Prevod sa holandskog na švedski jezik

Besplatni online prevod sa holandskog na švedski jezik

Za online prevod sa holandskog na švedski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevođenje sa holandskog na švedski jezik

Pored osnovne usluge, koja uključuje direktan prevod dokumenata sa holandskog jezika na švedski, zainteresovanima je ponuđena i usluga overe dokumenata, ali i ostale usluge koje se kao dodatne mogu tretirati.

Važno je da naglasimo da prevodioci i sudski tumači, koji su u svakom predstavništvu Prevodilačkog centra Akademije Oxford zaposleni, imaju potrebna ovlašćenja, tako da klijentima nude kompletnu obradu dokumenata. Taj postupak uključuje prevod i overu, a kada bude bio stavljen pečat sudskog tumača na prethodno preveden bilo koji dokument, biće potvrđeno da je njegova sadržina ista kao i u originalu, što će ustvari značiti da je u pitanju zakonski potpuno validan dokument.

Na raspolaganju je zainteresovanima kako kompletna obrada svih onih dokumenata koja se predaju nadležnim institucijama (uverenje o nekažnjavanju, potvrda o slobodnom bračnom stanju, potvrda o stalnom zaposlenju, saglasnost za zastupanje, potvrda o visini primanja, potvrda o stanju računa u banci, uverenje o neosuđivanosti i ostale vrste uverenja, izjava, saglasnosti i potvrda), tako i svih onih dokumenata koja se oblasti obrazovanja, odnosno nauke tiču (prepis ocena, diploma i dodatak diplomi, naučni patenti, seminarski radovi, uverenje o položenim ispitima, rezultati naučnih istraživanja, svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, diplomski radovi, potvrda o redovnom školovanju, naučni radovi i ostala).Prevođenje sa holandskog na švedski
Prevođenje sa švedskog na holandski

Potrebno je da svaki klijent, koji želi da dobije obrađen bilo koji dokument u skladu sa pravilima, lično donese originalne sadržaje u izabranu poslovnicu ili da ih pošalje kako preporučenom poštanskom pošiljkom, tako i preko kurirske službe. Inače, njih će sudski tumač koristiti kako bi ih uporedio sa onim dokumentima, za koja je urađen prevod u ovoj varijanti jezika i kako bi bio sasvim siguran da ne postoje razlike između njih.

Prilikom sprovođenja tog postupka, a ukoliko klijent bude dostavio već prevedena dokumenta, pomenuti stručnjak može da ustanovi nepodudaranje između tih sadržaja, pa se tada primenjuje usluga profesionalne redakture (lektura i korektura). Naravno da nju neće izvršiti pomenuti stručnjaci, već kvalifikovani korektori i lektori, koji će na taj način konkretna dokumenta prilagoditi originalnim sadržajima, a ta usluga može da bude primenjena i za sve ostale materijale, kada se za tim javi potreba.

Svakako će sudski tumači i prevodioci da obrade i apsolutno sva dokumenta koja ulaze u sastav medicinske dokumentacije, što znači da će izvršiti shodno zahtevu klijenata, direktno prevođenje specifikacija farmaceutskih proizvoda sa holandskog jezika na švedski, odnosno lekarskih nalaza i dokumentacije o medicinskim proizvodima, ali i uputstava za lekove i karakteristike proizvoda, kao i svih ostalih dokumenata koja je čine.Nakon što oni budu uradili prevod dostavljenih sadržaja i overili ih, klijenti mogu da odaberu da li će lično u predstavništvo da dođu, a kako bi na taj način izvršili njihovo preuzimanje ili će zahtevati da im kurirska služba kompletno obrađena dokumenta ili neku dokumentaciju dostavi na određenu adresu. A s obzirom na to da konkretna usluga nije uračunata u prevod i overu sadržaja, to se i podrazumeva da će klijent direktno kuriru platiti prethodno definisanu nadoknadu.

Postupak nadovere uključuje stavljanje Apostille pečata na određena dokumenta, a njegov takođe poznati naziv je i Haški. Srećom po klijente, ta vrsta overe nije obavezujuća za sva dokumenta koja se obrađuju u konkretnoj jezičkoj varijanti, ali je poželjno da zahtevaju informacije o svemu tome od nadležnih institucija. Naime, budući da naši stručnjaci nisu zaduženi za taj postupak, shodno tome nije njihova obaveza da pojedince informišu o nadoveri, tako da bi oni samostalno trebalo sve potrebne informacije i da dobiju.

Biće urađeni i direktni prevodi ličnih dokumenata sa holandskog jezika na švedski, a u tom slučaju se pristupa obradi kako potvrde o prebivalištu, uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih, odnosno krštenice, tako i pasoša, zatim venčanog lista i izvoda iz matične knjige umrlih, te lične karte i svih vrsta dozvola, poput recimo dozvole za boravak, vozačke, saobraćajne i radne, ali i svih ostalih dokumenata koja se svrstavaju u lična.

Ko god bude zahtevao da kompletno obrađen bilo koji dokument dobije u posebno kratkom vremenskom periodu će morati prvo te sadržaje da skenira i pošalje elektronski, odnosno na mejl adresu izabrane poslovnice, a tek posle toga i da na uvid pošalje ili donese originalna dokumenta.

Izuzev svih vrsta dokumentacija koje su do sada pomenute i pojedinačnih dokumenata, prevodilac i sudski tumači su specijalizovani i za direktno prevođenje pravnih akata sa holandskog jezika na švedski (tekovine Evropske Unije, sudske tužbe i presude, ugovori, punomoćje za zastupanje, sudske odluke, sertifikati, sudske žalbe, licence, sudska rešenja i ostala dokumenta iz domena prava), a na osnovu potreba, odnosno zahteva pojedinaca će prevesti i sva dokumenta koja čine kako tehničku i tendersku, isto tako i poslovnu, odnosno građevinsku dokumentaciju. Pored uputstava za rukovanje, rešenja o osnivanju pravnog lica i deklaracija proizvoda, oni će obraditi i godišnje, revizorske i finansijske poslovne izveštaje, zatim laboratorijske analize tehničkih uzoraka, kao i statut preduzeća, fakture i osnivački akt preduzeća, ali i poslovne odluke, građevinske projekte i naravno, svaki drugi dokument koji čini neki od pomenutih tipova dokumentacija.

Usluga usmenog prevoda u navedenoj varijanti jezika uključuje primenu kako simultanog, tako i šapatnog, ali i konsekutivnog, a odabir se vrši na osnovu zahteva i samog događaja i organizatora. Svakako će klijentima kojima to bude odgovaralo, biti ponuđeno i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Iako se najčešće klijenti obraćaju ovoj instituciji zahtevajući da dobiju prevod određenog dokumenta u toj varijanti jezika, činjenica je da prevodioci i sudski tumači mogu da obrade i mnoge druge sadržaje. Najpre ćemo napomenuti da su dostupni direktni prevodi udžbenika i književnih dela sa holandskog jezika na švedski, ali i novinskih članaka, te časopisa i tekstualnih sadržaja koji se bave tematikom iz domena različitih prirodnih, odnosno društvenih nauka.

Isto tako pojedinci mogu da dobiju obrađene filmove svih vrsta, kao što su recimo dokumentarni, igrani, crtani ili animirani, potom serija i reklamnih poruka, ali i emisija koje su namenjene različitoj publici i čiji karakter može biti obrazovni, informativni ili zabavni, te svih ostalih video i audio materijala. Sa ciljem da tim klijentima bude pružena maksimalno profesionalna, a ujedno i kompletna usluga, biće im ponuđena i stručna sinhronizacija svih tih sadržaja, te mogućnost da angažuju zaposlene u ovoj instituciji koji će izvršiti njihove titlovanje.

One sadržaje koji su isključivo za oblast marketinga vezani, takođe će pomenuti stručnjaci da prevedu u ovoj jezičkoj kombinaciji, tako da će klijenti dobiti adekvatno oblikovane brošure, plakate i reklamne letke, zatim flajere, vizit kartice i PR tekstove. A ukoliko bude potrebno, biće izvršen i direktan prevod kataloga sa holandskog jezika na švedski, te svih ostalih marketinških materijala.

Razlog zbog čega se obrada internet sadržaja, koju vrše sudski tumači i prevodioci smatra profesionalnom, jeste što klijenti zahvaljujući njihovom poznavanju alata SEO (Search Engine Optimisation) zapravo dobijaju i uslugu optimizacije svih web materijala. Tačnije, oni će sadržinu onlajn prodavnica i internet kataloga, kao i sajtova, ali i ostalih online sadržaja, usaglasiti sa pravilima koja su aktuelna u okviru samog pretraživača, pa će tako obezbediti njihovo pozicioniranje u samom vrhu pretrage. Kada se zahteva, pomenuti stručnjaci pristupaju i obradi ma kog programa ili aplikacije, to jest softvera.

Potpuno je svejedno za koje materijale neko zahteva obradu u konkretnoj kombinaciji jezika, jer je predviđen istovetan princip i njihovog dostavljanja na prevod i preuzimanja, a podrazumeva da ih on elektronski šalje. Napominjemo da su u opticaju i druge mogućnosti, pa pojedinac koji je za njih zainteresovan, svakako može da se obrati najbliži poslovnici ove institucije, a kako bi bio detaljno informisan o svakoj od njih.

Direktan prevod udžbenika sa holandskog jezika na švedski

Za iskusne stručnjake koje zapošljava Prevodilački centar Akademije Oxford je sasvim svejedno da li su udžbenici, koje bi trebalo da prevedu vezani za neku prirodnu ili društvenu naučnu disciplinu, odnosno da li su obimni ili ne, jer su oni specijalizovani za njihov prevod u toj jezičkoj kombinaciji u svakom slučaju.

Takođe, mogu da urade i direktan prevod romana sa holandskog na švedski jezik, ali i da po zahtevu klijenata prevedu bilo koje književno delo, kako vezano za prozu, tako isto i ono koje je svrstano u poeziju. Svakako će profesionalno prevesti i članke iz novina, ali i ilustrovane časopise, odnosno naučne i dečije, te sve ostale sadržaje koje pojedinac bude zahtevao.

Mada na teritoriji naše zemlje postoji izuzetno mali broj institucija koje navedenu uslugu nude, može se dogoditi da klijent angažuje nekog pojedinca kako bi u toj varijanti jezika obradio određeni materijal. Međutim, neretko se u tim situacijama događa da ne bude zadovoljan kvalitetom pružene usluge, odnosno načinom obrade sadržaja, pa je neophodno da stručna lica izvrše ispravke, a kako bi ih u potpunosti prilagodili aktuelnim pravilima švedskog jezika. Tada na scenu stupaju korektori i lektori, koji su isto u sklopu poslovnica ove institucije zaposleni i koji će načinjene greške ispraviti, a uz poštovanje ne samo pravila ciljanog jezika, već i onih koja podrazumeva uopšteno prevođenje.

Trebalo bi informisati zainteresovane da njihovi zahtevi koji se odnose na obradu web sadržaja, svakako mogu da budu maksimalno profesionalno ispunjeni, jer prevodioci i sudski tumači imaju iskustva i u primeni svih onih pravila koja uključuje Search Engine Optimisation ili takozvani SEO. Postupak koji podrazumeva direktno prevođenje web sajtova sa holandskog na švedski jezik, kao i online prodavnica i kataloga, ali i softvera, to jest svih ostalih sadržaja koji su vidljivi na internetu ili na neki način vezani za računare je specifičan u tom smislu što se pomenuti alati moraju primeniti, a kako bi se izvršilo pravilno prilagođavanje konkretnih materijala. Tačnije, korisnici interneta će u polje pretrage kucati određene izraze i reči, a zahvaljujući dobro optimizovanim sadržajima će vrlo brzo i dobijati potrebne informacije, to jest imaće priliku da se upoznaju sa sadržinom ovih materijala, jer će oni gotovo sigurno da budu vidljivi već na prvoj strani rezultata pretrage.

Kada neko to od njih bude zahtevao, sudski tumači i prevodioci mogu maksimalno stručno da obrade i sve one sadržaje koji su vezani za reklamiranje, to jest za oblast marketinga. A pored ostalog, mogu da budu izvršeni direktni prevodi kataloga i brošura sa holandskog na švedski jezik, ali i plakata i reklamnih letaka, odnosno vizit kartica, zatim PR tekstova i flajera, te svih ostalih nepomenutih sadržaja koji se tiču ove oblasti. Zahvaljujući tome što ovi stručnjaci poseduju zadovoljavajući nivo iskustva u obradi upravo marketinških materijala, njihovi vlasnici mogu biti u potpunosti sigurni da će konkretna reklamna poruka na najbolji mogući način biti oblikovana, jer će akcenat svakako na to i biti stavljen.

Direktno prevođenje audio i video materijala sa holandskog na švedski jezik

Uzevši u obzir da su u timu svakog predstavništva ove institucije zaposleni i oni stručnjaci, čija specijalnost jesu usluge sinhronizacije i titlovanja, to svako ko zahteva prevod audio i video sadržaja sa holandskog jezika na švedski, zapravo u Prevodilačkom centra Akademije Oxford dobija njihovu kompletnu obradu. Ne samo da će sudski tumač i prevodilac prevesti serije i dokumentarne, odnosno igrane filmove, nego će isto tako na osnovu zahteva klijenata obraditi i zabavne, ali i informativne, kao i obrazovne emisije, zatim animirane i crtane filmove, te reklamne poruke i sve ostale sadržaje tog tipa, a odmah posle toga će biti primenjena jedna od navedenih usluga kako bi klijent dobio kompletno obrađene materijale ove vrste.

Da bi usluga usmenog prevoda u navedenoj varijanti jezika bila izvršena tako da ispuni očekivanja i svih učesnika neke manifestacije i organizatora, pobrinuće se zaposleni u okviru navedene institucije. Međutim od izuzetnog je značaja da svaki klijent, koji želi baš njih da zaduži za izvršenje te usluge zna da je njihova specijalnost kako prevođenje uz pomoć šapata, tako i konsekutivno i simultano prevođenje sa holandskog jezika na švedski. Uzevši u obzir da se svaka od tih usluga ne može primeniti na bilo koji tip događaja, neophodno je da se vrlo detaljno i pravilno analiziraju informacije, koje će svaki klijent morati da dostavi. A one podrazumevaju podatke o trajanju, broju učesnika i o tačnom mestu održavanja događaja ili manifestacije, te bi bilo dobro i da pomenutim stručnjacima dostavi detaljne informacije o načinu organizacije. Ističemo da se i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje može ponuditi klijentima, tako da će konkretna usluga sasvim sigurno biti navedena u ponudi, a ako ona uključuje primenu baš tog tipa usmenog prevoda.

Kako stručne tekstualne sadržaje bilo koje tematike, tako isto i popularne će prevodioci i sudski tumači u konkretnoj varijanti jezika da prevedu, a ukoliko je to nekom klijentu potrebno. Pored toga što će obraditi tekstove iz oblasti psihologije, sociologije i filozofije, odnosno obrazovanja, medicine, farmacije i nauke, te menadžmenta, građevinske industrije i marketinga, biće izvršeni i direktni prevodi finansijskih i ekonomskih tekstova sa holandskog jezika na švedski. Naravno da pomenuti stručnjaci mogu da prevedu i sve one tekstualne materijale, koji se tiču informacionih tehnologija, zatim komunikologije i prava, kao i politike, odnosno ekologije i zaštite životne sredine i bilo koje druge naučne discipline.

Prevodi finansijskih izveštaja sa holandskog jezika na švedski

Izuzev prevoda ovih dokumenata, članovi tima predstavništva Prevodilačkog centra Akademije Oxford u svakom gradu Republike Srbije pristupaju i overi prethodno prevedenih dokumenata. Da ne bi bilo zabune, klijenti moraju znati da tu overu izvršava isključivo sudski tumač, ali da u određenim slučajevima to nije dovoljno da bi se konkretni sadržaj koristio bez poteškoća. A zapravo mislimo na situaciju kada zakon navodi obavezu overe Apostille, odnosno takozvanim Haškim pečatom, što nije u zvaničnoj nadležnosti zaposlenih u ovoj instituciji. Upravo to i jeste glavni razlog zašto se iznosi preporuka svim klijentima da se prvo obrate relevantnim institucijama naše zemlje i saznaju sve što se na pomenuti tip overe odnosi.

Kome god je potreban direktan prevod finansijskih izveštaja sa holandskog na švedski, odnosno svakog drugog dokumenta ili dokumentacije se mora pridržavati vrlo važnog pravila, koje se odnosi na dostavljanje materijala na obradu. Ističemo da originalni sadržaji moraju tom prilikom biti poslati preporučenom poštanskom pošiljkom ili putem kurirske službe i to na adresu određene poslovnice, a naravno može ih zainteresovani doneti lično u njene prostorije.

Podrazumeva se da će sudski tumači i prevodioci u toj varijanti jezika da prevedu i sva ostala dokumenta koja čine poslovnu dokumentaciju, kao što su recimo rešenje o osnivanju pravnog lica, osnivački akt preduzeća i godišnji poslovni izveštaji, zatim revizorski izveštaji, fakture i statut preduzeća, kao i poslovne odluke i mnoga druga dokumenta koja se na neki način tiču poslovanja.

Uz rezultate naučnih istraživanja, svedočanstva o završenim razredima osnovne škole i potvrdu o redovnom školovanju, a na osnovu zahteva klijenata će biti izvršeni i direktni prevodi uverenja o položenim ispitima sa holandskog na švedski jezik, odnosno diplome i dodatka diplomi, zatim prepisa ocena, kao i naučnih radova, ali i seminarskih i diplomskih, te nastavnih planova i programa fakulteta i naučnih patenata, s tim što pomenuti stručnjaci svakako mogu profesionalno da obrade i sve ostale materijale, a primarno dokumenta koja se tiču nauke ili su vezana za obrazovanje.

Naročito je bitno je istaći i to da klijenti mogu u svakoj poslovnici ove institucije da zaduže zaposlene, a kako bi dobili kompletno obrađena pravna akta. Ne samo da će prevodioci i sudski tumači prevesti, pa shodno pravilima i overiti ugovore, punomoćje za zastupanje i sudska rešenja, odnosno presude, već će pristupiti kompletnoj obradi sertifikata, sudskih odluka i žalbi, zatim sudskih tužbi, tekovina Evropske Unije, ali i apsolutno bilo kog drugog dokumenta koji je svrstan u pravna akta, uzevši u obzir da se primarno odnosi na pravo, kao i na sudstvo.

Još jedna usluga koja je na raspolaganju zainteresovanima jeste i direktno prevođenje ličnih dokumenata sa holandskog na švedski jezik (pasoš, uverenje o državljanstvu, dozvola za boravak, izvod iz matične knjige rođenih, lična karta, izvod iz matične knjige venčanih, vozačka dozvola, potvrda o prebivalištu, radna dozvola, saobraćajna dozvola, umrlica i druga), a svakako se podrazumeva da prevodilac i sudski tumač mogu kompletno da obrade i sva ona dokumenta koja od klijenata zahtevaju različite državne institucije. Na prvom mestu se misli na uverenje o nekažnjavanju i uverenje o neosuđivanosti, ali i na mnoge druge vrste uverenja, te na potvrde svih vrsta, kao i na saglasnosti i izjave (potvrda o stalnom zaposlenju, potvrda o visini primanja, potvrda o stanju računa u banci, potvrda o slobodnom bračnom stanju, saglasnost za zastupanje i ostala).

Da ne zaboravimo da napomenemo i to da će na osnovu zahteva pojedinaca biti izvršen profesionalan prevod kako građevinskih projekata, tako i laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka, zatim deklaracija proizvoda i uputstava za rukovanje, ali i svakog drugog dokumenta koji zvanično u sastav bilo građevinske ili tehničke, bilo dokumentacije za tendere ulazi.

A pored svega što je navedeno do ovog trenutka, može da bude urađen i direktan prevod dokumentacije o medicinskim proizvodima sa holandskog na švedski jezik, a po potrebi će zaposleni u konkretnoj poslovnici obraditi i lekarske nalaze, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, kao i specifikacije farmaceutskih proizvoda i svaki drugi dokument koji čini medicinsku dokumentaciju.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na holandski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje