Prevod sa holandskog na slovenački jezik

Besplatni online prevod sa holandskog na slovenački jezik

Za online prevod sa holandskog na slovenački jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevodi sa holandskog na slovenački jezik

Trebalo bi na samom početku pomenuti da ova usluga može biti primenjena za bilo koju vrstu sadržaja u pisanom obliku, ali da isto tako sudski tumači i prevodioci mogu da izvrše i usmeno prevođenje sa holandskog jezika na slovenački. Ustvari, konkretna usluga uključuje primenu i šapatnog i simultanog i konsekutivnog prevoda, a po potrebi će biti ponuđeno i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Takođe se mora posebno istaći da Prevodilački centar Akademije Oxford u svakom svom predstavništvu, pored već pomenutih stručnjaka angažuje i profesionalne korektore, ali i lektore, čija dužnost jeste da primene sva pravila takozvane redakture. Jednostavnije rečeno, svaki pojedinac koji poseduje prevedene sadržaje, ali njihovim kvalitetom nije u potpunosti zadovoljan, može pomenute stručnjake da angažuje. Tom prilikom će oni sve eventualne greške u takvim materijalima ispraviti i na taj način ih obraditi u skladu sa pravilima kako samog slovenačkog jezika, tako isto i prevodilačke struke.

Podrazumeva se da prevodilac i sudski tumač u navedenoj varijanti jezika mogu da obrade i tekstualne materijale, koji se bave tematikom iz domena različitih naučnih disciplina i to kako onih koje su svrstane u prirodne, tako i onih koje se tiču društvenih nauka. A biće izvršeni i direktni prevodi članaka iz novina sa holandskog jezika na slovenački, te po potrebi će biti obrađeni i stručni, kao i ilustrovani i dečiji časopisi. Pomenuti stručnjaci mogu da prevedu i svako književno delo koje klijent zahteva, ali i da pristupe profesionalnoj obradi udžbenika.Prevođenje sa holandskog na slovenački
Prevođenje sa slovenačkog na holandski

Kada bude bilo vršeno prevođenje onlajn sadržaja u konkretnoj jezičkoj kombinaciji, biće primenjena i pravila koje se tiču njihovog optimizovanje za aktuelne pregledače. A tom prilikom će ovi stručnjaci primeniti alate SEO (Search Engine Optimisation), kako bi veb sajtovima, odnosno online katalozima ili internet prodavnicama, te svim ostalim materijalima koji su vidljivi na mreži, omogućili adekvatnu optimizaciju, to jest prilagodili ih svim onim pravilima koja važe u okviru konkretnog pretraživača. Glavna svrha takvog pristupa jeste pozitivan uticaj na pozicioniranje tih materijala, budući da je primećeno da se upravo oni nalaze na prvoj strani internet pretrage, a podrazumeva se da će ovi stručnjaci pravilno odrediti i izraze, odnosno reči koje se tom prilikom smatraju ključnim, jer ih klijenti ukucavaju u polje pretrage. Naravno da će oni shodno aktuelnim zahtevima prevesti i softver, a što podrazumeva stručnu obradu aplikacija i programa različite vrste.

S obzirom na to da se u svakom predstavništvu ove institucije nalaze i oni stručnjaci, koji su isključivo zaduženi za sinhronizaciju različitih video i audio sadržaja, kao i za njihovo titlovanje, to automatski znači da će svaki klijent kome je potrebno direktno prevođenje serija i filmova sa holandskog jezika na slovenački, zapravo dobiti njihovu kompletnu obradu. Sem toga, sudski tumači i prevodioci će obraditi i informativne emisije, kao i reklamne poruke, ali isto tako i dečije, odnosno emisije zabavnog i obrazovnog karaktera, te mnoge druge vrste što audio, što video materijala.

U situaciji kada se bude javila potreba, pristupa se i stručnoj obradi bilo koje vrste sadržaja koja je namenjena reklamiranju, a potpuno je svejedno da li se jednostavno prezentuje određena firma ili neki događaj, to jest proizvod ili usluga. Misli se primarno na stručnu obradu reklamnih letaka i flajera, zatim brošura i kataloga, kao i plakata, PR tekstova, vizit kartica i svih ostalih materijala koji su isključivo za oblast marketing vezani.

Za dostavljanje svih pomenutih sadržaja na obradu je predviđen najjednostavniji način i podrazumeva da ih klijent može preko mejl adrese konkretnog predstavništva poslati, ali naravno on može da izabere i neku drugu opciju koja je dostupna. Svakako će prilikom dostavljanja da se sa ovlašćenim licem dogovori o načinu preuzimanja, a obično se pojedinci opredeljuju za istovetan princip, s tim što naravno imaju i ostale mogućnosti na raspolaganju.

Međutim, navedeno pravilo se ne primenjuje prilikom obrade bilo kog dokumenta, zato što je tada iznet zahtev da klijent originalna dokumenta na uvid sudskom tumaču dostavi. Stvar je u tome da je postupak obrade dokumenata specifičan u tom smislu što biva izvršen prvo njegov prevod u navedenoj varijanti jezika, a tek onda se radi i overa, koju u ovom slučaju vrši zvanično ovlašćeni sudski tumač. A ta usluga može da bude izvršena isključivo za ona dokumenta čiji su prevodi potpuno isti kao i sadržina originala, pa je stoga bitno da ovaj stručnjak pred sobom ima i ta dokumenta.

Naravno da će svaki klijent ponaosob izabrati koji način dostavljanja na obradu mu najviše odgovara, tako da može ili da originalna dokumenta pošalje preporučenom poštanskom pošiljkom, odnosno preko kurirske službe, a ukoliko mu je tako zgodnije, može jednostavno da dođe u određeno predstavništvo ove institucije i konkretna dokumenta lično donese.

Uz direktno prevođenje pravnih akata sa holandskog jezika na slovenački (sudske žalbe, ugovori, licence, sudske presude, tekovine Evropske Unije, sudske tužbe, sertifikati, sudske odluke i rešenja, punomoćje za zastupanje i druga), ovi stručnjaci obrađuju i sva ona dokumenta koja čine kako tehničku i tendersku, tako i poslovnu i građevinsku dokumentaciju. A pored deklaracija proizvoda i građevinskih projekata, oni će stručno obraditi i fakture, zatim statut preduzeća i poslovne odluke, kao i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, osnivački akt preduzeća i rešenje o osnivanju pravnog lica, ali i uputstvo za rukovanje, te sve vrste poslovnih izveštaja, poput godišnjih, finansijskih ili revizorskih, to jest sva ostala dokumenta koja nisu sada pomenuta, a zvanično se smatraju delom konkretnog tipa dokumentacije.

Svi pojedinci koji su zainteresovani za obradu dokumenata bi trebalo da informacije o specijalnoj vrsti overe, koja je poznata kao takozvana nadovera, dobiju samostalno, zato što ona nije u nadležnosti ovih stručnjaka. Da malo pojednostavimo, u pitanju je overa Apostille pečatom, a koji je isto tako poznat i kao Haški i stavlja se samo na sadržaje za koje to određuje važeći zakon i u tačno određenom trenutku. Zapravo, Haški pečat mogu da stave samo zaposleni u okviru posebnih odeljenja pri osnovnim sudovima Republike Srbije, a oni i jesu detaljno upoznati sa celokupnim postupkom obrade konkretnih dokumenata. Zato i jeste bitno da klijent prvo njih kontaktira i sazna da li je Apostille pečat obavezan za njegova dokumenta i da li se stavlja tek nakon što prevodilac i sudski tumač urade njegov prevod i overa ili neposredno pre toga. Generalno, od svih tih podataka će, naravno zavisiti proces obrade konkretnog dokumenta, pa će klijent znati i u koju instituciju ih prvo mora odneti.

Svaki lični dokument isto tako može da bude profesionalno preveden u toj varijanti jezika, a po zahtevu pojedinaca će biti izrađen kako prevod izvoda iz matične knjige venčanih, lične karte i radne dozvole, tako i direktan prevod dozvole za boravak sa holandskog jezika na slovenački, ali i uverenja o državljanstvu, zatim potvrde o prebivalištu i vozačke dozvole, kao i izvoda iz matične knjige rođenih, saobraćajne dozvole, pasoša i mnogih drugih dokumenata koja su u lična svrstana.

Kada neki klijent ima potrebu da bilo koji dokument dobije brzo obrađen, on mora na uvid originale da dostavi naknadno, a prvo će skenirane sadržaje da pošalje na zvaničnu elektronsku adresu ove institucije, kako bi konkretni dokument zaista mogao da bude preveden i overen u željenom roku.

Pošto pomenuti stručnjaci budu izvršili direktan prevod dostavljenih dokumenata u ovoj varijanti jezika i overili ih u skladu sa pravilima, klijent će doći po kompletno obrađene sadržaje u određenu poslovnici ove institucije, ali će moći da zahteva i njihovo dostavljanje na adresu. A da bi konkretna usluga mogla da bude sprovedena, ova institucija će angažovati kurirsku službu, koja će tom prilikom i izvršiti naplatu. Naime, dostavljanje kompletno obrađenih dokumenata na adresu pojedinačnog klijenta nije uračunato u cenu prevoda i overe, tako da pojedinac mora plaćanje da izvrši kada bude pošiljku preuzimao, s tim da u tom slučaju cenu isključivo ima pravo da odredi upravo služba koja i donosi sadržaje.

Bilo koji dokument koji kasnije mora biti predat određenoj instituciji naše zemlje će sudski tumači i prevodioci, shodno pravilima da obrade u pomenutoj varijanti jezika. Tako će biti izvršeni direktni prevodi saglasnosti za zastupanje sa holandskog jezika na slovenački, ali i potvrde o slobodnom bračnom stanju, zatim potvrde o stalnom zaposlenju, te uverenja o nekažnjavanju, potvrde o visini primanja i uverenja o neosuđivanosti, ali i potvrde o stanju računa u banci i mnogih drugih vrsta kako potvrda i saglasnosti, tako i izjava i uverenja.

Shodno zahtevima pojedinaca, ovi stručnjaci obrađuju i sve sadržaje, odnosno dokumenta iz domena obrazovanja i nauke (svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, naučni patenti, diploma i dodatak diplomi, rezultati naučnih istraživanja, seminarski radovi, uverenje o položenim ispitima, naučni radovi, nastavni planovi i programi fakulteta, diplomski radovi, prepis ocena, potvrda o redovnom školovanju i druga), ali ostvaruju i zahteve onih klijenata kojima je u konkretnoj varijanti jezika potrebna obrada medicinske dokumentacije (specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarski nalazi, dokumentacija o medicinskim proizvodima, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda i mnoga druga dokumenta koja u njen sastav ulaze).

Prevodi informativnih televizijskih i radijskih emisija sa holandskog jezika na slovenački

Osnovna usluga u ovom slučaju se odnosi na direktno prevođenje informativnih emisija sa holandskog na slovenački jezik, ali su svakako klijentima na raspolaganju i dodatne usluge, što znači da oni mogu birati između sinhronizacije i titlovanja pomenutih sadržaja, kao i svih ostalih video i audio materijala. Svakako će prevodioci i sudski tumači, shodno njihovim zahtevima obraditi i emisije koje imaju zabavni karakter, ali i one koje su namenjene najmlađim gledaocima, odnosno slušaocima, kao i obrazovne, te mnoge druge vrste emisija. Isto tako će se pobrinuti da prevedu i dokumentarne filmove, zatim serije i igrane filmove svakog žanra, kao i animirane i crtane, te reklamne poruke i mnoge druge sadržaje ove vrste, koje klijenti budu zahtevali.

Sem toga, u okviru Prevodilačkog centra Akademije Oxford je dostupna i usluga koja se odnosi na profesionalan prevod internet sadržaje sa holandskog na slovenački jezik, a tom prilikom sudski tumači i prevodioci mogu da obrade kako web sajtove, tako i softvere, odnosno aplikacije i programe, ali i online prodavnice, zatim internet kataloge i generalno rečeno, sve sadržaje koji se mogu videti na internetu ili koji se odnose na kompjutere. Uzevši u obzir da je vrlo bitno da online materijali budu optimizovani shodno pravilima koja navode pretraživači, to će ovi stručnjaci voditi računa da implementiraju pravilno alate koji su znani kao SEO, odnosno Search Engine Optimisation. A kada tako obrađeni materijali budu postavljeni na veb, podrazumeva se da će ih pregledači relativno brzo prepoznati kao najbolje rezultate za definisane ključne izraze i reči, tako da će oni biti vidljivi u samom vrhu pretrage, to jest mahom na prvoj strani rezultata, a što će imati pozitivan efekat i na poslovanje njihovih vlasnika.

Ukoliko se bude dogodilo da su klijentima potrebni direktni prevodi tekstova sa holandskog na slovenački jezik, oni moraju biti informisani da zaposleni u svakoj poslovnici ove institucije imaju mogućnost da obrade kako stručne tekstove, tako isto i one koji se smatraju popularnim, jer će biti prezentovani većem broju čitalaca. A sem tekstova čija tema je vezana za oblast sociologije, psihologije i filozofije, odnosno obrazovanja, farmacije, komunikologije i nauke, zatim medicine i menadžmenta, kao i marketinga, prevodilac i sudski tumač obrađuju i političke, turističke i ekonomske tekstove, kao i one sadržaje koji se bave tematikom iz domena informacionih tehnologija, ekologije i zaštite životne sredine, građevinske industrije i bilo koje druge naučne discipline. Sasvim je jasno da ovi stručnjaci mogu podjednako kvalitetno da obrade sadržaje bilo koje tematike, odnosno dužine i kompleksnosti.

Prevođenje PR tekstova sa holandskog na slovenački jezik

Kada budu izvršili obradu ovih sadržaja, prevodioci i sudski tumači će da se potrude poruku koju konkretni PR tekstovi nose, da maksimalno kvalitetno oblikuju, tako da ona bude u duhu slovenačkog jezika, a kako bi izvornim govornicima bilo lakše da se upoznaju sa njihovom sadržinom. Isto tako će oni izvršiti i direktan prevod reklamnih letaka i brošura sa holandskog jezika na slovenački, ali će naravno obraditi i vizit kartice, zatim flajere i reklamne kataloge, kao i plakate, te uopšteno rečeno sve ostale sadržaje koji se na neki način marketinga tiču. Naravno da će se potruditi da ispune osnovni zahtev, to jest da prilagode sadržinu tih materijala pravilima ciljanog jezika, te da tako osobama koje dođu u dodir sa njima omoguće lakše razumevanje prezentovanog.

Sastavni deo tima svakog predstavništva Prevodilačkog centra Akademije Oxford, pored već pomenutih stručnjaka, čine i oni koji će izvršiti uslugu lekture i korekture, to jest koji će primeniti pravila redakture na sadržaje koji nisu kvalitetno i profesionalno prevedeni u ovoj varijanti jezika.

Na osnovu zahteva klijenata, sudski tumač i prevodilac mogu da izvrše kako konsekutivno prevođenje sa holandskog jezika na slovenački, tako isto i takozvani prevod uz pomoć šapata, ali i simultani, a što isključivo zavisi od tipa manifestacije koja se organizuje. Ističemo da će oni odabrati sasvim sigurno odgovarajuću vrstu usmenog prevoda, ali će to učiniti tek nakon što od klijenta budu dobili potrebne informacije i pošto izvrše njihovu stručnu analizu. Radi se o tome da se vrsta usmenog prevoda definiše na osnovu predviđenog trajanja određene manifestacije, kao i broja učesnika, a poželjno je da ovi stručnjaci na raspolaganju imaju i sve podatke koji se odnose na organizaciju, kao i na lokaciju održavanja. Kada budu formirali ponudu, te ako izaberu upravo tu vrstu usmenog prevoda, ovi stručnjaci će u nju uneti i dodatnu uslugu, koja uključuje iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Sve vrste književnih dela, nevezano za to da li se radi o onima koja su svrstana u domen poezije ili proze, svakako mogu prevodilac i sudski tumač da obrade u navedenoj varijanti jezika. A sem toga, biće izvršeni i direktni prevodi udžbenika sa holandskog jezika na slovenački, te će oni obraditi i članke iz novina, a ako to klijent zahteva, ali i različite vrste časopisa (ilustrovani, dečiji, stručni i drugi).

Prevod sudskih tužbi i žalbi sa holandskog jezika na slovenački

Pored usluge koja se smatra osnovnom, a vezana je za direktno prevođenje sudskih žalbi i tužbi sa holandskog na slovenački jezik, u poslovnicama Prevodilačkog centra Akademije Oxford i to u svakom gradu, klijente očekuje i dodatna usluga. Radi se o overi koju izvršava zvanično ovlašćeni sudski tumač i koja ima za cilj da pravnu validnost obrađenim dokumentima pruži. Naime, ovaj stručnjak će uporediti originalna dokumenta sa prevodima i utvrditi da li je zaista njihova sadržina potpuno ista, pa će onda i pristupiti overi. Naravno, ako tom prilikom bude uvideo određene razlike, moraće da bude prvo primenjena redaktura, a i ta usluga je dostupna u svakom predstavništvu pomenute institucije.

Svako ko je zainteresovan za obradu konkretnih dokumenata, ali i bilo kojih drugih, je u obavezi da se u potpunosti pridržava pravila o dostavljanju sadržaja, što podrazumeva da mora originalna dokumenta da donese ili na drugi način ovim stručnjacima na uvid priloži.

Da bi maksimalno svoje vreme uštedeo, svaki klijent treba samostalno da potraži informacije o overi Apostille pečatom, a koji je isto tako poznat i kao Haški, jer za tu overu nemaju ovlašćenja prevodioci i sudski tumači, zaposleni u ovoj instituciji.

Sve ostale vrste pravnih akata, takođe konkretni stručnjaci mogu da prevedu, tako da će klijenti dobiti i kompletno obrađene sudske odluke i rešenja, zatim ugovore i tekovine Evropske Unije, ali isto tako i presude o razvodu braka, kao i druge vrste sudskih presuda, odnosno sertifikate i licence, te punomoćje za zastupanje i uopšteno govoreći, svaki drugi dokument koji se na oblast kako sudstva, tako i prava odnosi.

Svakako zainteresovane očekuju i direktni prevodi ličnih dokumenata sa holandskog na slovenački jezik (izvod iz matične knjige umrlih, potvrda o prebivalištu, pasoš, uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, dozvola za boravak, vozačka dozvola, izvod iz matične knjige venčanih, lična karta, saobraćajna dozvola i ostala dokumenta tog tipa), a podrazumeva se da će sudski tumač i prevodilac prema pravilima da obrade i apsolutna sva dokumenta koja se predaju državnim institucijama (potvrda o stanju računa u banci, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o slobodnom bračnom stanju, potvrda o stalnom zaposlenju, saglasnost za zastupanje, potvrda o visini primanja, uverenje o neosuđivanosti i ostale vrste što potvrda i uverenja, što izjava i saglasnosti).

Bilo koji dokument koji ulazi u sastav najpre medicinske dokumentacije (uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima, lekarski nalazi, specifikacije farmaceutskih proizvoda i mnoga druga), a zatim one koji čine tehničku, građevinsku i tendersku dokumentaciju (građevinski projekti, uputstvo za rukovanje, deklaracije proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka i ostala) će isto tako na osnovu zahteva pojedinaca zaposleni u određenoj poslovnici ove institucije prvo da prevedu u toj varijanti jezika, a odmah posle toga i da pristupe overi urađenog prevoda.

Klijenti mogu zahtevati i direktan prevod rešenja o osnivanju pravnog lica sa holandskog na slovenački jezik, ali i faktura, potom statuta preduzeća i poslovnih odluka, odnosno revizorskih i godišnjih izveštaja, zatim osnivačkog akta preduzeća, te finansijskih poslovnih izveštaja i generalno, svih ostalih dokumenata koja zvanično važe za deo poslovne dokumentacije, jer se tiču rada određenog preduzetnika ili nekog pravnog lica.

Isto tako se podrazumeva da će prevodilac i sudski tumač, na osnovu ovlašćenja koja poseduju profesionalno obraditi i sve materijale koji se odnose kako na oblast obrazovanja, tako isto i na oblast nauke. A primarno mislimo na svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, naučne radove i diplomu i dodatak diplomi, ali klijenti mogu zahtevati i stručnu obradu uverenja o položenim ispitima, rezultata naučnih istraživanja i prepisa ocena, kao i nastavnih planova i programa fakulteta, odnosno potvrde o redovnom školovanju, te diplomskih i seminarskih radova bilo koje kompleksnosti i tematike.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na holandski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje