Prevod sa holandskog na italijanski jezik

Besplatni online prevod sa holandskog na italijanski jezik

Za online prevod sa holandskog na italijanski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevod sa holandskog jezika na italijanski

Ako neki pojedinac ovu uslugu zahteva od zaposlenih u okviru svakog predstavništva ove institucije, treba da bude informisan o tome da će dobiti ne samo kompletnu obradu dokumenata, odnosno video i audio materijala, već će isto tako sudski tumači i prevodioci da izvrše usmeni prevod sa holandskog na italijanski jezik, kada je potrebno, a naravno da će ostvariti zahteve klijenata vezano za obradu apsolutno svakog sadržaja u pisanoj formi.

Što se tiče već pomenutih video, odnosno audio materijala, kompletna usluga u tom slučaju uključuje prvo njihov profesionalan prevod u toj kombinaciji, a nakon toga klijent može da izabere između titlovanja ili sinhronizacije kako reklamnih poruka i emisija svih vrsta (dečije, obrazovne, zabavne, informativne i druge), tako isto pomenuti stručnjaci mogu da obrade dokumentarne i animirane, odnosno crtane filmove, zatim serije, ali i igrane filmove bez obzira koji je njihov žanr i ostale sadržaje tog tipa. A nakon što oni budu izvršili prevod, svaki klijent treba da izabere između titlovanja, odnosno sinhronizacije, pa će sadržaji biti spremni za prezentovanje na bilo komediju ili na radiju, odnosno u bioskopu.

Mora se napomenuti da sudski tumač i prevodilac ostvaruju i zahteve vezano za prevođenje kako popularnih tekstualnih sadržaja, čija tema je vezana za različite naučne discipline u ovoj jezičkoj kombinaciji, tako isto i onih koji važe za stručne. A shodno zahtevima, oni mogu da obrade i članke iz novina, ali i udžbenike, kao i bilo koje delo književnosti, nevezano za to da li se radi o poeziji ili prozi, s tim da će naravno prevesti i časopise, ako to neki pojedinac bude zahtevao.Prevođenje sa holandskog na italijanski
Prevođenje sa italijanskog na holandski

Inače, ova institucija pored već navedenih stručnjaka, angažuje i one koji su zaduženi za pružanje usluge redakture, to jest koji su upoznati sa pravilima vezano za korekturu i lekturu. Da pojasnimo malo, te da navedemo da se konkretna usluga mora izvršiti u slučaju da direktni prevodi u toj varijanti jezika postoje, ali da nisu kvalitetni, u smislu da je lice koje ih je obrađivala načinilo niz propusta. A pošto korektori i lektori budu izvršili sve potrebne izmene, biće omogućeno klijentu da se koristi u praksi ti materijalima bez ikakvih teškoća.

Svakako mogu da budu urađeni i direktni prevodi web sajtova sa holandskog na italijanski jezik, ali i mnogih drugih online sadržaja, a primarno internet kataloga i prodavnica, kao i svih ostalih koji su na mreži vidljivi. Ukoliko se to bude zahtevalo, sudski tumači i prevodioci će pristupiti i obradi svake aplikacije ili programa, budući da je njihova specijalnost i profesionalan prevod softvera u konkretnoj varijanti jezika. Sa ciljem poboljšanja vidljivosti svih pomenutih, ali i mnogih drugih onlajn sadržaja, oni će za vreme njihove obrade da implementiraju i sva ona pravila koja su vezana za SEO (Search Engine Optimisation).

Kako su pomenuti stručnjaci specijalizovani za pružanje sve tri vrste usmenog prevoda u ovoj kombinaciji, to automatski znači da svaki klijent koji je zainteresovan za tu uslugu, svakako ima obavezu da ih obavesti o svim detaljima koji se tiču samog događaja ili određene manifestacije. Osnovni razlog za to jeste što se i konsekutivni, ali i šapatni i simultani prevod primenjuje u različitim situacijama, pa se mora prvo izvršiti analiza pribavljenih informacija. Pomenuta institucija će obezbediti svim onim klijentima, za čiji događaj bi trebalo da bude primenjena ta vrsta usmenog prevoda i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje poslednje generacije.

A ovi stručnjaci prevode i sve one materijale koji su isključivo vezani za marketing, to jest koji se koriste zarad reklamiranja neke usluge ili prezentovanja događaja i proizvoda, te određenog preduzeća. Pored plakata i kataloga, odnosno reklamnih flajera, prevodioci i sudski tumači će profesionalno da obrade i brošure, zatim vizit kartice i reklamne letke, ali isto tako će izvršiti i direktan prevod PR tekstova sa holandskog na italijanski jezik i svih ostalih sadržaja koji se marketinga tiču.

Za sve ove materijale je prisutno pravilo o elektronskom dostavljanju na obradu, te je predviđeno da ih pojedinac preuzme na isti takav način. Budući da postoje i mnoge druge opcije kako za slanje, tako i za dostavljanje do sada navedenih materijala, to znači da svako kome ne odgovara na mejl da ih šalje ili prima po završetku obrade, može da se informiše kod ovlašćenog lica konkretne poslovnice o drugačijem načinu sladanj ili preuzimanja tih sadržaja.

Detaljno bi trebalo i svi zainteresovani da budu informisani o činjenici, da ih u poslovnicama pomenute institucije, a uz prevod različitih tipova dokumentacija, odnosno dokumenata, u ovoj varijanti jezika svakako očekuje i dodatna usluga, koja se odnosi na overu svih tih sadržaja. Inače, ovlašćeni sudski tumač će tu uslugu izvršiti u skladu sa aktuelnim pravilima, a vlasnicima tih sadržaja će biti pružena prilika da u relativno kratkom roku dobiju dokumenta, koja su sa pravnog, ali i zakonskog aspekta validna u potpunosti. Stvar je u tome da kada pomenuti stručnjak stavi pečat na preveden dokument, time on zvanično iznosi potvrdu da se radi o sadržaju koji je veran originalu, pa je zato i izuzetno važno da klijent upravo originalna dokumenta njemu na uvid dostavi.

Svakako to može učiniti ili uz angažovanje kurirske službe, a kada ih šalje na adresu konkretnog predstavništva ili preporučenom pošiljkom, koju će poslati putem „Pošte Srbije“, s tim da je naravno dozvoljeno i lično da dođe u poslovnicu i izvrši dostavljanje originalnih dokumenata, a podrazumeva se da će pojedinci izabrati onaj tip dostave kojim najviše odgovara.

Pomenuli bismo i to da će biti izvršen i direktni prevodi ličnih dokumenata sa holandskog na italijanski jezik (izvod iz maticne knjige rođenih, potvrda o prebivalištu, saobraćajna dozvola, uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige venčanih, dozvola za boravak, lična karta, izvod iz matične knjige umrlih, potvrda o prebivalištu, saobraćajna dozvola, radna i druga dokumenta tog tipa), ali će svakako sudski tumač i prevodilac, a na osnovu zahteva pojedinačnih klijenata kompletno obraditi i sva ona dokumenta koja ulaze u sastav kako tehničke i tenderske dokumentacije, tako isto i građevinske (uputstvo za rukovanje, građevinski projekti, deklaracije proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka i sva ostala koja su u određeni tip dokumentacije svrstana zvanično).

Podrazumeva se da će se svaki pojedinačni klijent opredeliti i oko toga koji od ponuđenih načina mu najviše odgovara za preuzimanje kompletno obrađenih dokumenata, a dostupne su dve opcije. Najpre ima pravo da u predstavništvo navedene institucije dođe, a kako bi njihovo lično preuzimanje izvršio, a može da zahteva i da mu sadržaji budu dostavljeni na kućnu adresu. Ipak, samim tim što će kurirska služba biti angažovana za izvršenje te usluge, taj klijent će biti obavezan i da plaćanje izvrši odvojeno od osnovne usluge. Naravno da će kurirska služba svakog pojedinca informisati o detaljima, pa i o visini nadoknade, a koju ona u tom slučaju isključivo ima pravo da definiše.

Sem toga, ovi stručnjaci mogu da prevedu i sve vrste uverenja i potvrda, ali i izjava, kao i saglasnosti (uverenje o neosuđivanosti, potvrda o visini primanja, potvrda o stanju računa u banci, saglasnost za zastupanje, potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stalnom zaposlenju i sva ostala dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama), a ako to bude bilo potrebno, izvršiće kompletnu obradu i medicinske dokumentacije, to jest prevešće, pa overiti sva dokumenta koja u njen sastav ulaze (uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima, lekarski nalazi i mnoga druga).

Navedeni stručnjaci su, takođe osposobljeni i za direktno prevođenje poslovne dokumentacije sa holandskog na italijanski jezik, a tom prilikom će između ostalog kompletno da obrade godišnje poslovne izveštaje, statut preduzeća i fakture, kao i revizorske izveštaje i osnivački akt preduzeća, ali i poslovne odluke, te finansijske poslovne izveštaje i generalno rečeno, sva ostala dokumenta koja su na neki način vezana za poslovni proces svakog preduzetnika ili pravnog lica.

Naravno da će biti odgovoreno adekvatno i na zahteve onih lica, koja žele da prevod bilo kog dokumenta ili neke dokumentacije dobiju u posebno kratkom vremenskom periodu. A tada se dostavljanje originala na uvid mora izvršiti naknadno i u najkraćem mogućem roku, s tim što će klijent tada morati skenirana dokumenta na mejl prvo da pošalje, a kako bi prevodilac i sudski tumač, praktično rečeno odmah počeli konkretni dokument da obrađuju.

Izuzev već pomenutih dokumenata, klijenti mogu da angažuju zaposlene u ovoj instituciji i zarad izvršenja prevoda svih onih dokumenata koji se odnose kako na oblast nauke i obrazovanja (prepis ocena, diploma i dodatak diplomi, rezultati naučnih istraživanja, seminarski radovi, uverenje o položenim ispitima, svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, naučni radovi, nastavni planovi i programi fakulteta, diplomski radovi, naučni patenti i ostala), tako i na oblast sudstva, ali i na oblast prava (sertifikati, ugovori, tekovine Evropske Unije, sudska rešenja i presude, punomoćje za zastupanje, sudske tužbe, licence, sudske žalbe i mnoga druga pravna akta).

Svaki klijent, pored obaveze da dostavi originalna dokumenta na uvid, bi trebalo i da samostalno neposredno pre toga dobije, u okviru državnih institucija čija je to nadležnost i sve informacije o postupku takozvane nadovere. A u pitanju je, zapravo pečat poznat kao Haški ili Apostile, te moramo naglasiti da sudski tumači i prevodioci, koji su u okviru navedene institucije zaposleni taj tip overe ne smeju da izvrše, budući da im potrebna ovlašćenja za to nisu dana. Svakako je bitno da klijent sazna da li je taj pečat obavezno staviti na njegova dokumenta, uzevši u obzir da je vrlo jasno zakonom definisano na koje sadržaje se on mora staviti. Naravno ako bude saznao da jeste obavezna nadovera, tada mora nadležne da pita i da li se ona vrši na početku ili na samom kraju celokupnog procesa, uzevši u obzir da se dve varijante u praksi najčešće sreću. Ustvari, one podrazumevaju overu pečatom Apostille na početku, nakon čega se vrši direktan prevod dokumenta sa holandskog na italijanski jezik, ali pomenuti stručnjaci prevode i sadržinu tog pečata, te se na kraju stavlja pečat sudskog tumača, dok druga opcija važi za jednostavniju i podrazumeva klasičan princip obrade, a na kraju se stavlja navedeni pečat.

Prevođenje potvrde o prebivalištu sa holandskog jezika na italijanski

Sva ona lica kojima su potrebni direktni prevodi potvrda o prebivalištu sa holandskog na italijanski jezik treba da se pridržavaju vrlo važnog pravila, koje je vezano za donošenje, odnosno slanje sadržaja na obradu, budući da će morati na uvid tom prilikom da pošalju i originalna dokumenta. Prvenstveno se to od njih zahteva zato što prevodioci i sudski tumači konkretni dokument obrađuju u skladu sa pravilima, te shodno tome pristupaju i postupku njegove overe.

A kada se kaže overa dokumenata, u ovom slučaju se misli na onu koju vrši lice zvanično ovlašćeno, odnosno sudski tumač. Ipak, mora se pomenuti još jedna vrsta overe, koju zaposleni u okviru Prevodilačkog centra Akademije Oxford ne vrše. Takozvani Haški pečat, inače znan i kao Apostille se ne mora stavljati na svaki dokument, koji se u ovoj varijanti jezika prevodi, ali pomenuti stručnjaci svakako nemaju obavezu da pružaju informacije o tom tipu overe, zato što ona nije u njihovoj nadležnosti, to jest jer ne poseduju potrebna ovlašćenja za njeno izvršenje. Svakako bi bilo poželjno da se svako od njih pojedinačno o Haškom pečatu raspita, uzevši u obzir da će mu te informacije svakako koristiti, pošto će značajno moći da uštedi svoje vreme i da čitav postupak obrade pojednostavi, ali i olakša.

Ukoliko bude bilo potrebe, sudski tumači i prevodioci će obraditi i uverenje o državljanstvu, zatim ličnu kartu i pasoš, ali i dozvolu za boravak, odnosno izvod iz matične knjige umrlih, te krštenicu i saobraćajnu dozvolu, kao i radnu dozvolu, izvod iz matične knjige venčanih, vozačku dozvolu i sva ostala dokumenta koja se smatraju ličnim i za koje pojedinci budu zahtevali prevod u toj varijanti jezika.

Takođe će biti izvršeni i direktni prevodi poslovne dokumentacije sa holandskog na italijanski jezik (statut preduzeća, godišnji poslovni izveštaji, fakture, revizorski izveštaji, poslovne odluke, osnivački akt preduzeća, finansijski poslovni izveštaji, rešenje o osnivanju pravnog lica i druga dokumenta iz domena poslovanja), a biće ostvaren i zahtev vezano za obradu bilo kog dokumenta koji se tiče kako obrazovanja, odnosno školstva, tako i nauke. Pored ostalih, klijenti mogu da zahtevaju obradu svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, naučnih radova i prepisa ocena, odnosno nastavnih planova i programa fakulteta, zatim rezultata naučnih istraživanja i uverenja o položenim ispitima, kao i diplomskih radova, te potvrde o redovnom školovanju, naučnih i seminarskih radova, ali isto tako i diplome i dodatka diplomi, te drugih dokumenata koji se tiču pomenutih oblasti.

Pored saglasnosti za zastupanje, sudski tumač i prevodilac će obraditi i bilo koju drugu vrstu ne samo u saglasnosti, nego i izjava, zatim potvrda ili uverenja, kao što su na primer, potvrda o stalnom zaposlenju i uverenje o neosuđivanosti, zatim potvrda o visini primanja, te uverenje o nekažnjavanju, ali i potvrda o slobodnom bračnom stanju, to jest apsolutno bilo koji dokument koji neka državna institucija može da zahteva.

Uz tekovine Evropske Unije, sudske žalbe, odnosno rešenja i tužbe, biće izvršeno i direktno prevođenje punomoćja za zastupanje sa holandskog na italijanski jezik, s tim što stručnjaci ove institucije mogu takođe profesionalno, da obrade i licence i sertifikate, ali i presude o razvodu braka, kao i bilo koju drugu vrstu sudskih presuda, te ugovore, sudske odluke i sva ostala dokumenta koja se svrstavaju u pravna akta.

Spisku dokumenata, koja će prevodilac i sudski tumač da obrade onako kako to propisuje zakon treba dodati i sva ona koja ulaze u sastav različitih tipova dokumentacija. A na prvom mestu se misli na medicinsku dokumentaciju, to jest na dokumenta poput lekarskih nalaza i dokumentacije o medicinskim proizvodima, odnosno na specifikacija farmaceutskih proizvoda, te uputstava za lekove i karakteristike proizvoda, ali i na svaki drugi dokument koji nije naveden, a čini taj tip dokumentacije. Isto tako će, shodno zahtevima biti urađen i profesionalan prevod laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka sa holandskog na italijanski jezik, potom građevinskih projekata i deklaracija proizvoda, te uputstava za rukovanje i mnogih drugih dokumenata koja ulaze u sastav ne samo građevinske i tehničke, već i dokumentacije za tendere.

Direktni prevodi reklamnih letaka sa holandskog na italijanski jezik

Kada se pojedinci obrate stručnjacima bilo koje poslovnici konkretne institucije, te navedu da im je potreban direktan prevod reklamnih letaka sa holandskog jezika na italijanski, primarno će prevodioci i sudski tumači nastojati da njihovu poruku prenesu svim potencijalnim kupcima određenog proizvoda koji se reklamira na taj način, odnosno korisnicima neke usluge koja je predmet reklamiranja, a kojima je italijanski jezik maternji. Najjednostavnije rečeno, osnovna svrha obrade ovakvih materijala jeste da se sadržina ne samo reklamnih letaka, već i PR tekstova, zatim plakata, ali i brošura, odnosno kataloga, te reklamnih flajera i svih ostalih marketinških materijala, maksimalno kvalitetno približi svim onim klijentima koji govore pomenuti jezik, a koji će eventualno doći sa njima u dodir. Potrebno je istaći i to, da se na osnovu zahteva svakog klijenta mogu prevesti i vizit kartice u ovoj varijanti jezika.

Kako su u okviru svakog predstavništva Prevodilačkog centra Akademije Oxford zaposleni i oni profesionalci, koji imaju visok nivo iskustva u pružanju usluga sinhronizacija i titlovanja, to klijent kome su potrebni direktni prevodi informativnih emisija sa holandskog jezika na italijanski, ali i zabavnih, odnosno obrazovnih, kao i dečijih i svih ostalih televizijskih i radijskih sadržaja ovog tipa, mogu da dobiju zapravo njihovu kompletnu obradu. A uz to će sudski tumač i prevodilac prevesti i igrane filmove i to bilo kog žanra, zatim reklamne poruke i dokumentarne, ali i crtane filmove, odnosno serije, animirane filmove i generalno govoreći, sve video i audio materijale koje pojedinac bude zahtevao.

Trebalo bi istaći i vrlo važnu informaciju, a koja je vezana za obradu tekstualnih sadržaja u pomenutoj jezičkoj kombinaciji, budući da je zainteresovanima na raspolaganju mogućnost da zaduži navedene stručnjake kako bi dobio prevod i stručnih tekstova bilo koje tematike, ali i onih koji se smatraju popularnim. Pored turističkih, ekonomskih i političkih tekstova, biće obrađeni i oni koji se bave temom iz oblasti medicine, finansija, prava i bankarstva, kao i ekologije i zaštite životne sredine, te obrazovanja, komunikologije i farmacije. Svakako će prevodilac i sudski tumač, ukoliko se to bude zatražilo, prevesti i tekstove iz oblasti informacionih tehnologija, ali i one koji su vezani za marketing ili menadžment, te će biti pružena i usluga koja podrazumeva prevođenje socioloških tekstova sa holandskog jezika na italijanski, odnosno onih koji se bave tematikom iz domena građevinske industrije, ali i svake druge naučne discipline, pošto ovim stručnjacima nijedna tema nije strana.

Prevod ilustrovanih časopisa sa holandskog jezika na italijanski

Uz to što će po zahtevu bilo kog klijenta da izvrše obradu ilustrovanih časopisa u toj jezičkoj kombinaciji, profesionalni prevodioci i sudski tumači mogu, takođe da pruže i uslugu koja podrazumeva direktno prevođenje stručnih časopisa sa holandskog na italijanski jezik i da obrade novinske članke. A u mogućnosti su i da izađu u susret potrebama pojedinaca vezano za prevod udžbenika, ali i različitih dela književnosti, nevezano za to da li spadaju u prozna ili u dela poezije.

Da bi bile ispravljene sve greške u onim sadržajima, koji su prevedeni u konkretnoj varijanti jezika, neophodno je da budu angažovani lektori i korektori, a i njih zapošljava Prevodilački centar Akademije Oxford. Zapravo je usluga profesionalne redakture dostupna u svakoj poslovnici te specijalizovane institucije i omogućuje svim onim osobama, koje poseduju takve sadržaje da dobiju stručnu korekturu i lekturu, te da ti materijali budu obrađeni u skladu sa pravilima, odnosno da pomenuti stručnjaci isprave greške koje je pre njih neko već načinio.

Neophodno je naglasiti i to da će na zahtev biti izvršeni direktni prevodi online prodavnica i internet kataloga sa holandskog na italijanski jezik, s tim da sudski tumač i prevodilac mogu da prevedu u toj kombinaciji i softver, to jest sve programe i aplikacije koje neko zahteva, kao i veb sajtove, te sve ostale sadržaje koji se tiču računara, a primarno interneta. Isključivo zahvaljujući činjenici da su oni ovladali pravilnom primenom alata poznatih kao SEO, to jest Search Engine Optimisation, u okviru ove usluge će biti izvršena i optimizacija svih online sadržaja. A za sve one klijente koji nisu dovoljno o tome informisani, naglašavamo da je to vrlo važna informacija, uzevši u obzir da se među prvim rezultatima globalne pretrage za tačno određene reči ili neke fraze, nalaze isključivo oni sadržaji koji su profesionalno optimizovani i u okviru kojih su ta pravila primjenjena. Dakle, svrha optimizovanja je vrlo jednostavna, budući da se na taj način vlasnicima svih online sadržaja omogućuje da unaprede svoje poslovanje, zato što će brojni potencijalni klijenti izuzetno brzo i lako dolaziti do željenih podataka.

Mada su navedeni stručnjaci fokusirani na obradu različitih materijala u pisanom obliku, oni su isto tako osposobljeni da izvrše kako simultani i konsekutivni prevod sa holandskog na italijanski jezik, tako isto i onaj koji je poznat kao šapatni. A uslov koji mora biti ispunjen, da bi klijent dobio adekvatnu ponudu, jeste vezan za dostavljanje informacija o samom događaju. Tačnije, radi se o tome da pomenuti stručnjaci moraju znati koliko ljudi bi trebalo da bude prisutno, to jest gde će konkretni događaj biti održan, ali i koliko je organizator predvideo da on traje. Nakon što klijent sve te podatke, ali i one koji su vezani za sam tok događaja dostavi, te bude izvršena njihova stručna analiza, svakako će biti izrađena ponuda koja će uključiti najbolju opciju. Kada budu odlučili koja vrsta usmenog prevoda će u tom slučaju biti primenjena, sudski tumači i prevodioci će svakako navesti i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje u konkretnu ponudu, a ukoliko se to bude uklopilo u odabranu vrstu usluge.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na holandski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje