Prevod sa holandskog na estonski jezik

Besplatni online prevod sa holandskog na estonski jezik

Za online prevod sa holandskog na estonski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevod sa holandskog na estonski jezik

Uz uslugu usmenog prevoda u ovoj varijanti jezika, a kada sudski tumači i prevodioci primenjuju kako simultano i šapatno, tako i konsekutivno prevođenje sa holandskog jezika na estonski, zainteresovanima će biti dostupna i ona usluga koja uključuje iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Naravno da Prevodilački centar Akademije Oxford zapošljava i stručnjake, koji mogu u konkretnoj varijanti jezika da prevedu i sve vrste sadržaja u pisanoj formi, tako da oni pored ostalog, mogu da obrade kako novinske članke i časopise svih vrsta, tako i tekstualne materijale (stručne i popularne bilo koje tematike, namene, dužine i kompleksnosti), ali i udžbenike i različita književna dela (romani, beletristika i ostala dela proze, kao i pesme i svako poetsko književno delo).

Isto tako oni mogu prvo da izvrše direktan prevod filmova sa holandskog jezika na estonski i to kako igranih, tako i dokumentarnih, ali i crtanih i animiranih, te po potrebi da obrade i sve vrste emisija, zatim serije i reklamne poruke, odnosno sve ostale što video sadržaje, što audio, a onda i da zainteresovanima omoguće njihovo titlovanje, to jest stručnu sinhronizaciju.Prevođenje sa holandskog na estonski
Prevođenje sa estonskog na holandski

Mora biti posebno istaknuto da sve klijente ove institucije očekuju i direktni prevodi marketinških materijala sa holandskog jezika na estonski (PR tekstovi, brošure, reklamni flajeri, vizit kartice, katalozi, plakati i ostali), ali i ona usluga koja uključuje kako lekturu, tako isto i korekturu. Inače se ona vrši kada su određeni sadržaji već obrađeni, s tim da osoba koja je tu uslugu vršila nije primenjivala aktuelna pravila, pa slobodno možemo reći da su oni neprofesionalno prevedeni.

Dozvoljeno je svakome, ko želi da dobije bilo koje materijale do sada pomenute prevedene u konkretnoj jezičkoj varijanti, da ih na obradu ovim stručnjacima dostavi, ali i primi po završetku prevoda elektronskim putem, naravno samo ako mu taj princip najviše i odgovara. Ukoliko to nije slučaj, dobiće sve relevantne informacije o ostalim načinima i preuzimanja obrađenih materijala i njihove dostave, a sve to direktno u okviru bilo koje poslovnice navedene institucije.

Izuzetno je važno da klijenti budu upoznati sa činjenicom da prevodioci i sudski tumači, pored svih pomenutih sadržaja mogu ne samo da prevedu različita dokumenta, nego isto tako i da urade njihovu overu, jer poseduju potrebna ovlašćenja, Stvar je u tome da overa sudskog tumača omogućuje konkretnim sadržajima da se tretiraju sa pravnog aspekta kao potpuno validni.A samim tim što je zakonom definisano kako se overa prevedenih dokumenata mora izvršiti, se i podrazumeva da svaki klijent mora originalna dokumenta da pošalje kurirskom službom na adresu konkretne poslovnice, jer ih ovaj stručnjak koristi tokom postupka overe. Takođe je dozvoljeno i da ih lično donese, ali i da ih preporučenom poštanskom pošiljkom pošalje, a ako mu to više odgovara.

Od odluke svakog pojedinca zavisi da li će obrađena dokumenta lično da preuzme ili će se odlučiti da to učini umesto njega kurirska služba, koja će ih i dostaviti na željenu adresu. Konkretna usluga se mora naplatiti direktno od klijenta, budući da u cenu prevoda, odnosno overe sadržaja ona nije uračunata. A sve informacije o plaćanju će biti dostupne zainteresovanima, te napominjemo da su oni u obavezi da osobi koja donosi pošiljku plate navedeni iznos, koji će konkretna kurirska služba prethodno definisati.

Ističemo da postupak koji važi za nadoveru, a podrazumeva stavljanje pečata poznatog kao Haški ili Apostille nije u zvaničnoj nadležnosti pomenutih stručnjaka, pa samim tim oni ne moraju podatke o tome da daju klijentima, te se stoga njima i preporučuje da se dodatno informišu u okviru državnih institucija, koje su za taj postupak zadužene.

Uzevši u obzir da prevodilac i sudski tumač mogu da izvrše i hitno prevođenje dokumenata sa holandskog jezika na estonski, to i jeste vrlo važno da klijent originalna dokumenta dostavi kasnije, a da prvo sadržaje pošalje na mejl adresu, kako bi mu bila ostvarena želja i kako bi dobio kompletno obrađen dokument bilo koje vrste u naročito kratkom vremenskom periodu.

Pored toga što ovi stručnjaci mogu da obrade sva dokumenta iz domena nauke ili obrazovanja (naučni radovi, diploma i dodatak diplomi, nastavni planovi i programi fakulteta, seminarski radovi, svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, diplomski radovi, uverenje o položenim ispitima, potvrda o redovnom školovanju, naučni radovi, prepis ocena, naučni patenti i druga), oni će isto tako obraditi i sva ona dokumenta koja ulaze u sastav kako poslovne i tehničke, tako i građevinske, tenderske i medicinske dokumentacije. A izuzev faktura, statuta preduzeća i rešenja o osnivanju pravnog lica, odnosno specifikacija farmaceutskih proizvoda i lekarskih nalaza, sudski tumači i prevodioci mogu da izvrše i direktan prevod građevinskih projekata sa holandskog jezika na estonski, ali i da propisno obrade dokumentaciju o medicinskim proizvodima. Takođe će prevesti, pa overiti poslovne odluke i osnivački akt preduzeća, kao i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, te revizorske izveštaje, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, potom deklaracije proizvoda i finansijske i godišnje poslovne izveštaje, te poslovne odluke i uputstvo za rukovanje, kao i mnoga druga dokumenta koja svaku od prethodno pomenutih vrsta dokumentacija čine.

Osim uverenja o nekažnjavanju, klijenti mogu zahtevati i stručnu obradu uverenja o neosuđivanosti, potom potvrde o stanju računa u banci, kao i potvrde o visini primanja, te potvrde o stalnom zaposlenju, ali i potvrde o slobodnom bračnom stanju, saglasnosti za zastupanje i svih ostalih vrsta ne samo potvrda, već i saglasnosti, zatim uverenja i izjava, to jest apsolutno svakog dokumenta koji se predaje nadležnim institucijama Republike Srbije.

Stručnjaci koje konkretna institucija zapošljava u svakom svom predstavništvu su, takođe specijalizovani i za direktno prevođenje ličnih dokumenata sa holandskog jezika na estonski. A između ostalog, oni kompletno obrađuju dozvolu za boravak, ličnu kartu i izvod iz matične knjige venčanih, zatim radnu dozvolu, pasoš i saobraćajnu dozvolu, ali i potvrdu o prebivalištu i izvod iz matične knjige rođenih, to jest krštenicu, te umrlicu, uverenje o državljanstvu i druga dokumenta koja nismo ovom prilikom pomenuli, a mogu da se smatraju ličnim prema slovu zakona.

Prevođenje dokumentacije o medicinskim proizvodima sa holandskog jezika na estonski

Konkretni dokument će biti ne samo preveden u toj varijanti jezika, već shodno važećim pravilima i odredbama zakona i overen pečatom sudskog tumača. Na taj način će svako ko bude zahtevao direktan prevod dokumentacije o medicinskim proizvodima sa holandskog na estonski jezik, ustvari imati mogućnost da dobije kompletnu obradu koja će biti izvršena u skladu sa pravilima.

Članovi tima poslovnice Prevodilačkog centra Akademije Oxford mogu da obrade i specifikacije farmaceutskih proizvoda, ali i lekarske nalaze, te uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, kao i i svaki drugi dokument koji čini medicinsku dokumentaciju.

U skladu sa ovlašćenjima koja poseduju, prevodioci i sudski tumači izvršavaju overu odmah posle prevoda konkretnog dokumenta, a klijenti koji su za tu uslugu zainteresovani su u obavezi originalne materijale da dostave na jedan od dostupnih načina ili da ih donesu, kako bi ih koristio pomenuti stručnjak tokom postupka overe. A svima njima iznosimo opštu preporuku da se, neposredno pre svega toga detaljno informišu o postupku nadovere, to jest da dobiju sve informacije koje se tiču stavljanja Haškog (Apostille) pečata na njihova dokumenta.

Na osnovu zahteva pojedinaca će biti izrađeni i direktni prevodi ličnih dokumenata sa holandskog na estonski jezik (pasoš, radna dozvola, izvod iz matične knjige umrlih, uverenje o državljanstvu, saobraćajna dozvola, lična karta, krštenica, vozačka dozvola, potvrda o prebivalištu, dozvola za boravak, izvod iz matične knjige venčanih i druga), a pomenuti stručnjaci će obraditi i sva dokumenta koja se podnose nadležnim službama (uverenje o nekažnjavanju, potvrda o visini primanja, potvrda o slobodnom bračnom stanju, potvrda o stalnom zaposlenju, saglasnost za zastupanje, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stanju računa u banci i mnoge druge vrste kako uverenja i saglasnosti, tako i izjava i potvrda).

Izuzev deklaracija proizvoda, na osnovu potreba pojedinaca mogu da budu kompletno obrađeni kako građevinski projekti, tako i uputstvo za rukovanje, ali i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, te bilo koji drugi dokument koji je svrstan u tehničku ili građevinsku, ali i tendersku dokumentaciju.

Ističemo takođe da će sudski tumač i prevodilac, shodno zahtevima zainteresovanih pristupiti i kompletnoj obradi prepisa ocena, diplome i dodatka diplomi, odnosno diplomskih i seminarskih radova, ali će naravno prevesti i svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, zatim naučne radove i uverenje o položenim ispitima, kao i nastavne planove i programe fakulteta i rezultate naučnih istraživanja, ali i mnoge druge materijale koji su primarno za obrazovanje, kao i nauku vezani.

Trebalo bi navesti i to da pojedinci mogu ove stručnjake da angažuju kako bi bilo izvršeno, najpre direktno prevođenje pravnih akata sa holandskog na estonski jezik (tekovine Evropske Unije, sudska rešenja, presude o razvodu braka, sudske tužbe, licence, sudske odluke, punomoćje za zastupanje, sudska rešenja, sertifikati, sudske žalbe, ugovori i ostala dokumenta iz sfere sudstva ili prava), a potom i kako bi kompletno odradili sva ona dokumenta koja se tiču poslovanja i to i nekog preduzetnika i određene firme, to jest pravnog lica pa se tretiraju kao sastavni deo poslovne dokumentacije. Ne samo da će sudski tumači i prevodioci da u toj varijanti jezika prevedu kako godišnje i revizorske, tako i finansijske poslovne izveštaje, već će i ostvariti zahtev svakog klijenta vezano za profesionalnu obradu statuta i osnivačkog akta preduzeća, zatim poslovnih odluka i faktura, ali i rešenja o osnivanju pravnih lica i svih ostalih dokumenata, koja ulaze zvanično u sastav konkretnog tipa dokumentacije.

Prevodi dokumentarnih filmova sa holandskog jezika na estonski

Izuzev konkretne usluge, na raspolaganju zainteresovanima u svakoj poslovnici Prevodilačkog centra Akademije Oxford je i profesionalno sinhronizovanje ne samo dokumentarnih filmova, već i svih ostalih video i audio materijala, kao i usluga koja uključuje njihovo titlovanje. Na taj način svaki klijent uz prevod filmova sa holandskog na estonski jezik i to kako dokumentarnih, tako i crtanih, odnosno animiranih i igranih, dobija i jednu od pomenutih usluga. Sem toga, prevodilac i sudski tumač mogu profesionalno da obrade i zabavne emisije, koje bi trebalo da budu emitovane ili na televiziji ili radiju, zatim reklamne poruke, ali i informativne emisije, odnosno serije i sve ostale sadržaje ovog tipa.

Svakako se podrazumeva da klijent može od pomenutih stručnjaka da zahteva i direktno prevođenje kataloga i plakata sa holandskog na estonski jezik, ali i mnogih drugih marketinških materijala. A pored već pomenutih, ovi stručnjaci mogu da obrade i reklamne flajere, kao i vizit kartice i PR tekstove, ali i brošure, zatim reklamne letke i uopšteno govoreći, apsolutno svaki sadržaj koji je vezan za reklamiranje, bez obzira da li se kroz njega prezentuje samo određeni događaj ili rad neke firme, odnosno proizvod ili usluga. Uzevši u obzir da sudski tumači i prevodioci, koji obrađuju konkretne materijale dobro poznaju i marketinška pravila, potpuno smo uvereni da će oni pronaći najbolji način da konkretne sadržaje prevedu i tako ih približe govornicima estonskog jezika.

Ako neko to zahteva od ovih stručnjaka, mogu da budu izvršeni i profesionalni prevodi tekstova sa holandskog na estonski jezik, a što se odnosi i na popularne i na naučne sadržaje. Ekologija i zaštita životne sredine, obrazovanje, nauka i turizam, ali i građevinska industrija, farmacija i komunikologija, odnosno menadžment, medicina i marketing, te psihologija i sociologija, su oblasti na koje bi tema tih sadržaja svakako mogla da se odnosi. Naravno da prevodioci i sudski tumači u toj jezičkoj kombinaciji obrađuju i tekstove ekonomske tematike, ali i one koji su vezani za bankarstvo i psihologiju, odnosno politiku, pravo i filozofiju, te za sve ostale naučne discipline, jer je iza njih dugogodišnje iskustvo u obradi tekstova različite tematike.

Prevod uz pomoć šapata sa holandskog na estonski jezik

Konkretna usluga je specifična u tom smislu što se primenjuje isključivo za tačno definisanu vrstu događaja, a svakako prevodioci i sudski tumači koje zapošljava svako predstavništvo Prevodilačkog centra Akademije Oxford, mogu da izvrše i konsekutivno, odnosno simultano prevođenje sa holandskog jezika na estonski. Definisanje one usluge koja će za određeni događaj biti primenjena, se vrši na osnovu dostavljenih podataka, a koji moraju uključivati najpre informacije o trajanju, potom o lokaciji održavanja, ali i o broju učesnika, pa se od klijenta očekuje i da dodatne detalje o organizaciji dostavi neposredno pre izrade ponude. Ističemo da se i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje najnovije generacije, takođe može u konkretnoj ponudi naći, a ako odgovara tipu manifestacije.

Shodno zahtevima pojedinaca, koji eventualno poseduju već prevedene sadržaje i to apsolutno bilo koje vrste, biće primenjena i usluga redakture, a isključivo su profesionalni korektori i lektori za njeno izvršenje zaduženi.

Potrebno je reći i to da sudski tumač i prevodilac mogu izraditi i direktan prevod veb sajtova sa holandskog jezika na estonski, ali isto tako profesionalno obraditi i programe bilo koje vrste, zatim internet prodavnice, kao i sve aplikacije, te onlajn kataloge i generalno rečeno, sve ostale sadržaje koji ili mogu biti viđeni na internetu ili se na određeni način tiču računara. Svakako će biti urađena i njihova optimizacija, a shodno pravilima koja podrazumeva Search Engine Optimisation, odnosno SEO, tako da bi konkretni sadržaji u optimalnom roku trebalo da budu vrlo visoko pozicionirani u polju pretrage.

Još je ostalo da obavestimo zainteresovane i da mogu biti izvršeni direktni prevodi književnih dela sa holandskog jezika na estonski i to kako iz domena poezije, tako i proze. A takođe prevodilac i sudski tumač u toj varijanti jezika stručno obrađuju i udžbenike bilo koje tematike, kao i časopise svih vrsta i novinske članke, bez obzira na njihovu složenost i dužinu.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na holandski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje