Prevod sa grčkog na češki jezik

Besplatni online prevod sa grčkog na češki jezik

Za online prevod sa grčkog na češki jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevodi sa grčkog na češki jezik

Sa grčkog jezika na češki prevodimo sve vrste dokumenata, odnosno mnoge druge vrste materijala, kako književn dela, tako i internet sajtove, odnosno reklamne materijale, filmove i serije, a vršimo i usmeno prevođenje u ovoj kombinaciji jezika.

Prevođenje dokumenata sa grčkog jezika na češki zahteva posebnu pažnju, jer je vrlo važno da klijenti budu upoznati sa ovim procesom obrade, uzevši u obzir da se osim njihovog prevoda zahteva i overa i to od strane sudskog tumača, koji je za nju zadužen. Ova vrsta overe ima značaj u pravnom, ali zakonskom smislu, jer se njome potvrđuje da je sadržina prevoda potpuno ista kao i sadržina originalnog dokumenta, pa iz tog razloga klijent treba da nam dostavi originale na uvid. A kada sudski tumač izvrši upoređivanje prevoda i originala i uveri se da su u pitanju isti sadržaji, on tada vrši overu prevoda. Ako se dogodi da se primete neka odstupanja, on je dužan da o tome obavesti klijenta, kao i da mu predloži da se izvrši usluga redakture prevedenih sadržaja, koju takođe klijenti mogu dobiti u svakoj od naših poslovnica. Nakon što profesionalni korektori i lektori završe obradu materijala, to jest izvrše sve potrebne ispravke, onda se dokument ponovo vraća sudskom tumaču, koji ga ovog puta overava bez ikakvih teškoćа

Takođe vrlo je važno napomenuti i da klijenti imaju obavezu, ne samo da nam dostave originalna dokumenta na uvid, već i da se detaljno raspitaju o tome da li se za njihova dokumenta vrši overa u nadležnom sudu, to jest da li je potrebno staviti haški pečat, odnosno Apostille. Ovaj pečat se stavlja potpuno nezavisno od prevođenja i overe od strane naših stručnjaka, ali isključivo su klijenti dužni da nose dokumenta, kako bi bila izvršena overa haškim pečatom ako postoji potreba za tim. Uz to, potrebno je da se raspitaju i kako teče tok obrade dokumenta na koja se stavlja haški pečat, jer postoje situacije kada se on stavlja nakon obrade prevodilaca i sudskih tumača Akademije Oxford, a ima i onih situacija kada se prvo stavlja haški pečat, pa se onda donosi njima na dalju obradu. Ali u tom slučaju da se prevodi ne samo dokument, već i Apostille pečat, pa samim tim ovaj proces uglavnom traje nešto duže nego prethodno pomenuti.

Dokumenta za koja su vam potrebni prevodi sa grčkog jezika na češki možete poslati preporučeno poštanskom pošiljkom, doneti ih lično u bilo koju našu poslovnicu, a možete i da angažujete kurirsku službu da izvrši dostavu. Što se tiče preuzimanja prevedenih i overenih dokumenata, osim ličnog, imate mogućnost i dostave na adresu koju navedete, ali ta usluga podleže plaćanju, uzevši u obzir da nije uračunata u osnovnu cenu obrade dokumenata. Upravo iz tog razloga klijenti plaćaju direktno prilikom preuzimanja pošiljke i to po onoj ceni koja se nalazi u važećem cenovniku kurirske službe.Prevođenje sa grčkog na češki
Prevođenje sa češkog na grčki

Klijent koji ima potrebu za izradom prevoda bilo kog dokumenta u posebno kratkom roku ima i dozvolu da dokumenta prvo pošalje putem mejla, kako bi omogućio da prevodioci i sudski tumači započnu njegovu obradu u što kraćem roku i na taj način ispoštuju zahtev. Ipak, i u ovom slučaju morate da dostavite originale na uvid uz uslov da u potpunosti ispoštujete kratak rok koji ste zadali, te da odaberete način dostave koji je najbrži.

A sa grčkog jezika na češki prevodimo sva dokumenata koja se podnose nadležnim službama, kao što su potvrda o visini primanja, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o slobodnom bračnom stanju, odnosno stalnom zaposlenju, saglasnost za zastupanje, potvrda o stanju računa u banci, te uverenje o nekažnjavanju, ali i sve ostale vrste izjava, saglasnosti, uverenja i potvrda. Takođe prevodimo i tekovine Evropske Unije, odnosno na presude o razvodu braka, kao i sve vrste sudskih presuda, rešenja, tužbi, odluka i žalbi, kao i punomoćja za zastupanje, ali i različite tipove ugovora i licenci, te sertifikata. Prevodilac i sudski tumač na zahtev klijenata obrađuju i poslovnu dokumentaciju, poput rešenja o osnivanju pravnog lica, bilansa stanja, osnivačkog akta preduzeća, odnosno faktura, statuta preduzeća, bilansa uspeha, kao i svih poslovnih izveštaja (godišnji, revizorski, finansijski i drugi). Prevodimo i potvrdu o prebivalištu, ličnu kartu, uverenje o državljanstvu, odnosno pasoš, saobraćajnu dozvolu, ali i dozvolu za boravak, kao i krštenicu, te venčani list i umrlicu, odnosno vozačku i radnu dozvolu, te sva ostala lična dokumenta.

Kod nas možete dobiti i prevod sa grčkog jezika na češki onih dokumenata koja se tiču oblasti obrazovanja, to jest nauke. Tako da na vaš zahtev prevodimo rezultate naučnih istraživanja, nastavne planove i programe fakulteta, odnosno diplome i dodatke diplomi, prepisao cena, te potvrde o redovnom školovanju, svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola, odnosno diplomske i naučne radove, kao i seminarske radove, zatim naučne patente i mnoga druga slična dokumenta. U slučaju da su vam potrebne prevodi sa grčkog jezika na češki za građevinske projekte, prevodilac i sudski tumač će izvršiti ovu uslugu u optimalnom roku. Takođe, možemo da vam ponudimo i prevod uputstava za rukovanje, deklaracija proizvoda, odnosno lekarskih nalaza, dokumentacije o medicinskim proizvodima, laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka, ali i specifikacije farmaceutskih proizvoda i svih drugih dokumenata koja ulaze u sastav medicinske i građevinske, teo jest dokumentacije za tender i tehničke.Uz dokumenta, sa grčkog jezika na češki prevodimo i web sajtove i to maksimalno profesionalno, uzevši u obzir da se naši stručnjaci rukovode pravilima vezanim za njihovu optimizaciju za internet pretraživače. Sudski tumači i prevodioci implementiraju sva SEO poravila (Search Engine Optimisation) tokom obrade ne samo web sajtova, već i online prodavnica i kataloga, a što ima primarni cilj da se oni u optimalnom roku nađu na mnogo boljoj poziciji u okviru pretrage, te će se sve to posebno pozitivno odraziti i na poboljšanje poslovanja njihovih vlasnika. Takođe na zahtev klijenata ćemo prevesti i softver, odnosno bilo koji program ili aplikaciju koji zahtevaju klijenti.

Obrađujemo i književna dela svih vrsta, odnosno beletristiku i romane, te prozu i poeziju, kao i udžbenike, bez obzira na njihovu kompleksnost. Prevodimo i reklamne sadržaje (brošure, plakati, PR tekstovi, vizit kartice, flajeri, katalozi i ostalo), ali i članke iz novina, odnosno sve vrste časopisa (dečiji, ilustrovani, stručni i drugi). Bilo koji tekstualni sadržaj da imate potrebu da bude preveden u ovoj jezičkoj kombinaciji, možete slobodno ovaj posao prepustiti našim stručnjacima. Nemojte da vas brine ukoliko je njegova tema možda nešto neobičnija, jer se prevodilac i sudski tumač snalaze bukvalno u svakoj oblasti, tako da u skladu sa vašim zahtevima sem filozofskih, političkih, medicinskih i obrazovnih, odnosno naučnih, ekoloških i ostalih tipova tekstova, obrađuju i one koji su vezani za oblast komunikologije, ali i informacionih tehnologija, te turizma, građevinske industrije, ali i bilo koje grane prirodnih i društvenih nauka. Takođe prevodimo i filmska ostvarenja, a sa grčkog jezika na češki obrađujemo ne samo igrane, odnosno dokumentarne filmove, već po potrebi i animirane i crtane, kao i sve vrste serija i reklamne poruke, ali i emisije (zabavne, informativne, dečije, obrazovne i druge). Posebno smo ponosni na činjenicu da su u našem timu i umetnici koji su specijalizovani za sinhronizovanje ovako prevedenih sadržaja, odnosno profesionalni titleri koji su već dugi niz godina u ovom poslu, tako da smo u prilici da svim zainteresovanim klijentima ponudimo i uslugu sinhronizacije, odnosno titlovanja prevedenih sadržaja. Uz sve što smo pomenuli, moramo da navedemo i to da su prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford specijalizovani i za usmeno prevođenje sa grčkog jezika na češki, tako da bilo koji događaj da organizujete možete njih angažovati i biti sigurni da će ovaj posao izvršiti maksimalno profesionalno. Pored simultanog i šapatnog, vršimo i konsekutivno prevođenje, a kako je svaka od pomenutih vrsta usmenog prevoda namenjena za različite događaje, to je vrlo važno da na vreme dostavite sve podatke o njegovoj organizaciji, kako bismo mogli da pripremimo ponudu koja će maksimalno ispuniti te zahteve, a u kojoj možemo da vam ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Prevođenje diplome i dodatka diplomi sa grčkog na češki jezik i overa sudskog tumača

Osim što stručnjaci Prevodilački centar Akademije Oxford prevode diplome i dodatke diplomi sa grčkog jezika na češki, oni vrše i overu i to pečatom ovlašćenog sudskog tumača. Na taj način sva ona dokumenta iz oblasti nauke i obrazovanja (svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, uverenja o položenim ispitima, nastavni planovi i programi fakulteta, diplomski radovi, naučni patenti, potvrde o redovnom školovanju, seminarski radov,i rezultati naučnih istraživanja, naučni radovi i ostala) pripremaju za korišćenje u praksi.

Takođe sa grčkog jezika na češki prevodimo i ona dokumenta koja se smatraju ličnim, poput pasoša, uverenja o državljanstvu, potvrda o prebivalištu, venčanog lista, krštenice i umrlice, zatim vozačke, odnosno saobraćajne dozvole i lične karte, te dozvole za boravak i radne dozvole. Kod nas možete dobiti i prevod dokumenata iz oblasti poslovanja. A sudski tumači i prevodioci između ostalih sa grčkog jezika na češki prevode i statute preduzeća, bilanse stanja, finansijske izveštaje, fakture, osnivački akt preduzeća, bilanse uspeha, poslovne odluke, ali i sve tipove poslovnih izveštaja, počev od godišnjih, preko finansijskih, do revizorskih.

Svim zainteresovanim klijentima nudimo i prevođenje sa grčkog jezika na češki za tekovine Evropske Unije, odnosno presude o razvodu braka i ostale sudske presude, žalbe, odluke, rešenja, ali i tužbe. Obrađujemo i sertifikate, odnosno licence, kao i punomoćja za zastupanje i sve vrste ugovora, te ostala pravna akta. Ukoliko je potrebno, prevodilac i sudski tumač će u ovoj jezičkoj kombinaciji obraditi i sva ona dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama odnosno potvrde, saglasnosti, izjave i uverenja (potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o redovnim primanjima i o stalnom zaposlenju, saglasnost za zastupanje, potvrda o stanju računa u banci, uverenje o neosuđivanosti i ostala).

Svi klijenti imaju obavezu da u potpunosti ispoštuju pravilo o slanju originalnih dokumenata na uvid, ali i da se u nadležnom sudu podrobno raspitaju o tome da li se i za dokumenta za koja su im potrebni prevodi sa grčkog jezika na češki zahteva stavljanje haškog, odnosno pečat ako je poznat kao Apostille.

Prevod video i audio materijala sa grčkog na češki jezik

Dobro je poznato da Prevodilački centar Akademije Oxford teži da ispuni sve zahteve svojih klijenata. Upravo iz tog razloga im nudimo i titlovanje, ali i sinhronizaciju svih prevedenih audio i video materijala sa grčkog jezika na češki. Jjednostavnije rečeno, to znači da će po završetku posla naših prevodilaca i sudskih tumača obradu filmova, emisija, serija, odnosno reklamnih poruka preuzeti profesionalni titleri, to jest glumci zaduženi za njihovu sinhronizaciju. Prevodioci i sudski tumači obrađuju radijske i televizijske reklamne poruke, odnosno zabavne, ali i dečije emisije, zatim dokumentarne i igrane filmove, kao i sve vrste serija, crtane filmove, informativne emisije i ostale audio i video sadržaje.

A kod nas možete dobiti i prevod sa grčkog jezika na češki za sve one sadržaje koji su vezani za oblast marketinga. Uz obradu reklamnih letaka i flajera, prevodilac i sudski tumač će izvršiti i obradu PR tekstova, kataloga, brošura, odnosno, plakata i vizit kartica. Podrazumeva se da će reklamnu poruku koja se u njima nalazi oblikovati prema pravilima češkog jezika, jer je to ujedno i osnovni cilj prevođenja ovakvih sadržaja uzevši u obzir da se tako potencijalnim klijentima kojima je češki jezik maternji omogućuje upoznavanje sa uslugama ili proizvodima koji se reklamiraju.

Sve vrste medicinskih tekstova, odnosno onih koji su vezani za oblasti finansija, bankarstva, ekonomije, sociologije, te filozofije, informacionih tehnologija, ali i turizma, građevinske industrije, odnosno komunikologije, ekologije i zaštite životne sredine, te ostalih naučnih disciplina ćemo takođe obraditi u ovoj kombinaciji jezika. A kako se za prevođenje tekstova sa grčkog jezika na teški ne vrši overa sudskog tumača, to imate mogućnost da nam materijale na obradu pošaljete putem mejla. U skladu sa dogovorom, i mi vama možemo na isti način da ih pošaljemo po završetku obrade.

Usluga usmenog prevođenja sa grčkog jezika na češki

Ako organizujete neki događaj na kome će biti prisutni i klijenti iz Grčke, ali iz Češke onda će vam biti potrebna usluga usmenog prevoda sa grčkog na češki jezik. Naši sudski tumači i prevodioci pored simultanog, vrše i prevođenje uz pomoć šapata, ali i konsekutivno prevođenje. A svim našim klijentima možemo da ponudimo i po vrlo povoljnim uslovima iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje najnovije generacije. Potrebno je da nas obavestite o svim detaljima vezanim za događaj koji organizujete, a što podrazumeva kako podatke o broju učesnika i o prostoru u kome će on biti održan, tako i informacije o trajanju, odnosno o osnovnom konceptu njegove organizacije. Upravo ovi podaci služe članovima našeg stručnog tima za izradu ponude za usmeno prevođenje sa grčkog na češki jezik.

Naši stručnjaci obrađuju i književna dela (beletristika, proza, romani, poezija i druga), ali i članke iz novina, odnosno udžbenike, te različite vrste časopisa, kako ilustrovane, tako i stručne, a po potrebi i dečije. U ovoj kombinaciji jezika obrađujemo i sve one materijale koji se odnose na oblast interneta, a prvenstveno mislimo na prevod web sajtova sa grčkog na češki jezik, odnosno softverskih aplikacija i programa, te online kataloga i prodavnica. Da bismo mogli da izvršimo profesionalan prevod pomenutih sadržaja, neophodno je da se pridržavamo pravila SEO (Search Engine Optimisation), čime postižemo osnovni cilj njihovog prevođenja, odnosno bolje pozicioniranje prevedenih sadržaja u okviru interneta.

Na zahtev klijenata vršimo i uslugu redakture svih onih materijala koje je neko pre nas već obradio, ali nije to učinio dovoljno kvalitetno. Lektori i korektori tima Akademije Oxford će u relativno kratkom roku izvršiti redakturu bilo koje vrste materijala.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na grčki jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz ruskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje