Prevod sa holandskog na rumunski jezik

Besplatni online prevod sa holandskog na rumunski jezik

Za online prevod sa holandskog na rumunski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevod sa holandskog na rumunski jezik

Osnovna informacija koju moraju na umu da imaju svi koje interesuje direktno prevođenje sa holandskog jezika na rumunski, jeste da svako predstavništvo Prevodilačkog centra Akademije Oxford, a ima ih preko 20 u ovom trenutku, zapošljava vrhunske stručnjake, koji mogu zainteresovanima da pruže uslugu obrade apsolutno bilo kog sadržaja u toj varijanti jezika, a istovremeno i usmeni prevod da izvrše.

Na prvom mestu su prevodioci i sudski tumači specijalizovani za obradu dokumenata, tako da klijenti mogu dobiti i njihov prevod u navedenoj kombinaciji jezika i njihovu stručnu overu.

Pored svih dokumenata koja se odnose na oblast prava i sudstva (tekovine Evropske Unije, presude o razvodu braka, sudska rešenja i odluke, ugovori, sudske žalbe, licence, sudske tužbe, sertifikati, punomoćje za zastupanje, presude o razvodu braka i ostala pravna akta), ovi stručnjaci obrađuju i sva ona dokumenta koja ulaze u sastav kako tenderske, tako i građevinske, odnosno tehničke dokumentacije (građevinski projekti, uputstvo za rukovanje, deklaracije proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka i mnoga druga).Prevođenje sa holandskog na rumunski
Prevođenje sa rumunskog na holandski

Budući da zvanično ovlašćeni sudski tumač, neposredno pre nego što zvanično overu prevedenog dokumenta izvrši, mora da ga uporedi sa originalima, to vlasnik dokumenata mora i njih da priloži, to jest da ih pošalje preporučenom poštanskom pošiljkom ili putem bilo koje kurirske službe, a može i lično da ih donese u prostorije one poslovnice, koja mu je fizički najbliža.

Kada bude završio sa upoređivanjem, ovaj stručnjak će overiti preveden dokument, ali isključivo pod uslovom da je njegova sadržina u potpunosti verna originalu. Uzevši u obzir da klijenti imaju pravo da prilože i dokumenta koja je neko preveo, to može da se dogodi da u njima ima grešaka, pa se tada vrši stručna korektura, to jest lektura, a i te usluge mogu dobiti u izabranom predstavništvu konkretne institucije.

Podrazumeva se, takođe da sudski tumači i prevodioci mogu da obrade i sva lična dokumenta, tako da su u ponudi između ostalog direktni prevodi izvoda iz matične knjige rođenih sa holandskog jezika na rumunski, ali i uverenja o državljanstvu, vozačke dozvole i dozvole za boravak, te izvoda iz matične knjige umrlih, zatim pasoša i potvrde o prebivalištu, kao i saobraćajne dozvole, izvoda iz matične knjige venčanih i lične karte, ali i svih ostalih dokumenata koja se smatraju ličnim prema aktuelnom zakonu.

Od izuzetnog je značaja da svaki klijent ima na umu da će mu biti omogućeno i da prevod, odnosno overu određenog dokumenta dobije u posebno kratkom roku, a ako to zahteva, budući da su pomenuti stručnjaci specijalizovani i za hitan prevod. Svakako je u tom slučaju jedino dopušteno da vlasnik dokumenata, najpre skenirane sadržaje dostavi elektronskim putem, ali posle toga on ima dužnost da pomenuto pravilo ispoštuje, to jest da što je brže moguće originale na uvid dostavi.

Uz sva dokumenta koja su do ovog trenutka pomenuta, prevodilac i sudski tumač obrađuju i ona koja zvanično čine medicinsku dokumentaciju (lekarski nalazi, dokumentacija o medicinskim proizvodima, specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda i druga), ali vrše i direktno prevođenje poslovne dokumentacije sa holandskog jezika na rumunski (fakture, revizorski izveštaji, poslovne odluke, osnivački akt preduzeća, godišnji poslovni izveštaji, rešenje o osnivanju pravnog lica, finansijski poslovni izveštaji, statut preduzeća i ostala).

Izuzev opcije da kompletno obrađena dokumenta klijent preuzme lično i to u onoj poslovnici koju je prethodno odabrao, dozvoljena je i ona koja uključuje njihovo dostavljanje na adresu, ali ona mora da bude odvojeno plaćena, jer će je kurirska služba, koja je za to ovlašćena izvršiti.

Uzevši u obzir da u određenim slučajevima, to jest za tačno definisana dokumenta mora da bude izvršena još jedna vrsta overe, to bi bilo poželjno da se svaki zainteresovani detaljno o njoj raspita. Informacije o stavljanju Apostile, odnosno takozvanog Haškog pečata na dokumenta, će klijent dobiti ukoliko bude kontaktirao odeljenja koja imaju jedina ovlašćenje da to urade, a koja se nalaze u okviru osnovnih sudova na teritoriji naše zemlje.

Svakako se podrazumeva da klijenti mogu zahtevati i direktno prevođenje svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole sa holandskog jezika na rumunski, ali i diplome i dodatka diplomi, prepisa ocena i potvrda o redovnom školovanju, s tim da pomenuti stručnjaci mogu kompletno da obrade i nastavne planove i programe fakulteta, potom uverenje o položenim ispitima, kao i diplomske te seminarske radove, svejedno koje tematike, ali i svaki drugi dokument, odnosno materijal koji se tiče prvenstveno obrazovanja.

Preostalo nam je da pomenemo i to da sudski tumač i prevodilac na osnovu zahteva klijenata u pomenutoj varijanti jezika obrađuju i različite tipove saglasnosti i potvrda, kao i izjava i uverenja (potvrda o visini primanja, saglasnost za zastupanje, potvrda o stalnom zaposlenju, potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stanju računa u banci, uverenje o neosuđivanosti i ostala dokumenta koja se moraju podneti nekoj nadležnoj instituciji), ali svakako prevode i rezultate naučnih istraživanja, zatim naučne radove, kao i naučne patente, te bilo koji drugi sadržaj koji se nauke tiče.

Isto tako ovi stručnjaci, kao što smo na početku pomenuli, mogu da izvrše i uslugu usmenog prevoda, to jest da primene šapatno, konsekutivno ili simultano prevođenje u konkretnoj jezičkoj kombinaciji, a ko god je zainteresovan ima na raspolaganju i mogućnost za iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to po izuzetno povoljnim uslovima.

Specijalizovani su i za obradu svih vrsta knjiga (udžbenici i poetska, odnosno prozna književna dela), zatim prevode i časopise (dečiji, stručni, ilustrovani i drugi), ali i članke iz novina, kao i stručne, odnosno popularne tekstualne materijale, koji obrađuju temu iz domena bilo koje društvene, odnosno prirodne naučne discipline.

Kada neko zahteva direktan prevod serija sa holandskog jezika na rumunski ili određene vrste filmova (dokumentarni, animirani, igrani, crtani), odnosno reklamnih poruka, te sve vrste emisija (zabavna, dečija, informativna, obrazovna i druga), u okviru ove institucije mu je na raspolaganju i mogućnost da dobije te sadržaje sinhronizovane ili titlovane.

S obzirom na to da prevodilac i sudski tumač izuzetno dobro poznaju takozvane alate SEO (Search Engine Optimisation), to podrazumeva da uz prevod web sajtova, onlajn kataloga i prodavnica, te ostalih internet materijala, oni klijentima omogućuju i stručnu optimizaciju. Naravno, ako bude bilo zahtevano, prevešće i softver, to jest profesionalno će obraditi svaku aplikaciju ili program koji klijent bude želeo. Isto tako će se potruditi da maksimalno profesionalno prevedu i reklame kataloge, zatim flajere i brošure, odnosno plakate, PR tekstove i vizit kartice, ali i reklamne letke i sve ostale sadržaje koji se odnose na marketing.

Profesionalan prevod plakata sa holandskog na rumunski jezik

Izuzev plakata, prevodioci i sudski tumači mogu da u pomenutoj varijanti jezika prevedu i apsolutno svaki drugi marketinški materijal, tako će klijenti moći da ih angažuju kako bi bili izvršeni direktni prevodi reklamnih flajera i letaka sa holandskog jezika na rumunski, ali i PR tekstova, zatim kataloga, vizit kartica i brošura, te svih ostalih sadržaja iz domena marketinga. Uzevši u obzir da je vrlo važno poruku koju oni nose preneti adekvatno govornicima rumunskog jezika, a koji su ujedno i potencijalni kupci proizvoda, odnosno korisnici neke usluge ili, pak posetioci događaja koji se prezentuje na taj način, to znači da se pažnja upravo tome i posvećuje. A nakon što bude izvršeno oblikovanje reklamne poruke u skladu sa pravilima tog jezika, svakome kome je on maternji i ko bude došao u dodir sa prevedenim sadržajima, će biti ubrzo jasno šta se prezentuje kroz njih.

Isto tako, svaka poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford, pored pomenutih stručnjaka zapošljava i korektore, kao i profesionalne lektore, koji će shodno zahtevima klijenata da urade redakturu određenih materijala. Zapravo se radi o tome da postoje slučajevi kada neko uradi prevod sadržaja u ovoj varijanti jezika, ali tada ne ispoštuje određena pravila, a onda vlasnik ima problem, zato što nema mogućnost tako obrađene materijale da koristi kada mu je potrebno. Upravo iz tog razloga se primenjuju one smernice, koje uključuje lektura, ali i korektura, te se njihova sadržina prilagođava svim važećim pravilima, pa se i vlasnicima pruža mogućnost da konkretne materijale koriste kada im je to neophodno.

Svakako mogu biti angažovani zaposleni pomenute institucije i kada je u pitanju direktno prevođenje udžbenika sa holandskog jezika na rumunski. A ukoliko je to potrebno, oni će provesti i različita poetska književna dela, ali i beletristiku, zatim romane i svako drugo književno delo koje je vezano za prozu. Sem toga, ostvariće zahtev klijenata i vezano za obradu kako svih vrsta časopisa, poput na primer dečijih ili ilustrovanih, odnosno stručnih, tako i članaka iz novina i to različite dužine i tematike.

Prilikom sprovođenja bilo koje manifestacije ili, pak nekog događaja, a kada će biti prisutni izvorni govornici ova dva jezika, sudski tumači i prevodioci mogu da pruže uslugu usmenog prevoda. Međutim, naročito je važno da klijenti koji su za to zainteresovani, budu informisani da oni vrše kako prevođenje uz pomoć šapata sa holandskog jezika na rumunski, tako isto primenjuju i pravila koja uključuje konsekutivni, ali i simultani prevod u toj varijanti jezika. A sama činjenica da mogu sve tri vrste usluge da pruže, te da se one primenjuju isključivo prilikom organizacije događaja čije su karakteristike precizno određene, je dovoljna da bi klijenti shvatili koliko je važno da pomenuti stručnjaci dobiju sve relevantne informacije o samoj manifestaciji. Izuzetno je važno, na prvom mestu da oni budu obavešteni o njegovom trajanju, kao i o tačnom broju osoba koje bi trebalo da budu prisutne, s tim što se, naravno za izradu ponude moraju analizirati i informacije o organizaciji i o mestu održavanja. Takođe moramo napomenuti da je u sklopu ove institucije dostupna i usluga, koja zainteresovanima pruža mogućnost za iznajmljivanje profesionalne opreme za simultano prevođenje.

Prevodi igranih filmova sa holandskog jezika na rumunski

Kada zaposleni u određenoj poslovnici ove institucije budu odgovarali na zahteve klijenata, koji se odnose na direktno prevođenje igranih filmova sa holandskog na rumunski jezik, oni će im takođe ponuditi i dodatne usluge, a one uključuju profesionalno titlovanje tih sadržaja, ali i njihovu sinhronizaciju. Naravno da će prevodioci i sudski tumači u toj varijanti jezika da obrade i serije, kao i dokumentarne i animirane filmove, zatim reklamne poruke i obrazovne emisije, te crtane filmove, odnosno one emisije koje su namenjene deci ili imaju informativni karakter, ali i sve ostale vrste video i audio materijala.

Ističemo i vrlo važnu informaciju, a to je da su stručnjaci koje Prevodilački centar Akademije Oxford zapošljava upoznati sa alatima koji su vezani za Search Engine Optimisation, to jest takozvani SEO i da njih implementiraju kada vrše kako direktan prevod online prodavnica sa holandskog na rumunski jezik, tako i internet sajtova, ali i web kataloga i generalno rečeno, svih ostalih sadržaja koji su na internetu vidljivi. Moramo pojasniti sve to, za slučaj da klijent nije upoznat sa pojmom optimizacije, jer je konkretna usluga vrlo važna da bi se konkretni sadržaji našli na mnogo boljoj poziciji nego do tada. Tačnije, njih će pretraživači nedugo nakon postavljanja prepoznati kao najbolje rezultate pretrage za prethodno određene izraze i reči, pa će ih svakako prikazivati u okviru prve strane rezultata. Isto tako, ako bude bilo potrebno, pomenuti stručnjaci će obraditi i određenu aplikaciju ili program, uzevši u obzir da su oni specijalizovani i za profesionalni prevod softvera u toj jezičkoj kombinaciji.

Na osnovu zahteva pojedinaca, sudski tumači i prevodioci mogu obraditi i tekstove, s tim da se njihova tema može odnositi na apsolutno svaku naučnu disciplinu, kako iz domena prirodnih, tako i društvenih nauka. A pored toga što će prevesti tekstove koji se bave tematikom vezano za građevinsku industriju, turizam i medicinu, odnosno informacione tehnologije, farmaciju i ekologiju i zaštitu životne sredine, oni će obraditi i filozofske, kao i ekonomske tekstove. Naravno da će biti urađeni i direktni prevodi političkih tekstova sa holandskog na rumunski jezik, ali će biti ispoštovani i zahtevi koji se odnose na obradu popularnih i stručnih tekstova iz domena psihologije, nauke i menadžmenta, zatim marketinga, bankarstva i komunikologije, to jest svih ostalih društvenih i prirodnih nauka.

Prevođenje tekovina Evropske Unije sa holandskog na rumunski jezik

Pored ovih dokumenata, prevodioci i sudski tumači mogu u navedenoj varijanti jezika da prevedu i punomoćje za zastupanje, ali i presude o razvodu braka, zatim sudska rešenja i odluke, kao i sve vrste ugovora, odnosno sudske žalbe i tužbe, te sva ostala pravna akta.

Isto tako će oni ostvariti zahtev klijenata, te uraditi direktan prevod ličnih dokumenata sa holandskog jezika na rumunski (potvrda o prebivalištu, izvod iz matične knjige venčanih, lična karta, saobraćajna dozvola, uverenje o državljanstvu, pasoš, dozvola za boravak, izvod iz matične knjige rođenih, radna dozvola, umrlica, odnosno izvod iz matične knjige umrlih, vozačka dozvola i ostala dokumenta iz te grupe), ali će se pobrinuti da profesionalno prevedu i različite vrste dokumentacija.

Kako su sudski tumači kvalifikovani da pruže uslugu overe prevoda, to će svaki klijent koji bude zahtevao obradu i pomenutih i bilo kojih drugih dokumenata, na jednom mestu, to jest u konkretnoj poslovnici Prevodilačkog centra Akademije Oxford dobiti kompletno obrađen dokument. Overa pečatom sudskog tumača podrazumeva da je potpuno isti sadržaj originalnog i prevedenog dokumenta, pa je izuzetno važno da klijent upravo originale na uvid priloži tom stručnjaku.

Naglasićemo i to da je naša preporuka svakome ko je zainteresovan za direktno prevođenje dokumenata sa holandskog jezika na rumunski, da se prvo obrati državnim institucijama koje su zadužene za overu Haškim, odnosno pečatom koji je poznat i kao Apostille, budući da sudski tumači i prevodioci koji su u ovoj instituciji zaposleni, ne smeju da izvrše tu vrstu overe.

Potrebno je napomenuti i to da su konkretni stručnjaci kvalifikovani za kompletnu obradu svih onih dokumenata koja se različitim nadležnim institucijama moraju podneti, a na prvom mestu se misli na uverenje o neosuđivanosti, odnosno uverenje o nekažnjavanju, te na potvrdu o stalnom zaposlenju, zatim saglasnost za zastupanje i potvrdu o slobodnom bračnom stanju, ali i na potvrdu o visini primanja, te na potvrdu o stanju računa u banci i na sva ostala dokumenta koja neka državna institucija može zahtevati.

U slučaju da je nekome to potrebno, biće izrađeni i direktni prevodi nastavnih planova i programa fakulteta sa holandskog jezika na rumunski, a pomenuti stručnjaci će prevesti, te overiti i diplomu i dodatak diplomi, potom uverenje o položenim ispitima i svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, ali i prepis ocena, potvrdu o redovnom školovanju i sva ostala dokumenta koja su na neki način za obrazovanje vezana. Takođe će izaći u susret zahtevima svih onih klijenata, koji žele da dobiju profesionalno obrađene diplomske ili seminarske radove u toj kombinaciji jezika, s tim da njima nije važno kojom tematikom se bave i koliko su složeni, odnosno dugi.

A prevodilac i sudski tumač će se pobrinuti i da u skladu sa aktuelnim propisima obrade kako lekarske nalaze i specifikacije farmaceutskih proizvoda, tako isto i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, ali i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, to jest svaki drugi dokument koji se zvanično delom medicinske dokumentacije smatra. Naravno, kada bude bilo neophodno izradiće i direktan prevod naučnih radova sa holandskog jezika na rumunski, odnosno rezultata naučnih istraživanja, te će po zahtevu klijenata da prvo prevedu naučne patente, a onda ih i overe, ali će se pobrinuti da propisno obrade i sve ostale sadržaje koji su isključivo za nauku vezani na određeni način.

Nama je još ostalo da pomenemo i informaciju da svako ko ima potrebu, može navedene stručnjake da zaduži i za obradu kako poslovne dokumentacije (rešenje o osnivanju pravnog lica, finansijski poslovni izveštaji, fakture, revizorski izveštaji, osnivački akt preduzeća, poslovne odluke, statut preduzeća, godišnji poslovni izveštaji i druga dokumenta koja je čine), tako i tenderske, zatim građevinske i tehničke dokumentacije (deklaracije proizvoda, uputstvo za rukovanje, građevinski projekti, laboratorijske analize tehničkih uzoraka i ostala dokumenta koja u njihov sastav ulaze).


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na holandski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje