Prevod sa holandskog na turski jezik

Besplatni online prevod sa holandskog na turski jezik

Za online prevod sa holandskog na turski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevođenje sa holandskog na turski jezik

Na samom početku moramo naglasiti da svaki pojedinac, koga interesuje direktno prevođenje sa holandskog jezika na turski, ima mogućnost da u bilo kom predstavništvu Prevodilačkog centra Akademije Oxford dobije obradu bilo kog sadržaja u pisanoj formi, ali i da angažuje stručnjake kako bi izvršili usmeni prevod u toj jezičkoj varijanti.

Potrebno je naglasiti da prevodioci i sudski tumači, izuzev simultanog i konsekutivnog, primenjuju i takozvano šapatno prevođenje u konkretnoj jezičkoj kombinaciji, a da se i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje nalazi u zvaničnoj ponudi ove institucije.

Isto tako su pomenuti stručnjaci specijalizovani i za obradu bilo koje vrste kako video materijala, tako isto i audio (serije, emisije, reklamne poruke, filmovi i ostalo), a klijenti mogu zahtevati i jednu od dodatnih usluga, to jest titlovanje ili sinhronizaciju svih tih sadržaja.Prevođenje sa holandskog na turski
Prevođenje sa turskog na holandski

Prema zahtevima pojedinaca, vrše se i direktni prevodi onlajn materijala sa holandskog jezika na turski, a u kom slučaju ovi stručnjaci obrađuju kako softver (sve vrste programa i aplikacija), tako i online kataloge, potom veb sajtove, kao i internet prodavnice i sve ostale sadržaje koji se ili odnose na računare ili su dostupni na internetu. A shodno pravilima, prevodilac i sudski tumač vrše i optimizaciju konkretnih onlajn materijala, to jest implementiraju alate koji su poznati kao SEO, odnosno Search Engine Optimisation. Obrada koja se primenjuje na taj način dovodi do dostizanja bolje pozicije u pretrazi, s tim da pomenuti stručnjaci prethodno definišu one reči i izraze koje zainteresovani pretražuju.

Takođe, navedeni stručnjaci mogu da obrade i udžbenike u konkretnoj varijanti jezika, ali i da ispune zahtev klijenata vezano za prevod popularni i stručnih tekstova, potpuno svejedno kojom tačno tematikom se oni bave, to jest koliko su složeni i dugi. A isto tako će se pobrinuti da prevedu i različita dela književnosti, zatim časopise i udžbenike, te po potrebi i novinske članke mogu da obrade.

Sve one sadržaje koji su vezani za oblast marketinga će sudski tumači i prevodioci da obrade profesionalno, tako da uz direktan prevod PR tekstova sa holandskog jezika na turski, oni mogu da izvrše i stručnu obradu plakata, te kataloga i vizit kartica, ali isto tako i reklamnih letaka i brošura, odnosno flajera i svih ostalih materijala iz te grupe.

S obzirom na to da su u svakom predstavništvu ove institucije angažovani i iskusni korektori, kao i lektori, na raspolaganju je zainteresovanima i mogućnost redakture različitih materijala, koji nisu kvalitetno i profesionalno prevedeni u toj jezičkoj kombinaciji.

Svako ko je zainteresovan će u okviru poslovnica ove institucije dobiti ne samo prevod dokumenata, nego i uslugu njihove profesionalne overe, a nju će u ovom slučaju da izvrši sudski tumač, inače zvanično ovlašćen od strane nadležnih institucija Republike Srbije.

A samim tim što se overa sme izvršiti isključivo nakon što pomenuti stručnjak bude utvrdio istovetnost prevedenog i originalnog dokumenta, to je jasno da klijent ima obavezu prilikom slanja sadržaja na obradu da priloži i originale na uvid, a isključivo pomenutom stručnjaku.

Baš iz tog razloga se i razlikuje način dostavljanja dokumenata i svih ostalih materijala, pošto klijenti imaju mogućnost njih i da pošalju, ali i da prime prevedene na mejl, dok dokumenta donose lično, šalju preporučenom poštanskom pošiljkom ili zadužuju neku kurirsku službu da ih dostavi na adresu izabrane poslovnice ove institucije,

Preuzimanje dokumenata za koja je urađen prevod, a odmah nakon toga i overa će biti izvršeno lično, a ukoliko to pojedincu odgovara ili će ih dobiti isporukom na željenu adresu, a tu uslugu će platiti prema cenovniku, aktuelnom u okviru konkretne kurirske službe.

Hitno prevođenje dokumenata sa holandskog jezika na turski je na raspolaganju svakome ko ima potrebu za tim, ali tom prilikom klijent dostavlja sadržaje na mejl ove institucije, a naknadno prilaže na uvid i originale, s tim što to mora biti zaista u izuzetno kratkom roku, da bi dokument mogao da bude obrađen onda kada to pojedinac zahteva.

Moraju biti obavešteni svi, koji su zainteresovani za prevod apsolutno bilo kog dokumenta u pomenutoj varijanti jezika da izvršenje overe Apostille, to jest onim pečatom koji je još poznat i kao Haški, nije u nadležnosti zaposlenih u okviru navedene institucije. A kako se taj tip overe mora izvršiti u skladu sa propisima i za tačno definisane sadržaje, to bi bilo dobro da svaki pojedinac informacije o takozvanoj nadoveri zatraži direktno u onim službama naše zemlje, u čijoj se nadležnosti ona i nalazi.

Ističemo da će sudski tumač i prevodilac u navedenoj varijanti jezika obraditi sva ona dokumenta koja ulaze u sastav tenderske, građevinske i tehničke dokumentacije (uputstvo za rukovanje, građevinski projekti, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda i druga), ali će obezbediti klijentima i kompletnu obradu za dokumenta iz domena obrazovanja i nauke (diploma i dodatak diplomi, prepis ocena, diplomski radovi, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, naučni radovi, nastavni planovi i programi fakulteta, seminarski radovi, potvrda o redovnom školovanju, naučni patenti, uverenje o položenim ispitima, prepis ocena, rezultati naučnih istraživanja i svi ostali sadržaji koji se tih oblasti tiču).

Svakako će na osnovu zahteva biti izvršeni i direktni prevodi ličnih dokumenata sa holandskog jezika na turski (potvrda o prebivalištu, izvod iz matične knjige venčanih, dozvola za boravak, uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige umrlih, saobraćajna dozvola, radna dozvola, pasoš, izvod iz matične knjige venčanih, vozačka dozvola, lična karta i ostala lična dokumenta), a sudski tumači i prevodioci će na osnovu zahteva klijenata prevesti i sve vrste pravnih akata u toj varijanti jezika (punomoćje za zastupanje, sudske tužbe, ugovori, sudske žalbe, sertifikati, sudska rešenja, tekovine Evropske Unije, licence, sudske odluke, presude o razvodu braka i ostala dokumenta koja se odnose na oblast prava ili sudstva).

Uz finansijske poslovne izveštaje, stručnjaci koje ova institucija zapošljava u skladu sa propisima obrađuju i godišnje, ali i revizorske izveštaje, zatim rešenje o osnivanju pravnog lica, statut preduzeća i poslovne odluke, kao i fakture, osnivački akt preduzeća i svaki drugi dokument koji se tiče poslovanja, pa je svrstan u poslovnu dokumentaciju.

Podrazumeva se da navedeni stručnjaci kompletno obrađuju i lekarske nalaze, ali i specifikacije farmaceutskih proizvoda, odnosno uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, te dokumentaciju o medicinskim proizvodima i ostale sadržaje koji čine medicinsku dokumentaciju.

Apsolutno bilo koju vrstu saglasnosti i uverenja, odnosno izjava kao i potvrda će sudski tumač i prevodilac da prevedu u konkretnoj jezičkoj kombinaciji, a onda i da izvrše overu obrađenog dokumenta. Osim saglasnosti za zastupanje, dostupno je i direktno prevođenje potvrde o slobodnom bračnom stanju sa holandskog jezika na turski, ali i kompletna obrada uverenja o neosuđivanosti i potvrde o stalnom zaposlenju, kao i potvrde o visini primanja, te potvrde o stanju računa u banci, uverenja o nekažnjavanju i svih ostalih dokumenata koja se predaju nadležnim službama Republike Srbije u različitim prilikama.

Prevod potvrde o redovnom školovanju sa holandskog jezika na turski

Primarno su prevodioci i sudski tumači, koji su zaposleni u svakom predstavništvu Prevodilačkog centra Akademije Oxford usmereni na obradu dokumenata, pa pored ostalog mogu da izvrše i direktno prevođenje potvrde o redovnom školovanju sa holandskog na turski jezik, ali i overu kako tog, tako i bilo kog drugog dokumenta.

Naravno da će prevesti i u skladu sa aktuelnim pravilima overiti i diplomu i dodatak diplomi, zatim uverenje o položenim ispitima i svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, ali i prepis ocena, nastavne planove i programe fakulteta, te će po potrebi obraditi i seminarske i diplomske radovi, to jest sve sadržaje koji se na obrazovanje odnose.

S obzirom na to da overa pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača podrazumeva prvo upoređivanje prevedenog dokumenta sa originalnim, to automatski znači da klijent ima dužnost upravo originale da na uvid sudskom tumaču priloži.

Mora, takođe biti istaknuto da zakon za samo neka dokumenta navodi obavezu izvršenja takozvane nadovere, to je podrazumeva stavljanje Haškog (Apostille) pečata, a ovi stručnjaci nisu za njeno izvršenje zvanično zaduženi. Iz tog razloga bi valjalo da vlasnik dokumenata prvo kontaktira državne institucije, koje su zadužene za nadoveru i od njih dobije sve relevantne informacije.

Bilo koji dokument koji klijent treba da preda nekoj instituciji naše zemlje, ovi stručnjaci takođe mogu da prevedu i overe, tako da pored potvrde o slobodnom bračnom stanju, saglasnosti za zastupanje i uverenja o neosuđivanosti, oni vrše i direktan prevod potvrde o visini primanja sa holandskog na turski jezik, ali i uverenja o nekažnjavanju, zatim potvrde o stalnom zaposlenju, kao i svih ostalih vrsta ne samo potvrda i uverenja, već i saglasnosti, ali i izjava.

Sadržaje koji su isključivo za nauku vezani, kao što su recimo rezultati naučnih istraživanja ili naučni patenti, odnosno naučni radovi će u skladu sa zahtevima klijenata, sudski tumač i prevodilac propisno da obrade. A isto tako će se pobrinuti da prevedu i presude o razvodu braka, ali i bilo koju drugu sudsku presudu, zatim sudske žalbe i punomoćje za zastupanje, kao i ugovore, te sudske odluke i rešenja, licence i sudske tužbe, odnosno sertifikate, tekovine Evropske Unije i sva ostala pravna akta, to jest ona dokumenta koja se tiču sudstva ili prava direktno.

Podrazumeva se da će biti urađeni i profesionalni prevodi uverenja o državljanstvu sa holandskog na turski jezik, ali i svih ostalih ličnih dokumenata, kao što su na primer saobraćajna i vozačka dozvola, potvrda o prebivalištu i radna dozvola, ali i pasoš, dozvola za boravak i lična karta, te apsolutno sve vrste izvoda iz matičnih knjiga i to kako rođenih i umrlih, tako i venčanih, ali i ostala lična dokumenta koja ovom prilikom nisu pomenuta.

Onda kada se to od njih bude zahtevalo, prevodilac i sudski tumač vrše u skladu sa zakonom i direktno prevođenje poslovne dokumentacije u toj varijanti jezika, te pored osnivačkog akta i statuta preduzeća, odnosno revizorskih, godišnjih i finansijskih poslovnih izveštaja, kompletno obrađuju i fakture, potom poslovne odluke i rešenje o osnivanju pravnog lica, kao i svaki drugi dokument koji se tiče poslovanja određene firme ili nekog preduzetnika.

Na raspolaganju je klijentima i direktno prevođenje medicinske dokumentacije sa holandskog na turski jezik (lekarski nalazi, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima i mnoga druga dokumenta koja je čine), a isto tako sudski tumači i prevodioci na osnovu datih im ovlašćenja obrađuju i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, građevinske projekte i uputstvo za rukovanje, kao i deklaracije proizvoda i svaki drugi dokument koji je zvanično deo tehničke, tenderske ili građevinske dokumentacije.

Simultano prevođenje sa holandskog na turski jezik

Iako je ova varijanta simultanog prevoda samo jedna od usluga koja je dostupna u okviru brojnih poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford, činjenica je da se upravo simultano prevođenje sa holandskog jezika na turski u praksi najčešće primenjuje. Naravno da će profesionalni sudski tumači i prevodioci prilagoditi ovu uslugu zahtevima same manifestacije, a mogu primeniti i prevod uz pomoć šapata u toj varijanti jezika, kao i konsekutivni prevod. Usluga koja podrazumeva iznajmljivanje najkvalitetnije opreme za simultano prevođenje, isto tako je na raspolaganju klijentima ove institucije. Inače je potrebno analizirati informacije o samom događaju da bi se odabrala najbolja varijanta, pa shodno tome klijent mora dostaviti podatke kako o tačnom broju učesnika, tako isto i o lokaciji na kojoj će konkretni događaj biti održan, ali i o njegovoj organizaciji i trajanju.

Biće izvršena i usluga redakture kada je to potrebno, to jest korektori i lektori ove institucije će ostvariti zahtev klijenata i ispraviti sve greške i propuste, koje je neko načinio kada je prevodio bilo koju vrstu sadržaja u pomenutoj jezičkoj kombinaciji.

U situaciji kada neko zahteva obradu marketinških materijala, mora znati da ova institucija zapošljava stručnjake koji su specijalizovani za direktan prevod reklamnih letaka i flajera sa holandskog jezika na turski, ali prevodioci i sudski tumači takođe obrađuju i kataloge, zatim vizit kartice i plakate, kao i PR tekstove, te brošure i generalno rečeno, sve sadržaje koji služe reklamiranju.

A ovi stručnjaci mogu odgovoriti i na onaj zahtev koji se odnosi na obradu tekstualnih sadržaja, tako da prevode kako stručne tekstove različite dužine, kompleksnosti i tematike, tako isto i one koji će na raspolaganju biti većem broju čitalaca, pa se iz tog razloga i smatraju popularnim. Naravno da će biti izvršeni direktni prevodi tekstova iz oblasti farmacije i medicine sa holandskog jezika na turski, ali i onih koji su vezani kako za obrazovanje, nauku i komunikologiju, odnosno menadžment i marketing, tako i onih koji se tiču ekologije i zaštite životne sredine i psihologije, te sociologije i filozofije. A svakako će sudski tumač i prevodilac obraditi i stručne, odnosno popularne tekstove iz domena bankarstva, finansija i politike, odnosno ekonomije i prava, ali i sve one koji su vezani za oblast građevinske industrije, kao i informacionih tehnologija, te sve one koji se tiču bilo koje druge društvene ili neke prirodne nauke.

Prevodi online materijala sa holandskog na turski jezik

Iako je prva asocijacija na onlajn sadržaje vezana za web sajtove, neosporna je činjenica da prevodioci i sudski tumači mogu da izvrše i direktan prevod internet prodavnica sa holandskog jezika na turski, te isto tako mogu i da prevedu web kataloge, ali i sve ostale sadržaje koji su dostupni na internetu. A da bi oni mogli klijentima da pruže profesionalnu obradu svih tih materijala, nastojaće da što pravilnije implementiraju pravila koja su vezana za optimizaciju tih sadržaja. Ustvari će oni primeniti SEO alate (Search Engine Optimisation) i vlasnicima konkretnih internet sadržaja omogućiti praktično da dobiju dve usluge, to jest da njihove materijale prilagode zahtevima pretraživača, a kako bi ih on prepoznao kao najbolje rezultate i uvrstio na prvu stranu pretrage. Naglašavamo da će zaposleni u okviru Prevodilačkog centra Akademije Oxford, a ako se to bude zahtevalo u ovoj varijanti jezika da prevedu i softver, to jeste da stručno obrade svaki program i aplikaciju koju klijent bude zahtevao.

Potrebno je reći i to da su oni specijalizovani i za usmeno prevođenje sa holandskog jezika na turski, tako da shodno potrebama primjenjuju kako prevod uz pomoć šapata, tako i simultani, ali i konsekutivni prevod u navedenoj jezičkoj kombinaciji. Naravno da mora biti jasno određeno koja od svih tih usluga će na najbolji mogući način da odgovori potrebama učesnika, odnosno zahtevima tog događaja, a kako bi bila pripremljena ponuda. Iz tog razloga se zahteva od klijenata da pomenute stručnjake informišu kako o broju učesnika određene manifestacije, tako i o predviđenom trajanju, te obavezno o mestu na kome će biti održana i o detaljima koji se odnose na organizaciju. Budući da se i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje nudi klijentima ove institucije, to se navedena usluga u ponudu unosi tek nakon definisanja konkretnog tipa usmenog prevoda.

Pored pomenutih usluga, sudski tumač i prevodilac mogu da odgovore zahtevima klijenata i kada su u pitanju direktni prevodi udžbenika i književnih dela sa holandskog jezika na turski, te da prevedu i sadržinu bilo kog časopisa, odnosno članke iz novina.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na holandski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje