Prevod sa grčkog na hrvatski jezik

Besplatni online prevod sa grčkog na hrvatski jezik

Za online prevod sa grčkog na hrvatski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevođenje sa grčkog na hrvatski jezik

Klijenti kojima je potrebno prevođenje sa grčkog jezika na hrvatski bez obzira koji materijal je u pitanju mogu sasvim sigurno ovu uslugu da povere našim stručnjacima. Sudski tumači i prevodioci Akademije Oxford osim ličnih i poslovnih dokumenata, odnosno onih koja se tiču nauke i obrazovanja, te dokumenata koja se predaju nadležnim službama, sa grčkog jezika na hrvatski prevode i tehničku, ali i medicinsku, tendersku i građevinsku dokumentaciju, odnosno sve vrste pravnih akata.

Kada je u pitanju prevođenje dokumenata u ovaj kombinacije jezika, sasvim sigurno naši stručnjaci obrađuju apsolutno sva dokumenta. Pođimo najpre od ličnih, odnosno pasoša, krštenice, umrlice i venčanog lista, to jest izvoda iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih, zatim lične karte, potvrda o prebivalištu, uverenja o državljanstvu, kao i različitih vrsta dozvola (vozačka, radna, saobraćajna, dozvola za boravak i druge). Pored njih prevodimo i dokumenta iz oblasti poslovanja, kako određene firme tako i preduzetnika, a na zahtev klijenata sa grčkog jezika na hrvatski, prevodimo, ali i overavamo pečatom sudskog tumača rešenja o osnivanju pravnog lica, osnivački akt preduzeća, bilanse uspeha, odnosno stanja, kao i sve vrste poslovnih ugovora, te fakture i poslovne odluke, zatim osnivački akt preduzeća i različite tipove poslovnih izveštaja, kako revizorske, tako i godišnje i finansijske.

Sertifikate, odnosno licence svih vrsta kao, i tekovine Evropske Unije, odnosno presude o razvodu braka, te ostale vrste kako sudskih presuda, tako i tužbi, odluka, rešenja i žalbi, te punomoćja za zastupanje takođe ćemo obraditi na zahtev klijenata. A ne treba zaboraviti ni lekarske nalaze, specifikacije farmaceutskih proizvoda, građevinske projekte, te deklaracije proizvoda, odnosno uputstva za rukovanje, kao i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, zatim laboratorijske analize tehničkih uzroka, to jest dokumenta koja čine ne samo građevinsku i tehničku, već i tendersku, odnosno medicinsku dokumentaciju.Prevođenje sa grčkog na hrvatski
Prevođenje sa hrvatskog na grčki

Sudski tumači i prevodioci u skladu sa vašim zahtevima će obraditi i ona dokumenta koja se podnose nadležnim službama u mnogim situacijama, kao što su recimo potvrde o redovnim primanjima, potvrde o stalnom zaposlenju, uverenja o nekažnjavanju, saglasnosti za zastupanje, potvrde o slobodnom bračnom stanju, te uverenja o neosuđivanosti, ali i potvrde o stanju računa u banci i sve ostale vrste kako potvrda, tako i saglasnosti, odnosno izjava i uverenja. Uz sve što smo pomenuli, obradićemo i ona dokumenta koja se isključivo odnose na oblast nauke i obrazovanja, a koja se vrlo često zahtevaju od nadležnih službi. Pod tim najpre mislimo na svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, uverenja o položenim ispitima, kao i prepise ocena i diplome i dodatke diplomi, mada prevodilac i sudski tumač obrađuju i nastavne planove i programe fakulteta, diplomske radove, rezultate naučnih istraživanja, te seminarske, ali naučne radove, odnosno naučne patente i ostala slična dokumenta.

Prevođenje dokumenata sa grčkog jezika na hrvatski je jasno definisano slovom zakona naše zemlje, te podrazumeva da uz prevod, mora da bude izvršena i overa i to od strane ovlašćenog lica, to jest sudskog tumača. Srećom po naše klijente upravo, ovaj stručnjak je i u timu Akademije Ooxford, tako da ne moraju nakon prevođenje dokumenata da traže ovlašćeno lice koje bi izvršilo overu već će kompletnu obradu svih pomenutih, ali i mnogih drugih vrsta dokumenata dobiti u okviru bilo koje od naših poslovnica širom Srbije.

Međutim postoji još jedna vrsta overe za koju ipak nisu zaduženi naši stručnjaci, već je dužnost klijenta da potraži informacije o njoj u nadležnim službama. A u ovom slučaju nadležne službe su osnovni sudovi u Srbiji i u pitanju je overa Apostille ili takozvanim haškim pečatom. Imajte na umu da se ovaj pečat ne stavlja baš na sva dokumenta, pa je iz tog razloga važno da prvo potražite informaciju da li se za ona dokumenta za koje želite prevođenje sa grčkog jezika na hrvatski uopšte on stavlja, a ako se stavlja, trebalo bi da pitate i u kom trenutku tokom procesa je potrebno to uraditi. Naime, u većini slučajeva se haški pečat stavlja pošto prevodilac i sudski tumač završe svoj posao, ali postoje i ona dokumenta za koja zakona nalaže da se prvo overavaju Apostille pečatom, a onda donose našim stručnjacima na dalju obradu. Vrlo je važno da znate i to da ovaj proces može da traje nešto duže nego prethodni, jer se tada ne prevodi samo dokument, već i haški pečat, a zatim i overava od strane ovlašćenog lica u našem timu, to jest sudskog tumača. Kao što smo već pomenuli, proces prevoda i overe dokumenata je vrlo jasno definisan i podrazumeva da sudski tumač, pre nego što izvrši overu svojim pečatom mora da uporedi prevod sa originalom, pa samim tim klijenti imaju dužnost da dostave originalna dokumenta i to isključivo na uvid. Upravo iz tog razloga napominjemo da se način slanja dokumenata na prevod sa grčkog jezika na hrvatski bitno razlikuje u odnosu na sadržaje za koje se ne vrši overa, uzevši u obzir da njih mogu klijenti jednostavno da nam pošalju putem mejla. Tako klijenti imaju mogućnost slanja dokumenata preko kurirske službe, odnosno lične dostave u bilo koju našu poslovnicu, te slanje putem “Pošte Srbije”, ali uvek preporučenom pošiljkom. Naravno, u onim situacijama kada su vam prevodi sa grčkog jezika na hrvatski bilo kog dokumenta potrebna za kratko vreme, možete da ih pošaljete prvo skenirane na mejl, kako bi sudski tumači i prevodioci mogli da počnu njihovu obradu, a da originalna dokumenta na uvid dostavite nakon toga i to što je brže moguće. Kada naši stručnjaci završe obradu dokumenata koje se dostavili možete da ih dobijete na dva načina. Prvi podrazumeva lično preuzimanje u našoj poslovnici, a drugi se odnosi na dostavu dokumenata na adresu klijenta. To znači da ćemo mi angažovati kurirsku službu da vam isporuči prevedena i overena dokumenta, ali ćete morati da izvršite plaćanje prilikom preuzimanja pošiljke i to prema ceni koja se nalazi u njihovom važećem cenovniku.Da ne biste pomislili da Prevodilački centar Akademije Oxford među uslugama koje nudi vrši samo prevođenje dokumenata sa grčkog jezika na hrvatski, pomenućemo i mnoge druge sadržaje koje ćemo u svakom slučaju obraditi prema vašim zahtevima. Na prvom mestu prevodimo tekstualne materijale bilo koje tematike, odnosno dužine i namene. A to znači da ćemo obraditi podjednako profesionalno i kvalitetno i one tekstove koji će biti plasirani javno, kao i one koji će biti prezentovani isključivo užem krugu stručnih lica za određene oblasti. Sem političkih, ekonomskih, psiholoških, odnosno medicinskih, naučnih, socioloških, te finansijskih tekstova, prevodimo i one koji su u vezi sa oblašću građevinske industrije, turizma, farmacije, odnosno bankarstva, komunikologije, kao i menadžmenta , ali iinformacionih tehnologija i marketinga, te svih drugih naučnih disciplina, kako onih koje spadaju među društvene, tako i onih koje se svrstavaju u prirodne.

U skladu sa zahtevima klijenata obrađujemo i knjige bilo koje vrste, a najpre mislimo na književna dela, to jest romane, prozna dela, te beletristiku, ali i dela poezije, odnosno udžbenike ma kako bili kompleksni. Sudski tumači i prevodioci će izvršiti i usmeno prevođenje sa grčkog jezika na hrvatski, koje podrazumeva primenu konsekutivnog, šapatnog ili simultanog prevođenja, a prilikom izrade ponude možemo i da uvrstimo uslugu koja podrazumeva iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Članke iz novina, kao i dečije, stručne, ali ilustrovane i mnoge druge tipove časopisa, ćemo takođe obraditi u u ovoj kombinaciji jezika, ali i sve one sadrže koji se tiču oblasti marketinga. Pored prevoda vizit kartica, koje su ujedno i vrlo interesantne za obradu, naši prevodioci i sudski tumači prevode i kataloge i brošure, odnosno plakate, reklamne letke, PR tekstove, ali i flajere i mnoge druge sadržaje iz oblasti marketinga. Podrazumeva se da će oni poruku koje su u njima nalazi u potpunosti prilagoditi hrvatskom jeziku, kako bi se ljudi kojima je on maternji upoznali sa onim što se reklamira i na taj način će ostvariti osnovni cilj koji prevođenje sa grčkog jezika na hrvatski reklamnih sadržaja i ima.

Takođe obrađujemo i web sajtove, odnosno softvere, to jest bilo koji program ili aplikaciju, kao i sadržinu online kataloga ili web prodavnica. Prilikom obrade ovih sadržaja posebno vodimo računa o implementiranju SEO pravila (Search Engine Optimisation), čime se prevedenim materijalima omogućuje da imaju još bolju poziciju u okviru internet pretraživača.

Najzanimljivija od svih usluga koja se odnosi na prevođenje sa grčkog jezika na hrvatski podrazumeva obradu svih vrsta video i audio materijala, je uz njihov prevod klijenti kod nas dobijaju i titlovanje, to jest sinhronizaciju. Bez obzira da li su u pitanju igranii ili dokumentarni, odnosno crtani i animirani filmovi, te bilo koje vrste emisija (zabavne, informativne, obrazovne, dečije i druge), odnosno serije ili televizijske i radio reklamne poruke možete biti sigurni da će naši stručnjaci sasvim profesionalno obraditi ove sadržaje, a potom prepustiti posao profesionalnim titlerima, to jest umetnicima čija je specijalnost sinhronizacija prevedenih materijala. I na kraju treba pomenuti da se u timu Akademije Oxford, osim sudskih tumača i prevodilaca nalaze i lektori, to jest korektori koji su zaduženi za pružanje usluge redakture onih materijala, koje je neko već prevodio u ovo jezičkoj kombinaciji, ali to ipak nije uradio onako kako treba. Nakon što naši stručnjaci završe obradu dostavljenih sadržaja, ne postoji klijent koji njima neće biti zadovoljan, jer se oni u potpunosti pridržavaju pravila prevodilačke struke.

Prevodi dokumenata sa grčkog jezika na hrvatski

Svi klijenti koji imaju potrebu za prevođenjem dokumenata sa grčkog na hrvatski jezik apsolutno moguovaj zadatak poveriti našim stručnjacima,jer prevodioci sudski tumači Akademije Oxford obrađuju sva dokumenata i dokumentacije.

Pod tim najpre mislimo obradu ličnih dokumenata, odnosno pasoša, uverenja o državljanstvu, potvrda o prebivalištu, te na prevode saobraćajne dozvole i lične karte, odnosno dozvole za boravak i radne dozvole, ali i venčanog lista, krštenice i umrlice i ostalih ličnih dokumenata.

U istoj jezička kombinacija obrađujemo i ona dokumenta koja se odnose na oblast obrazovanja i nauke, kao i ona koja se predaju nadležnim službama, to jest sve vrste izjava, potvrda, uverenja i saglasnosti. Tehničku, tendersku, ali i medicinsku i građevinsku dokumentaciju, kao i dokumenta koja ih čine, takođe će obraditi prevodilac i sudski tuma,č pa osim njenog prevoda sa grčkog na hrvatski jezik kod nas ćete dobiti i overu pečatom sudskog tumača.

Licence i sertifikate, odnosno tekovine Evropske Unije, ali i punomoćje za zastupanje i ostala pravna takođe prevodimo u ovoj jezičkoj kombinaciji.

Prevod softvera sa grčkog na hrvatski jezik

Klijenti koji imaju potrebu za prevođenje softvera sa grčkog jezika na hrvatski moraju da znaju i to da ih kod nas očekuju apsolutno profesionalni prevodi bilo kog programa ili aplikacije. Prevodilac i sudski tumač sem softvera obrađuju i online kataloge, ali i web sajtove i sadržinu internet prodavnica. Vrlo je važno napomenuti i to da naši stručnjaci vode računa o pravilima za optimizaciju sadržaja za internet pretraživače, tako da će vrlo verovatno i vaši sajtovi, odnosno drugi sadržaji naći u samom vrhu internet pretrage.

Sa grčkog jezika na hrvatski prevodimo i udžbenike, ali i dela književnosti, pa čak i članke iz novinam odnosno sadržinu zabavnihm ilustrovanih, stručnih ali i dečijih časopisa. Sve vrste tekstualnih sadržaja naravno prevodimo u ovoj jezičkoj kombinaciji, a osim tekstova čija je tema vezana za oblast turizma, informacionih tehnologija, građevinske industrije, prevodimo i one koji se tiču psihologije, farmacije, sociologije, nauke, medicine, obrazovanja, te filozofije, bankarstva, ekonomije, politike, prava i mnogih drugih grana, kako prirodnih tako i društvenih nauka.

A kada je potrebno vršimo i uslugu redakture svih već prevedenih sadržaja u ovoj kombinaciji jezika, što se odnosi na one sadržaje koji su prevedeni neprofesionalno. Nakon što korektor i lektor završe svoj deo posla, budite sasvim sigurni da će dostavljeni materijali biti u potpunosti obrađen u skladu sa pravilima prevodilačke struke.

Prevod filmova sa grčkog jezika na hrvatski

Ukoliko ste zainteresovani za prevođenje filmova sa grčkog na hrvatski jezik moramo da napomenemo da u sklopu ove usluge svi klijenti imaju mogućnost da dobiju i njihovu sinhronizaciju, kao i titlovanje. Tako će vrlo brzo dobiti audio, odnosno video materijale koji će moći da se koriste, odnosno ih plasiraju kako u bioskopu,. tako i na radiju ali i televiziji. Osim filmova, prevodimo i televizijske, ali i radio reklamne poruke, odnosno zabavne emisije, kao iz serije, te informativne i obrazovne emisije. Takođe možemo da vam ponudimo i obradu svih onih materijala koji se tiču oblasti marketinga, a to se prvenstveno odnosi na brošure i kataloge usluga to jest proizvoda, odnosno reklamne flajere i letke, plakate kao i vizit kartice, pa čak i PR tekstove. Kod obrade ovakvih sadržaja, prevodilac i sudski tumač će voditi računa da na adekvatan način oblikuju reklamnu poruku koja se u okviru njih nalazi, a koja je vrlo često skrivena običnom posmatraču, te da je prilagode duhu ciljanog jezika, što je u ovoj situaciji hrvatski. Tako će ispuniti primarni cilj prevoda ovakvih sadržaja, jer će se potencijalni kupcima proizvoda, odnosno korisnicima usluga koje se reklamiraju, a koji govore hrvatskim jezikom pružiti mogućnost da se na pravi i najbolji mogući način upoznaju sa onim što se reklamira na ovaj način.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na grčki jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz ruskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje