Prevod sa holandskog na albanski jezik

Prevodi sa holandskog na albanski jezik

Svako kome je konkretna usluga potrebna, može je dobiti u obe varijante i to u onom gradu, u kome se nalazi poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford, uzevši u obzir da su njeni stručnjaci specijalizovani i za usmeno prevođenje sa holandskog jezika na albanski i za obradu svih materijala u pisanoj formi.

Osobe koje su zainteresovane za izvršenje te usluge usmenim putem, moraju znati da prevodilac i sudski tumač izvršavaju kako konsekutivni, tako i prevod uz pomoć šapata ali i simultani, te se samo na osnovu konkretnog događaja, odnosno načina njegove organizacije i može predvideti koju od tih usluga će oni primeniti. Naglašavamo da je i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje poslednje generacije, navedeno kao usluga koja je omogućena zainteresovanima.

Sem toga, pomenuti stručnjaci su osposobljeni i za obradu apsolutno svakog sadržaja, koji je primarno vezan za oblast marketinga, to jest čija je svrha je usmerena na prezentaciju nekog događaja ili rada određenog preduzeća, odnosno reklamiranje nekog proizvoda ili usluge. Izuzev flajera i reklamnih letaka, oni će propisno prevesti i vizit karte, brošure i PR tekstove, ali i kataloge, kao i ostale sadržaje koji se odnose na konkretnu oblast.Prevođenje sa holandskog na albanski
Prevođenje sa albanskog na holandski

Svi koji imaju žele da dobiju direktan prevod udžbenika sa holandskog jezika na albanski, takođe za izvršenje te usluge mogu angažovati ove stručnjake. A oni će, u skladu sa zahtevima pojedinaca obraditi i tekstualne sadržaje različite tematike, namene i dužine, odnosno složenosti, kao i dela beletristike, zatim romane i sva ostala književna dela koja spadaju u prozu. Naravno da će profesionalno odgovoriti zahtevima i onih klijenata, kojima je potrebna obrada članaka iz novina, odnosno pesama i ostalih poetskih dela književnosti, s tim da mogu prevesti i sadržinu kako dečijih, tako i stručnih, to jest svih ostalih vrsta časopisa.

Sama činjenica da prevodioci i sudski tumači imaju dovoljno iskustva u primeni pravila vezanih za SEO (Search Engine Optimisation) će biti važna u situaciji kada se radi prevod online sadržaja u navedenoj varijanti jezika. Da budemo precizniji, oni će te specijalizovane alate implementirati tokom svog rada, pa će na taj način internet sajtovima koje obrađuju, ali i online katalozima, te prodavnicama i svim ostalim sadržajima koji se mogu videti na internetu, pružit mogućnost da poboljšaju i to u velikoj meri, poziciju koju zauzimaju u polju pretrage. Najjednostavnije rečeno, kada ti sadržaji budu bili zvanično postavljeni na veb, a budući da su optimizovani prema pravilima pretrage, njih će uočiti kao najbolje rezultate pretraživač i pozicionirati, sasvim sigurno na prvoj strani rezultata. A sve to će se, naravno izuzetno dobro pokazati, jer će se poslovanje vlasnika tih sadržaja poboljšati, budući da će potencijalni klijenti lako moći da ih pronađu i dobiju konkretne informacije. Naglasili bismo i to da će biti izvršeni i profesionalni prevodi softvera sa holandskog jezika na albanski, ako je potrebno, a tom prilikom će navedeni stručnjaci obraditi kako programe i to bilo koje vrste, tako i aplikacije .

Ko god je zainteresovan za obradu bilo kog sadržaja, koji smo naveli do ovog trenutka, ima mogućnost da ih na mejl adresu konkretnog predstavništva pošalje, a predviđen je istovetan način preuzimanja prevedenih materijala. Podrazumeva se, isto tako i da klijent može izabrati neki drugi vid preuzimanja, ali i dostavljanja sadržaja, a dodatne informacije o tome može zatražiti u najbližoj poslovnici ove institucije.

Profesionalno titlovanje svih video sadržaja za koje se radi prevod u pomenutoj varijanti jezika, ali i audio materijala različite vrste, je isto usluga koja je na raspolaganju zainteresovanima, s tim da zapošljavamo i one stručnjake koji će izvršiti njihovu sinhronizaciju. A osim dokumentarnih i crtanih filmova, reklamnih poruka i zabavnih, odnosno dečijih emisija, naši stručnjaci profesionalno obrađuju i igrane filmove, bez obzira kom žanru da pripadaju, kao i informativne, te obrazovne emisije, serije i animirane filmove, ali i bilo koju drugu vrstu što audio materijala, što video.

U sklopu svakog predstavništva su angažovani i profesionalci, to jest korektori i lektori koji će na zahtev da izvrše stručnu redakturu. Bez obzira koja vrsta sadržaja da je u pitanju, klijenti moraju biti sigurni da će ovi stručnjaci, na osnovu važećih pravila albanskog jezika i uopšteno, prevodilačke struke sve greške i propuste, koje budu primetili, da isprave.

Izuzetno je važno da svako, koga interesuje direktno prevođenje dokumenata sa holandskog jezika na albanski ima na umu da sudski tumači i prevodioci, zaposleni u ovoj instituciji vrše njihovu obradu u skladu sa zakonom. A to u stvari znači da će pored prevoda bilo kog dokumenta ili dokumentacije, biti pružena i usluga koja uključuje njihovo overavanje.

Svrha stavljanja pečata zvanično ovlašćenog sudskog tumača jeste omogućavanje konkretnim dokumentima da budu, sa zakonskog stanovišta priznata, jer se tom prilikom dokazuje da je istovetna njihova i sadržina originala. Dakle, nakon što bude urađen prevod nekog dokumenta, sudski tumač će da ga pažljivo uporediti sa originalnim sadržajima, a kako bi na taj način utvrdio da li između njih postoji bilo kakva razlika. Ako nje nema, vrši se overa u skladu sa pravilima, a ako odstupanja ima, prvo se radi redaktura, pa se tako obrađen dokument i overava.

Trebalo bi da je jasno svim klijentima da ovaj stručnjak mora imati originalna dokumenta, što znači da je način njihovog dostavljanja na obradu drugačiji, nego kada se prevode svi ostali sadržaji. U tom slučaju će on dokumenta moći da pošalje preko kurirske službe ili preporučenom poštanskom pošiljkom, a u vreme kada je poslovnica otvorena, može i da ih lično donese.

Isto tako se razlikuje i postupak preuzimanja dokumenata, koja su prethodno obrađena, tako da pojedinci biraju između dolaska u predstavništvo, odnosno ličnog preuzimanja i dostavljanja kompletno obrađenih sadržaja na njihovu adresu. Naime, klijenti moraju biti informisani da će kurirska služba, koja je poslovni partner ove institucije, izvršiti konkretnu uslugu, a potrebno je da pojedinac upravo dostavljaču plati i to onaj iznos koji će navedena služba prethodno definisati.

Sva ona dokumenta koja se tretiraju kao sastavni deo poslovne dokumentacije će prevodioci i sudski tumači, na osnovu zahteva pojedinaca, propisno da prevedu i overe. Ne samo da će uraditi prevod statuta i osnivačkog akta preduzeća sa holandskog jezika na albanski, nego će kompletno da obrade i poslovne odluke, finansijske poslovne izveštaje i fakture, ali i revizorske izveštaje, te rešenje o osnivanju pravnog lica, kao i godišnje izveštaje, to jest apsolutno svaki drugi dokument koji se odnosi na poslovanje ili nekog preduzetnika ili kompanije.

Građevinske projekte, odnosno dokumenta koja su svrstana u građevinsku dokumentaciju, takođe obrađuju ovi stručnjaci u skladu sa odredbama zakona. A ako je potrebno, prevešće i overiti kako uputstvo za rukovanje, tako i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda i svaki drugi dokument koji u sastav dokumentacije za tendere ili tehničke zvanično ulazi.

Moramo informisati sve zainteresovane da će naši stručnjaci ispoštovati njihov zahtev vezano za hitne prevode dokumenata, ali se od njih tada očekuje da prvo skeniraju konkretne sadržaje i na našu mejl adresu ih pošalju, a kako bi postupak njihove obrade što pre bio započet. Iako se radi o kratkom roku izrade prevoda, klijent je svakako obavezan da, na jedan od dostupnih načina izvrši dostavljanje na uvid originalnih dokumenata, jer tako definišu važeća pravila.

Različite vrste pravnih akata će prevodilac i sudski tumač obraditi, ukoliko to neko bude zahtevao. Pored tekovina Evropske Unije, sudski žalbi, sertifikata i ugovora, oni će i prevesti u toj varijanti jezika i overiti presude o razvodu braka, sudska rešenja i tužbe, odnosno licence, punomoćje za zastupanje i sudske odluke, ali i bilo koji drugi dokument koji se na oblast prava, to jest sudstva odnosi.

Biće urađen i direktan prevod uverenja o državljanstvu sa holandskog jezika na albanski, kao i potvrde o prebivalištu i izvoda iz matične knjige venčanih, te dozvole za boravak i lične karte, ali i izvoda iz matične knjige rođenih, radne, vozačke i saobraćajne dozvole, odnosno izvoda iz matične knjige umrlih i uopšteno govoreći, bilo kog ličnog dokumenta koji klijent zahteva.

Uz to se ostvaruju zahtevi i vezano za obradu medicinske dokumentacije (specifikacije farmaceutskih proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, lekarski nalazi i ostala dokumenta koja je čine), a mogu biti obrađeni i svi oni sadržaji koji su striktno vezani za nauku, kao što su na primer naučni radovi različite kompleksnosti, zatim naučni patenti, te rezultati naučnih istraživanja i druga dokumenta iz te grupe.

Takođe smo obavezni da obavestimo sve, koji su zainteresovani za obradu dokumenata u konkretnoj jezičkoj varijanti i o postupku nadovere. Jednostavnije rečeno, reč je o takozvanom Apostille pečatu, poznatom i kao Haški, a koji na zakonom definisana dokumenta mora biti stavljen, ali sudski tumač i prevodilac, koji će obraditi dokumenta u okviru poslovnica ove institucije, ne poseduju adekvatne dozvole da bi taj tip overe mogli da izvrše. A sama činjenica da je nadovera propisana zakonom, te da predviđa obavezu stavljanja Haškog pečata i to u određenom momentu i na tačno određena dokumenta, dodatno otežava celokupan postupak obrade. Zato i jeste neophodno da vlasnik dokumenata najpre kontaktira službe Republike Srbije, u čija ovlašćenja spada i overa Apostille pečatom, te da sazna sve to, a kako bi proces obrade učinio što jednostavnijim. Tom prilikom, svako ko dobije informaciju da se nadovera vrši za njegova dokumenta, treba da pita i kada se konkretni pečat na njih stavlja, to jest da li nakon što bude izvršen prevod u toj varijanti jezika i overa sudskog tumača ili neposredno pre sprovođenja uobičajenog postupka obrade.

Trebalo bi još da pomenemo i to da će biti izvršeni direktni prevodi potvrde o redovnom školovanju sa holandskog jezika na albanski, ali da navedeni stručnjaci ostvaruju i zahteve vezano za kompletnu obradu kako svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, seminarskih radova i uverenja o položenim ispitima, tako i diplome i dodatka diplomi, a prevode, pa overavaju i prepis ocena i diplomske radove bilo koje tematike, kao i nastavne planove i programe fakulteta, te svaki sadržaj koji ste na oblast obrazovanja odnosi primarno.

Bude li se javila potreba za obradom različitih tipova uverenja, odnosno izjava i saglasnosti, kao i potvrda, podrazumeva se da će prevodioci i sudski tumači njihov prevod u skladu sa pravilima izvršiti, te nakon toga pristupiti i overi. Svakako se najčešće vrši kompletna obrada uverenja o nekažnjavanju, kao i uverenja o neosuđivanosti, zatim potvrde o stalnom zaposlenju i potvrde o slobodnom bračnom stanju, ali i saglasnosti za zastupanje, te potvrde o visini primanja, odnosno potvrde o stanju računa u banci, a pomenuti stručnjaci će kompletno obraditi i sva ostala dokumenta koja bi trebalo da budu predata određenoj nadležnoj službi.

Direktan prevod romana sa holandskog na albanski jezik

Ma koliko bili kompleksni i obimni romani, za koje klijent zahteva prevod u ovoj varijanti jezika, može biti sasvim siguran da će zaposleni u svakom predstavništvu Prevodilačkog centra Akademije Oxford na njegove zahteve maksimalno profesionalno odgovoriti. A izuzev romana, može biti izvršen i direktan prevod beletristike sa holandskog jezika na albanski, te svih ostalih književnih dela koja su svrstana u prozu, s tim da će sudski tumač i prevodilac obraditi i svako poetsko dela književnosti, koje klijent bude zahtevao. Inače, ovi stručnjaci su osposobljeni i za obradu kako članaka iz novina ma koje tematike, tako isto i sadržine svih časopisa, počev od dečijih, preko ilustrovanih, pa do stručnih, te naravno mogu i udžbenike prevesti maksimalno profesionalno.

Usluga koja se odnosi na redakturu sadržaja, isto tako može biti izvršena, a ukoliko neki pojedinac za njom ima potrebu. Ustvari se radi o stručnim lektorima, te korektorima, koji će primeniti važeća pravila i nastojati da isprave sve greške koje budu, prilikom pregleda uočili u svim onim materijalima koji su prevedeni na nekom drugom mestu. Podrazumeva se da će se oni potruditi što pre da ih prilagode pravilima koja navodi albanski jezik, te da tako njihovim vlasnicima omoguće nesmetano korišćenje.

Kada su u pitanju profesionalni prevodi web sadržaja sa holandskog jezika na albanski, tada se mora naglasiti da će prevodilac i sudski tumač u skladu sa pravilima izvršiti i njihovo profesionalno optimizovanje. A pod tim se misli na implementaciju takozvanih SEO smernica (Search Engine Optimisation), čiji cilj jeste bolje rangiranje konkretnih materijala u opštoj pretrazi. Naravno da će ovi stručnjaci pravilno definisati i takozvane ključne reči i izraze, te će shodno njima i obraditi kako veb sajtove, tako i online prodavnice, zatim internet kataloge i sve ostale sadržaje koji su na mreži vidljivi. Naravno da mogu biti prevedeni i svi oni materijali koji se, uopšteno na računare odnose, a primarno se misli na softver, to jest na bilo koje vrste programa ili aplikacija.

Uz sve do sada pomenute sadržaje, klijenti mogu ove stručnjake da zaduže i za direktno prevođenje kataloga i brošura sa holandskog jezika na albanski, s tim što će oni, naravno profesionalno prevesti i sve ostale marketinške materijale, poput na primer plakata, flajera i PR tekstova, odnosno vizit kartica, zatim letaka i svih ostalih sadržaja iz te oblasti. Svakako se mora naglasiti da će sudski tumači i prevodioci tom prilikom primenjivati i sva ona pravila, koja podrazumeva oblast marketinga. A generalno govoreći, glavni cilj obrade reklamnih sadržaja na taj način, jeste upravo pravilno prezentovanje konkretne poruke i to izvornim govornicima albanskog jezika, te svim onim licima koji se njime služe.

Direktno prevođenje animiranih filmova sa holandskog jezika na albanski

Sama činjenica da Prevodilački centar Akademije Oxford može da se pohvali profesionalnim titlerima, koji su deo njegovog tima, ali i onim licima čija specijalnost jeste sinhronizovanje svih video i audio sadržaja, omogućuje klijentima koji su zainteresovani za prevod animiranih filmova sa holandskog na albanski jezik i izvršenje tih usluga, a kako bi dobili sadržaje spremne za dalje plasiranje. Svakako je potrebno napomenuti da prevodioci i sudski tumači, zaposleni takođe u okviru ove institucije mogu da obrade kako dokumentarne, tako i crtane, ali i igrane filmove, potom reklamne poruke i zabavne, te informativne, obrazovne i dečije emisije, a nevezano za to da li će biti primarno emitovane na televiziji ili radiju, kao i reklamne poruke i uopšteno rečeno, sve ostale i audio i video sadržaje. Odmah nakon toga, klijent bira da li će oni biti titlovani ili sinhronizovani i praktično, čim ih na propisan način bude preuzeo, on ima mogućnost da ih prezentuje i u bioskopu i na radiju, ali i na svakom drugom mediju.

Ako bude postojalo interesovanje za prevođenje marketinških materijala sa holandskog na albanski jezik, treba informisati potencijalne klijente da ovi stručnjaci osim PR tekstova, reklamnih letaka i flajera, prevode i vizit kartice, zatim brošure, plakate i kataloge, ali i sve druge sadržaje čija je glavna namena reklamiranje, a bez obzira da li se prezentuje neka usluga ili događaj, odnosno poslovanje preduzeća ili proizvod. Sa ciljem što boljeg oblikovanja poruke koja se u tim materijalima nalazi, sudski tumač i prevodilac primenjuju kako pravila svoje struke, tako i ona koja su aktuelna oblasti marketinga, ali i u albanskom jeziku, jer će se tako njegovim izvornim govornicima omogućiti mnogo lakše upoznavanje sa sadržinom svih reklamnih materijala.

Još je važno naglasiti i to da ovi stručnjaci mogu obraditi i tekstove, a podjednako kvalitetno će prevesti i one popularne i stručne. A što se tiče njihove teme, slobodno možemo da kažemo da oni mogu profesionalno da prevedu tekstualne sadržaje koji se odnose na svaku naučnu disciplinu. Finansije, medicina i obrazovanje, odnosno bankarstvo, pravo i ekonomija, kao i farmacija, politika i obrazovanje su, zapravo samo neke od oblasti kojima se mogu baviti konkretni tekstovi. Isto tako, prevodilac i sudski tumač profesionalno obrađuju i sadržaje iz domena ekologije i zaštite životne sredine, psihologije i komunikologije, a biće izvršeni i direktni prevodi filozofskih tekstova sa holandskog na albanski jezik, te onih koji se bave oblašću građevinske industrije i turizma, zatim menadžmenta i informacionih tehnologija, ali će oni po zahtevu obraditi i popularne, odnosno stručne tekstualne sadržaje koji se bave različitim temama iz domena bilo koje druge prirodne ili društvene nauke.

Prevod osnivačkog akta preduzeća sa holandskog na albanski jezik

Pomenuti dokument spada u poslovnu dokumentaciju, a pored njega prevodioci i sudski tumači mogu da profesionalno obrade i svaki drugi dokument koji je zvanično svrstan u taj tip dokumentacije. Zapravo se misli na rešenje o osnivanju pravnog lica, zatim revizorske i godišnje poslovne izveštaje, ali i na direktan prevod poslovnih odluka sa holandskog jezika na albanski, odnosno faktura, te finansijskih izveštaja i statuta preduzeća, to jest svih ostalih dokumenata koja konkretni tip dokumentacije čine.

Apsolutno svako ko je zainteresovan za obradu i pomenutih dokumenata, ali i bilo kojih drugih, mora imati na umu vrlo važnu informaciju, a ona je vezana za dostavljanje materijala za koje se zahteva prevod. Naime, klijenti zahvaljujući činjenici da su i prevodioci i sudski tumači angažovani u svakom predstavništvu Prevodilačkog centra Akademije Oxford, dobijaju uz osnovnu uslugu i overu prevoda, a ona podrazumeva da će lice koje je za nju zvanično ovlašćenom (sudski tumač), prvo imati obavezu da originalna dokumenta uporedi sa prevedenim, a to ne može učiniti ako mu klijent ne dostavi ta dokumenta na uvid. Upravo zato se zahteva maksimalno poštovanje te obaveze, a svakom pojedincu se isto tako preporučuje da se potrudi informacije o nadoveri samostalno da dobije. Da budemo precizniji, potrebno je da svaki pojedinac kontaktira određene institucije Republike Srbije i u okviru njih se detaljno raspita o overi takozvanim Apostille, to jest Haškim pečatom. Zapravo klijenti moraju znati da naša institucija i lica koja zapošljava ne smeju tu vrstu overe da izvrše, budući da nije uvrštena u njihova zvanična ovlašćenja. A kada budu sve te informacije dobili, oni će biti rasterećeni brige oko propisno obrađenih sadržaja, te će svakako tačno znati po kom principu će funkcionisati njihov prevod.

Uz sva dokumenta koja čine poslovnu dokumentaciju, sudski tumači i prevodioci će izvršiti i prevođenje ličnih dokumenata sa holandskog jezika na albanski. Ustvari to znači da će osim pasoša, vozačke dozvole i saobraćajne, te potvrde o prebivalištu, kompletno da obrade i izvod iz matične knjige venčanih, uverenje o državljanstvu i ličnu kartu, ali i dozvolu za boravak, te po potrebi i izvod iz matične knjige umrlih, kao i radnu dozvolu i krštenicu, to jest izvod iz matične knjige rođenih i druga lična dokumenta.

Biće omogućeno zainteresovanima da dobiju preveden i svaki onaj dokument, koji bi trebalo da predaju određenoj instituciji naše zemlje, a misli se zapravo na različite tipove izjava, saglasnosti i uverenja, odnosno potvrda. U ovu grupu dokumenata, između ostalih se svrstavaju, recimo uverenje o neosuđivanosti, potvrda o slobodnom bračnom stanju i saglasnost za zastupanje, zatim potvrda o stalnom zaposlenju i potvrda o visini primanja, te uverenje o nekažnjavanju, kao i potvrda o stalnom zaposlenju i sva ostala dokumenta koja neka nadležna institucija može od klijenta da zahteva.

Podrazumeva se, isto tako da su u ponudi i direktni prevodi uverenja o položenim ispitima sa holandskog jezika na albanski, s tim da će prevodilac i sudski tumač profesionalno da obrade i svaki drugi dokument koji je vezan za oblast obrazovanja, ali će ostvariti zahtev i klijentima koji žele da dobiju prevedene naučne patente, zatim naučne radove i rezultate naučnih istraživanja, to jest dokumenta iz oblasti nauke. Izuzev već pomenutih, oni mogu da prevedu, a na osnovu ovlašćenja koja su im data i overe svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, seminarske radove i diplomu i dodatak diplomi, zatim potvrdu o redovnom školovanju i nastavne planove i programe fakulteta, kao i diplomske radove, te prepis ocena i još mnogo drugih dokumenata, koja se isključivo tiču obrazovanja.

Sem toga, pomenuti stručnjaci ispunjavaju zahteve i apsolutno svakog pojedinca, a kada je potrebno obraditi različita dokumenta koja čine, najpre medicinsku dokumentaciju (uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima, specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarski nalazi i ostala), a zatim i tendersku dokumentaciju, odnosno građevinsku, ali i tehničku dokumentaciju (deklaracije proizvoda, građevinski projekti, uputstvo za rukovanje, laboratorijske analize tehničkih uzoraka i mnoga druga).

Nakon svega, ostalo je da pomenemo i to da sudski tumač i prevodilac vrše i direktno prevođenje tekovina Evropske Unije sa holandskog jezika na albanski, ali i svih onih dokumenata koja su na određeni način vezana za sudstvo ili pravo. Tom prilikom klijenti dobijaju kompletno obrađene kako sudske odluke, tužbe i žalbe, tako i sudska rešenja, ali i sertifikate i licence bilo koje vrste, odnosno presude o razvodu braka i ostale tipove sudskih presuda, kao i punomoćje za zastupanje i sva nepomenuta pravna akta.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na holandski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje