Prevod sa srpskog na grčki jezik

Besplatni online prevod sa srpskog na grčki jezik

Za online prevod sa srpskog na grčki jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevodi sa srpskog na grčki jezik

Za sve oni kojima su potrebni prevodi sa našeg jezika na grčki, tu su prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford, koji vam stoje na raspolaganju i to ne samo za obradu dokumenata, već i za mnoge druge vrste sadržaja, kao što su recimo web sajtovi, knjige, udžbenici, reklamni materijali, a na zahtev klijenata vršimo i usmeno prevođenje sa srpskog jezika na grčki.

Osim poslovnih i ličnih dokumenata prevodimo i ona dokumenta koja se odnose na oblast obrazovanja, odnosno nauke, kao i tekovine Evropske Unije, sudske odluke, presude, žalbe, tužbe i rešenja, odnosno punomoćja za zastupanje, sertifikate, licence i ostala pravna akta, koja takođe obrađujemo na zahtev klijenata. Ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama, poput potvrde o redovnim primanjima, potvrde o stalnom zaposlenju, uverenja o neosuđivanosti i nekažnjavanju, potvrda o stanju računa u banci, saglasnosti za zastupanje, te potvrde o slobodnom bračnom stanju i ostale nepomenute vrste potvrda, odnosno izjava, saglasnosti i uverenja obrađujemo, ćemo isto obraditi prema vašim zahtevima.

Lična karta, potvrda o prebivalištu, uverenje o državljanstvu, izvod iz matičnih knjiga umrlih, rođenih i venčanih (umrlica, krštenica i venčani list), pasoš, sve vrste dozvola, od vozačke i saobraćajne, pa do radne i dozvole za boravak, takođe prevodimo sa srpskog na grčki jezik i overavamo pečatom sudskog tumača.



Prevođenje sa srpskog na grčki
Prevođenje sa grčkog na srpski

Dokumenta koja se odnose na oblast obrazovanja i nauke, kao što su svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, prepisi ocena, diplome i dodaci diplome, odnosno naučni, diplomski i seminarski radovi, te uverenja položenim ispitima, rezultati naučnih istraživanja i naučni patenti, te potvrde o redovnom školovanju i nastavni planovi i programi fakulteta su isto na spisku dokumenata koje će obraditi naš prevodilac i sudski tumač. Naravno i ona dokumenta koja se tiču poslovanja preduzetnika ili kompanije ćemo na vaš zahtev prevesti sa srpskog na grčki jezik i overiti pečatom sudskog tumača. Tu se najpre misli na različite vrste poslovnih odluka, fakture, statut i osnivački akt preduzeća, odnosno rešenja o osnivanju pravnog lica, kao i na sve vrste poslovnih izveštaja, kako godišnjih, tako i revizorskih i finansijskih.

A uz sve navedeno, sudski tumači i prevodioci će u skladu sa vašim zahtevima obraditi i različite vrste dokumentacije, tee sem one za tender, prevodimo i tehničku, građevinsku, ali i medicinsku dokumentaciju, to jest: specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarske nalaze, laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka, građevinske projekte, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, deklaracije proizvoda, dokumentaciju o medicinskim proizvodima, uputstva za rukovanje i ostala slična dokumenta.

Kako je proces obrade dokumenata nešto drugačiji nego kada su u pitanju drugi sadržaji, vrlo je važno da na vreme dostavite i originale na uvid. Ovo se zahteva zbog overe za koju je zadužen sudski tumač, čije usluge isto dobijate u našim poslovnicama. A pre nego što stavi svoj pečat na preveden dokument, odnosno time potvrdi da je on veran originalu, sudski tumač mora i da se lično uveri u to. Ako se slučajno i dogodi da postoji nepodudaranje između originala i prevoda, on će klijentima predložiti uslugu redakture, za koju su zaduženi profesionalni lektor i korektor, a i ovu uslugu možete da dobijete u svim našim poslovnicama, koje se osim u centru Beograda i na drugim beogradskim opštinama, nalaze i na brojnim lokacijama širom Srbije. Ima ih, pored ostalog i u Novom Sadu, Nišu i Mladenovcu, ali i u Jagodini, Čačku, Kraljevu, odnosno Kragujevcu, Ćupriji i mnogim drugim gradovima.



Ukoliko ne želite da bez potrebe dodatno gubite vreme prilikom obrade dokumenata, neophodno je da se na vreme raspitate u sudu koji je nadležan da li se i za dokumenta za koja su vam potrebni prevodi sa srpskog jezika na grčki zahteva posebna vrsta overe, odnosno haški Apostille pečat. Osnovni sudovi koji su nadležni za overu haškim pečatom se nalaze u većini gradova naše zemlje, pa je potrebno prvo da dobijete informaciju da li se on zahteva za vaša dokumenta, a zatim i na koji način se overava taj dokument. Pod tim mislimo na činjenicu da se u praksi, u većini slučajeva on stavlja nakon prevoda i overe sudskog tumača, mada ima i dokumenata za koja se prvo stavlja haški pečat, a onda se prevodi i taj pečat i sam dokument, pa na kraju i overava od strane sudskog tumača. Osim prevoda dokumenata Prevodilački centar Akademije Oxford može da se pohvali i obradom mnogih drugih sadržaja, to jest različitih audio i video materijala, uz koju vršimo i njihovo titlovanje, odnosno sinhronizaciju. Jednostavnije rečeno to znači da svako ko nam poveri prevod animiranih, crtanih, igranih ili dokumentarnih filmova, te reklamnih poruka, ali i informativnih, zabavnih, obrazovnih, dečijih i drugih vrsta emisija, kao i serija dobija i njihovu finalizaciju, odnosno materijal koji može da plasira gde god želi.

A kod nas možete dobiti i prevod web sajtova sa srpskog jezika na grčki, kao i sadržine online kataloga, web prodavnica, a prevodimo i softvere, to jest bilo koji program ili aplikaciju koju želite. Napominjemo da su u našem timu prevodioci i sudski tumači koji imaju sasvim dovoljno iskustva u prevođenju ovakvih sadržaja, tako da će maksimalno korektno primeniti sva pravila SEO (Search Engine Optimisation), a sa ciljem da se određeni internet sadržaj što pre nađe na boljoj poziciji u okviru globalne pretrage.

Na zahtev klijenata prevodimo i tekstove različite tematike, pa osim onih čija tema je vezana za oblast turizma, politike i obrazovanja, odnosno medicine, građevinske industrije, te ekologije i zaštite životne sredine, obrađujemo i one tekstove koji se odnose na oblast psihologije, sociologije i filozofije, te menadžmenta, marketinga, finansija, ali i bankarstva, komunikologije i mnogih drugih grana društvenih i prirodnih nauka. Prednosti prevođenja ovakvih materijala leži u činjenici da komunikacija između nas i klijenata može da se odvija putem mejla, čime se čitav postupak u velikoj meri i ubrzava i pojednostavljuje, a samim tim ne zahteva preveliki utrošak vremena i novčanih sredstava.

Prevodilac i sudski tumač Akademije Oxford na zahtev klijenata prevode i književna dela, počev od beletristike, preko proze i romana, pa do dela poezije, kao i udžbenike različite obimnosti i složenosti, odnosno članke iz novina i različite vrste časopisa (dečiji, stručni, obrazovni i drugi). U skladu sa zahtevima i potrebama klijenata obrađujemo i sve one materijale koji su vezani za oblast marketinga, a pod tim mislimo najpre na flajere, letke, kataloge, PR tekstove, brošure, a svakako ćemo na vaš zahtev prevesti i vizit kartice. U sklopu ove usluge se naročita pažnja obraća na oblast marketinga, koja je poznata kao vrlo kompleksna tako da možete biti uvereni da će prevodioci i sudski tumači na adekvatan način preneti reklamnu poruku, koju mnogi od navedenih materijala sadrže i na taj način omogućiti potencijalnim klijentima kojima je grčki jezik maternji da se upoznaju sa uslugom ili proizvodom koji se tim putem reklamira.

Usmeno prevođenje sa srpskog na grčki jezik takođe predstavlja domen rada naših stručnjaka. Sem za simultano i konsekutivno, oni su specijalizovani i za prevođenje uz pomoć šapata koje predstavlja posebnu vrstu prevoda, a dobro je poznato da u našoj zemlji postoji izuzetno mali broj kvalifikovanih prevodilaca za ovu vrstu usmenog prevoda. Ukoliko želite da čujete našu ponudu za događaj koji organizujete, morate i da nam dostavite sve relevantne podatke, odnosno koliki broj učesnika se očekuje, gde se događaj održava, koliko će trajati i slične detalje. Na vaš zahtev, a u slučaju da zahtevima događaja odgovara upravo ova vrsta usmenog prevoda, možemo da vam ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po najpristupačnijim cenama.

Uslugu redakture materijala će izvršiti lektori i korektori Akademije Oxford na vaš zahtev, a ona je namenjena svim onim dokumentima i ostalim sadržajima za koje je neko već izvršio prevođenje sa srpskog jezika na grčki, ali nedovoljno kvalitetno.

Prevođenje dokumenata sa srpskog na grčki jezik i overa sudskog tumača

Da bi prevod dokumenata sa srpskog jezika na grčki mogao biti profesionalno urađen, odnosno da bi tako preveden dokument bio prihvaćen od strane bilo koje državne institucije, važno je da poseduje i pečat sudskog tumača. A upravo tu uslugu nudi i Prevodilački centar Akademije Oxford svojim klijentima, tako da ćete maksimalno uštedeti svoje vreme i svoj novac.

Od dokumenata prevodimo ne samo lična i poslovna (pasoš, lična karta, krštenica, venčani list, umilica, bilansi stanja i uspeha, rešenje o osnivanju pravnog lica, različiti tipovi poslovnih izveštaja, uverenje o državljanstvu, potvrda o prebivalištu, vozačka i saobraćajna dozvola, dozvola za boravak i radna dozvola, statut i osnivački akt preduzeća, fakture), već i ona dokumenta koja se podnose nadležnim službama, kao što su pored ostalih: potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stanju računa u banci, saglasnost za zastupanje, potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o visini primanja i druge.

Takođe sa srpskog jezika na grčki prevodimo i tekovine Evropske Unije, odnosno sva pravna akta, počev od punomoćja za zastupanje, preko licenci, različitih vrsta ugovora, odnosno presuda o razvodu braka i svih ostalih sudskih presuda, ali i rešenja, tužbi, odluka i žalbi, pa do sertifikata. Na zahtev klijenata obrađujemo i medicinsku dokumentaciju, odnosno lekarske nalaze, specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, te dokumentaciju o medicinskim proizvodima. Uz nju, prevodimo i dokumentaciju za tender, odnosno tehničku i građevinsku, tako da klijentima omogućujemo prevod sa srpskog jezika na grčki, između ostalig i za sledeća dokumenta: građevinske projekte, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda, uputstva za rukovanje i ostala dokumenta ovog tipa.

Prepise ocena, nastavne planove i programe fakulteta, diplome i dodatke diplomi takođe obrađujemo u ovoj kombinaciji jezika, ali i uverenje o položenim ispitima, svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, odnosno naučne patente, rezultate naučnih istraživanja i seminarkse, te diplomske i naučne radove.

Imajte na umu da se proces prevođenja dokumenata sa srpskog jezika na grčki u određenim delovima razlikuje u odnosu na obradu ostalih sadržaja, tako da ste dužni da nam na uvid dostavite i originalna dokumenta, te da u potpunosti ispoštujete pravilo za slanje dokumenata na prevod, ali i da se na vreme raspitate u nadležnom sudu da li postoji potreba da se stavi i haški to jest Apostille pečat na konkretna dokumenta, a ako postoji treba da saznate i na koji način treba izvršiti ovu overu, to jest u kom trenutku u toku procesa se stavlja haški pečat.

Prevodi web sajtova sa srpskog na grčki jezik

Sudski tumači i prevodioci Akademije Oxford pored ostalih usluga koje se odnose na prevođenje sa srpskog jezika na grčki su usmereni i na obradu internet sajtova, odnosno svih onih materijala koji su vezani za oblast informacionih tehnologija, a tu se na prvom mestu misli na online kataloge i web prodavnice, te softverske aplikacije i programe. Važno je da naglasimo i to da se prilikom obrade ovakvih sadržaja oni pridržavaju pravila koja nameće SEO (Search Engine Optimisation) i na taj način ostvaruju osnovni cilj obrade ovakvih materijala, to jest prevedenim sadržajima pružaju priliku da steknu mnogo bolju poziciju u okviru pretrage na internetu, a što samim tim omogućuje brojnim klijentima da se upoznaju sa njihovim poslovanjem.

Pored toga a sa srpskog jezika na grčki prevodimo i književna dela, odnosno udžbenike, a sem dela beletristike i romana, obrađujemo i prozna i dela poezije, ali i novinske članke, odnosno sadržinu svih vrsta časopisa. Kod nas možete dobiti i prevod video, te audio sadržaja sa srpskog jezika na grčki, što se prvenstveno odnosi na filmove svih žanrova (dokumentarni, igrani, animirani, crtani i drugi), ali i na informativne, dečije, obrazovne, zabavne i ostale vrste emisija. Takođe, u slučaju potrebe obrađujemo i televizijske i radio reklamne poruke, odnosno sve vrste serija. Da bi ova usluga bila kompletna, naši klijenti uz prevod sa srpskog jezika na grčki svih pomenutih i ostalih vrsta video i audio materijala dobijaju i njihovo titlovanje ili, pak sinhronizaciju. Time, praktično gledano u relativno kratkom roku dobijaju sadržaje koje mogu da prikazuju bilo gde, to jest u bioskopu, na televiziji, ali i na internetu ili da emituju na radiju.

Prevođenje tekstova različite tematike sa srpskog jezika na grčki

Bez obzira koja je tema tekstualnih sadržaja za koje su vam potrebni prevodi sa srpskog na grčki jezik nemate apsolutno nikakvog razloga za strepnju, jer prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford pored visokih profesionalnih kvalifikacija imaju i zaista bogato opšte obrazovanje, tako da slobodno možemo da kažemo da prevode tekstove bilo koje tematike. Ako je reč o filozofskim, psihološkim, sociološkim, odnosno medicinskim, političkim, ekonomskim, naučnim, marketinškim ili sličnim temama mi ćemo vrlo rado obraditi i ove sadržaje, ali i one koji se odnose na oblast građevinske industrije, informacionih tehnologija, turizma, menadžmenta, ekologije i zaštite životne sredine, te komunikologije i raznih drugih naučnih disciplina.

Prevodioci sudski tumači nisu usmereni samo na pružanje usluga pisanog prevođenja u ovoj kombinaciji jezika, već na zahtev klijenata vrše i usmeno prevođenje sa srpskog na grčki jezik. Kako su oni specijalizovani za sve tipove usmenog prevoda, to jest simultano i konsekutivno, te prevod uz pomoć šapata, a svaka od ovih vrsta se primenjuje za određeni tip događaja, to se od klijenata zahteva da najpre dostave informacije o samom događaju. Na osnovu podataka o prostoru u kome će biti održan događaj, te broju učesnika, predviđenom trajanju i smernicama za njegovu organizaciju, naši stručnjaci će pripremiti ponudu koja će u potpunosti odgovoriti zahtevima tog događaja. Pored usluge nudimo vam i po vrlo povoljnim uslovima iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to najnovije generacije.

A uz sve pomenuto, sa srpskog na grčki jezik prevodimo i različite sadržaje koji su vezani za oblast marketinga, a to se najpre odnosi na reklamne letke, to jest flajere, kataloge, PR tekstove, plakate, te vizit kartice, brošure i mnoge druge sadržaje ovog tipa. A da bi prevod ovih sadržaja sa srpskog na grčki jezik mogao da bude smatran kvalitetnim i profesionalnim pobrinuće se prevodilac i sudski tumač,a koji će određenu marketinšku poruku koju oni nose obraditi u skladu sa pravilima grčkog jezika i time svim potencijalnim klijentima kojima je on maternji pružiti šansu da se napravi način upoznaju sa uslugama, to jest proizvodima koji se reklamiraju putem pomenutih materijala.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na grčki jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje