Prevod sa holandskog na finski jezik

Besplatni online prevod sa holandskog na finski jezik

Za online prevod sa holandskog na finski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevodi sa holandskog na finski jezik

Na više od 20 lokacija u celoj zemlji postoje predstavništva Prevodilačkog centra Akademije Oxford, a u okviru svakog od njih su, između ostalih zaposleni prevodioci i sudski tumači koji mogu konkretnu uslugu da pruže zainteresovanima.

Na prvom mestu se mora istaći da su oni specijalizovani za direktno prevođenje dokumenata sa holandskog jezika na finski, te da omogućuju klijentima i onu uslugu, koja uključuje overu prethodno prevedenog dokumenta bilo koje vrste.

Stvar je u tome da zvanično ovlašćeni sudski tumač poseduje pečat, koji će nakon upoređivanja prevedenog i originalnog dokumenta on da stavi na obrađene sadržaje, te da na taj način potvrdi da su oni potpuno istovetni, to jest da nema nikakvog odstupanja.Prevođenje sa holandskog na finski
Prevođenje sa finskog na holandski

Budući da ova institucija dozvoljava zainteresovanima i samo uslugu overe, a da se neretko dogada da oni dostave dokumenta koja nisu pravilno obrađena, tada ovaj stručnjak ima obavezu da klijenta obavesti o tome, te da mu naglasi da mora biti izvršena usluga redakture. Konkretna usluga je isto tako u ponudi ove institucije i tom prilikom se zadužuju profesionalni lektori i korektori, da bi sve greške u prevedenim dokumentima ispravili i uskladili ih sa originalnim sadržajima, te da bi klijentima omogućili njihovu overu u skladu sa pravilima. Moramo napomenuti da se usluga redakture može primeniti i na apsolutno bilo koju drugu vrstu materijala, a kada je potrebno da pomenuti stručnjaci isprave nečije propuste.

Izuzev svih onih dokumenata koja su svrstana u pravna akta (punomoćje za zastupanje, tekovine Evropske Unije, sertifikati, sudska rešenja, ugovori, presude o razvodu braka, licence, sudske tužbe, sudske žalbe i ostala), profesionalni prevodilac i sudski tumač će po zahtevu klijenata da urade i direktan prevod ličnih dokumenata sa holandskog jezika na finski. A ne samo da će oni kompletno obraditi pasoš i ličnu kartu, odnosno izvod iz matične knjige rođenih i uverenje o državljanstvu, već će isto tako prevesti, pa onda i overiti vozačku i saobraćajnu dozvolu, te izvod iz matične knjige umrlih, odnosno izvod iz matične knjige venčanih, zatim dozvolu za boravak, ali i radnu dozvolu, potvrdu o prebivalištu i apsolutno bilo koji dokument koji se smatra ličnim.

Napominjemo da je proces obrade svakog dokumenta usklađen sa zakonskim pravilima i da podrazumeva obavezu dostavljanja originalnih sadržaja, koje će ovlašćeni sudski tumač koristi tokom postupka overe. Klijenti će originalna dokumenta moći da pošalju preko "Pošte Srbije", ali svakako to mora biti preporučena pošiljka, te isto tako imaju mogućnost da to učine i uz angažovanje određene kurirske službe ili mogu da dođu u konkretno predstavništvo lično, a kako bi originalne sadržaje doneli.

Za sve one koji su zainteresovani za izuzetno brzu izradu prevoda bilo kog dokumenta je predviđen nešto drugačiji princip dostavljanja, budući da je vrlo važno da sudski tumač i prevodilac pristupe izradi prevoda što pre. Baš iz tog razloga je dozvoljeno da klijent sadržaje prvo pošalje na mejl, a njegova je obaveza svakako da u što kraćem roku posle toga dostavi na uvid i originale.

Biće izvršeni i direktni prevodi poslovne dokumentacije sa holandskog jezika na finski (osnivački akt preduzeća, fakture, statut preduzeća, poslovne odluke, revizorski izveštaji, rešenje o osnivanju pravnog lica, finansijski poslovni izveštaji, godišnji izveštaji i ostala dokumenta koja se odnose na poslovanje preduzetnika i pravnih lica), s tim da će isto tako zaposleni u ovoj instituciji obraditi medicinsku, odnosno tehničku i tendersku, ali i građevinsku dokumentaciju. A pored lekarskih nalaza, laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka i specifikacija farmaceutskih proizvoda, oni će izvršiti i kompletnu obradu građevinskih projekata, zatim dokumentacije o medicinskim proizvodima i uputstava za rukovanje, ali i uputstava za lekove i karakteristike proizvoda, te mnogih drugih nenavedenih dokumenata, a koja se zvanično svrstavaju u jedan od pomenutih tipova dokumentacija.

Brojne sadržaje, odnosno primarno dokumenta koja se vezuju za obrazovanje, ali i nauku će isto tako prevodioci i sudski tumači u skladu sa zahtevima pojedinaca najpre da prevedu u pomenutoj jezičkoj kombinaciji, a odmah posle toga i da overe u skladu sa pravilima. Tako će klijenti, između ostalog moći da dobiju direktan prevod svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola sa holandskog jezika na finski, ali i naučnih radova, prepisa ocena i diplome i dodatka diplomi, s tim da pomenuti stručnjaci vrše kompletnu obradu i diplomskih radova, uverenja o položenim ispitima i rezultata naučnih istraživanja, ali i prepisa ocena i uopšteno rečeno, svih ostalih sadržaja koji se tiču konkretnih oblasti.

Moramo napomenuti i to da ih klijenti mogu zadužiti da prevedu, a potom i overe i bilo koju vrstu kako potvrde i uverenja, odnosno izjave, tako i saglasnosti, to jest sva ona dokumenta koja se podnose državnim službama (uverenje o neosuđivanosti, potvrda o slobodnom bračnom stanju, potvrda o visini primanja, potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stanju računa u banci, saglasnost za zastupanje i mnoga druga).

Vlasnik dokumenata će imati priliku da odluči samostalno da li će nakon završetka njihove obrade da ih lično preuzme u određenoj poslovnici pomenute institucije ili će se, ipak opredeliti za drugu ponuđenu varijantu, a koja uključuje dostavljanje tih sadržaja na njegovu adresu. Ali on mora, svakako biti obavešten da kurirska služba mora konkretnu uslugu da izvrši, te da ona nije uračunata u cenu prevoda dokumenta i njegove overe, pa shodno tome se i vrši njeno odvojeno plaćanje, a isključivo kurirska služba ima pravo u tom slučaju da odredi cenu.

Potrebno je da informišemo sve one klijente, koji su zainteresovani isključivo za obradu dokumenata u pomenutoj varijanti jezika, da nije u nadležnosti naših zaposlenih stavljanje Haškog pečata na konkretna dokumenta. Ustvari se radi o takozvanom Apostille pečatu, kako se on drugačije naziva, a koji se smatra nadoverom, jer ne isključuje overu sudskog tumača. Preciznije govoreći, naši zaposleni nisu u poziciji tu overu da izvrše i to samo zato što im nadležne institucije nisu dale ovlašćenja, pa je stoga i vrlo važno da se klijent samostalno potrudi sve te podatke da dobije. Tačnije, on bi trebalo prvo da kontaktira instituciju Republike Srbije, u čijoj nadležnosti jeste nadovera i da zaposlene pita da li je ona obavezna za njegova dokumenta, te obavezno da sazna i u kom trenutku tokom procesa obrade tog dokumenta, Apostille pečat mora da bude stavljen (neposredno pre prevoda i overe sudskog tumača ili tek posle toga).

Kada se organizuje neka manifestacija kojoj će prisustvovati izvorni govornici i jednog i drugog jezika, trebalo bi da bude izvršeno usmeno prevođenje sa holandskog jezika na finski. A tom prilikom će prevodioci i sudski tumači osim simultanog, odnosno prevoda uz pomoć šapata, primeniti i pravila koja uključuje konsekutivno prevođenje u toj varijanti jezika, te će na osnovu zahteva samog dogadaja biti ponuđeno klijentima i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a ako se to uklapa u tip usluge koja bi trebalo da bude primenjena.

Izuzev osnovne usluge, koja uključuje prevod u navedenoj jezičkoj kombinaciji za igrane filmove, zatim za crtane, dokumentarne i animirane filmove, odnosno za reklamne poruke, ali i emisije koje imaju zabavni, informativni ili obrazovni karakter, te serije i sve ostale video i audio materijale, dostupno je i njihovo profesionalno titlovanje, a klijenti mogu zadužiti i zaposlene u konkretnoj poslovnici kako bi izvršili sinhronizaciju svih tih sadržaja.

Bilo koji materijal koji je vezan za internet, to jest računare, zainteresovani klijent može da dobije profesionalno prevedene u ovoj varijanti jezika. A ne samo da će biti obrađeni veb sajtovi, nego i aplikacije svih vrsta, potom onlajn katalozi, kao i programi, te web prodavnice i ostali sadržaji tog tipa. A u slučaju kada to bude bilo potrebno, prevodilac i sudski tumač će primeniti i sva pravila koja podrazumeva SEO (Search Engine Optimisation), kako bi konkretne internet materijale optimizovali, to jest prilagodili ih svim onim zahtevima koje navodi web pretraživač i da bi na taj način izvršili uticaj na njihovo pozicioniranje.

Podrazumeva se da može biti izvršen i direktan prevod marketinških materijala sa holandskog jezika na finski, a kojom prilikom pomenuti stručnjaci osim plakata, reklamnih flajera i PR tekstova, profesionalno obrađuju i brošure, zatim vizit kartice i reklamne letke, odnosno kataloge i sve ostale sadržaje čiji je fokus usmeren na reklamiranje.

Usmeni prevod sa holandskog jezika na finski

Bilo ko ko je zainteresovan da one stručnjake, koje zapošljava Prevodilački centar Akademije Oxford zaduži kako bi bilo pruženo usmeno prevođenje sa holandskog na finski jezik, mora znati da oni izuzev konsekutivnog prevoda, vrše i simultani, ali i prevod uz pomoć šapata u toj kombinaciji jezika. U upravo iz tog razloga je izuzetno važno da organizator konkretnog događaja prvo informiše ove stručnjake o apsolutno svim detaljima, koji se primarno na njegovu organizaciju odnose. A to znači da je klijent obavezan pomenute stručnjake da obavesti o broju učesnika, kao i o predviđenom trajanju te manifestacije, ali isto tako da ih uputi i u one detalje koji su vezani za mesto na kome će ona biti održana. Isključivo nakon što budu dobili sve te informacije, prevodioci i sudski tumači će moći na osnovu njihove detaljne analize da utvrde koja od pomenutih usluga bi u konkretnom slučaju bila najprimerenija, to jest koja će maksimalno ispuniti zahteve kako učesnika manifestacije, tako i organizatora. Svakako je u okviru navedene institucije na raspolaganju svim klijentima i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, pa će shodno finalnoj odluci i ta usluga u zvaničnu ponudu da bude uneta.

Svaka poslovnica konkretne institucije u svom timu, pored ostalih ima i one stručnjake koji zainteresovanima pružaju uslugu redakture, to jest koji vrše korekturu i lekturu. Napominjemo da se ta usluga vrši uz maksimalno poštovanje pravila i to najpre ciljanog, odnosno finskog jezika, a zatim i samog prevođenja, jer korektori i lektori ove institucije imaju višegodišnje iskustvo u obradi različitih vrsta materijala.

Direktan prevod knjiga sa holandskog na finski jezik uključuje obradu kako udžbenika bilo koje tematike, tako isto i književnih dela, a nevezano za to da li se tiču poezije ili proze. Sem toga, sudski tumač i prevodilac mogu profesionalno odgovoriti i na zahteve svih onih pojedinaca, koji žele u konkretnoj jezičkoj kombinaciji da dobiju preveden stručni ili, pak ilustrovani časopis, a shodno potrebama oni će pristupiti profesionalnoj obradi i članaka iz novina, bez obzira kojom temom da se oni bave.

Verujemo da će posebno oni klijenti, kojima je potreban prevod filmova u ovoj varijanti jezika ili nekih drugih kako audio, tako i video materijala, biti oduševljeni činjenicom da u svakom predstavništvu ove institucije mogu, zapravo da dobiju kompletno obrađene sadržaje tog tipa. Radi se ustvari o tome da im je na raspolaganju opcija njihove sinhronizacije, ali da isto tako mogu zadužiti zaposlene u ovoj instituciji, a kako bi izvršili profesionalno titlovanje svih materijala te vrste. Naravno da će na osnovu zahteva klijenata, prevodilac i sudski tumač obraditi kako informativne i zabavne, odnosno dečije i obrazovne emisije, tako i serije. A isto tako će biti izvršeni i profesionalni prevodi dokumentarnih filmova sa holandskog jezika na finski, ali će biti obrađene i reklamne poruke, potom crtani, kao i dokumentarni i animirani filmovi, te mnoge druge vrste što video sadržaja, što audio, a nakon toga svaki pojedinac bira da li će oni biti titlovani ili profesionalno sinhronizovani.

Prevodi reklamnih sadržaja sa holandskog na finski jezik

Podrazumeva se da bilo koju vrstu marketinških materijala, prevodioci i sudski tumači koji su u apsolutno svakom predstavništvu Prevodilačkog centra Akademije Oxford u našoj zemlji zaposleni, mogu profesionalno da prevedu. A osim vizit kartica, reklamnih flajera, odnosno letaka, biće urađen i direktan prevod PR tekstova sa holandskog jezika na finski, ali će po potrebi ovi stručnjaci obraditi i brošure, zatim plakate i kataloge, te bilo koju drugu vrstu sadržaja, koja je striktno namenjena reklamiranju. Potpuno je svejedno da li se kroz te materijale prezentuje neka usluga ili kompanija, odnosno određeni događaj ili, pak proizvod, jer je princip obrade uvek istovetan i uključuje prilagođavanje konkretne reklamne poruke govornicima finskog jezika.

Isto tako, zaposleni u okviru pomenute institucije su specijalizovani i za obradu tekstualnih materijala u konkretnoj varijanti jezika, a što se odnosi i na popularne i na stručne sadržaje. Uz direktno prevođenje turističkih i ekonomskih tekstova sa holandskog jezika na finski, sudski tumač i prevodilac profesionalno obrađuju i one sadržaje koji se tiču bilo koje tematike iz domena kako politike, finansija, prava i bankarstva, odnosno sociologije, obrazovanja i nauke, tako isto i filozofije, medicine i psihologije, ali i farmacije, građevinske industrije i komunikologije. Svakako će obraditi i tekstove koji se bave apsolutno bilo kojom temom vezano za oblasti ekologije i zaštite životne sredine i informacionih tehnologija, kao i marketinga, odnosno menadžmenta i ostalih kako društvenih nauka, tako i prirodnih.

Svakako će biti izvršeni i zahtevi onih pojedinaca, kojima su neophodni direktni prevodi online prodavnica i kataloga sa holandskog jezika na finski, s tim da će naravno prevodilac i sudski tumač u skladu sa pravilima, obraditi i aplikacije i programe, zatim web sajtove, ali i sve ostale sadržaje koji su vezani za računare, to jest koji mogu biti postavljeni na internet. A uzevši u obzir da oni imaju dugogodišnje iskustvo u primeni SEO pravila (Search Engine Optimisation), to zapravo znači da svaki klijent izuzev osnovne usluge, dobija i optimizaciju konkretnih onlajn sadržaja. Svim onim klijentima, koji možda nisu dovoljno upoznati, napominjemo da je primena ovih alata od izuzetnog značaja za pozicioniranje konkretnih materijala u polju pretrage.

Direktno prevođenje dokumentacije za tendere sa holandskog jezika na finski

Osim kompletne obrade tenderske dokumentacije, to jest svih onih dokumenata koja u njen sastav ulaze, profesionalni prevodioci i sudski tumači će izvršiti i direktan prevod građevinske i tehničke dokumentacije sa holandskog na finski jezik. Tako će, pored laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka i građevinskih projekata, oni kompletno da obrade i uputstvo za rukovanje, ali i deklaracije proizvoda i svaki drugi dokument koji u njihov sastav ulazi.

Neophodno je da informišemo apsolutno sve koji su zainteresovani bilo za obradu pomenutih tipova dokumentacija, bilo za prevod nekog drugog dokumenta, da je u okviru Prevodilačkog centra Akademije Oxford dostupna usluga kako prevoda u navedenoj jezičkoj kombinaciji, tako i overe prevedenih dokumenata bilo koje vrste. A konkretnu uslugu će da izvrši zvanično ovlašćeno lice, što je u ovom slučaju sudski tumač i na taj način će da iznese potvrdu o validnosti prevedenog dokumenta, to jest o njegovoj istovetnosti sa originalom. Sa tim u vezi se mora naglasiti da svaki klijent dostavlja obavezno i originalne sadržaje, koje konkretni stručnjak koristi tokom postupka overe.

Da bismo zainteresovanima za navedenu uslugu postupak obrade olakšali, napomenućemo da je vrlo važno i da se svako od njih lično informiše o svemu što je vezano za takozvani Apostille pečat, to jest Haški i overu njime, budući da to nije u zvaničnoj nadležnosti zaposlenih u okviru pomenute institucije, a može imati uticaja na postupak obrade.

Podrazumeva se, naravno da prevodilac i sudski tumač mogu na osnovu zahteva pojedinaca da izvrše i direktno prevođenje presuda o razvodu braka sa holandskog na finski jezik, ali i da obrade sudske odluke i tužbe, odnosno sudska rešenja i žalbe, kao i tekovine Evropske Unije, zatim sertifikate i ugovore, kao i punomoćje za zastupanje, te sve vrste licenci i mnoga druga pravna akta, to jest sva ona dokumenta koja su isključivo za oblast prava ili sudstva vezana.

Onda kada to pojedinac bude zahtevao, oni će propisno obraditi i saglasnost za zastupanje, potom potvrdu o visini primanja i uverenje o nekažnjavanju, kao i potvrdu o stanju računa u banci, ali i potvrdu o stalnom zaposlenju, te potvrdu o slobodnom bračnom stanju i uverenje o neosuđivanosti, te sve ostale vrste kako potvrda i izjava, tako i uverenja, odnosno saglasnosti, a što se odnosi primarno na sva ona dokumenta koja klijent mora predati određenoj instituciji naše zemlje.

Sem pomenutih, biće obrađena i ona dokumenta koja se smatraju ličnim, a na prvom mestu se misli na pasoš, potvrdu o prebivalištu i uverenje o državljanstvu, odnosno na ličnu kartu i izvod iz matične knjige rođenih. Naravno da u lična dokumenta spadaju i sve vrste dozvola, kao što su na primer radna i saobraćajna dozvola, zatim vozačka i dozvola za boravak, ali i izvod iz matične knjige umrlih, odnosno venčanih, to jest umrlica i venčani list i mnoga druga dokumenta.

Svi koji su zainteresovani, mogu u okviru navedene institucije da dobiju i direktan prevod rešenja o osnivanju pravnog lica sa holandskog na finski jezik, ali i svih ostalih dokumenata koja se tiču poslovanja (fakture, godišnji poslovni izveštaji, statut preduzeća, revizorski izveštaji, poslovne odluke, finansijski poslovni izveštaji, osnivački akt preduzeća i ostala dokumenta koja ulaze u sastav poslovne dokumentacije), ali će isto tako sudski tumači i prevodioci odgovoriti potrebama svakog klijenta, te obraditi sadržinu medicinske dokumentacije (uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima, lekarski nalazi i mnoga druga).

Onda kada to bude bilo potrebno nekom klijentu, ovi stručnjaci pristupaju kompletnoj obradi svakog materijala, odnosno dokumenta primarno, koji se tiče kako oblasti nauke, tako isto i obrazovanja. Najpre mislimo na diplomu i dodatak diplomi, potvrdu o redovnom školovanju i prepis ocena, odnosno na uverenje o položenim ispitima i svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, s tim što naravno zaposleni u okviru pomenute institucije kompletno obrađuju i naučne patente, zatim nastavne planove i programe fakulteta, te rezultate naučnih istraživanja, ali i seminarske, kao i naučne i diplomske radove, to jest sve ostale sadržaje koji su u vezi sa konkretnim oblastima.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na holandski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje