Prevod sa holandskog na engleski jezik

Besplatni online prevod sa holandskog na engleski jezik

Za online prevod sa holandskog na engleski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevod sa holandskog na engleski jezik

Ko god bude imao potrebu za konkretnom uslugom, mora znati da ga u okviru svakog predstavništva Prevodilačkog centra Akademije Oxford očekuju i prevodioci i sudski tumači, ali i mnogi drugi stručnjaci, koji će se pobrinuti da direktno prevođenje sa holandskog jezika na engleski izvrše uz maksimalno poštovanje važećih pravila.

Najpre je važnost prisustva pomenutih stručnjaka uočljiva kada se obrađuju dokumenta, budući da klijent tom prilikom uz njihov prevod u navedenoj kombinaciji jezika, u okviru određene poslovnice dobija i overu prevedenog dokumenta, a za čije zvanično izvršenje je isključivo zadužen ovlašćeni sudski tumač.

Naročito je bitno da svaki klijent koji je za pomenutu uslugu zainteresovan, poštuje aktuelna pravila, to jest da na uvid ovom stručnjaku dostavi i originalna dokumenta. Stoga ih može poslati preko “Pošte Srbije”, ali to mora da bude preporučeno, a ima mogućnost i da se odluči za njihovo dostavljanje putem izabrane kurirske službe, te ih u radno vreme može i lično doneti u prostorije odabrane poslovnice ove institucije.Prevođenje sa holandskog na engleski
Prevođenje sa engleskog na holandski

Naravno da će svaki klijent pojedinačno imati pravo i da izabere na koji način će kompletno obrađena dokumenta da preuzme, a nudi mu se mogućnost da to učini lično ili da se opredeli za opciju njihovog dostavljanja na adresu, a preko kurirske službe. S obzirom na to da dostava obrađenih dokumenata nije uračunata u osnovnu uslugu, podrazumeva se da će taj klijent njeno plaćanje morati da izvrši u trenutku kada pošiljku bude preuzimao, a isključivo služba za dostavu ima pravo da odredi u tom slučaju cenu.

Svakako se mora istaći da sudski tumači i prevodioci mogu da izvrše i hitno prevođenje dokumenata sa holandskog jezika na engleski, ali je naročito važno da klijent tada vodi računa o zadatom vremenskom roku, te da najpre izvrši dostavljanje skeniranih dokumenata na mejl adresu ove institucije. Podrazumeva se da je njegova obaveza i da vrlo brzo posle toga originalna dokumenta donese na uvid ili ih pošalje na jedan od opisanih načina.

Postupak obrade svih dokumenata, koji se vrši u okviru navedene institucije se smatra potpuno dovoljnim da bi klijent imao mogućnost da se njima služi u različitim situacijama, osim ako zakon ne navodi obavezu vršenja nadovere za konkretni dokument. Ustvari se radi o stavljanju posebne vrste pečata, koji je poznat kao Haški ili Apostille, a za izvršenje te overe su zadužene specijalne službe Republike Srbije. Generalno govoreći, potrebno je da se svaki klijent koji je zainteresovan za obradu bilo kog dokumenta u konkretnoj jezičkoj varijanti raspita o toj vrsti overe u okviru institucija koje su nadležne, jer sudski tumači i prevodioci nisu u obavezi te informacije da imaju, ali ni da ih pružaju klijentima. Izuzetno je važno da tada pitaju da li se Haški pečat na konkretni dokument mora obavezno staviti, odnosno kada se ta vrsta overe u određenom slučaju vrši (pre ili po završetku obrade tog dokumenta od strane naših stručnjaka). Jasno je da svaki klijent, koji bude navedene Informacije prikupio na vreme, time značajno pojednostavljuje čitav postupak obrade određenog dokumenta, jer će imati tačnu informaciju o samom toku tog procesa za konkretni dokument.

Na osnovu potreba svakog pojedinca, mogu biti izvršeni i direktni prevodi medicinske dokumentacije sa holandskog jezika na engleski, a u tom slučaju se ne misli samo na kompletnu obradu lekarskih nalaza, već i uputstava za lekove i karakteristike proizvoda, zatim specifikacija farmaceutskih proizvoda, te dokumentacije ko medicinskim proizvodima, odnosno ma kog drugog dokumenta koji je uvršten u konkretnu vrstu dokumentacije.

Takođe će stručnjaci zaposleni u okviru navedene institucije biti u prilici da pristupe kompletnoj obradu kako svih ličnih dokumenata (izvod iz matične knjige venčanih, saobraćajna dozvola, uverenje o državljanstvu, radna dozvola, lična karta izvod iz matične knjige umrlih, vozačka dozvola, pasoš, uverenje o državljanstvu, dozvola za boravak, izvod iz matične knjige rođenih i druga), tako i svih onih dokumenata koja se predaju nadležnim službama u različitim situacijama (uverenje o nekažnjavanju, potvrda o visini primanja, potvrda o stalnom zaposlenju, saglasnost za zastupanje, potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stanju računa u banci i sve ostale vrste potvrda, uverenja, saglasnosti i izjava).

Naravno da će ispuniti očekivanja i onih klijenata koje interesuje direktno prevođenje rezultata naučnih istraživanja sa holandskog jezika na engleski, te će takođe obraditi i svaki drugi dokument koji je striktno vezan za oblast nauke, a na prvom mestu se misli na naučne patente, kao i na naučne radove različite tematike. Svakako mogu da izvrše stručnu obradu i za sva ona dokumenta koja se tiču oblasti sudstva, odnosno prava, kao što su na primer sudske žalbe, punomoćje za zastupanje i ugovori, zatim presude o razvodu braka i ostale vrste sudskih presuda, kao i licence, te sudska rešenja i tekovine Evropske Unije, zatim sertifikati, sudske odluke i sva ostala pravna akta.

Ko god bude izrazio želju, može angažovati pomenute stručnjake za obradu poslovne dokumentacije, tako da sudski tumači i prevodioci osim osnivačkog akta, odnosno statuta preduzeća, vrše kompletnu obradu i poslovnih odluka, zatim godišnjih i revizorskih izveštaja, te finansijskih poslovnih izveštaja, rešenja o osnivanju pravnog lica, faktura i svih ostalih nepomenutih dokumenata koja se odnose na poslovanje ma kog pravnog lica.

U potpunosti profesionalno će biti ostvareni i zahtevi svakog pojedinca vezano za obradu dokumenata iz oblasti obrazovanja, a što podrazumeva kompletnu obradu svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, uverenja o položenim ispitima i prepisa ocena, te diplome i dodatka diplomi, zatim nastavnih planova i programa fakulteta, kao i potvrda o redovnom školovanju i ostalih dokumenata iz konkretne oblasti. Svakako će pomenuti stručnjaci da izvrše i direktan prevod diplomskih i seminarskih radova sa holandskog jezika na engleski, a ako bude bilo potrebno.

Otvorena je mogućnost i da svaki pojedinac dobije profesionalnu i kompletnu uslugu, koja uključuje obradu laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka, građevinskih projekata i uputstava za rukovanje, te deklaracija proizvoda, odnosno svakog dokumenta koji je u sastavu građevinske, ali i tenderske i tehničke dokumentacije.

Sve one materijale koji se vezuju za oblast marketinga, isto tako klijenti mogu da dobiju profesionalno prevedene u toj jezičkoj kombinaciji. A pored toga što će prevodioci i sudski tumači prevesti plakate, PR tekstove i brošure, oni će obraditi na zahtev i reklamne flajere, odnosno letke, zatim vizit kartice, kataloge i druge sadržaje kroz koje se nešto reklamira.

Prema zahtevima zainteresovanih će biti izvršeni i direktni prevodi audio i video materijala sa holandskog jezika na engleski, tako da će pomenuti stručnjaci prevesti kako serije, obrazovne emisije i igrane filmove, odnosno reklamne poruke, tako isto i dečije, zatim informativne i zabavne televizijske i radijske emisije, ali i animirane filmove, odnosno dokumentarne i crtane, te sve ostale vrste video, odnosno audio materijala. Bez obzira na kom mediju bi trebalo da budu emitovane, napominjemo da ova institucija može da ponudi i uslugu profesionalnog titlovanja za sve te sadržaje, kao i njihovu stručnu sinhronizaciju, a kako bi klijenti na jednom mestu dobili celokupnu obradu.

Različite vrste tekstova i to kako stručnih, odnosno naučnih, tako i popularnih, čija osnovna tema se tiče bilo koje društvene ili prirodne nauke će ovi stručnjaci po najpristupačnijim uslovima prevesti, a ako neki pojedinac bude zahtevao, izvršiće i obradu časopisa i novinskih članaka, odnosno bilo kog književnog dela ili udžbenika.

Usluga koja se odnosi na prevođenje onlajn sadržaja sa holandskog jezika na engleski uključuje i njihovo optimizovanje, to jest pravilnu implementaciju alata SEO (Search Engine Optimisation). Time će sudski tumači i prevodioci omogućiti kako online prodavnicama i web katalozima, tako isto i sajtovima, te ostalim web materijalima bolju pozicioniranost u okviru opšte pretrage za određene fraze, to jest ključne reči. Svakako, ako to neko bude želeo, oni će profesionalno prevesti u ovoj varijanti jezika i softver, to jest pristupiti obradi bilo kog programa ili aplikacija.

Tim svake poslovnice ove institucije čine i oni stručnjaci čija specijalnost je pružanje usluge redakture, a koja podrazumeva kako lekturu, isto tako i korekturu. Zapravo se radi o tome da stručni korektori i lektori ove institucije u tom slučaju ispravljaju greške, koje postoje u određenim sadržajima i u potpunosti ih prilagođavaju svim pravilima koja podrazumeva sa jedne strane engleski jezik, a sa druge strane sama prevodilačka struka.

Izuzev obrade apsolutno svih sadržaja u pisanoj formi, prevodilac i sudski tumač vrše i usluge usmenog prevoda u navedenoj kombinaciji jezika. A budući da mogu da primene pravila koja uključuje kako šapatni i konsekutivni prevod sa holandskog jezika na engleski, tako i simultani, važno je da pravilno analiziraju sve detalje u vezi sa konkretnim događajem. Nakon što odluče koja od svih tih usluga može da pruži sve što je učesnicima potrebno, oni će u ponudu eventualno uneti i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, čiji kvalitet je na visokom nivou, budući da je i ta usluga dostupna u okviru ove institucije.

Prevod uverenja o državljanstvu sa holandskog na engleski jezik

S obzirom na to da je neophodno staviti pečat ovlašćenog sudskog tumača na prevedeno uverenje o državljanstvu, ali i na svaki dokument za koji se izrađuje prevod u konkretnoj varijanti jezika, a da bi on bio pravno validan, klijenti moraju znati da ih u okviru poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford u svim gradovima naše zemlje očekuje kako direktan prevod uverenja o državljanstvu sa holandskog jezika na engleski, tako i pomenuta usluga.

Od svakog pojedinca koga interesuje obrada bilo kog dokumenta u ovoj varijanti jezika se zvanično zahteva da poštuje ono pravilo, koje je vezano za dostavljanje dokumenata, jer je neophodno i originale na uvid tada da priloži. A budući da ovi stručnjaci nemaju pravo da overu Apostille pečatom, koji je znan i kao Haški izvrše, to je posebno važno da svaki zainteresovani te informacije zatraži na vreme, jer će tako pojednostaviti čitav postupak obrade.

Napominjemo da klijenti mogu u ovoj varijanti jezika zahtevati i obradu svih ostalih ličnih dokumenata, tako da će pomenuti stručnjaci prevesti i izvod iz matične knjige umrlih, potvrdu o prebivalištu i vozačku dozvolu, kao i ličnu kartu, pasoš i dozvolu za boravak, te radnu dozvolu, ali i izvod iz matične knjige rođenih, venčani list, saobraćajnu dozvolu i sva ostala lična dokumenta.

U skladu sa zahtevima pojedinaca će biti izvršeni i direktni prevodi nastavnih planova i programa fakulteta sa holandskog jezika na engleski, a prevodilac i sudski tumač će takođe, prema aktuelnim pravilima obraditi i svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, uverenje o položenim ispitima i prepis ocena, kao i potvrdu o redovnom školovanju, diplomu i dodatak diplomi i ostala dokumenta koja su isključivo vezana za oblast obrazovanja. Sem toga će se pobrinuti da profesionalno odgovore zahtevima onih lica, kojima je neophodna obrada naučnih radova i rezultata naučnih istraživanja, ali i naučnih patenata, te mnogih drugih sadržaja koji se vezuju za nauku. Naravno da mogu prevesti i to maksimalno profesionalno i diplomske radove, čija tema se odnosi na različite društvene i prirodne nauke, kao i seminarske radove.

Svi koji su zainteresovani za obradu različitih tipova dokumentacija, navedene stručnjake mogu zadužiti kako bi dobili kvalitetnu uslugu. A ne samo da su oni specijalizovani za prevod svih onih dokumenata koja ulaze u sastav poslovne dokumentacije, kao što su recimo statut preduzeća i rešenje o osnivanju pravnog lica, zatim fakture i sve vrste poslovnih izveštaja (revizorski, finansijski i godišnji), te poslovne odluke i osnivački akt preduzeća, već po zahtevu pojedinaca vrše kompletnu obradu i apsolutno svakog dokumenta koji ulazi u sastav građevinske i tenderske, odnosno tehničke i medicinske dokumentacije (uputstvo za rukovanje, dokumentacija o medicinskim proizvodima, građevinski projekti, specifikacije farmaceutskih proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, deklaracije proizvoda i mnoga druga).

Trebalo bi pomenuti i to da na osnovu potreba klijenata, sudski tumači i prevodioci mogu da izvrše i profesionalan prevod pravnih akata sa holandskog jezika na engleski. U tom slučaju oni će na prvom mestu prevesti u pomenutoj varijanti jezika, a zatim i overiti preveden svaki onaj dokument koji je vezan za oblast sudstva ili prava. A izuzev punomoćja za zastupanje i sudskih tužbi, odnosno žalbi i sertifikata, pristupiće kompletnoj obradi tekovina Evropske Unije, ugovora i sudskih rešenja, odnosno licenci, presuda o razvodu braka i sudskih odluka, te drugih nenavedenih dokumenata koja se konkretnih oblasti tiču.

Takođe se podrazumeva da će biti maksimalno profesionalno izvršeni zahtevi svih klijenata, kojima je u navedenoj varijanti jezika neophodan prevod za bilo koju vrstu saglasnosti, izjava ili uverenja, odnosno potvrda. U većini slučajeva se to odnosi na uverenje o neosuđivanosti i uverenje o nekažnjavanju, te na potvrdu o slobodnom bračnom stanju, saglasnost za zastupanje i potvrdu o stanju računa u banci, ali i na potvrdu o stalnom zaposlenju, zatim potvrdu o visini primanja i uopšteno govoreći, na svaki dokument koji neka državna institucija od klijenta može da zahteva.

Prevođenje turističkih tekstova sa holandskog jezika na engleski

Kako popularne tekstove koji se bave tematikom iz oblasti turizma, tako i one koji se smatraju stručnim, na osnovu zahteva pojedinaca će profesionalni prevodioci i sudski tumači, koji su u okviru poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford zaposleni moći da obrade. A osim njih, specijalizovani su i za direktno prevođenje političkih i ekonomskih tekstova sa holandskog na engleski jezik, te onih koji se odnose na oblasti bankarstva, finansija i prava. Ostvaruju zahteve i onih pojedinaca, kojima je u konkretnoj jezičkoj kombinaciji potrebna obrada tekstualnih sadržaja iz oblasti sociologije, menadžmenta i nauke, te obrazovanja, filozofije, medicine i farmacije, ali i komunikologije, građevinske industrije i informacionih tehnologija, te marketinga, psihologije i drugih naučnih disciplina.

Prilikom sprovođenja događaja bilo koje vrste, u okviru koga je predviđeno da učestvuju ne samo izvorni govornici holandskog jezika, već i one osobe koje se koriste engleskim jezikom, će pomenuti stručnjaci primeniti uslugu usmenog prevoda, a ona uključuje kako simultani i konsekutivni, tako i takozvani prevod uz pomoć šapata sa holandskog na engleski jezik. Neophodno je analizirati prvo informacije o samom događaju, kako bi tom prilikom bila primenjena usluga koja mu u potpunosti odgovara. Sem toga, zainteresovani će dobiti mogućnost da izvrše i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, budući da pomenuta institucija u svojoj ponudi ima i tu uslugu.

Svakako se mora naglasiti i to da svi oni klijenti koji žele u konkretnoj varijanti jezika da dobiju preveden bilo koji video, odnosno audio sadržaj, imaju na raspolaganju i mogućnost da u okviru svake poslovnice ove institucije angažuju one stručnjake, koji će izvršiti ili titlovanje takvih materijala ili njihovu profesionalnu sinhronizaciju. Ne samo da su dostupni prevodi serija i reklamnih poruka sa holandskog na engleski jezik, već će na osnovu zahteva pojedinaca prevodilac i sudski tumač obraditi i animirane, dokumentarne i igrane, ali i crtane filmove, kao i radijske i televizijske emisije različite sadržine (dečije, informativne, obrazovne, zabavne i druge), to jest sve vrste video materijala i audio.

Prevodi online materijala sa holandskog na engleski jezik

Svi oni sadržaji koji su na internetu vidljivi ili, pak imaju određene veze sa tom oblašću, to jest sa računarima, mogu na osnovu zahteva pojedinaca da budu prevedeni. A kada se radi direktan prevod web sajtova sa holandskog jezika na engleski, odnosno online prodavnica ili kataloga, sudski tumači i prevodioci primenjuju i ona pravila koja se odnose na njihovo optimizovanje. Zapravo, u tom slučaju oni vrše implementaciju takozvanih SEO alata (Search Engine Optimisation) i tako praktično govoreći, njihovu sadržinu prilagođavaju svim onim pravilima koja su vezana za polje pretrage na internetu. Rezultat takvog načina obrade jeste zauzimanje pozicije na prvoj strani pretrage i to za one reči, odnosno fraze koje su prethodno tačno definisane. Isto tako ovi stručnjaci mogu odgovoriti na zahtev onih klijenata, kojima je u navedenoj jezičkoj kombinaciji neophodna obrada softvera, bez obzira koji program ili aplikacija da je u pitanju.

Ako se dogodi da ovu uslugu pojedinac zahteva od nekog lica, koje je ne izvrši u skladu sa pravilima, te tom prilikom dobije materijale u kojima ima propusta, ima mogućnost da u okviru poslovnica navedene institucije zaduži lektore i korektore, kako bi sve te greške na najbolji način ispravili. Osnovna svrha korekture, to jest lekture jeste da se vlasniku konkretnih sadržaja pruži mogućnost da ih nesmetano koriste, jer će biti prilagođeni kako pravilima same struke, tako i ciljanog, odnosno engleskog jezika u ovom slučaju.

Mogu da budu izvršeni i direktni prevodi reklamnih materijala sa holandskog jezika na engleski, kada će sudski tumači i prevodioci profesionalno obraditi kako reklamne brošure, letke i plakate, tako i PR tekstove, zatim kataloge, vizit kartice i flajere, te sve ostale sadržaje koji su za oblast marketinga isključivo vezani. Budući da se radi o posebnim vrstama materijala, jer su usmereni na prezentovanje događaja, odnosno usluga i proizvoda, ali i rada nekog preduzeća, to je vrlo važno njih prilagoditi svim onim pravilima koja važe u engleskom jeziku.

Naravno da svi koji su zainteresovani, mogu od pomenutih stručnjaka da zahtevaju prevod i za različita književna dela, ali i za časopise, zatim članke iz novina i za udžbenike.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na holandski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje