Prevod sa holandskog na slovački jezik

Besplatni online prevod sa holandskog na slovački jezik

Za online prevod sa holandskog na slovački jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevođenje sa holandskog na slovački jezik

Kada se klijenti obrate određenoj poslovnici Prevodilačkog centra Akademije Oxford sa željom da dobiju u ovoj kombinaciji jezika prevedene različite sadržaje, trebalo bi da imaju na umu podatak da se u timu ove institucije nalaze i prevodioci i sudski tumači. A to je izuzetno važno kada su u pitanju direktni prevodi dokumenata sa holandskog jezika na slovački, pošto se na taj način njima obezbeđuje kompletna obrada. Jednostavnije govoreći, odmah nakon što bude urađen prevod sadržaja, zvanično ovlašćena lica, a u ovom slučaju sudski tumači, pristupaju postupku overe tog prevoda. Nakon što bude bio stavljen pečat tog stručnjaka, dokument će moći da bude korišćen u praksi i smatran potpuno zakonski validnim.

Napominjemo da je obrada dokumenata regulisana zakonom, te da se odmah nakon prevoda mora uporediti taj dokument sa originalom, pa tek onda shodno pravilima overiti. Upravo to i jeste razlog zašto klijent mora na uvid da priloži i originalna dokumenta, što znači da ih može lično doneti u prostorije odabranog predstavništva ili poslati preporučeno i to preko „Pošte Srbije“, odnosno zadužiti određenu kurirsku službu koja će izvršiti dostavu originala.

Predviđeno je da svaki pojedinac izabere da li mu više odgovara preuzimanje obrađenih dokumenata da izvrši lično ili da ih dobije dostavom preko kurirske službe, a na onu adresu koju bude naveo. A tom prilikom će biti informisan i o činjenici da je dostavljanje obrađenih sadržaja dodatna usluga i da se kao takva od klijenta direktno naplaćuje, a kurirska služba je zadužena za određivanje cene.Prevođenje sa holandskog na slovački
Prevođenje sa slovačkog na holandski

Moramo naglasiti i to da će sudski tumači i prevodioci izvršiti prevod kako svih ličnih dokumenata (izvod iz matične knjige venčanih, vozačka dozvola, uverenje o državljanstvu, dozvola za boravak, lična karta, izvod iz matične knjige rođenih, pasoš, radna dozvola, izvod iz matične knjige umrlih, potvrda o prebivalištu i druga), ali će ostvariti zahtev i onih klijenata kojima je neophodno direktno prevođenje pravnih akata sa holandskog jezika na slovački (presude o razvodu braka, punomoćje za zastupanje, sudske odluke, licence, sudska rešenja, sertifikati, sudske žalbe i tužbe, tekovine Evropske Unije i sva ostala dokumenta iz domena prava ili sudstva).

Isto tako oni mogu kompletno da obrade kako lekarske nalaze i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, tako i specifikacije farmaceutskih proizvoda, ali i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, te sva ostala dokumenta koja su prema pravilima u medicinsku dokumentaciju svrstana.

Budući da se klijenti mogu obratiti ovoj instituciji sa zahtevom da prevod bilo kog dokumenta bude izrađen u prilično kratkom roku, samo tada je dopušteno dostavljanje skeniranih dokumenata elektronski, to jest na mejl adresu pomenute institucije, s tim da svakako važi pravilo o obavezi donošenja ili ličnog dostavljanja originalnih dokumenata.Sva ona dokumenta koja moraju u nekoj situaciji da budu predata konkretnoj državnoj instituciji će sudski tumač i prevodilac, na osnovu zahteva klijenata prvo u ovoj varijanti jezika da prevedu, a nakon toga i da propisno overe. U većini slučajeva se zahteva obrada potvrde o slobodnom bračnom stanju i potvrde o stalnom zaposlenju, odnosno saglasnosti za zastupanje i potvrde o visini primanja, ali i uverenja o nekažnjavanju, potom potvrde o stanju računa u banci, te uverenja o neosuđivanosti i mnogih drugih vrsta uverenja i potvrda, kao i saglasnosti i izjava.

Podrazumeva se da će biti urađeni i direktni prevodi poslovne dokumentacije sa holandskog jezika na slovački (fakture, revizorski izveštaji, osnivački akt preduzeća, godišnji poslovni izveštaji, statut preduzeća, poslovne odluke, finansijski poslovni izveštaji, rešenje o osnivanju pravnog lica i ostala), s tim da će prevodilac i sudski tumač obraditi i sadržinu tehničke, tenderske i građevinske dokumentacije (laboratorijske analize tehničkih uzoraka, građevinski projekti, deklaracije proizvoda, uputstvo za rukovanje i mnoga druga dokumenta koja u sastav svake od navedenih vrsta dokumentacija ulaze).

Overa Apostille pečatom, a koji je takođe poznat i kao Haški, se ne nalazi u nadležnosti ovih stručnjaka, pa samim tim oni i nemaju obavezu klijente o njoj da informišu. Zato je poželjno da svako ko želi u pomenutoj varijanti jezika da dobije obrađen bilo koji dokument, zatraži informacije o tome i to isključivo od zaposlenih u državnoj službi koja je zadužena za nadoveru.

Izuzev svih dokumenata koja su do sada pomenuta, prevodioci i sudski tumači mogu isto tako kompletno da obrade i ona koje su vezana za oblast obrazovanja ili nauke. A najčešće se zahteva direktan prevod diplome i dodatka diplomi sa holandskog jezika na slovački, odnosno svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, te uverenja o položenim ispitima i rezultata naučnih istraživanja, dok ovi stručnjaci kompletno obrađuju i diplomske, kao i naučne radove, zatim nastavne planove i programe fakulteta, naučne patente i seminarske radove, te prepis ocena i sve ostale materijale koji se na navedene oblasti odnose.

Pored toga, oni su specijalizovani i za pružanje usluge usmenog prevoda u toj jezičkoj kombinaciji, a na osnovu osobenosti samog događaja će primeniti ili simultano, odnosno konsekutivno ili prevođenje uz pomoć šapata u pomenutoj kombinaciji jezika. Svim onim klijentima, za čiju manifestaciju ili događaj bude procenjeno da ta vrsta usmenog prevoda najviše odgovara, će biti ponuđeno i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Apsolutno bilo koju vrstu tekstualnih sadržaja će sudski tumač i prevodilac u najkraćem mogućem roku obraditi, a prevešće i novinske članke, zatim časopise i udžbenike, kao i poetska i prozna književna dela.

Sadržaje iz oblasti marketinga, kao što su recimo katalozi i vizit kartice, odnosno reklamni flajeri i plakati, kao i brošure i PR tekstovi, ali i mnoge druge će navedeni stručnjaci u skladu sa potrebama i zahtevima klijenata, takođe prevesti u konkretnoj jezičkoj varijanti.

Svaka poslovnica pomenute institucije zapošljava i one stručnjake, koji mogu da pruže uslugu titlovanja i to kako serija i filmova, tako i emisija, odnosno reklamnih poruka i svih ostalih video i audio sadržaja, a dostupna je i usluga koja uključuje njihovu profesionalnu sinhronizaciju.

Naravno da će se prevodioci i sudski tumači potruditi da obrade i brojne onlajn sadržaje, tako da su na raspolaganju direktni prevodi online kataloga i prodavnica sa holandskog jezika na slovački, ali i softvera i web sajtova, te mnogih drugih materijala koji se odnosi na računare i internet. Shodno pravilima koja važe u okviru pretraživača, prilikom obrade navedenih sadržaja se primenjuju i alati SEO (Search Engine Optimisation), to jest ti sadržaji se prilagođavaju zahtevima koji su u datom momentu aktuelni.

Profesionalna korektura, kao i usluga lekture, takođe mogu biti izvršene, a u slučaju da neko poseduje sadržaje koji nisu profesionalno prevedeni, pa je neophodno da stručna lica, to jest lektori i korektori sve greške u njima shodno pravilima isprave.

Prevod nastavnih planova i programa fakulteta sa holandskog jezika na slovački

Uz osnovnu uslugu, koja podrazumeva direktno prevođenje nastavnih planova i programa fakulteta sa holandskog na slovački jezik, Prevodilački centar Akademije Oxford svakom svom klijentu pruža mogućnost da dobije i profesionalno overen taj, ali svaki drugi dokument.

Bitno je istaći da će prevodioci i sudski tumači obraditi i svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, zatim prepis ocena i potvrdu o redovnom školovanju, kao i uverenje o položenim ispitima, diplomu i dodatak diplomi, te bilo koji drugi dokument koji se na obrazovanje odnosi. A na osnovu zahteva klijenata, oni mogu da prevedu i seminarske radove i to bilo koje tematike, ali i kompleksnosti i dužine, kao i diplomske radove.

Klijent koji želi da ovi stručnjaci obrade neki dokument će njegov original morati ili da lično donese ili na jedan od dostupnih načina dostavi u konkretnu poslovnicu, jer je neophodno da sudski tumač neposredno pre overe uporedi sadržinu originalnog dokumenta sa prevedenim.

Preporučuje se zainteresovanima za obradu dokumenata i da sve neophodne informacije o overi koja podrazumeva stavljanje Apostille, to jest takozvanog Haškog pečata dobiju, budući da zaposleni u okviru ove institucije taj tip overe ne vrše, pa svakako nemaju dužnost ni da daju podatke o tome klijentima.

Kada bude bilo potrebno, sudski tumači i prevodioci će obraditi i različite vrste dokumentacija, a na prvom mestu ličnu (potvrda o prebivalištu, dozvola za boravak, izvod iz matične knjige rođenih, vozačka dozvola, izvod iz matične knjige venčanih, pasoš, saobraćajna dozvola, lična karta, radna dozvola, izvod iz matične knjige umrlih, uverenje o državljanstvu i druga lična dokumenta), ali i medicinsku (lekarski nalazi, specifikacije farmaceutskih proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda i ostala), kao i poslovnu dokumentaciju (godišnji poslovni izveštaji, statut preduzeća, revizorski izveštaji, poslovne odluke, rešenje o osnivanju pravnog lica, finansijski izveštaji, osnivački akt preduzeća, fakture i ostala nepomenuta dokumenta koja se tiču poslovanja).

Ovi stručnjaci su isto specijalizovani i za obradu pravnih akata, tako da će biti izvršeni direktni prevodi tekovina Evropske Unije sa holandskog na slovački jezik, ali i presuda o razvodu braka, to je svih ostalih vrsta sudskih presuda. Takođe će prevodilac i sudski tumač, a na osnovu ovlašćenja koja imaju i aktuelnih pravila, da kompletno obrade kako punomoćje za zastupanje i sudske žalbe, tako i ugovore, potom sudske tužbe i licence, ali i sudske odluke, sertifikate, sudska rešenja i ostala pravna akta, to jest ona dokumenta koja su isključivo za oblast sudstva i prava vezana.

Naučne radove klijenti, takođe mogu da dobiju profesionalno prevedene u ovoj varijanti jezika, ali i rezultate naučnih istraživanja, kao i naučne patente, te sve ostale sadržaje koji se na neki način tiču nauke.

Potrebno je istaći i to da će biti ostvaren zahtev svakog pojedinca, kome je neophodno direktno prevođenje građevinskih projekata sa holandskog na slovački jezik, ali će isto tako ovi stručnjaci obraditi i sva ostala dokumenta koja čine građevinsku dokumentaciju. Naravno da će prevesti, pa overiti i sadržinu tehničke, odnosno dokumentacije za tendere, a prevashodno laboratorijske analize tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda i uputstvo za rukovanje, kao i sva ostala dokumenta koja čine konkretne tipove dokumentacija.

Prilično često se klijenti obraćaju zaposlenima u okviru ove institucije sa zahtevom da dobiju profesionalno prevedena dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama, a to se odnosi kako na različite tipove saglasnosti i izjava, tako i na sve vrste potvrda i uverenja (potvrda o stanju računa u banci, saglasnost za zastupanje, potvrda o stalnom zaposlenju, potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o nekažnjavanju, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o visini primanja i mnoga druga dokumenta koja sada nisu navedena, a bivaju zahtevana od klijenata).

Prevođenje poetskih književnih dela sa holandskog na slovački jezik

Bila u pitanju samo jedna pesma ili čitavo poetsko delo književnosti, klijent mora biti uveren profesionalni prevodioci i sudski tumači da ga prevedu na najbolji mogući način, a takođe su oni specijalizovani i za direktno prevođenje romana sa holandskog jezika na slovački, ali i dela beletristike, odnosno svih ostalih proznih književnih dela.

Naravno da će prevesti u toj varijanti jezika i novinske članke bilo koje tematike, te ilustrovane časopise, kao i stručne dečije i mnoge druge.

Prema zahtevima klijenata biće obrađeni profesionalno i svi marketinški materijali, budući da su sudski tumači i prevodioci posebno usmereni na njihovu stručnu obradu, jer odlično poznaju i marketinška pravila. A pored reklamnih letaka, kataloga i flajera, vrše se i direktni prevodi vizit kartica sa holandskog jezika na slovački, ali i plakata, te PR tekstova i svih ostalih reklamnih sadržaja. Napominjemo da se radi o posebno osetljivim materijalima, zato što fokus mora biti stavljen na pravilnu obradu one poruke koja se u njima nalazi, a vrlo često je vešto sakrivena i ima za cilj da dopre do svesti potencijalnih potrošača. Upravo to i jeste razlog zašto pomenuti stručnjaci moraju da budu u toku sa marketinškim pravilima, te da ih implementiraju tokom obrade ovih sadržaja.

Iako, uopšteno rečeno klijenti mogu da pomenute stručnjake zaduže kada je potrebno izvršiti usmeni prevod sa holandskog jezika na slovački, činjenica je da prevodilac i sudski tumač mogu da pruže apsolutno svaku vrstu te usluge, budući da su specijalizovani kako za šapatno prevođenje u pomenutoj varijanti jezika, tako i za konsekutivno, odnosno simultano. A sve to dodatno otežava pripremu ponude, zato što se mora izabrati ona usluga koja će u potpunosti ispuniti očekivanja kako samog organizatora, tako i svih osoba koje će biti prisutne u okviru tog događaja ili manifestacije. Očekuje se baš iz tog razloga da svako, ko je za konkretnu uslugu zainteresovan na vreme obavesti ove stručnjake o principu organizacije tog događaja, te da navede obavezno detalje o njegovom ukupnom trajanju i svakako o broju lica koja će uzeti učešće. Naravno da bi bilo poželjno podatke o lokaciji da dostavi, to jest da informiše zaposlene u konkretnom predstavništvu o osnovnim karakteristikama prostora, budući da su to sve informacije koje značajno utiču na adekvatan odabir usluge. Takođe, navedena institucija u svojoj zvaničnoj ponudi ima i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje a zainteresovani za tu uslugu će biti detaljno obavešteni o svemu

Direktan prevod online kataloga sa holandskog jezika na slovački

Shodno zahtevima klijenata, zaposleni u okviru svake poslovnice ove institucije mogu da izvrše i direktno prevođenje internet kataloga sa holandskog na slovački jezik, ali i da obrade web sajtove, zatim programe svih vrsta, kao i aplikacije, odnosno onlajn prodavnice, te generalno rečeno sve one sadržaje koji se tiču ili računara ili interneta. Uzevši u obzir da je vrlo važno na kom mestu se određeni sajt, recimo nalazi, to jest da li je prikazan na prvoj strani pretrage za neku reč ili izraz, posebnu pažnju će prevodioci i sudski tumači posvetiti upravo pravilnoj optimizaciji materijala za koje budu vršili prevod u ovoj varijanti jezika. Prostije rečeno, oni će alate SEO (Search Engine Optimisation) tokom postupka obrade ovih materijala da primene, a kako bi ih pravilno prilagodili pretraživačima, to jest da bi oni zauzeli mnogo bolju poziciju.

Svaka poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford u timu zapošljava i korektore, kao i iskusne lektore, a oni omogućuju klijentima redakturu sadržaja različite vrste.

Isto tako mogu biti izvršeni i direktni prevodi naučnih i popularnih tekstova sa holandskog na slovački jezik, s tim da mora biti naglašeno da sudski tumači i prevodioci obrađuju sadržaje bilo koje tematike. Filozofija, nauka, sociologija i komunikologija, odnosno bankarstvo, psihologija i obrazovanje, te medicina i ekologija i zaštita životne sredine, predstavljaju samo neke od naučnih disciplina na koje može da se odnosi tema tih tekstova. Pomenuti stručnjaci će obraditi i sadržaje koji se tiču oblasti finansija i politike, zatim građevinske industrije i menadžmenta, ali i informacionih tehnologija, prava i turizma, kao i bilo koje druge naučne discipline, bez obzira da li ona zvanično svrstana u društvene nauke ili u prirodne.

Ako neki pojedinac bude imao potrebu da dobije preveden određeni audio ili video sadržaj, biće mu ponuđena i usluga njegovog profesionalnog titlovanja i sinhronizovanja. A podrazumeva se da će, između ostalog prevodilac i sudski tumač izvršiti kako direktno prevođenje serija i dokumentarnih filmova sa holandskog na slovački jezik, tako i reklamnih poruka, igranih filmova ma kog žanra, kao i animiranih i crtanih. Naravno da će biti ispoštovan zahtev klijenata, te da će propisno biti obrađene i emisije koje imaju zabavni ili informativni karakter, odnosno one koje su namenjene mališanima, ali pomenuti stručnjaci mogu da obrade i sve ostale vrste kako video sadržaja, tako isto i audio.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na holandski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje