Prevod sa holandskog na norveški jezik

Besplatni online prevod sa holandskog na norveški jezik

Za online prevod sa holandskog na norveški jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevod sa holandskog na norveški jezik

Pored toga što mogu obraditi različite sadržaje u pisanoj formi, prevodioci i sudski tumači će izvršiti i usmeno prevođenje sa holandskog jezika na norveški. Svakako u okviru Prevodilačkog centra Akademije Oxford i to u svakom predstavništvu te institucije, klijenti mogu zadužiti i mnoge druge stručnjake, a kako bi dobili različite dodatne usluge.

Jedna od njih jeste i redaktura materijala, a tom prilikom se lektori i korektori zadužuju da primene aktuelna pravila, te da isprave svaki propust koji uoče i na taj način već obrađene sadržaje bilo koje vrste usaglase sa pravilima norveškog jezika i prevodilačke struke.

Takođe je dostupna i ona dodatna usluga koja uključuje stručno titlovanje audio i video materijala, odnosno njihovu sinhronizaciju. Stvar je u tome da će prvo biti izvršeni direktni prevodi reklamnih poruka i serija sa holandskog jezika na norveški, odnosno igranih, dokumentarnih, crtanih i animiranih filmova, ali i obrazovnih, dečijih, zabavnih i informativnih emisija, te svih ostalih vrsta ovih sadržaja, a posle toga će svaki pojedinac da izabere koju dodatnu uslugu će pomenuti stručnjaci primeniti.Prevođenje sa holandskog na norveški
Prevođenje sa norveskog na holandski

Profesionalni sudski tumači i prevodioci obrađuju u toj varijanti jezika i stručne, kao i popularne tekstualne sadržaje, ali i marketinške materijale svih vrsta (vizit kartice, plakati, reklamni flajeri, katalozi, brošure, PR tekstovi i drugi), te ostvaruju zahtev i svih onih klijenata kojima su potrebni prevodi udžbenika u konkretnoj jezičkoj varijanti. Naravno, prevešće i beletristiku, odnosno romane kao i svako drugo prozno književno delo, a posvetiće adekvatnu pažnju i obradi pesama i ostalih poetskih dela, te će shodno zahtevima prevesti i sadržinu časopisa, ali i članke iz novina bilo koje tematike.

Kada bude bio zahtevan direktan prevod onlajn sadržaja sa holandskog jezika na norveški, kao što su recimo web sajtovi, internet prodavnice i katalozi, ali i programi i aplikacije, te mnogi drugi, biće primenjena i pravila koja se tiču njihove optimizacije. Preciznije govoreći, u tom slučaju se implementiraju SEO pravila (Search Engine Optimisation), pa se na taj način konkretni materijali maksimalno profesionalno prilagođavaju pretrazi, to jest zahtevima samog pretraživača.

Za sve materijale ove vrste je predviđena dostava na mejl, a isti takav je i princip preuzimanja, s tim što klijenti mogu da se opredele i za druge opcije koje su takođe na raspolaganju, a o kojima će biti dodatno informisani u izabranom predstavništvu pomenute institucije.Što se tiče obrade dokumenata, ona se odvija na drugačiji način, a na prvom mestu zato što je dostupna i njihova overa od strane ovlašćenog sudskog tumača, pa klijent ima obavezu da priloži i originalna dokumenta. Zato se i razlikuje način kako dostavljenja, tako i njihovog preuzimanja, jer ih zainteresovani može doneti ili lično u određenu poslovnicu ili ih može poslati preko kurirske službe, odnosno preporučenom poštanskom pošiljkom.

Izuzev mogućnosti da dođe u prostorije konkretnog predstavništva i lično izvrši preuzimanje kompletno obrađenih dokumenata bilo koje vrste, svaki klijent se može opredeliti i za drugu varijantu, a koja uključuje dostavljanje sadržaja na njegovu adresu. S obzirom na to da se tada angažuje kurirska služba, ona i vrši naplatu te usluge, jer u zvaničnu cenu obrade dokumenata nije uračunata.

Može da bude izvršeno i hitno prevođenje dokumenata sa holandskog jezika na norveški, a isključivo tom prilikom je dopušteno klijentima da kasnije dostave originalne sadržaje na uvid, te da prvo izvrše slanje skeniranih dokumenata na oficijelnu mejl adresu pomenute institucije. Podrazumeva se da će oni u najkraćem mogućem roku posle toga, svakako morati originale na uvid da prilože.

Ističemo da sudski tumači i prevodioci nisu zaduženi za stavljanje posebne vrste pečata, a koji je poznat kao Haški, to jest Apostille, kada je to neophodno za određena dokumenta. U principu, nadovera se vrši za one sadržaje za koje to precizira aktuelni zakon, pa iz tog razloga bi trebalo svaki klijent da informacije o tome zatraži samostalno i to u okviru onih institucija Republike Srbije, koje su za stavljanje pomenutog pečata ovlašćene.

Na osnovu zahteva klijenata će biti izvršeni direktni prevodi pravnih akata sa holandskog jezika na norveški, a tom prilikom će sudski tumači i prevodioci, osim sudskih tužbi i žalbi, odnosno sudskih rešenja i odluka, da prevedu i licence, zatim punomoćje za zastupanje i sudske presude, kao i ugovore, tekovine Evropske Unije i sve vrste sertifikata, ali i sva ostala dokumenta koja se odnose na sudstvo ili pravo.

Dostupna je i usluga obrade svih vrsta dokumentacija počev od lične (pasoš, uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, dozvola za boravak, izvod iz matične knjige venčanih, lična karta, potvrda o prebivalištu, saobraćajna dozvola, izvod iz matične knjige umrlih, radna dozvola, dozvola za boravak i ostala lična dokumenta), preko poslovne dokumentacije (rešenje o osnivanju pravnog lica, godišnji poslovni izveštaji, fakture, revizorski izveštaji, poslovne odluke, finansijski poslovni izveštaji, statut preduzeća, osnivački akt preduzeća i druga), pa do svih onih dokumenata koja ulaze u sastav tehničke, ali i tenderske, medicinske i građevinske dokumentacije (laboratorijske analize tehničkih uzoraka, dokumentacija o medicinskim proizvodima, uputstvo za rukovanje, lekarski nalazi, specifikacije farmaceutskih proizvoda, deklaracije proizvoda, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda i ostala dokumenta koja u njihov sastav ulaze).

Kada neki pojedinac ima potrebu, sudski tumač i prevodilac na osnovu njegovog zahteva vrše i direktno prevođenje potvrde o redovnom školovanju sa holandskog jezika na norveški, ali obrađuju i mnoge druge sadržaje koji se tiču oblasti obrazovanja. Na prvom mestu se misli na diplomu i dodatak diplomi, uverenje o položenim ispitima i nastavne planove i programe fakulteta, ali i na seminarske, odnosno diplomske radove, prepis ocena i svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, s tim što naravno oni mogu propisno da obrade i sve ostale materijale koji se na oblast obrazovanja odnose.

Sem sadržaja koji su do sada navedeni, ovi stručnjaci kompletno obrađuju i potvrdu o stanju računa u banci, potom uverenje o neosuđivanosti i potvrdu o stalnom zaposlenju, ali i potvrdu o visini primanja, kao i uverenje o nekažnjavanju, te potvrdu o slobodnom bračnom stanju i saglasnost za zastupanje, kao i svaki drugi dokument koji pojedinac mora u nekoj situaciji da preda određenoj instituciji naše zemlje.

Svakako će biti urađeni i direktni prevodi naučnih radova sa holandskog jezika na norveški, a prevodilac i sudski tumači će ostvariti zahtev svakog klijenta vezano za obradu naučnih patenata, odnosno rezultate naučnih istraživanja i apsolutno bilo kog drugog dokumenta ili sadržaja koji se na nauku primarno odnosi.

Profesionalni prevodi sajtova sa holandskog na norveški jezik

U ovom slučaju pojam profesionalno se odnosi na implementaciju onih pravila, koja uključuje optimizacija internet sajtova, pošto prevodioci i sudski tumači odlično vladaju primenom SEO alata (Search Engine Optimisation). Da malo pojednostavimo sve to, kada se vrši direktan prevod sajtova sa holandskog jezika na norveški, ali i internet prodavnica ili web kataloga, to jest svih onih sadržaja koji su vidljivi na internetu, potrebno je da oni budu tako prevedeni da ih glavni pretraživač uvrsti među najadekvatnije rezultate pretrage za neke reči i izraze, to jest da budu pozicionirani na prvoj strani pretrage za te reči. Baš iz tog razloga se i koriste pomenuti alati, jer se vlasnicima konkretnih sadržaja omogućuje da na taj način poboljšaju čak i svoje poslovanje, budući da će veći broj potencijalnih potrošača i klijenata vrlo brzo dolaziti do konkretnih informacija. Ako bude bilo potrebno, pomenuti stručnjaci će, takođe maksimalno profesionalno obraditi i svaki program i aplikaciju, to jest softver.

Svaka poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford zapošljava i one stručnjake, koji mogu da izvrše kako simultano, odnosno konsekutivno, tako isto i prevođenje uz pomoć šapata sa holandskog jezika na norveški, a i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje je u ponudi te institucije. Uzevši u obzir da prevodilac i sudski tumač mogu sve pomenute vrste ove usluge da pruže, potrebno je da bude izvršena profesionalna analiza svih detalja koji se tiču manifestacije ili događaja za koji se ona zahteva. Sa tim u vezi je dobro napomenuti da je klijent obavezan podatke o broju učesnika da dostavi u određenu poslovnicu ove institucije, ali i da informiše zaposlene o tome koliko bi manifestacija trebalo da traje i gde će tačno biti održana, te da priloži podatke o tome kako je osmišljena organizacija. Zvanična ponuda za uslugu usmenog prevoda može biti kreirana isključivo kada se izvrši stručna analiza svih tih podataka, jer od njih samo i zavisi koja će tačno usluga da bude u tom slučaju primenjena.

Zainteresovani mogu pomenute stručnjake da angažuju i ukoliko su im potrebni direktni prevodi knjiga sa holandskog jezika na norveški, a što se odnosi i na književna dela različitih žanrova i na udžbenike. Isto tako, sudski tumač i prevodilac mogu da u toj jezičkoj kombinaciji prevedu i članke iz novina, ali i stručne, odnosno ilustrovane i dečije časopise.

Direktno prevođenje turističkih tekstova sa holandskog jezika na norveški

Kada su u pitanju prevodi tekstova iz oblasti turizma sa holandskog na norveški jezik, napominjemo da sudski tumači i prevodioci podjednako kvalitetno obrađuju i stručne sadržaje i one koji će biti na raspolaganju većem broju čitalaca, pa se samim tim tretiraju kao popularni. Podrazumeva se da će oni obraditi i tekstove koji se bave tematikom iz domena informacionih tehnologija, menadžmenta i komunikologije, zatim građevinske industrije i marketinga, ali i farmacije, nauke, psihologije i obrazovanja, odnosno medicine, sociologije i marketinga. Sem toga, pristupiće stručnoj obradi i onih tekstualnih sadržaja koji se bave različitim temama vezano za bankarstvo, filozofiju i ekologiju i zaštitu životne sredine, te finansije, pravo i politiku, to jest prevešće sve one tekstove koji obrađuju temu iz bilo koje naučne discipline, a nevezano za to da li je ona svrstana u prirodne ili društvene nauke.

Uzevši u obzir da su u svakom predstavništvu ove institucije zaposleni kako lektori sa dugogodišnjim radnim iskustvom, tako isto i korektori, na raspolaganju je klijentima i mogućnost za izvršenje profesionalne redakture. A konkretna usluga se primenjuje kod onih materijala za koje je prevod u pomenutoj varijanti jezika izrađen, ali osoba koja ga je radila nije poštovala aktuelna pravila, pa je načinila određene propuste. A upravo njih će pomenuti stručnjaci da isprave i konkretne sadržaje usaglase ne samo sa pravilima prevodilačke struke, nego i sa onima koja važe u norveškom jeziku, tako da će u optimalnom roku vlasnik tih materijala dobiti mogućnost da se njima nesmetano koristi.

Uz uslugu koja uključuje direktno prevođenje audio i video sadržaja sa holandskog na norveški jezik, svako kome to odgovara, u određenoj poslovnici navedene institucije ima priliku da angažuje zaposlene, a kako bi izvršili titlovanje svih tih materijala, ali i njihovu stručnu sinhronizaciju. Podrazumeva se da će prevodilac i sudski tumač u toj jezičkoj kombinaciji obraditi kako informativne i emisije edukativnog, odnosno zabavnog karaktera, tako i reklamne poruke, zatim crtane i igrane filmove, odnosno serije, te dokumentarne i animirane filmove, ali i sve ostale video i audio materijale, a koje klijent zahteva, pa če se onda on lično opredeliti između pomenutih dodatnih usluga.

Sve one sadržaje koji služe za reklamiranje neke kompanije, odnosno proizvoda, kao i za prezentovanje događaja i usluga će na osnovu zahteva pojedinaca, zaposleni u okviru navedene institucije obraditi. Pored toga što su oni specijalizovani za direktan prevod PR tekstova sa holandskog na norveški jezik, izaći će u susret i onim zahtevima koji se odnose na obradu plakata i reklamnih flajera, potom vizit kartica i brošura, odnosno kataloga, te reklamnih letaka i svih ostalih marketinških materijala. A kako prevodioci i sudski tumači odlično poznaju i pravila reklamiranja, te znaju da je najvažnije oblikovati onu poruku koja nije naročito uočljiva potencijalnim klijentima, oni će njoj i posvetiti dodatnu pažnju, kako bi sadržinu konkretnih reklamnih materijala prilagodili najpre govornom norveškom jeziku, odnosno omogućili svakom Norvežaninu i osobi koja se tim jezikom koristi, da dobije jasnu sliku o onome što se kroz pomenute sadržaje prezentuje.

Prevod uputstava za rukovanje sa holandskog na norveški jezik

Prilikom obrade ovih dokumenata, sudski tumači i prevodioci koji su angažovani u svakom predstavništvu Prevodilačkog centra Akademije Oxford ispunjavaju svoju obavezu, te na osnovu zakonskih odredbi vrše i njihovu overu. Zahvaljujući tome, vlasnik konkretnih sadržaja dobija pravno validna dokumenta, tako da ih u bilo kojoj situaciji može koristiti.

Uz uputstva za rukovanje, oni su specijalizovani i za direktno prevođenje građevinskih projekata sa holandskog jezika na norveški, ali shodno zahtevima kompletno obrađuju i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, kao i deklaracije proizvoda i svaki drugi dokument koji je zvanično svrstan u građevinsku, odnosno tehničku ili dokumentaciju za tendere.

Izuzetno je važno da svaki pojedinac, kome je potreban prevod bilo kog dokumenta u konkretnoj jezičkoj varijanti, prilikom dostavljanja sadržaja na prevod pošalje ili donese i originalna dokumenta, budući da se overa sme izvršiti samo ako nema razlike između njih i prevoda.

Moraju biti informisani klijenti i o činjenici da zaposleni u okviru ove institucije ne izvršavaju overu takozvanim Apostille pečatom, uzevši u obzir da nadležnost za stavljanje Haškog pečata, kako se on isto naziva, nije u njihovim rukama. Predlaže se svakom klijentu, baš iz tog razloga da se obrati prvo državnim institucijama, koje poseduju adekvatna ovlašćenja za izvršenje nadovere, jer će na taj način pojednostaviti celokupan proces obrade određenog dokumenta.

Uz direktan prevod medicinske dokumentacije sa holandskog jezika na norveški (lekarski nalazi, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima i mnoga druga), a profesionalni prevodioci i sudski tumači vrše kompletnu obradu i svih pravnih akata (ugovori, sudske žalbe, presude o razvodu braka, sertifikati, sudske tužbe, tekovine Evropske Unije, sudske žalbe, licence, sudska rešenja, punomoćje za zastupanje i ostala dokumenta koja su kako za oblast prava, tako i za oblast sudstva vezana).

Neophodno je istaći i to da se ostvaruju zahtevi i onih klijenata, kojima su direktni prevodi u ovoj varijanti jezika potrebni za dokumenta koja se predaju nadležnim službama Republike Srbije, a to se odnosi kako na različite vrste potvrda, odnosno uverenja, tako i na sve tipove izjava, ali i saglasnosti. Između ostalog, oni će obraditi u skladu sa pravilima kako potvrdu o visini primanja i potvrdu o stanju računa u banci, odnosno saglasnost za zastupanje i uverenje o nekažnjavanju, tako i potvrdu o slobodnom bračnom stanju, zatim uverenje o neosuđivanosti i potvrdu o stalnom zaposlenju, ali i mnoga druga dokumenta ovog tipa, a koja klijent bude dostavio na propisan način.

Bude li to neki pojedinac zahtevao, biće izvršeno i direktno prevođenje prepisa ocena sa holandskog jezika na norveški, ali će naravno biti kompletno obrađeni i nastavni planovi i programi fakulteta, potom naučni patenti i diploma i dodatak diplomi, kao i rezultati naučnih istraživanja i uverenje o položenim ispitima, te svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, potvrda o redovnom školovanju, dok ćea pomenuti stručnjaci svakako obraditi i sva ostala dokumenta iz domena obrazovanja i nauke. Kada se to od njih zahteva, prevodilac i sudski tumač prevode i sve vrste radova koji se tiču ovih oblasti, a primarno se misli na seminarske, diplomske i naučne radove, čija tematika može biti vezana za bilo koju oblast.

Sva dokumenta koja se smatraju ličnim će ovi stručnjaci, a u skladu sa pravilima obraditi, što pored izvoda iz matične knjige venčanih, rođenih i umrlih,  odnosno venčanog lista, krštenice i umrlice, uključuje i prevod uverenja o državljanstvu u pomenutoj varijanti jezika, ali i radne, odnosno dozvole za boravak, kao i pasoša i lične karte, te vozačke i saobraćajne dozvole, potvrde o prebivalištu i ostalih dokumenata iz te grupe.

A trebalo bi istaći i to da sudski tumači i prevodioci mogu ispuniti zahtev apsolutno svakog klijenta, te izvršiti direktan prevod poslovne dokumentacije sa holandskog jezika na norveški. Najpre se misli na različite vrste poslovnih izveštaja, kao što su recimo revizorski, godišnji i finansijski, ali i na poslovne odluke, osnivački akt preduzeća i rešenje o osnivanju pravnog lica, odnosno na statut preduzeća, fakture i na sve ostale sadržaje koji se poslovanja tiču na određeni način.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na holandski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje