prevodioci Akademije Oxford, pored ostalog nude i prevode lekarskih nalaza sa grčkog jezika na srpski. Sem njih, obrađuju i ostala dokumenta koja ulaze u sastav medicinske dokumentacije, poput specifikacija farmaceutskih proizvoda, dokumentacije o medicinskim proizvodima, odnosno uputstava za lekove i karakteristike proizvoda. Takođe obrađujemo i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda, te uputstva za rukovanje, odnosno sva ona dokumenta koja čine građevinsku, tendersku i tehničku dokumentaciju.

Kod nas možete dobiti i prevod sa grčkog jezika na srpski za lična i poslovna dokumenta, što podrazumeva obradu lične karte i pasoša, uverenja o državljanstvu, te krštenice, umrlice i venčanog lista, to jest izvoda iz matične knjige rođenih, umrlih i venčanih, zatim prevodimo sve vrste dozvola u ovoj jezičkoj kombinaciji, odnosno vozačku, radnu, te dozvolu za boravak i saobraćajnu.

A takođe obrađujemo i sve tipove poslovnih izveštaja, počev od finansijskih, preko godišnjih, pa do revizorskih, zatim statute preduzeća, rešenja o osnivanju pravnih lica, fakture, odnosno osnivački akt preduzeća, poslovne odluke i ostala dokumenta iz poslovne sfere. Prevodilac i sudski tumač će u ovoj kombinaciji jezika obraditi i tekovine Evropske Unije, ali i različite tipove sertifikata, odnosno ugovore, presude o razvodu braka, te licence i ostale vrste pravnih akata, poput sudskih presuda, rešenja, žalbi, odluka i tužbi.

U skladu sa zahtevima klijenata obrađujemo u istoj jezičkog kombinaciji svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, odnosno uverenje o položenim ispitima, prepis ocena, ali i diplome i dodatke diplomi. Takođe prevodimo i potvrde o redovnom školovanju, rezultate naučnih istraživanja, kao i naučne radove i patente, odnosno diplomske i seminarske radove. Za sve vrste dokumenata koja se predaju nadležnim institucijama, kao što su potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti, saglasnost za zastupanje, potvrda o stalnom zaposlenju i o redovnim primanjima, uverenje o nekažnjavanju i sve ostale vrste potvrda, uverenja, saglasnosti i izjava isto vam nudimo prevođenje sa grčkog na srpski jezik.

Vrlo je važno je da klijentima koji imaju potrebu za prevođenjem bilo kog dokumenta u ovo jezičkoj kombinaciji naglasimo i to da su obavezni da nam dostave originalna dokumenta na uvid, te da prethodno u nadležnoj instituciji, to jest osnovnom sudu u svom mestu potraže informacije o potrebi za overom haškim, to jest Apostille pečatom.

Prevod časopisa i knjiga sa grčkog na srpski jezik

Klijenti kojima su potrebni prevodi časopisa i knjiga sa grčkog jezika na srpski ih mogu dobiti u okviru bilo koje poslovnice Akademije Oxford u Srbiji. A osim ilustrovanih, obrazovnih, te dečijih i drugih vrsta časopisa, prevodimo i književna dela, poput poetskih i proznih, ali i beletristike i romana, kao i udžbenike različite obimnosti i tematike.

Takođe su prevodilac i sudski tumač specijalizovani i za usmeno prevođenje sa grčkog jezika na srpski, pa vam mogu ponuditi konsekutivno, odnosno simultano i prevođenje uz pomoć šapata. Prilikom izrade ponude za ovu uslugu, klijenti bi trebalo da nam dostave informacije o događaju za koji im je potreban usmeni prevod, što podrazumeva ne samo informacije o prostoru u kome će on biti održan, već i o samom koncertu događaja, odnosno broju učesnika i predviđenom trajanju. A kada se uzme u obzir činjenica da se pomenute vrste usmenog prevoda primenjuju za tačno određeni događaj, možete biti sigurni da će naš stručni tim pripremiti najbolju moguću ponudu, te ćemo vam ponuditi u skladu sa prilikama i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po najpovoljnijim cenama.

Pored svega što smo pomenuli, sa grčkog jezika na srpski prevodimo i one sadržaje koji se tiču oblasti marketinga, kao što su vizit kartice, odnosno plakati, reklamni flajeri, PR tekstovi, katalozi usluga i proizvoda, odnosno brošure. Tokom obrade ovih sadržaja, prevodilac i sudski tumači će posebnu pažnju posvetiti prilagođavanju reklamne poruke duhu našeg jezika, kako bi se određeni proizvod ili usluga koji se tim putem reklamiraju približili onim potencijalnim klijentima kojima je srpski jezik maternji.

Prevođenje web sajtova sa grčkog jezika na srpski

Profesionalno prevođenje sajtova sa grčkog na srpski jezik iziskuje apsolutno angažovanje stručnjaka, a sa obzirom na to da sudski tumači i prevodioci Akademije Oxford maksimalno primenjuju pravila optimizacije sadržaja za internet pretraživače, to možete biti sasvim sigurni da će se vaš sajt ili drugi preveden sadržaj ubrzo naći u samom vrhu pretrage. Uz sajtove, prevodimo i online kataloge, odnosno softverske aplikacije i programe, kao i web prodavnice.

Sa grčkog jezika na srpski prevodimo i igrane filmove, odnosno informativne emisije, ali i televizijske i radijske reklame poruke, kao i serije. A osim njih obrađujemo i animirane i crtane filmove, zatim dokumentarne, kao i zabavne i dečije, odnosno obrazovne emisije. Da bi ova usluga bila maksimalno profesionalno urađena, svim našim klijentima nudimo i njihovu sinhronizaciju, odnosno titlovanje.

Prevodioci i sudski tumači će u skladu sa vašim zahtevima izvršiti prevod sa grčkog na srpski jezik i za političke, filozofske, odnosno medicinske, naučne i obrazovne tekstove, kao i za one sadrže čija tema se odnosi na oblasti finansija, komunikologije, farmacije i psihologije, odnosno ekologije i zaštite životne sredine, ali i građevinske industrije, menadžmenta, turizma te oblasti marketinga, informacionih tehnologija i ostalih naučnih disciplina.

Ne zaboravite da se kod ovih sadržaja ne zahteva slanje originala na uvid, tako da čitava komunikacija može da se odvija putem mejla, štp u velikoj meri olakšava sam proces prevođenja sa grčkog jezika na srpski.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na grčki jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje