Prevođenje sa grčkog na nemački jezik

Besplatni online prevod sa grčkog na nemački jezik

Za online prevod sa grčkog na nemački jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevodi sa grčkog na nemački jezik

Oni klijenti kojima su potrebni prevodi dokumenata sa grčkog jezika na nemački kod nas mogu da dobiju profesionalan i kvalitetan prevod, te da dobiju ne samo prevedena, već i dokumenta koja će biti overena pečatom sudskog tumača. Stavljanjem ovog pečata sudski tumač potvrđuje da je jedan dokument, odnosno njegov prevod veran originalu, tako da može da se koristi u bilo kojoj situaciji, potpuno isto kao i svaki drugi dokument koji je sa stanovišta zakona važeći. Upravo po tome se izdvaja Prevodilački centar Akademije Oxford, koji klijentima omogućuje da u relativno kratkom roku, u bilo kojoj našoj poslovnici dobiju kompletno obrađena dokumenta.

A kako je ovaj proces jasno definisan slovom zakona naše zemlje, klijenti imaju obavezu da na uvid dostave originalna dokumenta, jer sudski tumač moram prvo da ih uporedi, kako bi ustanovio da li su u pitanja ista dokumenta, odnosno da li se podudaraju njihove sadržine ili među njima ipak ima neke razlike. Kada se ustanovi da nema razlike, onda overava dokument bez ikakvog poteškoća, a ipak ako se dogodi da postoje razlike, klijentima će biti predočen ovaj podatak, te predložena usluga redakture prevedenih dokumenata, koju isto možete dobiti u okviru ma koje naše poslovnice. Kako su klijenti u obavezi da dostave i originale na uvid, to znači da se proces slanja dokumenata razlikuje u odnosu na slanje svih ostalih sadržaja za koje se vrši overa, te ih mogu poslati direktno preko kurirske službe, odnosno preporučenom pošiljkom putem “Pošte Srbije” ili mogu da ih donesu lično u jednu od naših poslovnica. A u onim situacijama kada se ne vrši overa, materijale mogu da pošalju putem mejla. Opet, skenirana dokumenta na mejl možete poslati samo onda kada su vam prevodi potrebni u kratkom roku, kako bi prevodilac i sudski tumač mogli da započnu njihovu obradu u što kraćem roku. Čak i u tim situacijama dužni ste da dostavite originalna dokumenta na uvid, ali je vrlo važno da ispoštujete zadati rok. Što se tiče dostave prevedenih, odnosno overenih dokumenata možete da ih preuzmete lično u našoj poslovnici ili da vam ih isporučimo na određenu adresu. Usluga slanja na adresu nije uračunata u cenu obrade dokumenata, pa se naplaćuje direktno od klijenta prilikom preuzimanja, a po ceni koju formira kurirska služba. Inače, one sadržaje za koje nije potrebno izvršiti overu možemo da vam pošaljemo obrađene i putem mejla.

Pored prevoda dokumenata koja se predaju nadležnim službama, kao što su različite vrste saglasnosti, uverenja, potvrda i izjava, odnosno potvrda o stanju računa u banci i o redovnim primanjima, uverenja o nekažnjavanju, potvrda o stalnom zaposlenju, saglasnosti za zastupanje, potvrda o slobodnom bračnom stanju i mnogih drugih, takođe obrađujemo sa grčkog jezika na nemački i sva ostala dokumenta, odnosno različite tipove dokumentacija. Uz to, prevodioci i sudski tumači obrađuju i prepise ocena, uverenja o položenim ispitima, naučnem diplomske i seminarske radove, te rezultate naučnih istraživanja, odnosno diplome i dodatke diplomi, nastavne planove i programe fakulteta, kao i naučne patente i svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola, kao i sva ostala dokumenta koja se tiču oblasti nauke ili obrazovanja.Prevođenje sa grčkog na nemački
Prevođenje sa nemačkog na grčki

Pored njih prevodimo i dokumente iz poslovne sfere, kao i lična dokumenta, to jest statut i osnivački akt preduzeća, bilanse stanja,sve vrste poslovnih izveštaja (revizorski, godišnji, finansijski i ostali), zatim fakture, rešenja o osnivanju pravnih lica, kao i poslovne odluke, odnosno uverenje o državljanstvu, ličnu kartu, vozačku dozvolu, potvrdu o prebivalištu, saobraćajnu dozvolu, te radnu dozvolu, ali i pasoš, izvode iz matične knjige venčanih, rođenih i umrlih (venčani list, krštenica i umrlica), dozvolu za boravak i mnoga druga dokumenta ovog tipa. Takođe na zahtev klijenata obrađujemo i različite vrste dokumentacije, počev od građevinske i tehničke, preko medicinske, pa do dokumentacije za tender, pa sa grčkog jezika na nemački između ostalog prevodimo i: lekarske nalaze, specifikacije farmaceutski proizvoda, dokumentaciju o medicinskim proizvodima, uputstvo za rukovanje, laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka, građevinske projekte, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, te sva ostala dokumenta koja čine navedene dokumentacije. A naši stručnjaci mogu da obrade i tekovine Evropske Unije, kao i presude o razvodu braka i sve ostale vrste sudskih presuda, ali i odluka, tužbi, rešenja i žalbi, odnosno različite vrste ugovora, punomoćja za zastupanje, te sve potrebne licence i sertifikate.

Sudski tumači i prevodioci Akademije Oxford specijalizovani su i za usmeno prevođenje sa grčkog jezika na nemački, a pored konsekutivnog, pružaju i uslugu prevođenja uz pomoć šapata, odnosno simultanog. U skladu sa zahtevima klijenata i samog događaja za koji vam je potrebna ova usluga možemo da vam ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Takođe obrađujemo i sve vrste reklamnih materijala, kako kataloga i brošura, tako i vizit kartice, plakate, PR tekstove, letke, ali i reklamne flajere. Prevodimo i udžbenike, ali i književna dela (romani, proza, poezija, beletristika i drugi), kod nas možete dobiti kompletnu obradu filmova, ali i informativnih, zabavnih, dečijih i obrazovnih emisija, kao i reklamnih poruka i serija, što podrazumeva njihovo prevođenje sa grčkog jezika na nemački i titlovanje, odnosno sinhronizaciju. Obrađujemo i ilustrovane, stručne, ali i dečije i druge vrste časopisa, takođe možemo da prevedemo u ovoj jezičkoj kombinaciji, kao i članke iz novina. Pošto obrađujemo i tekstove bilo koje sadržine, obimnosti i namene, kako one koji će biti prezentovani javnosti, tako i oni koji su namenjeni isključivo stručnjacima za pojedine oblasti. Njihova tema može da bude vezana za filozofiju, politiku i ekonomiju, bankarstvo, sociologiju, nauku, pravo, obrazovanje, ali i farmacije, komunikologiju, menadžment, medicinu, građevinsku industriju, turizam i informacione tehnologije, odnosno ekologiju i zaštitu životne sredine i mnoge druge naučne discipline. U okviru bilo koje poslovnice Akademija Oxford vas očekuju i sudski tumači i prevodioci specijalizovani za prevođenje svih sadržaja vezanih za oblast interneta koje će na vaš zahtev obraditi ne samo web sajtove, već i online prodavnice i kataloge, kao i softvere, te aplikacije i programe koje želite. Uspešnost njihovog rada se ogleda u tome što tokom ovog procesa primenjuju sva pravila SEO (Search Engine Optimisation), a što ima za cilj da se određeni web sajt ili drugi preveden internet sadržaja pozicionira što bolje u okviru globalne pretrage.Prevodi ličnih dokumenata sa grčkog jezika na nemački

Prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford vrše i prevođenje ličnih dokumenata sa grčkog na nemački jezik, odnosno svih tipova dokumentacije (tehnička, medicinska, tenderska, građevinska i druge), kao i onih dokumenata koja se predaju nadležnim službama, odnosno onih koja su vezana za oblast obrazovanja i nauke.

Na zahtev klijenata prevodimo i sca pravna akta, počev od različitih tipova sertifikata ili ugovora, odnosno licenci, kao i tekovine Evropske Unije, te presude o razvodu braka, ali i ostale vrste sudskih presuda, tužbe, rešenja, odluka i žalbi. A kod nas vas očekuju i prevodi poslovnih, odnosno ličnih dokumenata, poput izvoda iz matične knjige umrlih, venčanih i rođenih, odnosno sa umrlice, venčanog lista i krštenice, zatim bilansa uspeha i stanja, poslovnih odluka, odnosno osnivačkih akata preduzeća, rešenja o osnivanju pravnih lica, te različitih vrsta dozvola (saobraćajna, radna, dozvola za boravak, vozačka i druge), ali i ostalih dokumenata koje ovom prilikom nismo pomenuli, a koji se smatraju ličnim ili poslovnim.

Takođe obrađujemo i prepise ocena, diplome i dodatke diplomi, odnosno uverenja o položenim ispitima, potvrde o a redovnom školovanju, te nastavne planove i programe fakulteta, ali i diplomske, te seminarske, pa čak i naučne radove i patente, kao i rezultate naučnih istraživanja, to jest sva dokumenta koja je potrebno da se podnesu različitim službama, a tiču se oblasti nauke i obrazovanja. Pored svega navedenog prevodilac i sudski tumači u skladu sa zahtevima klijenata će obraditi i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, lekarske nalaze, specifikacije farmaceutskih proizvoda, odnosno laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka, građevinske projekte, dokumentaciju o medicinskim proizvodima i ostala dokumenta koja se svrstavaju u građevinsku, odnosno medicinsku, tendersku i tehničku dokumentaciju.

Potvrda o redovnim primanjima i o stanju računa u banci, uverenje o neosuđivanosti ili nekažnjavanju, te saglasnost za zastupanje, ali i potvrda o razvodu braka i o slobodnom bračnom stanju, samo su neka od dokumenata koje se predaju nadležnim institucijama, a koja ćemo na vaš zahtev prevesti sa grčkog jezika na nemački.

Da bi usluga koja se odnosi na prevođenje dokumenata u ovoj kombinaciji jezika mogla da se sprovede u skladu sa zakonskim pravilima, klijenti imaju obavezu da prilikom slanja dokumenata na prevod ispoštuju proceduru, to jest da nam na uvid dostave i originalna dokumenta. Takođe, njihova obaveza je i da u skladu sa zakonskim pravilima dobiju obaveštenje o tome da li se za dokumenta za koja im je potrebno prevođenje sa grčkog jezika na nemački zahteva stavljanje Apostille, odnosno haškog pečata.

Prevod popularnih tekstova sa grčkog na nemački jezik

Iako je prevođenje popularnih tekstova sa grčkog jezika na nemački zahtev koji nam često upućuju naši klijenti, prevodilac i sudski tumač Akademije Oxford će obraditi i sve ostale tekstualne sadržaje, kako one čija je tema vezana za oblast psihologije, nauke, medicine i farmacije, tako i one čija se tema vezuje za oblast ekologije i zaštite životne sredine, filozofije, ekonomije, odnosno prava i politike, te građevinske industrije, komunikologije, ali i menadžmenta, finansija, marketinga i mnogih drugih naučnih disciplina. Klijenti koji imaju potrebu za prevođenjem tekstova bi trebalo da znaju i to da se za njih ne zahteva overa sudskog tumača, pa samim tim nisu dužni da na uvid dostave originale, a što znači da nam materijal za prevod mogu poslati i putem mejla.

Sa grčkog jezika na nemački prevodimo i sve one materijale koji su u vezi sa oblašću interneta, a to najpre znači da ćemo izvršiti profesionalno prevođenje web sajtova, online prodavnica i kataloga, a na zahtev klijenata možemo da obradimo i softverske programe ili aplikacije bilo koje vrste. Kod ove usluge je vrlo važno da naglasimo da se prevodioci i sudski tumači rukovode pravilima SEO (Search Engine Optimisation), što ima za cilj optimizaciju prevedenih sadržaja za oblast interneta, pa samim tim i bolju poziciju u okviru globalnog pretraživača.

Takođe na zahtev klijenata ćemo izvršiti i sve tipove usmenog prevođenja u ovoj kombinaciji jezika, što podrazumeva osim simultanog i konsekutivnog i prevođenje uz pomoć šapata, koje spada u vrstu usmenog prevoda za koju je izuzetno mali broj stručnjaka specijalizovan u celoj zemlji. A prilikom izrade ponude i to na osnovu dostavljenih informacija (broj učesnika, trajanje, podaci o prostoru u kome se događa održava i njegovoj organizaciji), ponudićemo vam i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Prevod knjiga i udžbenika sa grčkog jezika na nemački

Klijenti kojima su potrebni prevodi udžbenika ili knjiga sa grčkog na nemački jezik mogu ovu uslugu da dobiju u okviru bilo koje poslovnice Akademije Oxford. A sem njih, prevodimo i časopise, ali i članke iz novina, kao i reklamne materijale (brošure, flajeri, plakati, PR tekstovi, vizit katice, katalozi i drugo). Profesionalno prevođenje sa grčkog na nemački jezik reklamnih materijala podrazumeva da će prevodilac i sudski tumač određenu poruku koje se u njima nalazi na pravi način obraditi i prilagoditi duhu nemačkog jezika, a što ima za cilj da se klijenti kojima je on maternji upoznaju sa tim što se reklamira, te da počnu da kupuju određeni proizvod, to jest koriste navedenu uslugu.

A kod nas možete dobiti i uslugu redakture materijala, zahvaljujući činjenici što su našem timu stručni lektori, odnosno korektori koji će izvršiti sve neophodne ispravke na neprofesionalno prevedenim sadržajima.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na grčki jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz ruskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje