Prevod sa grčkog na norveški jezik

Besplatni online prevod sa grčkog na norveški jezik

Za online prevod sa grčkog na norveški jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevođenje sa grčkog na norveški jezik

Kada je u pitanju prevođenje sa grčkog jezika na norveški, Prevodilački centar Akademije Oxford može da se pohvali ne samo najboljim prevodiocima i sudskim tumačima specijalizovanim za ove jezike, koji čine njen tim, već i činjenicom da oni ispunjavaju sve zahteve klijenata kojima je potrebna ova vrsta prevoda, te obrađuju najrazličitije vrste materijala. Ipak, uloga koju imaju prevodilac i sudski tumač najviše dolazi do izražaja kod prevoda dokumenta, jer je značaj koji ima ovlašćeni sudski tumač u ovom slučaju vrlo važan. Naime, nijedan dokument koji se prevodi sa grčkog jezika na norveški zapravo nije validan ako se posmatra sa stanovišta zakona i prava, već mu upravo overa pečatom sudskog tumača daje pravni legitimitet i samim tim ga svrstava među pravno validna dokumenta.

Kada prevodilac završi svoj deo posla, sudski tumač upoređuje preveden dokument sa originalnim, koji su klijenti obavezni da dostave na uvid, pa tek kada ustanovi da između njih nema razlike, on stavlja svoj pečat na prevod, čime mu daje pravnu važnost. Ako, pak sudski tumač primeti da postoje značajna odstupanja između prevoda i originala, on je u obavezi da klijenta o tome obavesti na za to predviđen način, kao i da mu predloži uslugu redakture prevedenog dokumenta, kako bi on mogao da bude overen pečatom sudskog tumača. Usluga redakture, odnosno korekture i lekture je dostupna u svakoj od naših poslovnica, a izvršiće je lektori i korektori koji su zaposleni u našem timu.

Osim overe sudskog tumača, za određena dokumenta zakon nalaže da se izvrši još jedna vrsta overe, za koju nisu zaduženi naši stručnjaci, nego službe u okviru osnovnih sudova širom zemlje. Samim tim što se overa haškim Apostille pečatom za neka dokumenta vrši na početku obrade, a za neka tek po završetku njihovog prevođenja sa grčkog jezika na norveški, te overe pečatom zvaničnog sudskog tumača, to je klijent dužan da se obavesti na vreme o tome da li se zahteva overa ovim pečatom i za njegova dokumenta, te ako se zahteva, treba da sazna i u kom trenutku se na taj dokument stavlja Apostille pečat. Procedura koja podrazumeva overu haškim pečatom na početku procesa je nešto kompleksnija, jer se tada ne prevodi samo sadržina dokumenta, već i Apostille pečat, pa taj proces može da traje nešto duže nego onaj drugopomenuti, kada se dokument prvo prevodi, te overava pečatom sudskog tumača, a zatim i haškim Apostille pečatom.Prevođenje sa grčkog na norveški
Prevođenje sa norveškog na grčki

Dostava dokumenata koja su vam potrebni prevodi sa grčkog jezika na norveški može biti izvršena na nekoliko načina, a uzevši u obzir da je obaveza klijenta da na uvid dostavi i originale, to podrazumeva ili njihovo lično donošenje u jednu od naših poslovnica ili slanje preko kurirske službe, odnosno “Pošte Srbije”, stim što to mora da bude preporučena pošiljka. A prevedena dokumenta, koja su overena pečatom sudskog tumača možete da preuzmete lično ili da vam ih kurirska služba dostavi na adresu koju želite, što je u ovom slučaju dodatna usluga, koja se naplaćuje prema važećem cenovniku službe koja dostavu izvršava, a plaćanje obavljate prilikom preuzimanja pošiljke, direktno kuriru.

Materijale za koje se ne zahteva overa, možete da nam pošaljete u elektronskoj formi na mejl, te na isti način da ih dobijete prevedene.

Što se tiče slanja dokumenata na mejl, to je moguće isključivo u onim prilikama kada klijent ima potrebnu da dobije njihov prevod sa grčkog jezika na norveški u izuzetno kratkom roku. Iako dostavlja dokumenta na mejl, on je u obavezi svakako da dostavi i originale na uvid i to upravo onako kako je najbrže, jer je neophodno da se ispuni uslov za hitnim prevodom.

Od dokumenata, sa grčkog jezika na norveški prevodimo lična i poslovna, ali i ona koja su vezana za oblast obrazovanja i nauke, te sve vrste dokumenata koja se predaju nadležnim službama, odnosno građevinsku, tehničku, medicinsku i dokumentaciju za tendere. Takođe, na vaš zahtev prevodimo i presude o razvodu braka, punomoćja za zastupanje, tekovine Evropske Unije, ali i sertifikate i licence svih vrsta, te sva pravna akta, a posebno sudske tužbe, rešenja, odluke i žalbe.

Diploma i dodatak diplomi, svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, rezultate naučnih istraživanja, prepise ocena, uverenja o položenim ispitima, diplomske, seminarske i naučne radove, ali i nastavne planove i programe, naučne patente i potvrde o redovnom školovanju isto obrađujemo na vaš zahtev, tako da dobijate njihov prevod sa grčkog jezika na norveški i overu pečatom ovlašćenog sudskog tumača.

A prevodimo i sve vrste potvrda, saglasnosti, izjava i uverenja, kao što su na primer: potvrda o stalnom radnom odnosu, potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stanju računa u banci, saglasnost za zastupanje, potvrda o visini primanja, uverenje o nekažnjavanju, to jest sva dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama u brojnim situacijama.

Od ličnih dokumenata, osim uverenja o državljanstvu, izvoda iz matične knjige rođenih (krštenica) i lične karte, kod nas možete dobiti i prevod sa grčkog jezika na norveški sledećih dokumenata: pasoš, radna dozvola, potvrda o prebivalištu, izvod iz matične knjige umrlih (umrlica), dozvola za boravak, vozačka dozvola, venčani list (izvod iz matične knjige venčanih), saobraćajna dozvola i svih ostalih dokumenata koja se svrstavaju u lična. Prevodimo i ona dokumenta koja se tiču poslovanja, bilo određene kompanije, bilo preduzetnika, kao što su: finansijski izveštaji, bilansi stanja, rešenje o osnivanju pravnog lica, revizorski izveštaji, osnivački akt preduzeća, poslovne odluke, poslovni godišnji izveštaji, bilansi uspeha, statut preduzeća, fakture i ostala dokumenta koja spadaju u ovu grupu.

Ne treba zaboraviti ni dokumentaciju za tendere, tehničku, građevinsku i medicinsku dokumentaciju, za koje takođe možete da dobijete prevod sa grčkog jezika na norveški u okviru bilo koje poslovnice Akademije Oxford. Uz prevod dokumentacije o medicinskim proizvodima, lekarskih nalaza i uputstava za rukovanje, prevodimo i: deklaracije proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, specifikacije farmaceutskih proizvoda, građevinske projekte, te uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, to jest sva dokumenta koja imaju veza sa pomenutim vrstama dokumentacije.

Pored svih tipova dokumenata, kod nas možete dobiti i prevode ostalih vrsta materijala sa grčkog jezika na norveški. A pod tim najpre mislimo na tekstove različite složenosti, tematike, dužine i namene. To znači da će sudski tumač i prevodilac podjednako profesionalno i kvalitetno da obrade i one tekstualne sadržaje koji će biti plasirani stručnjacima za pojedine oblasti, kao i one koji će biti prezentovani javnosti. Ekologija i zaštita životne sredine, građevinska industrija, turizam, filozofija, medicina, ekonomija, nauka, informacione tehnologije, obrazovanje, farmacija, pravo, menadžment, bankarstvo, sociologija, marketing, komunikologija, finansije, psihologija, te sve ostale grane, kako društvenih, tako i prirodnih nauka su neke od oblasti na koje može da se odnosi njihova tema. Sasvim jasno, našim stručnjacima nijedna tema nije nepoznata, tako da nemate razloga za brigu čak i ako se tekst za koji vam je potreban prevod sa grčkog jezika na norveški odnosi na neku oblast koja se ne sreće često u praksi.

Video i audio materijale svih vrsta, poput dečijih, obrazovnih, informativnih i zabavnih emisija, odnosno igranih, animiranih, dokumentarnih i crtanih filmova, te reklamnih poruka i serija isto prevodimo sa grčkog jezika na norveški, a na vaš zahtev vršimo i njihovu sinhronizaciju ili titlovanje, kako biste dobili materijal koji je profesionalno obrađen i koji može da bude prikazan i u bioskopu, ali i na televiziji, internetu i radiju, to jest gde god želite.

A sa grčkog jezika na norveški prevodimo i sve one sadržaje koji su vezani za oblast interneta, poput web prodavnica i kataloga, sajtova, te softverskih programa i aplikacija. Podrazumeva se da prevodioci i sudski tumači koji vrše obradu ovakvih materijala maksimalno primenjuju SEO pravila (Search Engine Optimisation), koja su u tom trenutku aktuelna, kako bi određenom web sadržaju omogućili da bude još na boljem mestu u pretrazi.

Takođe, za vaš ćemo izvršiti prevod i reklamnih materijala svih vrsta, počev od vizit kartica, letaka, plakata i flajera, pa do PR tekstova, kataloga i brošura.

Sve usluge koje smo pomenuli se odnose na pisano prevođenje sa grčkog jezika na norveški. A Prevodilački centar Akademije Oxford svim zainteresovanim klijentima nudi uslugu i usmenog prevoda, koja podrazumeva simultano, šapatno i konsekutivno prevođenje, ali i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po odličnim uslovima . Uz ovu uslugu, a na vaš zahtev ćemo izvršiti i redakturu onih materijala koje je već neko preveo, a kojima vi iz ma kog razloga niste zadovoljni.

Prevođenje građevinskih projekata sa grčkog jezika na norveški

Ukoliko su vam potrebni prevodi građevinskih projekata sa grčkog na norveški jezik, tu su prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford, koji će ispuniti i vaše zahteve i očekivanja, jer ćete dobiti prevod najvišeg kvaliteta po najpristupačnijim cenama.

Sem njih, prevodimo i sve vrste dokumentacije, kako medicinsku, tako i tendersku i tehničku, odnosno uputstva za rukovanje, specifikacije farmaceutskih proizvoda, deklaracije proizvoda, te laboratorijske analize tehničkih uzoraka, ali i dokumenta o medicinskim proizvodima i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, kao i lekarske nalaze i sva nepomenuta dokumenta koja čine medicinsku, građevinsku, tendersku i tehničku dokumentaciju.

Kako su u pitanju zvanična dokumenta, trebalo bi da znate da kod nas dobijate njihovu kompletnu obradu, osim u onim slučajevima kada se za određeni dokumenta zahteva overa Apostille pečatom. Inače, haški Apostille pečat može da se dobije samo u onoj instituciji koja je za njega nadležna, a što su u ovom slučaju osnovni sudovi Republike Srbije, koji se nalaze u mnogim gradovima. Kako overa haškim pečatom nije dovoljna, već je potrebno izvršiti i overu pečatom sudskog tumača, to se savetuje klijentima da se prvo obrate direktno sudu koji je za nju nadležan, jer prevodilac i sudski tumač Akademije Oxford nisu u obavezi da daju ove informacije. Ako klijent sazna da se za njegov dokument zahteva i ova overa, treba da pita i da li se Apostille stavlja na kraju ili na početku obrade tog dokumenta, jer će tada tačno znati da li dokument prvo donosi nama ili ga najpre nosi u sud. A od toga će uglavnom zavisiti i vreme njegove obrade, jer kada se prvo stavlja haški pečat, tada se prevodi i on i dokument, pa samim tim takav princip overe i traje nešto duže, nego onaj kada se dokument prvo prevodi, pa overava od strane sudskog tumača i onda nosi u sud na overu haškim pečatom.

Ne zaboravite i to da nama morate da dostavite originale na uvid, kako bi sudski tumač mogao da izvrši overu prevoda na način koji propisuje zakon. Kada utvrdi da su u pitanju dokumenta iste sadržine, on sme da overi prevod i time mu pruži važnost sa stanovišta prava, odnosno zakona. Ali, ako primeti da njihova sadržina nije ista, on obaveštava o tome klijenta, kome preporučuje uslugu lekture i korekture, to jest redakture prevedenog dokumenta, koja takođe spada u red usluga koje pruža Prevodilački centar Akademije Oxford.

Osim što dokumenta na prevod možete da donesete lično, imate mogućnost i da nam ih pošaljete preko “Pošte Srbije”, preporučeno ili da za taj posao zadužite kurirsku službu, koja će ih dostaviti na adresu naše poslovnice koja se nalazi u vašem gradu, to jest one koja vam je najbliža. Nakon obrade, dokumenta možete ili da preuzmete lično ili ih možete dobiti na adresu koju navedete, ali je to usluga koja se naplaćuje odvojeno od usluge prevoda i overe. Klijenti plaćaju kuriru koji im donosi pošiljku, a prema ceni koja je navedena u važećem cenovniku kurirske službe koja i vrši dostavu.

Jedina situacija kada je dozvoljeno klijentima da dokumenta dostave na mejl, podrazumeva takozvani hitan prevod, odnosno prevod koji mora da bude završen vrlo brzo, a najčešće se u praksi sreće takozvani prevod sa grčkog na norveški jezik danas za sutra. Ali, i tada klijenti dostavljaju originale na uvid, stim što biraju onaj način za dostavu koji je ujedno i najbrži, kako bi prevodilac i sudski tumač mogli da ispune njihove zahteve i omoguće im da dobiju obrađene dokumente u tako kratkom roku.

Sa grčkog na norveški jezik prevodimo sva lična i poslovna dokumenta, kao što su: izvod iz matične knjige rođenih, ali i venčanih i umrlih, odnosno krštenicu, venčani list i umrlicu, pasoš, vozačku dozvolu, uverenje o državljanstvu, saobraćajnu dozvolu, potvrdu o prebivalištu, radnu dozvolu, ličnu kartu, dozvolu za boravak, te poslovne odluke, osnivački akt preduzeća, sve vrste poslovnih izveštaja (revizorski, finansijski, godišnji), ali i fakture, statut preduzeća, rešenje o osnivanju pravnog lica i sva ostala dokumenta koja nismo ovom prilikom pomenuli, a koja se smatraju ličnim, odnosno poslovnim.

Takođe, sa grčkog na norveški jezik prevodimo i tekovine Evropske Unije, licence, punomoćja za zastupanje, sve vrste ugovora, sertifikate, presude o razvodu braka i ostale sudske presude, ali i rešenja, žalbe, tužbe i odluke. Potvrda o slobodnom bračnom stanju, saglasnost za zastupanje, potvrda o redovnim primanjima i o stanju računa u banci, uverenje o nekažnjavanju i neosuđivanosti i potvrda o stalnom zaposlenju samo su neka od dokumenata koja se predaju nadležnim institucijama, a čije prevode sa grčkog na norveški jezik će na vaš zahtev da izvrše naši stručnjaci.

Sva dokumenta koja se odnose na oblast nauke i obrazovanja takođe obrađujemo na vaš zahtev, tako da kod nas, pored ostalih možete da dobijete prevod sa grčkog na norveški jezik sledećih dokumenata: potvrda o redovnom školovanju, naučni radovi i rezultati naučnih istraživanja, diploma i dodatak diplomi, uverenje o položenim ispitima, diplomski i seminarski radovi, naučni patenti, nastavni planovi i programi fakulteta, te svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, a na vaš zahtev prevodimo i ostala dokumenta koja se podnose nadležnim službama, a usko su vezana za ove oblasti.

Prevodi web sajtova sa grčkog na norveški jezik

Da bi prevođenje sajta sa grčkog na norveški jezik bilo uspešno, te da bi tako obrađen web sadržaj mogao da ima još bolju poziciju prilikom pretrage, vrlo je važna pravilna optimizacija prevedenih sadržaja, mada mnogi misle da svako ko zna ova dva jezika, zapravo može da izvrši prevod sajta. Međutim, u praksi stvari stoje malo drugačije, a prevodioci i sudski tumači izuzetno dobro znaju koliko prednosti ima primena SEO pravila (Search Engine Optimisation), te ih vrlo pažljivo implementiraju tokom obrade internet sajtova, tako da se oni u za to predviđenom roku nađu u samom vrhu pretrage, odnosno poboljšavaju svoju poziciju, čime se direktno utiče i na poboljšavanje poslovanja vlasnika tog sajta.

A sem sajtova, kod nas možete da dobijete i prevod web prodavnica i kataloga sa grčkog na norveški jezik, te ako je potrebno naši stručnjaci će obraditi i softver, to jest svaki program i aplikaciju za koju vam je potreban prevod u ovoj kombinaciji jezika.

Klijenti kojima je potrebno prevođenje tekstualnih materijala sa grčkog na norveški jezik, čija je tema možda neuobičajena ili je reč o kompleksnijim sadržajima, sada mogu da odahnu, jer je tu Prevodilački centar Akademije Oxford. Naši stručnjaci će obraditi tekstove čija tema se tiče ma koje oblasti, kako psihologije, tako i turizma, medicine, nauke ili komunikologije. Naravno, ovo je tek manji deo oblasti na koje može da se odnosi njihova tema, jer će oni prevesti i tekstove koji obrađuju temu iz oblasti bankarstva, finansija, ekonomije, menadžmenta, politike i prava, ali i one sadržaje koji su vezani za oblast filozofije, građevinske industrije, te sociologije, informacionih tehnologija, marketinga, odnosno bilo koje druge grane prirodnih ili društvenih nauka.

Takođe, ovi sadržaji ne zahtevaju i overu pečatom zvaničnog sudskog tumača, tako da možete da nam ih dostavite i skenirane, na mejl, te na isti način da ih dobijete i prevedene.

Prevođenje ilustrovanih časopisa sa grčkog jezika na norveški

A sa grčkog na norveški jezik prevodimo i sadržinu ilustrovanih časopisa, ali i stručnih i dečijih, te članke iz novina. Uz to, na zahtev klijenata obrađujemo i udžbenike, ali i sve vrste književnih dela, počev od beletristike, preko proze i romana, do dela poezije.

Prevodilac i sudski tumač Akademije Oxford će sa grčkog na norveški jezik prevesti i sve vrste materijala koji su vezani za oblast marketinga, bez obzira da li se reklamiraju usluge ili proizvodi ili, jednostavno poslovanje određene kompanije. Tako, na vaš zahtev obrađujemo PR tekstove, plakate, ali i kataloge, reklamne flajere i letke, te vizit kartice i brošure.

Sem toga, kod nas možete dobiti kompletnu obradu svih video, odnosno audio sadržaja, a pod tim se podrazumeva njihovo prevođenje sa grčkog na norveški jezik, te sinhronizacija i titlovanje. Ova usluga se odnosi kako na reklamne poruke i emisije (zabavne, informativne, dečije, obrazovne i ostale vrste), tako i na filmove (dokumentarne, animirane, crtane, igrane i druge) i serije.

Uz sve usluge koje smo naveli, vršimo i usmeno prevođenje sa grčkog na norveški jezik, te iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po vrlo povoljnim uslovima. Uzevši u obzir da su sve tri vrste usmenog prevoda za koje su naši prevodioci i sudski tumači specijalizovani (prevođenje uz pomoć šapata, simultano i konsekutivno) namenjene isključivo određenim vrstama događaja, to se od klijenta zahteva da na vreme dostave sve validne informacije, odnosno podatke o prostoru u kome će on biti održan, broju učenika i trajanju, te osnovne smernice vezane za samu organizaciju. Upravo na osnovu dobijenih informacija naši stručnjaci pripremaju ponudu koja će u potpunosti odgovoriti na sve zahteve i to na najbolji mogući način, tako da nećete moći da je odbijete.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na grčki jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz ruskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje