Prevod tekstova sa grčkog na japanski jezik

Besplatni online prevod sa grčkog na japanski jezik

Za online prevod sa grčkog na japanski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevodi tekstova sa grčkog na japanski jezik

Ako naši klijenti imaju potrebu za prevodima u kombinaciji grčkog i japanskog jezika, ma koja vrsta sadržaja da je u pitanju sasvim sigurno mogu ovaj posao prepustiti našim stručnjacima. Prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford će u skladu sa zahtevima klijenata obraditi sve vrste dokumenata, te izvršiti njihovo prevođenje sa grčkog jezika na japanski, kako video i audio sadržaje, odnosno one materijale koje se tiču oblasti interneta, tako i književna dela, časopise i mnoge tekstualne sadržaje.

Uz prevođenje sa grčkog jezika na japanski u pisanom obliku specijalizovani smo i za usmeni prevod u ovoj kombinaciji jezika, što znači da naši klijenti mogu dobiti šapatno prevođenje, te simultano i konsekutivno, a vršimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po odličnim cenama. Ne zaboravite samo da nas na vreme informišete o svim zahtevima događaja koji organizujete i za koji vam je potrebna ova usluga, jer upravo od toga zavisi koji tip prevođenja će biti primenjen. Sa grčkog jezika na japanski prevodimo i reklamne materijale, u smislu plakata, katalog, PR tekstova, te flajera i letaka, odnosno brošura i vizit kartica. Takođe obrađujemo i sve vrste knjiga, počev od udžbenika, preko romana i proze, pa do beletristike i poezije.

U skladu sa zahtevima klijenata prevodimo i tekstualne sadržaje, bez obzira da li su u pitanju filozofski, politički, naučni odnosno marketinški tekstovi ili, pak oni koji se tiču oblasti ekologije i zaštite životne sredine, menadžmenta, farmacije i komunikologije, odnosno građevinske industrije, sociologije i psihologije, te finansija ili bankarstva, to jest ma koje grane prirodnih i društvenih nauka. A uz to prevodimo i sve vrste časopisa, kako dečije tako i ilustrovane, ali i stručne odnosno članke iz novina. Prevodilac i sudski tumač će na zahtev klijenata obraditi i one sadržaje koji se tiču oblasti interneta, to jest koji su u vezi sa informacionim tehnologijama, kako softverske aplikacije i programe, tako i web prodavnice i online kataloge, odnosno sajtove. Da bismo ovaj posao mogli da izvršimo kvalitetno, neophodno je da se implementiraju sva pravila optimizacije sadržaja za internet pretraživače, čga se u potpunosti pridržavaju naši stručnjaci, tako da će se svi prevedeni materijali vrlo brzo naći među prvim rezultatima pretrage.Prevođenje sa grčkog na japanski
Prevođenje sa japanskog na grčki

A kako su u našem timu i profesionalci zaduženi za redakturu sadržaja, odnosno lekturu i korekturu, možete nam slobodno dostaviti bilo koji materijal koji je neko već preveo u ovoj kombinaciji jezika, ali to ipak nije učinio na odgovarajući način. Obrađujemo i sve vrste video, to jest audio materijala, što znači da ćete kod nas dobiti prevod sa grčkog jezika na japanski ne samo za igrane i dokumentarne, već i za crtane, ali i animirane filmove, te sve vrste serija, ali i radijskih i televizijskih reklamnih poruka, odnosno zabavnih, informativnih, ali i dečijih i obrazovnih, te svih ostalih vrsta emisija. Da bi ova usluga bila kompletna i profesionalna, nudimo vam i njihovo titlovanje, to jest sinhronizaciju.

Kada je u pitanju prevođenje sa grčkog jezika na japanski, možemo slobodno reći da sudski tumači i prevodioci koji su članovi našeg tima obrađuju sve vrste dokumenata, ali i sve tipove dokumentacije. To se primarno odnosi na poslovna i lična dokumenta, te na ona koja se predaju nadležnim službama, kao i na sva dokumenta koja su vezana za oblast obrazovanja i nauke. A pored ostalog prevodimo i građevinske projekte, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, lekarske nalaze, dokumentaciju o medicinskim proizvodima, specifikacije farmaceutskih proizvoda, kao i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, ali i ostala dokumenta koja čine sastavni deo, kako medicinske, tako i građevinske, odnosno tehničke i dokumentacije za tendere.

Sva ona dokumenta koja se odnose na oblast nauke i obrazovanja, kao što su rezultati naučnih istraživanja, naučni patenti, te diplome i dodaci diplomi, odnosno uverenje o položenim ispitima, prepisi ocena, kao i diplomski, naučni i seminarski radovi, kao i nastavni planovi i programi fakulteta, svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola takođe će naši sudski tumači i prevodioci obraditi u skladu sa vašim zahtevima, te vam omogućiti da u relativno kratkom roku dobijete njihov prevod sa grčkog jezika na japanski, a zatim i overu od strane ovlašćenog lica.Lična, to jest poslovna dokumenta su svakako najobimnija u našoj ponudi, a ujedno i najčešće tražena u ovoj kombinaciji jezika. Zato, na vaš zahtev, pored lične karte i pasoša, odnosno uverenja o državljanstvu i krštenice, to jest izvoda iz matične knjige rođenih, obrađujemo i: potvrdu o prebivalištu, saobraćajnu dozvolu, izvod iz matične knjige umrlih (umrlica), radnu dozvolu, vozačku dozvolu, venčani list, odnosno izvod iz matične knjige venčanih, ali i vozačku dozvolu, te rešenje o osnivanju pravnog lica, bilanse stanja, finansijske izveštaje preduzeća, godišnje izveštaje, bilanse uspeha, fakture, osnivački akt preduzeća, revizorske izveštaje, poslovne odluke i ostala dokumenta koja čine poslovnu, odnosno ličnu dokumentaciju. Takođe nam se obraćaju i klijenti sa zahtevom za prevođenje onih dokumenata koja se predaju nadležnim službama, kao što su različite vrste izjava, saglasnosti, uverenja i potvrda (uverenje o nekažnjavanju, potvrda o redovnim primanjima, saglasnost za zastupanje, potvrda o stanju računa u banci, potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o slobodnom bračnom stanju i druge), što ćemo mi svakako obraditi u skladu sa njihovim zahtevima.

A da bi ponuda usluga koje podrazumevaju prevođenje sa grčkog jezika na japanski za dokumenta bila kompletna pomenućemo još i to da prevodilac i sudski tumač obrađuju i pravna akta, počev od ugovora preko tekovina Evropske Unije i svih vrsta sudskih presuda, rešenja, tužbi, odluka i žalbi, pa do punomoćja za zastupanje, odnosno sertifikata i licenci bilo kog tipa. Posebno napominjemo i to da klijenti kod nas dobiju kompletnu obradu dokumenata, što podrazumeva da uz njihov prevod sa grčkog jezika na japanski dobijaju i overu pečatom zvaničnog lica, odnosno sudskog tumača, koji je isto član tima Akademije Oxford.

Klijenti su u obavezi da nam dostave na uvid originalna dokumenta, kako bi ovaj postupak mogao da bude izvršen prema pravilima zakona i da se u sudu koji je nadležan raspitaju o tome da li postoji potreba za stavljanjem Apostille pečata na njihov dokument. Ovaj pečat je poznat i kao haški, a za njega su zaduženi osnovni sudovi u našoj zemlji, pa ni u kom slučaju prevodioci i sudski tumači nemaju razloga da poseduju ove informacije, a samim tim ne mogu ni da ih daju našim klijentima. Ono što mogu da učine će svakako i učiniti, a to podrazumeva da upute klijente na one službe koje su nadležne za overu haškim pečatom. Tamo bi trebalo da saznate, prvo da li se ovaj pečat zahteva i za vaša dokumenta, jer on nije obavezan za sva, a drugo da pitate i da li se stavlja na kraju ili na početku procesa obrade dokumentacije. Preciznije rečeno, Apostille pečat se stavlja nakon što prevodioci i sudski tumači završe sa prevodom, odnosno overom dokumenta, a ponekad se i prvo stavlja ovaj pečat, da bi se zatim dokument preveo kao i taj pečat i na kraju overio od strane zvaničnog sudskog tumača.

Što se tiče dostave dokumenata za koja su vam potrebni prevodi sa grčkog jezika na japanski, osim mogućnosti da ih donesete lično u jednu od naših poslovnica širom Srbije imate mogućnosti i da nam ih pošaljete ili preporučeno preko “Pošte Srbije”, odnosno putem kurirske službe. Mi ćemo vama određena dokumenta dostaviti na adresu, ako tako želite ili možete da ih preuzmete lično u našoj poslovnici. U slučaju da se odlučite za prvu varijantu, morate znati da dostava na adresu nije uračunata u osnovnu cenu obrade dokumenta, što znači da se naplaćuje prema važećem cenovniku službe koja vrši dostavu i to direktno, prilikom preuzimanja.

Ukoliko imate potrebu da prevod sa grčkog jezika na japanski bilo kog dokumenta ili više njih dobijete danas za sutra, to jest u vrlo kratkom roku možete da najpre pošalje skenirana dokumenta elektronskim putem, a da originale dostavite naknadno i to na najbrži mogući način, kako bi prevodilac i sudski tumač mogli da ispoštuju zahtev za brzim prevodom.

Prevođenje softvera sa grčkog na japanski jezik

Sa grčkog jezika na japanski prevodimo i softver, to jest bilo koju aplikaciju ili program koji vam je potreban. Obrađujemo i ostale sadržaje vezane za Internet, to jest informacione tehnologije, tako da vam nudimo profesionalan prevod web sajtova, odnosno online kataloga i prodavnica. Prevodioci i sudski tumači koji obrađuju ove materijale pomno prate sve novine u oblasti optimizacije sadržaja za pretraživače i zatim ih pažljivo primenjuju tokom procesa njihove obrade, a sa ciljem da se prevedenim sadržajima poboljša pozicija na internetu.

Vršimo i usmeno prevođenje sa grčkog jezika na japanski, to jest konsekutivno, simultano, ali i prevođenje uz pomoć šapata. A možemo na zahtev klijenata i da ponudimo iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

U sastavu tima Akademije Oxford su i lektori i korektori zaduženi za uslugu redakture. Ova usluga se vrši za one sadržaje koji su nekvalitetnio prevedeni u ovoj kombinaciji jezika točka. A sa srpskog jezika na japanski prevodioci i sudski tumači obrađuju i udžbenike, odnosno romane, prozna i poetska dela, te beletristiku. Ukoliko vam je je potrebno, u istoj jezičkoj kombinaciji ćemo prevesti i članke iz novina, ali i stručne odnosno ilustrovane, pa čak i dečije časopise.

Prevod tehničke dokumentacije sa grčkog jezika na japanski

Ne samo tehničku dokumentaciju, već i građevinsku, medicinsku i tendersku obrađujemo u ovoj kombinaciji jezika. A pored ostalog, prevodioci i sudski tumači za vas mogu da izrade prevod sa grčkog na japanski jezik za deklaracije proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, građevinske projekte, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, odnosno lekarske nalaze, dokumentaciju o medicinskim proizvodima i ostala dokumenta ovog tipa.

U slučaju da je to potrebno, možemo da vam ponudimo i obradu poslovnih, odnosno ličnih dokumenata, pa sa grčkog na japanski jezik prevodimo između ostalog i krštenicu, ličnu kartu, vozačku dozvolu i uverenje o državljanstvu, ali i saobraćajnu dozvolu, pasoš, radnu dozvolu, te potvrdu o prebivalištu, ali i krštenicu i umrlicu, odnosno fakture, statut i osnivački akt preduzeća, kao i poslovne odluke, finansijske izveštaje, bilanse stanja, rešenja o osnivanju pravnog lica, revizorske i godišnje izveštaje, te bilanse uspeha i ostala lična, to jest poslovna dokumenta.

Na vaš zahtev prevodilac i sudski tumač će izvršiti kompletnu obradu svih dokumenata vezanih za nauku i obrazovanje. Svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, prepisi ocena, uverenja o položenim ispitima, rezultati naučnih istraživanja, naučni radovi i patenti, nastavni planovi i programi fakulteta, odnosno seminarski, ali i diplomski radovi ,samo su neka od dokumenata iz ove oblasti koje ćemo obraditi . A ako su klijentima potrebni prevodi sa grčkog na japanski jezik za ona dokumenta koje se predaju nadležnim službama, to jest sve vrste potvrda, uverenja, saglasnosti i izjava (potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o redovnim primanjima, saglasnost za zastupanje, potvrda o stanju računa u banci i o stalnom zaposlenju, uverenje o neosuđivanosti i ostala) tu su sudski tumači i prevodioci Akademije Oxford da izvrše i ovu uslugu.

Takođe, predstavljamo jedno od retkih institucija u našoj zemlji koja klijentima nudi prevođenje sa grčkog na japanski jezik za tekovine Evropske Unije, ali i sva ostala pravna akta (sertifikati, punomoćje za zastupanje, presude o razvodu braka, sudske odluke, rešenja, ali i tužbe i žalbe, licence i druga).

Prevod marketinških materijala sa grčkog jezika na japanski

Prevođenje reklamnih materijala sa grčkog na japanski jezik je vrlo specifična oblast, jer zahteva veliku profesionalnost i umeće koje sasvim sigurno imaju naši prevodioci i sudski tumači. A pod tim mislimo najpre na činjenicu da se od njih zahteva pravilno oblikovanje reklamne poruke u skladu sa pravilima japanskog jezika. Na taj način se klijentima kojima je on maternji pruža mogućnost da na pravi način upoznaju proizvod ili uslugu koja se reklamira putem kataloga, brošura, PR tekstova, odnosno plakata, reklamnih letaka i flajera. Na zahtev klijenata ćemo izvršiti i prevođenje vizit kartica sa grčkog na japanski jezik, ali i obradu svih tekstualnih. To znači da prevodimo tekstove koji su namenjeni stručnoj, ali i široj javnosti. Osim onih čija tema je vezana za oblast ekonomije, politike, prava, finansija, odnosno bankarstva, obrađujemo i tekstove koji se tiču oblasti informacionih tehnologija, turizma, te menadžmenta, filozofije, medicine, obrazovanja, ali i nauke, sociologije, marketinga, komunikologije, odnosno ekologije i zaštite životne sredine, kao i građevinske industrije.

Takođe, na vaš zahtev prevodimo i igrane, ali i dokumentarne filmove, odnosno vršimo prevod sa grčkog na japanski jezik za sve vrste serija i reklamnih poruka. Obrađujemo i informativne emisije, ali i crtane i animirane filmove, odnosno dečije i obrazovne. Uz uslugu prevoda svih pomenutih, ali i ostalih video i audio sadržaja, možemo da izvršimo i njihovu finalnu obradu , to jest da vam omogućimo uslugu sinhronizacije ili titlovanja.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na grčki jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz ruskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje