Prevod sa holandskog na španski jezik

Besplatni online prevod sa holandskog na španski jezik

Za online prevod sa holandskog na španski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevođenje sa holandskog na španski jezik

Neosporna je činjenica da apsolutno svaki klijent, kome je potrebno direktno prevođenje dokumenata sa holandskog jezika na španski, njihovu kompletnu obradu dobija u apsolutno svakom gradu u kome Prevodilački centar Akademije Oxford zvanično posluje. Razlog za to jeste što tim ove institucije čine i prevodioci i sudski tumači, a što je izuzetno važno za obradu dokumenata. Naime, zakonom je propisano da samo sadržaji koji su prevedeni u navedenoj varijanti jezika, a posle toga i overeni, mogu da budu smatrani zakonski važećim i kao takvi u praksi korišćeni.

Da malo pojednostavimo, pomenuti stručnjaci će prvo prevesti bilo koji dokument koji klijent zahteva, a nakon toga će sudski tumač uporediti sadržinu prevedenog dokumenta i originala, te pristupiti propisanom postupku overe, to jest staviće svoj pečat na preveden sadržaj. Budući da ova institucija omogućuje i usluge lekture i korekture, to jest da zapošljava stručnjake koji su specijalizovani za redakturu različitih tipova materijala, to znači da će navedena usluga biti izvršena ukoliko ovaj stručnjak uoči razlike između ta dva dokumenta. Dakle, jedino se sme overiti preveden dokument čija sadržina je apsolutno istovetna kao i u originalu.

Ističemo da ovi stručnjaci mogu obraditi kako sva dokumenta iz domena obrazovanja (svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, seminarski radovi, prepis ocena, potvrda o redovnom školovanju, diplomski radovi, nastavni planovi i programi fakulteta, uverenje o položenim ispitima, diploma i dodatak diplomi i mnoga druga), tako i ona dokumenta koja su prvenstveno vezana za oblast nauke (naučni patenti, naučni radovi, rezultati naučnih istraživanja i ostala).Prevođenje sa holandskog na španski
Prevođenje sa španskog na holandski

Pored toga će biti izvršeni i direktni prevodi ličnih dokumenata sa holandskog jezika na španski, a tada će pomenuti stručnjaci, između ostalog kompletno obraditi izvod iz matične knjige venčanih, uverenje o državljanstvu i vozačku dozvolu, odnosno potvrdu o prebivalištu i dozvolu za boravak, ali i izvod iz matične knjige rođenih, pasoš i saobraćajnu dozvolu, kao i ličnu kartu, izvod iz matične knjige umrlih, radnu dozvolu i mnoga druga lična dokumenta za koja klijent bude zahtevao obradu u pomenutoj varijanti jezika.

Profesionalni sudski tumači i prevodioci će se pobrinuti da prevedu, a u skladu sa pravilima posle toga i overe bilo koju vrstu saglasnosti, zatim izjave, potvrde ili uverenja, to jest sva ona dokumenta koja pojedinačni klijent treba da preda nadležnim institucijama. Uz potvrdu o stalnom zaposlenju i potvrdu o visini primanja, odnosno potvrdu o stanju računa u banci, oni kompletno obrađuju i uverenje o neosuđivanosti, zatim potvrdu o slobodnom bračnom stanju i uverenje o nekažnjavanju, te saglasnost za zastupanje i sva ostala dokumenta tog tipa.

Apsolutno bilo koju vrstu dokumentacije, to jest apsolutno sva dokumenta koja u njihov sastav ulaze, klijenti mogu da dobiju u skladu sa aktuelnim pravilima obrađene. A osim lekarskih nalaza, specifikacija farmaceutskih proizvoda i dokumentacije o medicinskim proizvodima, to jest uputstava za lekove i karakteristike proizvoda, pomenuti stručnjaci će obraditi i svaki drugi dokument koji ulazi u sastav medicinske dokumentacije. Isto tako će se pobrinuti da odgovore na zahteve pojedinačnih klijenata, kojima su potrebni direktni prevodi poslovne dokumentacije sa holandskog jezika na španski (rešenje o osnivanju pravnog lica, godišnji i finansijski poslovni izveštaji, statut preduzeća, fakture, revizorski izveštaji, osnivački akt preduzeća, poslovne odluke i ostala dokumenta koja su uvrštena u taj tip dokumentacije), a kompletno će obraditi i uputstvo za rukovanje, zatim deklaracije proizvoda i građevinske projekte, kao i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, te svaki drugi dokument koji zvanično ulazi u sastav bilo građevinske ili tehničke, bilo dokumentacije za tendere.

Trebalo bi reći i to da prevodioci i sudski tumači mogu u konkretnoj varijanti jezika prvo da prevedu, a posle toga da izvrše i overu kako za sudska rešenja, punomoćje za zastupanje i sudske žalbe, odnosno ugovore i licence, tako i za sudske odluke, zatim presude o razvodu braka, tekovine Evropske Unije, sudske tužbe i sertifikate, to jest za bilo koji pravni akt.

Kako pravila navode da sudski tumači moraju fizički uporediti originalan i preveden dokument, to se obavezuje svaki pojedinac da se pridržava pravila vezano za dostavljanje sadržaja na obradu, te da tom prilikom prilože na uvid originalna dokumenta. U skladu sa tim pravilima je definisano da svaki klijent ili originalna dokumenta donosi u poslovnicu ove institucije, a koja se nalazi u njegovom gradu, odnosno koja mu je najbliža. Takođe se može opredeliti i da ih preporučenom pošiljkom putem “Pošte Srbije” dostavi ovim stručnjacima na obradu, odnosno da izvrši slanje preko kurirske službe.

Podrazumeva se da i postupak preuzimanja dokumenata, za koja bude izvršen prevod i overa zavisi od volje svakog pojedinca, a u opticaju su dve mogućnosti. Izuzev one koja podrazumeva lični dolazak klijenta u prostorije predstavništva navedene institucije, a zarad preuzimanja kompletno obrađenih dokumenata, omogućena je i njihova dostava preko kurirske službe na željenu adresu. Konkretna usluga nije uračunata u prevod i overu dokumenata, tako da klijent koji se za nju opredeli ima obavezu da u trenutku preuzimanja pošiljke izvrši njeno plaćanje, s tim da upravo služba koja vrši dostavu i određuje cenu.

Svakako je neophodno pomenuti i to da ovi stručnjaci mogu profesionalno da odgovore na zahteve onih pojedinaca, kojima je potrebna hitna obrada dokumenata u konkretnoj jezičkoj kombinaciji.

Međutim, tada se radi o izuzetno kratkom vremenskom roku, pa je dopušteno da klijent sadržaje za koje zahteva obradu prvo pošalje na mejl adresu najbliže poslovnice, kako bi se njegovoj obradi pristupilo praktično odmah po prijemu. Ipak, naglašavamo da je njegova obaveza odmah posle toga da konkretno pravilo o dostavljanju originalnih dokumenata na uvid ispoštuje, ali je vrlo važno da tom prilikom izabere onaj način slanja koji će biti i najbrži.

Važeća pravila navode i obavezu izvršenja nadovere, ali isključivo za tačno definisana dokumenta, a ona se odnosi na stavljanje specijalne vrste pečata, koji je znan pod nazivom kako Haški, tako i Apostille. Samim tim što je overa tom vrstom pečata u nadležnosti državnih službi, to jest odeljenja osnovnih sudova naše zemlje, to znači da isključivo klijent ima pravo da u okviru njih dobije neophodne informacije. Zapravo se radi o tome da stručnjaci naše institucije nisu obavezni te podatke da poseduju, odnosno da ih daju klijentima, jer ne spada u njihovu nadležnost. Svakako detaljno informisanje o tome značajno utiče na čitav proces obrade dokumenata, jer klijent saznaje gde treba prvo da ih pošalje, odnosno odnese i po kom principu se taj dokument obrađuje. Jednostavnije govoreći, Apostille pečat se na konkretna dokumenta stavlja ili nakon završetka prevoda, odnosno overe sudskog tumača ili pre toga, pa je sasvim jasno zašto bi zainteresovani trebalo da se pobrine za dobijanje tih informacija na vreme.

Pomenuli bismo i to da prevodioci i sudski tumači mogu izvršiti kako simultano i šapatno, tako isto i konsekutivno prevođenje sa holandskog jezika na španski, te da navedena institucija nudi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje svojim klijentima.

Isto tako, oni su specijalizovani i za profesionalnu obradu marketinških materijala u pomenutoj varijanti jezika. A konkretna usluga se odnosi ne samo na plakate, reklamne flajere i kataloge, već i na PR tekstove, zatim vizit kartice i reklamne letke, ali i na brošure, to jest na sve one sadržaje čija je osnovna svrha usmerena na reklamiranje bilo kog proizvoda i usluge, odnosno na prezentovanje rada neke kompanije ili određenog događaja.

Svi koji su zainteresovani, ove stručnjake mogu da zaduže kako bi preveli novinske članke i sadržinu bilo koje vrste časopisa (naučni, dečiji, ilustrovani i drugi), s tim da oni odgovaraju na zahteve i onih pojedinaca koji žele da dobiju profesionalno prevedeno neko književno delo ili udžbenik. Takođe su specijalizovani i za obradu stručnih, ali i popularnih tekstualnih sadržaja različite tematike, odnosno dužine i složenosti.

Pomenuti stručnjaci će se pobrinuti da prevedu i bilo koji video, kao i audio materijal, budući da su specijalizovani kako za direktan prevod crtanih filmova sa holandskog jezika na španski, tako i dokumentarnih, zatim animiranih i igranih filmova različitog žanra. A po potrebi će prevesti i dečije, odnosno obrazovne, informativne i zabavne, što radijske što televizijske emisije, te reklamne poruke, serije i sve ostale audio i video sadržaje. Sa željom da klijentima kojima su potrebni prevodi tih materijala u ovoj varijanti jezika, omogući njihovu profesionalnu i kompletnu obradu, pomenuta institucija im nudi uslugu njihovog titlovanja, kao i sinhronizovanja.

Uz korišćenje alata poznatih kao SEO (Search Engine Optimisation), sudski tumači i prevodioci obrađuju sve one sadržaje koji se mogu videti na internetu, to jest koji su za njega i uopšteno, za računare vezani. Izuzev web sajtova i online prodavnica, oni će obraditi profesionalno i programe bilo koje vrste, potom aplikacije, te internet kataloge i sve ostale online materijale.

Prevod dokumentacije o medicinskim proizvodima sa holandskog na španski jezik

Sva ona dokumenta koja se zvanično smatraju delom medicinske dokumentacije, na osnovu zahteva zainteresovanih će prevodilac i sudski tumač najpre da u konkretnoj varijanti jezika prevedu, a podle toga i da overe, budući da su im data adekvatna ovlašćenja.

Uslov za pravilno izvršenje te vrste overe, jeste dostavljanje na uvid originalnih dokumenata, budući da ovlašćeno lice, to jest sudski tumač treba da izvrši njihovo upoređivanje sa prevedenim sadržajima, a da bi bio potpuno uveren da su oni sasvim istovetni.

Kako pravila podrazumevaju i takozvanu nadoveru, koja uključuje stavljanje specijalnog pečata na tačno određena dokumenta, a koji je znan i kao Apostille ili Haški, potrebno je da se klijent samostalno u državnim institucijama, čija je to nadležnost o tome i raspita, uzevši u obzir da stručnjaci Prevodilačkog centra Akademije Oxford ne poseduju dozvole za izvršenje te vrste overe.

Uz lekarske nalaze, oni su specijalizovani i za direktno prevođenje dokumentacije o medicinskim proizvodima, ali i za uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, te na zahtev kompletno obrađuju i specifikacije farmaceutskih proizvoda, kao i sva ostala dokumenta koja u taj tip dokumentacije ulaze.

Isto tako mogu da obrade kompletno i bilo koji dokument, koji određene državne institucije mogu zahtevati od klijenata, a primarno se misli na različite vrste izjava i potvrda, kao i saglasnosti i uverenja (potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o visini primanja, saglasnost za zastupanje, potvrda o stanju računa u banci, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stalnom zaposlenju i ostala dokumenta koja se podnose nadležnim službama).

Mogu da budu izvršeni i direktni prevodi naučnih radova sa holandskog jezika na španski, kao i rezultata naučnih istraživanja, ali i naučnih patenata, te mnogih drugih sadržaja koji se odnose isključivo na nauku. Takođe, sudski tumači i prevodioci kompletno obrađuju i sve vrste dozvola (vozačka, dozvola za boravak, radna, saobraćajna), ali i uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige umrlih i pasoš, te potvrdu o prebivalištu, venčani list i ličnu kartu, kao i izvod iz matične knjige rođenih, to jest svaki lični dokument.

Neophodno je informisati zainteresovane da u okviru svih poslovnica pomenute institucije imaju mogućnost da dobiju obrađena, u skladu sa pravilima i sva ona dokumenta koja čine poslovnu dokumentaciju (godišnji izveštaji, rešenje o osnivanju pravnog lica, fakture, revizorski izveštaji, poslovne odluke, statut preduzeća, finansijski poslovni izveštaji, osnivački akt preduzeća i ostala), kao i ona koja se zvanično tretiraju kao deo bilo građevinske ili tehničke, bilo tenderske dokumentacije (građevinski projekti, uputstvo za rukovanje, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda i mnoga druga).

Izuzev njih, sudski tumač i prevodilac ostvaruju zahtev pojedinaca, te rade i direktan prevod diplome i dodatka diplomi sa holandskog jezika na španski, ali i svakog drugog dokumenta iz domena obrazovanja. Najpre mislimo na nastavne planove i programe fakulteta, te svedočanstvo o zavšenim razredima osnovne i srednje škole, odnosno na prepis ocena, potvrdu o redovnom školovanju i uverenje o položenim ispitima, s tim što su u prilici i da zainteresovanim licima omoguće profesionalan prevod u navedenoj varijanti jezika i za diplomske radove različite tematike, ali i za seminarske.

Svakako će obraditi stručno i bilo koji dokument koji se tiče oblasti sudstva ili prava, a što se odnosi kako na tekovine Evropske Unije, sudska rešenja i presude, te licence i punomoćja za zastupanje, tako i na sudske žalbe, odnosno tužbe i odluke, ali i ugovore i uopšteno rečeno, svaki drugi dokument koji se tiče na neki način sudstva ili prava.

Prevođenje informativnih emisija sa holandskog jezika na španski

Kako su profesionalni titleri zaposleni u svakoj od preko 20 poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford, to će svaki pojedinac zainteresovan za direktan prevod informativnih emisija sa holandskog na španski jezik, zapravo imati priliku da dobije i uslugu njihovog titlovanja, s tim da je u ponudi i mogućnost sinhronizovanja i tih i svih ostalih video, te audio sadržaja. Svakako će prevodilac i sudski tumač u konkretnoj jezičkoj varijanti da obrade i animirane filmove, serije i zabavne emisije, ali i igrane filmove, te crtane i dokumentarne, kao i bilo koju drugu vrstu materijala koja treba da bude prikazivana, odnosno puštana na različitim medijima.

Sem toga, oni prevode i udžbenike, te profesionalno odgovaraju i na zahteve onih klijenata kojima su prevodi u pomenutoj kombinaciji jezika potrebni za književna dela, koja su svrstana u poetska ili prozna. Naravno da će prevesti i članke iz novina, ma koje tematike, ali i stručne, kao i ilustrovane, te dečije časopise.

U slučaju da klijent poseduje materijale bilo koje vrste, a za koje su direktni prevodi sa holandskog na španski jezik prethodno urađeni i to neprofesionalno, to jest ako u njima ima propusta, za to će se pobrinuti korektori, koje ova institucija zapošljava, odnosno lektori. Tokom vršenja usluge redakture, koja podrazumeva kako lekturu, tako i profesionalnu korekturu, oni će sve greške koje budu primetili da isprave, tako da će sadržaji biti u potpunosti prilagođeni španskom jeziku, odnosno njegovim pravilima.

Ne samo da će sudski tumač i prevodilac da izvrše uslugu prevoda za različite sadržaje pisanim putem, već će pružiti i onu koja se odnosi na usmeni, kada god je to potrebno, a ona podrazumeva šapatni, konsektivni i simultani prevod. Takođe, pomenuta institucija omogućuje svakome ko je zainteresovan, te ima potrebu za tim, da izvrši iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Izbor između svih onih usluga, za koje su sudski tumači i prevodioci specijalizovani će biti izvršen tek pošto bude bila sprovedena analiza osnovnih podataka o događaju, a što se odnosi i na osobenosti prostora u kome je određeno da bude održan, ali i na trajanje, odnosno na broj osoba koje bi trebalo da budu prisutne.

Prevodi softvera sa holandskog na španski

Uz obradu softvera, odnosno bilo kog programa ili aplikacije, sudski tumači i prevodioci, koji su zaposleni u predstavništvu Prevodilačkog centra Akademije Oxford u svakom gradu, mogu da izvrše i direktan prevod online prodavnica sa holandskog jezika na španski, ali i sajtova, te internet kataloga, to jest svih materijala koji se ili objavljuju na globalnoj mreži ili se odnose na računare. Sa ciljem da svim takvim sadržajima omoguće da mnogo bolje mesto u polju pretrage dostignu, oni će tokom njihove obrade svakako da primene i pravila koja uključuje SEO (Search Engine Optimisation). Budući da će se fokusirati na optimizaciju, to jest prilagođavanje online prodavnica, sajtova i ostalih web sadržaja, njihova vidljivost u polju opšte pretrage će biti mnogo bolja, te se očekuje da ih pretraživač vrlo visoko rangira i postavi na prvu stranu rezultata, a za one reči i fraze koje se smatraju ključnim u tom slučaju.

Na osnovu potreba klijenata, biće izvršeni i direktni prevodi tekstova  sa holandskog jezika na španski, nevezano za to da li su popularni ili naučni, te kojom temom se bave. Naime, prevodilac i sudski tumač su specijalizovani za obradu sadržaja iz oblasti obrazovanja, finansija, nauke i ekologije i zaštite životne sredine, ali i bankarstva, sociologije, farmacije i politike. Naravno da će u navedenoj varijanti jezika da prevedu profesionalno i one tekstove, čija osnovna tema je usmerena na turizam, obrazovanje i komunikologiju, odnosno ekonomiju, marketing i građevinsku industriju, te menadžment, informacione tehnologije i medicinu, ali i sve ostale naučne discipline, koje se svrstavaju i u društvene i u prirodne.

Dobro je istaći i podatak da su ovi stručnjaci usmereni i na obradu apsolutno bilo kog materijala, čija je glavna namena reklamiranje i to kako same firme i njenog poslovanja, tako i usluga, odnosno događaja ili proizvoda. S obzirom na to da su u pitanju sadržaji koji se karakterišu kao specifični, zato što je uglavnom poruka namenjena potencijalnim klijentima vešto skrivena, to se i prevođenje reklamnih materijala  sa holandskog jezika na španski mora vrlo pažljivo vršiti. Zapravo su prevodioci i sudski tumači tada u obavezi da primarno konkretnu poruku u PR tekstovima, reklamnim flajerima i brošurama, recimo prilagode pravilima španskog jezika. Svakako će oni prevesti i plakate, odnosno vizit kartice i reklamne letke, ali i sve ostale sadržaje koji su vezani za oblast marketinga.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na holandski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje