Prevod dokumenata sa grčkog na makedonski jezik

Prevodi sa grčkog na makedonski jezik

Iako se ne tako često zahteva prevođenje sa grčkog jezika na makedonski, uzevši u obzir poznatu političku situaciju između dve zemlje, Prevodilački centar Akademije Oxford je jedna od retkih institucija u našoj zemlji koja u svom timu ima stručnjake za oba jezika, pa samim tim svako ko ima potrebu za ovom vrstom prevoda kod nas može dobiti obradu apsolutno svih sadržaja. To znači da ćemo na zahtev klijenata prevesti poslovna, odnosno lična dokumenta, kao i građevinsku i tehničku, ali i medicinsku i tendersku dokumentaciju, odnosno sva ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama, kao što su različiti tipovi potvrda, izjava, saglasnosti i uverenja (potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti, saglasnost za zastupanje, potvrda o stalnom zaposlenju i redovnim primanjima, uverenje o nekažnjavanju i druge).

Na zahtev klijenata ćemo obraditi i tekovine Evropske Unije, odnosno licence, različite vrste ugovora, te presude o razvodu braka, kao i sertifikate i sve ostale vrste ne samo sudskih presuda, već i rešenja, tužbi, odluka i žalbi. Sudski tumači i prevodioci će na zahtev klijenata obraditi i potvrdu o prebivalištu, izvod iz matičnih knjiga rođenih, odnosno umrlih i venčanih, to jest krštenicu, umrlice i venčani list, kao i uverenje o državljanstvu, ali i vozačku, dozvolu za boravak, ličnu kartu, radnu dozvolu, te pasoše, saobraćajnu dozvolu i mnoga druga dokumenta koja se smatraju ličnom dokumentacijom. Sa grčkog jezika na makedonski prevodimo i ona dokumenta koja spadaju u domen poslovanja, kao što su bilansi uspeha, rešenja osnivanju pravnog lica i različiti tipovi poslovnih izveštaja (finansijski, revizorski, godišnji i ostali), ali i osnivački akt preduzeća, bilanse stanja, fakture i mnoga druga dokumenta ove vrste.

Kod nas vas očekuju i prevodi onih dokumenata koja se tiču oblasti nauke i obrazovanja, kao što su:, potvrda o redovnom školovanju diplome i dodaci diplomi, nastavni planovi i programi fakulteta, svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, uverenje o položenim ispitima, odnosno sva ostala dokumenta koja se predaju nadležnim službama, a tiču se ovih oblasti. Takođe prevodimo i rezultate naučnih istraživanja i naučne patente, odnosno seminarske, diplomske i naučne radove. U slučaju da klijent ima potrebu za prevođenjem građevinskih projekata, tu su prevodilac i sudski tumač Akademije Oxford koji će obraditi ne samo ova dokumenta, već i uputstva za rukovanje, deklaracije proizvoda, ali i laboratorijske analize tehničkih uzroka, to jest sva ostala dokumenta koja se svrstavaju kako u građevinsku, tako i u tehničku i tendersku dokumentaciju. Prevodimo i specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarske nalaze, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, ali i dokumentaciju o medicinskim proizvodima i druga dokumenta koja čine medicinsku dokumentaciju.Prevođenje sa grčkog na makedonski
Prevođenje sa makedonskog na grčki

Da bi prevođenje dokumenata sa grčkog jezika na makedonski moglo da bude izvršeno prema pravilima zakona, svi klijenti su dužni da na uvid dostave originalna dokumenta. Pošto se sudski tumač uveri da su originali istovetni sa prevodima, on će ih overiti i praktično potvrditi da je reč o istim sadržajima, odnosno prevedena dokumenta uvrsti u red pravno važećih. Pa ipak, može se dogoditi i da tom prilikom primeti određena stupanja, ali to se sve da rešiti putem redakture prevedenih materijala, koju će izvršiti lektori i korektori u našem timu, nakon čega će dokument biti overen. Takođe je jako bitno da se klijenti blagovremeno raspitaju u okviru osnovnog suda u svom mestu da li se za određena dokumenta zahteva stavljanje još jednog pečata, koji je poznat kao Apostille, to jest haški pečat. A iako se ovaj stavlja samo na neka dokumenta, odnosno ona koja navodi zakon, uvek je dobro izvršiti proveru, uzevši u obzir da od ove informacije i zavisi u velikoj meri sam tok obrade dokumentacije. Haški pečat se stavlja po završetku prevoda i overe za koju su zaduženi naši stručnjaci, ali ima i onih dokumenata koja podrazumevaju da se stavlja prvo Apostille pečat, a onda se vrši prevod i njega i dokumenta, nakon čega sledi overa. Sasvim jasno da taj proces traje nešto duže nego onaj prethodno pomenuti.

Možete da donesete lično dokumenta na prevod u našu poslovnice ili da ih pošaljete preporučenom poštanskom pošiljkom, odnosno preko kurirske službe, a mi vama možemo dostaviti prevedena dokumenta ili na adresu ili vam omogućiti da ih preuzmete lično u našoj poslovnici. Napominjemo i to da se usluga dostave dokumenata na adresu naplaćuje prema važećem cenovniku kurirske službe i to direktno od klijenata. Hitan prevodom dokuenata se odnosi na sve one situacije kada su klijentima prevodi sa grčkog jezika na makedonski potrebni vrlo brzo. Kako bismo ispoštovali taj zahtev, trebalo bi da ih prvo pošaljete skenera na mejl, a da nam originale dostavite nakon toga i to u propisanom roku.

Uz sva pomenuta dokumenta, prevodimo i tekstualne sadržaje različite tematike, te udžbenike, književna dela (proza, romani, poezija, beletristika i ostala), kao i časopise, odnosno članke iz novina. Sem medicinskih, naučnih, obrazovnih, filozofskih, političkih, ekonomskih, psiholoških i socioloških tekstova, obrađujemo i one čija tema je vezana za oblast komunikologij,e turizma, građevinske industrije, ali i ekologije i zaštite životne sredine, te marketinga, bankarstva, menadžmenta i mnogih drugih grana društvenih, to jest prirodnih nauka.Sudski tumač i prevodilac obrađuju i sve tipove reklamnih materijala, kako brošure, letke i kataloge, tako i PR tekstove, plakate, ali i vizit kartice. Prevodimo i igrane, kao i crtane, dokumentarne, ali i animirane filmove, zatim televizijske i radio reklamne poruke, odnosno serije i sve tipove emisija (zabavne, informativne, obrazovne, dečije i druge). Pored njihovog prevođenja sa grčkog jezika na makedonski vršimo i finalnu obradu, koja uključuje uslugu njihove sinhronizacije ili titlovanja. Web sajtove takođe prevodimo u ovoj kombinaciji jezika, ali i online kataloge i sadržinu web prodavnica, kao i softvere, te različite programe i aplikacije. Na zahtev klijenata ćemo izvršiti i usmeno prevođenje sa grčkog jezika na makedonski ako postoji potreba za tim, pa možemo da vam ponudimo i po vrlo povoljnim cenama iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. A sem simultanog, vršimo i prevođenje uz pomoć šapata, te konsekutivno.

Prevodi svih vrsta tekstova sa grčkog na makedonski jezik

Klijenti kojima su potrebni prevodi tekstova sa grčkog jezika na makedonski ne moraju da brinu ukoliko je njihova tematika nešto složenija, jer prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford imaju sasvim dovoljno iskustva, pa mogu da obrade tekstualne sadržaje bilo koje tematike. Ekonomija, obrazovanje, finansije, nauka, medicina, bankarstvo, pravo, obrazovanje, ekologija i zaštita životne sredine, politika, filozofija, građevinska industrija, sociologija, farmacija, informacione tehnologije, komunikologija, psihologija, menadžment i marketing, samo su neke od oblasti za koje može da bude vezana tema tekstova koje ćemo provesti na vaš zahtev.

Takođe obrađujemo i sve one materijale koji su u vezi sa marketingom, odnosno reklamiranjem. Pored prevoda kataloga i brošura, vršimo i prevod sa grčkog jezika na makedonski za PR tekstove, ali i plakate, reklamne letke, odnosno flajere, kao i vizit kartice. Sudski tumači i prevodioci reklamnu poruku koju oni nose prilagođavaju pravilima makedonskog jezika i time potencijalnim klijentima kojima je on maternji na adekvatan način prikazuju uslugu ili proizvod koji se reklamira.

Usluga koje se odnosi na prevođenje sa grčkog jezika na makedonski za audio i video materijale je u najmanju ruku specifična, jer Prevodilački centar Akademije Oxford klijentima nudimo njihovu kompletnu obradu. Pod tim se mislimo na činjenicu da uz prevod serija, filmova, reklamnih poruka i emisija, klijenti dobijaju i njihovo sinhronizaciju, odnosno titlovanje.

Prevođenje web sajtova sa grčkog na makedonski jezik

Prevođenje internet sajtova sa grčkog jezika na makedonski podrazumeva primenu svih pravila dobre optimizacije sadržaja za Internet. A to znači da će prevodilac i sudski tumač tokom njihove obrade implementirati pravila SEO (Search Engine Optimisation), što ima za cilj da se prevedeni sajt nađe u samom vrhu pretrage. Obrađujemo i online kataloge i web prodavnice, ali i bilo koji program ili aplikaciju koju zahtevate.

Prema zahtevima klijenata, vršimo i usmeno prevođenje sa grčkog jezika na makedonski, a u zavisnosti od vrste događaja koji organizuje možemo da primenimo konsekutivno, prevođenje uz pomoć šapata ili simultano. Na osnovu podataka koje dobijemo od klijenata pripremićemo ponudu u kojoj može da se nađe i usluga koje podrazumeva iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Sa grčkog jezika na makedonski prevodimo i ilustrovane i stručne časopise, odnosno članke iz novina, ali i sve vrste knjiga, kako udžbenike, tako i dela književnosti.

Prevod poslovnih dokumenata grčkog jezika na makedonski

Sudski tumači i prevodioci na zahtev klijenata obrađuju i sve vrste poslovnih dokumenata, te vrše prevod sa grčkog na makedonski jezik ne samo za poslovne odluke, rešenja o osnivanju pravnih lica i osnivački akt preduzeća, već i za sve vrste poslovnih izveštaja, statuta preduzeća, ali i bilansa stanja, odnosno uspeha, a prevode i sva ostala dokumenta koja se svrstavaju u poslovnu dokumentaciju. Prevodimo i tekovine Evropske Unije, odnosno sertifikate i licence, kao i sudske odluke, žalbe, rešenja, presude i tužbe, punomoćje za zastupanje i ostala pravna akta.

Dokumenta koja se tiču oblasti nauke, odnosno obrazovanja će isto na zahtev klijenata obraditi prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford. Tako da pored ostalih možemo da vam ponudimo i prevod nastavnih planova i programa fakulteta, diploma i dodataka diplomi, odnosno prepisa ocena, potvrda o redovnom školovanju, te naučnih, ali i diplomskih i seminarskih radova, rezultata naučnih istraživanja, kao i naučnih patenata, uverenja o položenim ispitima i svedočanstava o završenim razredima osnovnih i srednjih škola.

Građevinske projekte, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, odnosno specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarske nalaze, uputstva za rukovanje, deklaracije proizvoda, to jest sva ona dokumenta koja čine građevinsku, medicinsku, tehničku i tendersku dokumentaciju ćemo takođe obraditi na profesionalan način, a u skladu sa zahtevima naših klijenata. Sve tipove izjava, potvrda, saglasnosti i uverenja, poput potvrde o redovnim primanjima i o stanju računa u banci, uverenja o nekažnjavanju, potvrde o slobodnom bračnom stanju, saglasnosti za zastupanje, odnosno potvrde o stalnom zaposlenju i uverenja o neosuđivanosti, takođe prevodimo sa grčkog na makedonski jezik i overavamo pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na grčki jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz ruskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje