Prevod sa holandskog na grčki jezik

Besplatni online prevod sa holandskog na grčki jezik

Za online prevod sa holandskog na grčki jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevođenje sa holandskog na grčki jezik

Sasvim je svejedno da li klijent u ovoj varijanti jezika želi da dobije usmeni prevod ili ga interesuje obrada bilo koje vrste sadržaja u pisanoj formi, jer stručni tim poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford profesionalno odgovara na sve zahteve, koji se odnose na direktno prevođenje sa holandskog jezika na grčki.

Uz to što će prevodioci i sudski tumači izvršiti obradu popularnih tekstualnih sadržaja iz domena bilo koje društvene, odnosno prirodne nauke, oni će prevesti i stručne tekstove različite tematike. Ostvariće zahtev pojedinaca i vezano za obradu ilustrovanih i dečijih, odnosno naučnih časopisa, kao i novinskih članaka. A isto tako će prevesti i bilo koje književno delo, koje je svrstano u domen proze ili poezije, ali i udžbenike, čija tema se odnosi na različite naučne discipline.

U sklopu usluge koja je vezana za profesionalan prevod audio ili video materijala u pomenutoj jezičkoj kombinaciji, svaki klijent ima pravo da zahteva i njihovu dodatnu obradu, uzevši u obzir da se na spisku usluga koje navedena institucija nudi, nalazi i titlovanje svih tih materijala, ali i njihova sinhronizacija. A uz direktan prevod reklamnih poruka sa holandskog jezika na grčki, profesionalni sudski tumač i prevodilac će obraditi i obrazovne i zabavne radijske, odnosno televizijske emisije, ali i igrane filmove ma kog žanra i serije, a po potrebi će prevesti i informativne, dečije i druge vrste emisija, kao i dokumentarne, crtane i animirane filmovi, te bilo koju drugu vrstu sadržaja koji treba da bude emitovan u bioskopu ili na nekom mediju.Prevođenje sa holandskog na grčki
Prevođenje sa grčkog na holandski

Svakako su ovi stručnjaci osposobljeni i za prevod web sajtova, internet prodavnica i online kataloga, s tim to omogućavaju zainteresovanima i uslugu profesionalne obrade softvera, a koja uključuje prevod različitih aplikacija i programa, te će naravno stručno prevesti i sve ostale materijale koji se tiču kompjutera i interneta. Neophodno je da naglasimo i to da su oni u potpunosti ovladali primenom svih onih pravila, koja se odnose na optimizovanje ovih sadržaja, tako da adekvatnom implementacijom alata SEO (Search Engine Optimisation), oni doprinose njihovom boljem pozicioniranju u okviru opšte pretrage. Primećeno je da prilično brzo nakon što konkretni sadržaji budu postavljeni zvanično na web, njih glavni pretraživač detektuje kao najbolje rezultate za tačno određene fraze, odnosno reči, pa ih prikazuje u samom vrhu prve strane pretrage, što ima veliki uticaj i na poslovanje vlasnika tih materijala.

Biće izvršeni i direktni prevodi vizit kartica sa holandskog jezika na grčki, ali i plakata, zatim reklamnih letaka, flajera i brošura, te PR tekstova, kataloga i svih ostalih sadržaja putem kojih se neka firma reklamira, odnosno prezentuje određeni proizvod, događaj ili usluga.

Još jedna od brojnih pogodnosti, koje očekuju klijente ove institucije jeste i mogućnost zaduženja stručnjaka, sa ciljem izvršenja usmenog prevoda u konkretnoj jezičkoj varijanti. Zapravo je stvar u tome da prevodilac i sudski tumač mogu da pruže uslugu, koja podrazumeva kako simultani i prevod uz pomoć šapata, tako isto i konsekutivni. a svaka od njih se mora primeniti u okviru događaja čije osobenosti su sasvim jasno definisane, pa će shodno tome klijentima biti ponuđeno i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, što je isto tako usluga koja je u okviru naveden institucije na raspolaganju.

Potrebno je istaći i to da onaj pojedinac, koji želi neki od prethodno pomenutih materijala da dobije prevede u ovoj jezičkoj kombinaciji, prvo treba da izvrši njegovo dostavljanje, a što može biti učinjeno na najbrži mogući način, budući da se dozvoljava te sadržaje da pošalje na mejl konkretne institucije. Isto tako bi trebalo da bude izvršeno i preuzimanje, a naravno postoje i druge opcije, ukoliko nekome ova ne odgovara, a o njima će detaljne informacije dobiti u onom predstavništvu pomenute institucije, koje bude lično kontaktirao.

Postupak koji se odnosi na direktno prevođenje dokumenata sa holandskog jezika na grčki je nešto drugačiji i u potpunosti usklađen sa zakonskim odredbama, te je u skladu sa time neophodno da pojedinačni klijent ispoštuje vrlo važno pravilo, koje se tiče slanja ili donošenja na uvid originalnih dokumenata.

Preciznije rečeno, biće izvršen kako njihov prevod, tako isto i overa od strane zvanično ovlašćenog lica, to jest sudskog tumača, kome se i moraju dostaviti originalna dokumenta. Ustvari, pre nego što svoj pečat stavi na prevedene sadržaje, on je dužan da ih fizički uporedi sa originalnim i utvrdi da li ima razlike među njima. Ako se bude dogodilo da postoje neka odstupanja, klijent će o tome obavezno biti obavešten, pa će mu biti preporučeno da se prvo izvrši lektura i korektura tih materijala, što je isto usluga koja je u okviru svake poslovnice dostupna. Tada će korektori i profesionalni lektori da utvrđene greške isprave, te da konkretna dokumenta ili neke druge sadržaje, u potpunosti prilagode originalima.

Dakle, način dostavljanja dokumenata na obradu se razlikuje upravo zbog obaveze dostavljanja originala, tako da ih pojedinac može poslati preporučenom pošiljkom i to preko „Pošte Srbije“, ali ih isto tako može lično doneti u predstavništvo koje izabere ili ih putem kurirske službe poslati na konkretnu adresu.

S obzirom na to da se i originalna dokumenta moraju dostaviti, jasno je da je različit i princip njihovog preuzimanja, pa svaki klijent ima dve opcije, to jest mogućnost da ih preuzme u poslovnici lično ili da ih dobije isporukom preko kurirske službe na prethodno datu adresu. Svakako mora biti informisan da je u pitanju usluga, koja ne spada u osnovnu i kao takva se plaća odvojeno od prevoda i overe dokumenta, a o visini nadoknade će klijent biti informisan od strane kurirske službe, koja će i biti dužna da izvrši isporuku.

Uz sva lična dokumenta (izvod iz matične knjige rođenih, dozvola za boravak, uverenje o državljanstvu, pasoš, vozačka dozvola, izvod iz matične knjige venčanih, lična karta, radna dozvola, izvod iz matične knjige umrlih, saobraćajna dozvola, potvrda o prebivalištu i druga), sudski tumač i prevodilac će na osnovu zahteva klijenata izvršiti i direktan prevod pravnih akata sa holandskog jezika na grčki. A tom prilikom će oni izuzev licenci, presuda o razvodu braka i drugih vrsta presuda, odnosno sudskih rešenja i odluka, kompletno da obrade kako sudske žalbe i sertifikate, tako isto i punomoćje za zastupanje, sudske tužbe i tekovine Evropske Unije, ali i bilo koji drugi dokument koji je za oblast prava, ali i sudstva usko vezan.

Takođe, zainteresovani imaju mogućnost da u okviru pomenute institucije zaduže stručna lica, kako bi dobili preveden i propisno overen bilo koji dokument iz domena obrazovanja ili nauke. Najpre se to odnosi na svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, diplomu i dodatak diplomi i naučne patente. Naravno da će ovi stručnjaci kompletno obraditi i potvrdu o redovnom školovanju, diplomske radove, nastavne planove i programe fakulteta i rezultate naučnih istraživanja, ali i prepis ocena, te naučne radove i uverenje o položenim ispitima, kao i seminarske radove, to jest apsolutno bilo koju vrstu dokumenata i sadržaja koji se na konkretne oblasti odnose.

Napomenućemo i to da na osnovu potreba pojedinaca, ovi stručnjaci mogu da izvrše i obradu bilo kog dokumenta u posebno kratkom vremenskom periodu, ali je tada naročito važno da klijent pristupi slanju skeniranih sadržaja na mejl konkretne institucije, a kako bi ovi stručnjaci zaista imali priliku da propisno odgovore na zahtev za brzom izradom prevoda. Postupak obrade se i tom prilikom maksimalno poštuje, pa se i očekuje da zainteresovani za pomenutu uslugu, u najkraćem mogućem roku posle toga na uvid dostave i originalna dokumenta.

Pored već pomenutih, prevodilac i sudski tumač će obraditi i sva ona dokumenta koja ulaze u sastav različitih tipova dokumentacija, a primarno se misli na poslovnu, tehničku i građevinsku, odnosno na medicinsku, ali isto tako i na dokumentaciju za tendere. Uz osnivački akt preduzeća, revizorske i godišnje poslovne izveštaje, biće izvršeno i direktno prevođenje specifikacija farmaceutskih proizvoda sa holandskog jezika na grčki, ali i laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka. Podrazumeva se da ovi stručnjaci prevode i overavaju, a u skladu sa aktuelnim pravilima i rešenje o osnivanju pravnog lica, lekarske nalaze i uputstvo za rukovanje, kao i fakture, dokumentaciju o medicinskim proizvodima i građevinske projekte, zatim statut preduzeća i finansijske poslovne izveštaje, te deklaracije proizvoda, poslovne odluke i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, to jest svaki drugi dokument koji u sastav navedenih tipova dokumentacija zvanično ulazi.

Potrebno je da svako ko je zainteresovan za profesionalnu obradu dokumenata u navedenoj jezičkoj kombinaciji bude informisan o tome da naši stručnjaci nemaju nadležnost u vezi takozvane nadovere. Pod tim pojmom se podrazumeva overa onim pečatom koji je poznat kao Haški, to jest Apostille, a koji se po tačno utvrđenom principu i na zakonom definisana dokumenta, obavezno mora staviti. Kako to nije u nadležnosti naših zaposlenih, to svakako nije njihova obaveza na pojedince informišu o detaljima, te je iz tog razloga i napomenuto da svaki klijent podatke o nadoveri treba da zatraži lično. A njih će dobiti u onim službama, koje se nalaze u okviru osnovnih sudova u našoj zemlji i specijalizovane su upravo za izvršenje overe dokumenata Haškim pečatom. Vrlo je važno da oni tada pitaju kada se pomenuti pečat na njihova dokumenta mora staviti, to jest da saznaju da li je on uopšte obavezan, jer je zakonskim aktima precizno određeno za koja tačno dokumenta se nadovera vrši. Trebalo bi tada da dobiju informacije i o tome da li se pomenuti pečat stavlja na početku ili na kraju obrade, pošto upravo od njih zavisi čitav tok, a klijent svakako na taj način saznaje i gde je neophodno, najpre da svoja dokumenta na obradu odnese.

Nama je preostalo da dodamo i to da su dostupni direktni prevodi saglasnosti za zastupanje sa holandskog jezika na grčki, ali i svih ostalih vrsta saglasnosti, s tim da će prevodilac i sudski tumač profesionalno obraditi i različite vrste izjava, zatim uverenja i potvrda. A sem potvrde o slobodnom bračnom stanju, uverenja o nekažnjavanju i potvrde o stalnom zaposlenju, oni će prevesti i overiti kako potvrdu o stanju računa u banci, tako i potvrdu o visini primanja, zatim uverenje o neosuđivanosti i sva ostala dokumenta koja se podnose određenim državnim institucijama.

Prevodi deklaracija proizvoda sa holandskog na grčki jezik

Prilikom obrade deklaracije proizvoda u pomenutoj jezičkoj kombinaciji će profesionalni sudski tumači i prevodioci, koji su zvanično deo tima apsolutno svake od preko 20 poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford u zemlji, da primene važeća pravila i konkretna dokumenta u skladu sa njima overe. Na taj način se direktan prevod deklaracija proizvoda sa holandskog jezika na grčki svrstava u zakonski važeća dokumenta, što znači da je njihovom vlasniku pružena mogućnost da ih primenjuje u različitim situacijama.

Svakako je postupak overe vrlo precizno određen slovom zakona i podrazumeva da ovlašćeni sudski tumač, neposredno pre nego što stavi pečat na obrađen dokument, ima dužnost da izvrši njegovo upoređivanje sa originalima. Baš u tome i leži osnovni razlog za dostavljanje originalnih sadržaja njemu na uvid, pa je neophodno da se svaki pojedinac toga u potpunosti pridržava.

Inače, u praksi postoji i postupak nadovere, a koji je predviđen za tačno definisana dokumenta i uključuje stavljanje Apostille, to jest onog pečata koji je poznat i pod nazivom Haški. A stručnjaci zaposleni u okviru navedene institucije, taj tip overe ne vrše, ali isključivo zato što ne poseduju adekvatna ovlašćenja. Iz tog razloga se posebno ističe da bi svaki klijent trebalo detaljne informacije o toj vrsti overe da pribavi samostalno, a njih će dobiti ako kontaktira nadležne državne institucije, to jest posebna odeljenja osnovnih sudova Republike Srbije.

Podrazumeva se da će biti urađen direktan prevod svih ličnih dokumenata u ovoj varijanti jezika, a to se odnosi kako na obradu vozačke i saobraćajne dozvole, izvoda iz matične knjige rođenih i potvrde o prebivalištu, tako i na prevođenje lične karte sa holandskog jezika na grčki, ali i izvoda iz matične knjige umrlih, dozvole za boravak i pasoša, odnosno uverenja o državljanstvu, kao i izvoda iz matične knjige venčanih, te ostalih dokumenata koja se ličnim smatraju.

Na osnovu zahteva pojedinaca, prevodilac i sudski tumač mogu u konkretnoj jezičkoj kombinaciji da obrade i uverenje o neosuđivanosti, potvrdu o stalnom zaposlenju i potvrdu o stanju računa u banci, kao i saglasnost za zastupanje, te uverenje o nekažnjavanju, ali će naravno prevesti i potvrdu o visini primanja, to jest apsolutna svaki dokument koji klijent u određenom trenutku mora da preda nekoj nadležnoj instituciji, a što se primarno odnosi na kompletnu obradu kako potvrda i saglasnosti, tako i svih vrsta uverenja i izjava.

Biće izvršeni i direktni prevodi nastavnih planova i programa fakulteta sa holandskog jezika na grčki, kao i diplome i dodatka diplomi, odnosno uverenja o položenim ispitima, s tim što će ovi stručnjaci prevesti, pa propisno overiti i svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, potvrdu o redovnom školovanju i bilo koji drugi dokument koji je najpre za obrazovanje vezan. Naravno da klijenti u sklopu ove institucije mogu da dobiju i stručnu obradu diplomskih, ali i seminarskih radova, bez obzira koliko da je u pitanju kompleksan sadržaj, to jest nevezano za temu koju obrađuje.

Rezultate naučnih istraživanja, kao i naučne patente, odnosno naučne radove različite tematike, isto tako zainteresovani mogu da dobiju stručno prevedene u konkretnoj varijanti jezika. A sudski tumač i prevodilac će se pobrinuti da prevedu i tekovine Evropske Unije, sudske žalbe i odluke, zatim punomoćje za zastupanje i sudske tužbe, ali i sertifikate svih vrsta, presude o razvodu braka i sudska rešenja, kao i licence i ugovore, to jest svaki onaj dokument koji je svrstan u pravna akta, jer je vezan za sudstvo ili za oblast prava.

Budući da su ovi stručnjaci specijalizovani i za obradu različitih vrsta dokumentacija, to podrazumeva da će oni maksimalno profesionalno i u optimalnom roku prvo da prevedu sva ona dokumenta koja ulaze u sastav tehničke i građevinske, ali i tenderske dokumentacije, a onda će shodno važećim pravilima da izvrše i njihovu overu. Pored već pomenutih deklaracija proizvoda, uradiće i direktan prevod građevinskih projekata sa holandskog jezika na grčki, odnosno laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka, uputstava za rukovanje i svih ostalih dokumenata koja su deo konkretnih vrsta dokumentacija.

Klijenti mogu dobiti i profesionalno obrađen svaki dokument koji ulazi u sastav kako poslovne dokumentacije (statut preduzeća, finansijski poslovni izveštaji, rešenje o osnivanju pravnog lica, poslovne odluke, revizorski izveštaji, fakture, godišnji izveštaji, osnivački akt preduzeća i ostala dokumenta koja se odnose na poslovanje određenog preduzetnika ili kompanije), tako isto i medicinske, a što se odnosi prvenstveno na lekarske nalaze, dokumentaciju o medicinskim proizvodima i specifikacije farmaceutskih proizvoda, te na uputstva za lekove i karakteristike dokumenata, to jest na bilo koji dokument koji je prema pravilima svrstan u medicinsku dokumentaciju.

Prevod ekonomskih tekstova sa holandskog jezika na grčki

Najpre stručne, a zatim i popularne tekstualne sadržaje, sa tematikom koja je vezana za ekonomiju će prevodioci i sudski tumači, angažovani u okviru brojnih poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford prevesti u kombinaciji koja je navedena. A svakako oni mogu da izvrše i direktno prevođenje političkih tekstova sa holandskog na grčki jezik, ali i onih koji se bave oblašću bankarstva, finansija ili prava. Uz to su osposobljeni za profesionalnu obradu onih tekstualnih materijala, čija tema je vezana za oblast obrazovanja, turizma i nauke, zatim filozofije, marketinga i građevinske industrije, ali i sociologije, menadžmenta i informacionih tehnologija, te ekologije i zaštite životne sredine, psihologije i medicine, to jest svih naučnih disciplina koje su vezane i za prirodne i za društvene nauke.

S obzirom na to da ova institucija zapošljava i iskusne stručnjake, koji pružaju uslugu titlovanja prevedenih video i audio materijala, ali i one čije zaduženje je vezano za njihovu sinhronizaciju, to direktni prevodi serija sa holandskog na grčki jezik podrazumevaju i izvršenje jedne od tih usluga. Izuzev njih, mogu biti prevedeni i dokumentarni filmovi, zatim zabavne i dečije emisije, kao i reklamne poruke, te igrani filmovi i animirani, kao i informativne emisije, odnosno crtani filmovi, obrazovne emisije i svi ostali sadržaji ove vrste.

U slučaju da pojedinac ima potrebu da dobije preveden bilo koji materijal iz domena marketinga, mora znati da sudski tumač i prevodilac koji će tu uslugu izvršiti imaju visok nivo iskustva, tako da obrađuju apsolutno sve reklamne sadržaje i to uz poštovanje važećih pravila u konkretnoj oblasti. A izuzev PR tekstova, vizit kartica i brošura, oni će izvršiti i profesionalan prevod reklamnih letaka sa holandskog na grčki jezik, ali će obraditi i plakate, zatim flajere i kataloge, kao i svaki drugi reklamni materijal. Kako su oni u potpunosti ovladali marketinškim pravilima, podrazumeva se da će ih implementirati u svoj rad, tako da će svi ti sadržaji biti oblikovani sa ciljem lakog razumevanja za sve govornike grčkog jezika.

Prevođenje uz pomoć šapata sa holandskog na grčki jezik

Navedena usluga se smatra specijalnom vrstom usmenog prevoda, a stručnjaci Prevodilačkog centra Akademije Oxford, koji su zaposleni u svakoj od preko 20 poslovnica će izvršiti i onu uslugu koja uključuje kako simultani, tako i konsekutivni prevod sa holandskog jezika na grčki, a kada to bude bilo potrebno. Uzevši u obzir da se sve usluge koje su pomenute moraju primeniti za tačno definisani tip događaja, to podrazumeva da je zainteresovano lice obavezno da sve podatke o organizaciji i uopšteno, o samom događaju prethodno dostavi. Zapravo će prevodioci i sudski tumači tada proučiti podatke o trajanju događaja, zatim o mestu na kome bi on trebalo da bude održan i svakako, o broju učesnika, pa će i definisati ponudu, to jest odlučiti da li će biti primenjen šapatni, konsekutivni ili simultani prevod u toj varijanti jezika. Napominjemo da pomenuta institucija omogućuje svojim klijentima i onu uslugu, koja podrazumeva iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, te će shodno definisanoj vrsti usmenog prevoda, ona i biti zvanično uneta u ponudu.

Ovi stručnjaci su, isto tako specijalizovani da na zahtev klijenata prevedu kako romane i beletristiku, tako i bilo koje prozno književno delo, ali će naravno odgovoriti profesionalno i na zahteve vezano za direktno prevođenje poezije sa holandskog jezika na grčki. Sem toga, oni mogu da obrade i sadržinu svih vrsta časopisa, bilo ilustrovanih ili stručnih, bilo dečijih, a po potrebi prevode i novinske članke različite dužine, složenosti i tematike.

Profesionalna redaktura je usluga koja je na raspolaganju u svakom predstavništvu ove institucije, a lektori i korektori će je izvršiti na zahtev pojedinaca. Napominjemo da je ona isključivo primenljiva u slučaju da su prevodi u toj kombinaciji za određeni sadržaj neprofesionalno urađeni, pa se u skladu sa pravilima propusti moraju ispraviti.

Sve vrste onlajn sadržaja će sudski tumač i prevodilac da u konkretnoj varijanti jezika prevedu, a ako se to od njih zahteva. Uz obradu internet kataloga, online prodavnica i web sajtova. Biće izvršeni i direktni prevodi softvera sa holandskog jezika na grčki, to jest svih onih aplikacija i programa koje pojedinac bude imao potrebu da dobije prevedene, s tim da pomenuti stručnjaci svakako mogu da obrade i sve ostale sadržaje koji se na kompjutere, ali i internet odnose. Uzevši u obzir da odlično poznaju sva ona pravila koja uključuje SEO, odnosno Search Engine Optimisation, te da imaju višegodišnje iskustvo u sprovođenju optimizacije internet materijala, to će oni konkretne alate primeniti i prilikom obrade ovih sadržaja. A zahvaljujući takvom postupku, konkretni materijali se pozicioniraju mnogo bolje nego ranije, jer se u skladu sa prethodno definisanim ključnim rečima, oni i prepoznaju kao apsolutno najbolji rezultati za tu internet pretragu.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na holandski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje