Prevod sa holandskog na portugalski jezik

Besplatni online prevod sa holandskog na portugalski jezik

Za online prevod sa holandskog na portugalski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevodi sa holandskog na portugalski jezik

Ukoliko je neko zainteresovan za obradu različitih sadržaja u ovoj varijanti jezika, konkretna usluga mu je dostupna u svakom gradu Republike Srbije, u kome Prevodilački centar Akademije Oxford ima otvoreno predstavništvo. A izuzev na nekoliko opština grada Beograda, poslovnice ove institucije se nalaze i u Ćupriji, Kragujevcu i Vranju, ali i u Novom Sadu, zatim u Kraljevu, Jagodini i Subotici, kao i u Nišu i drugim gradovima naše zemlje. U njima su zaposleni mnogobrojni stručnjaci, čija specijalnost su primarno direktni prevodi sa holandskog jezika na portugalski.

A njih klijenti mogu angažovati kako bi dobili kompletno prevedena dokumenta bilo koje vrste, kao što su na primer različiti tipovi saglasnosti i potvrda, odnosno izjava i uverenja (potvrda o visini primanja, saglasnost za zastupanje, potvrda o stanju računa u banci, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o slobodnom bračnom stanju i ostala dokumenta koja se često podnose nadležnim institucijama). Stručnjaci ove specijalizovane institucije će profesionalno prevesti i specifikacije farmaceutskih proizvoda, dokumentaciju o medicinskim proizvodima i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, kao i lekarske nalaze i ostale sadržaje koji čine medicinsku dokumentaciju.

Način na koji se obrađuju dokumenta je specifičan u tom smislu što prevodioci i sudski tumači vrše prvo njihov prevod, a odmah posle toga imaju obavezu da konkretni dokument overe. Moramo naglasiti da ta vrsta overe ima za cilj utvrđivanje istovetnosti sadržine prevedenog dokumenta sa originalnim, te da se vrši u skladu sa ovlašćenjima koja poseduje zvanično ovlašćenog lice, inače zaposleno u okviru ove institucije, to jest sudski tumač.Prevođenje sa holandskog na portugalski
Prevođenje sa portugalskog na holandski

Naročito je važno da klijent izvrši i dostavljanje originalnih dokumenata, budući da ovaj stručnjak njih upoređuje sa prevedenim sadržajima. Samo ako je potpuno siguran da nema nikakve razlike između njih, on će izvršiti overu, to jest svoj pečat staviti na preveden dokument i time potvrditi da je on veran originalu, te na taj način omogućiti klijentu da se njime u različitim prilikama koristi.

Svakako dostava može biti izvršena onako kako pojedincu odgovara, a prisutne su tri mogućnosti, koje uključuju kako slanje originalnih dokumenata preko kurirske službe, odnosno njihovo lično donošenje u poslovnice ove institucije, tako i njihovo slanje isključivo preporučenom pošiljkom, a putem “Pošte Srbije”.

Podrazumeva se, isto tako da klijenti mogu pomenute stručnjake da zaduže i za izvršenje usluge koja podrazumeva direktno prevođenje poslovne dokumentacije sa holandskog jezika na portugalski. A izuzev revizorskih izveštaja, statuta preduzeća i poslovnih odluka, odnosno faktura, sudski tumač i prevodilac će kompletno obraditi i finansijske, kao i godišnje poslovne izveštaje, te statut i osnivački akt preduzeća, ali i sva ostala dokumenta koja se tiču poslovanja određene firme, odnosno preduzetnika.

Isto tako su oni specijalizovani i za kompletnu obradu laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka, zatim deklaracija proizvoda i građevinskih projekata, ali i uputstava za rukovanje, to jest apsolutno svih onih dokumenata koja se zvanično smatraju sastavnim delom tenderske, građevinske i tehničke dokumentacije.

Potrebno je naglasiti da ovi stručnjaci mogu u kratkom roku da prevedu određenu dokumentaciju ili dokument, a ako to neki klijent bude zahtevao, ali se tada postupak dostave dokumenata razlikuje u tom smislu što je predviđeno da ih zainteresovano lice pošalje na zvaničnu mejl adresu konkretne poslovnice, kako bi celokupan postupak njihove obrade mogao da bude sproveden tako brzo. Naravno da se mora ostvariti prethodno pomenuti zahtev, tako da bi trebalo što pre, odnosno odmah nakon toga klijent da originale na uvid ovom stručnjaku dostavi.

Podrazumeva se da sudski tumač i prevodilac mogu da izvrše i direktan prevod pravnih akata sa holandskog jezika na portugalski, što znači da će kompletno da obrade svaki dokument koji je svrstan u oblast ili sudstva ili prava. Pored punomoćja za zastupanje, sudskih odluka i tužbi, sertifikata i ugovora, oni će prevesti, ali i overiti u skladu sa propisima i tekovine Evropske Unije, sudske žalbe i licence, kao i sudska rešenja i sva ostala pravna akta.

Bilo koji dokument koji je svrstam u oblast nauke ili obrazovanja, isto tako može da bude propisno preveden u konkretnoj varijanti jezika. A ne samo da pomenuti stručnjaci mogu profesionalno da obrade svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, uverenje o položenim ispitima i nastavne planove i programe fakulteta, već će prevesti i overiti diplomu i dodatak diplomi, potvrdu o redovnom školovanju i prepis ocena, a po potrebi i diplomske radove, kao i seminarske, nevezano za to koliko su složeni i kojom temom se bave. Takođe će ostvariti zahtev i onih pojedinaca, kojima su neophodni direktni prevodi rezultata naučnih istraživanja sa holandskog jezika na portugalski, a mogu da obrade u skladu sa pravilima i naučne radove, kao i naučne patente i sve ostale sadržaje iz pomenutih oblasti.

Svakako klijenti mogu očekivati i onu uslugu koja se odnosi na stručnu obradu svih ličnih dokumenata, a što je vezano najpre za izvod iz matične knjige rođenih, potvrdu o prebivalištu i radnu dozvolu, odnosno vozačku i saobraćajnu, ali i na pasoš, izvod iz matične knjige umrlih, ličnu kartu i dozvolu za boravak, kao i na izvod iz matične knjige venčanih, to jest venčani list i na svaki drugi lični dokument.

Vezano za obradu dokumenata se mora istaći i činjenica koja je posebno važna, a ima izuzetan uticaj na postupak obrade ovih sadržaja. Radi se o tome da prevodioci i sudski tumači, koji su u okviru pomenute institucije zvanično zaposleni, ipak nisu ovlašćeni da na određena dokumenta stave takozvani Apostille pečat, a čiji je Haški drugačiji naziv. Uzevši u obzir da to mora da bude izvršeno, a ako je predviđeno zakonom, opšta je preporuka svakom zainteresovanom pojedincu da prvo kontaktira nadležne institucije naše zemlje i raspita se. Mora znati i da se Haški pečat stavlja na dva načina, te da je istovremeno zakonom definisano i na koji dokument, ali i na koji način se to mora izvršiti. Dakle, klijent će pitati da li je Apostille pečat obavezan za sadržaje koje želi da dobije prevedene u pomenutoj varijanti jezika, a onda će morati da sazna i da li se ta vrsta overe vrši neposredno pošto ovi stručnjaci budu izvršili obradu za koju su ovlašćeni ili će najpre biti stavljen Haški pečat, a tek posle toga će biti pristupljeno prevodu dokumenta i samog pečata, pa će onda i biti overen od strane ovlašćenog sudskog tumača.

Definisano je pravilo da svaki pojedinac kompletno obrađena dokumenta može preuzeti u predstavništvu ove institucije lično ili će se opredeliti za drugu opciju, koja podrazumeva dostavljanje tih sadržaja na njegovu adresu. A kako će tu uslugu izvršiti kurirska služba, ona će svakako da je direktno od klijenta i naplati, uzevši u obzir da nije uračunata u osnovnu cenu, koja uključuje prevod i overu konkretnih dokumenata.

Svakako za sve ostale sadržaje je primenljiv mnogo jednostavniji princip kako dostavljanja na obradu, tako i njihovog preuzimanja, te je u tom slučaju zainteresovanima omogućeno da to učine elektronskim putem. U slučaju da im ne odgovara na mejl da dostave te sadržaje i po istom principu ih preuzmu, biće dodatno obavešteni o ostalim principima dostave i preuzimanja, koji su takođe dostupni.

Sa tim u vezi je dobro reći da prevodilac i sudski tumač mogu da obrade i sve vrste tekstova, čija tema je svrstana u domen različitih društvenih, ali i prirodnih nauka. Svakako će biti izvršeni i direktni prevodi članaka iz novina sa holandskog jezika na portugalski, a ovi stručnjaci će se pobrinuti da prevedu i bilo koje književno delo (poezija, beletristika, romani i ostala prozna književna dela), kao i udžbenike, koji se bave različitim temama.

Specijalizovani su i za usmeno prevođenje u toj varijanti jezika, a kojom prilikom izuzev konsekutivnog, oni primenjuju i pravila koja uključuje prevod uz pomoć šapata i simultani. Svakako će pojedinačni klijent, koji je za tu uslugu zainteresovan blagovremeno morati da dostavi sve relevantne podatke o samom događaju, a kako bi se odlučilo koja usluga od pomenutih će biti primenjena. U okviru ove institucije je, isto tako otvorena mogućnost i za iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, koja je vrhunskog kvaliteta.

Sve vrste reklamnih materijala, takođe zainteresovani mogu da dobiju profesionalno prevedene u ovoj jezičkoj kombinaciji, a izuzev plakata, brošura i reklamnih letaka, pomenuti stručnjaci će se pobrinuti da obrade i PR tekstove, zatim vizit kartice i kataloge, kao i reklamne letke i druge sadržaje, čija je osnovna svrha prezentovanje različitih usluga potencijalnim klijentima, kao i proizvoda, ali i poslovanja firme, te nekog događaja.

S obzirom na to da su profesionalni tiptleri zaposleni isto tako u okviru ove institucije, to je omogućeno svakome ko želi da dobije direktan prevod video i audio materijala sa holandskog jezika na portugalski, da angažuje i njih kako bi ti sadržaji bili titlovani. A uz tu uslugu, obezbeđena je i profesionalna sinhronizacija, tako da klijenti na jednom mestu dobijaju profesionalno obrađene obrazovne, zabavne, dečije, informativne i druge vrste emisija, zatim animirane filmove i reklamne poruke, odnosno igrane filmove različitog žanra, kao i dokumentarne i crtane, ali i serije i sve ostale sadržaje koji bi trebalo da budu prikazivani ili u bioskopu ili na televiziji, odnosno na internetu, te puštani na radiju.

Uz maksimalno pravilno korišćenje SEO alata (Search Engine Optimisation) će biti izvršeni prevodi svih web sadržaja u navedenoj varijanti jezika. Zahvaljujući implementaciji tih pravila će se online katalozi, zatim internet prodavnice i web sajtovi, te svi ostali online sadržaji mnogo bolje pozicionirati. A prevodilac i sudski tumač će, na osnovu zahteva pojedinaca u toj kombinaciji jezika prevesti i softvere, to jest sve one aplikacije i programe koji budu bili propisno dostavljeni.

Usluga profesionalne korekture i lekture je dostupna u svakom predstavništvu konkretne institucije, tako da klijenti koji su obradu različite vrste sadržaja imali prilike da dobiju od nekog pojedinca, a nisu bili zadovoljni tom uslugom, kroz redakturu u relativno kratkom roku na raspolaganju imaju kvalitetno obrađene sadržaje, budući da su lektori i korektori, koji tu uslugu pružaju osposobljeni za vršenje profesionalne redakture bilo koje vrste materijala.

Prevod građevinskih projekata sa holandskog jezika na portugalski

Kada se javi potreba pojedinaca da bude izvršeno direktno prevođenje građevinskih projekata sa holandskog na portugalski jezik, stručnjaci svih poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford izvršavaju svakako i onu uslugu koja je vezana za overu prevedenih dokumenata. Tačnije, ovlašćeni sudski tumač tada upoređuje dokument koji je preveden sa originalom i utvrđuje da li se radi o sadržajima koji su isti, te u skladu sa propisima stavlja svoj pečat na prevedeni dokument. Zapravo, na taj način on potvrđuje da se radi o istovetnim sadržajima, tako da klijenti koji su vlasnici konkretnih materijala dobijaju pravo da ih koriste i to kao zakonski potpuno važeće.

Neophodno je da svako ko želi da dobije prevedene ili građevinske projekte ili neki drugi dokument, koji čini građevinsku ili neku drugu vrstu dokumentacije, na uvid pomenutom stručnjaku dostavi i originalne sadržaje, a kako bi postupak overe prema aktuelnim pravilima bio izvršen.

Inače, profesionalni prevodioci i sudski tumači koje pomenuta institucije zapošljava, nisu u poziciji da vrše overu Apostille pečatom, uzevši u obzir da pri osnovnim sudovima naše zemlje postoje specijalizovana odeljenja, čiji zaposleni su zaduženi za overu Haškim pečatom, a što je njegov drugačiji naziv. Stoga je potrebno da se svako, ko ima potrebu da u navedenoj varijanti jezika dobije obrađen ma koji dokument, upravo u tim službama i raspita, a najpre o tome da li je overa Apostille pečatom obavezna u konkretnom slučaju. Nakon toga bi trebalo i da dobije informacije o trenutku kada se on na dokumenta mora staviti, budući da su prisutna dva postupka, koja uključuju overu Haškim pečatom, to jest nakon obrade od strane ovih stručnjaka ili neposredno pre toga, a što je sve usaglašeno sa zakonom.

Uz već pomenuta dokumenta, na zahtev klijenata će biti izvršeni i direktni prevodi laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka sa holandskog na portugalski, ali i uputstava za rukovanje, te deklaracija proizvoda, kao i svih ostalih dokumenata koja čine ne samo građevinsku, već i tehničku, odnosno dokumentaciju za tendere.

Svakako će sudski tumač i prevodilac izvršiti obradu u skladu sa pravilima i za sva ona dokumenta, koja su prvenstveno vezana za oblast nauke i obrazovanja (nastavni planovi i programi fakulteta, naučni radovi, svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, uverenje o položenim ispitima, diplomski radovi, naučni patenti, prepis ocena, diploma i dodatak diplomi, seminarski radovi, uverenje o položenim ispitima i druga), te će naravno pevesti u pomenutoj varijanti jezika, a potom i propisno overiti svaki onaj dokument koji se odnosi na sudstvo ili pravo (ugovori, sertifikati, sudska rešenja, tekovine Evropske Unije, licence, sudske žalbe i presude, punomoćje za zastupanje, sudske tužbe i odluke, te bilo koji drugi pravni akt).

Na osnovu zahteva pojedinaca, biće izvršeno i direktno prevođenje ličnih dokumenata sa holandskog na portugalski. A sem pasoša, potvrde o prebivalištu, lične karte i uverenja o državljanstvu, u tu grupu dokumenata spadaju i sve vrste izvoda iz matičnih knjiga, to jest rođenih, venčanih i umrlih, odnosno krštenica, venčani list i umrlica, kao i dozvole različitih vrsta (radna, saobraćajna, dozvola za boravak i vozačka).

Uzevši u obzir da postoji i veliki broj dokumenata, koja pojedinci u određenoj situaciji moraju podneti nekoj nadležnoj instituciji, to će prevodilac i sudski tumač, prema pravilima da obrade kako potvrdu o slobodnom bračnom stanju i potvrdu o stalnom zaposlenju, te uverenje o neosuđivanosti, tako i potvrdu o stanju računa u banci, ali i potvrdu o visini primanja, odnosno uverenje o nekažnjavanju i sve ostale vrste što potvrda i uverenja, što saglasnosti i izjava.

Trebalo bi istaći i to da su pomenuti stručnjaci specijalizovani da izvrše kompletnu obradu za svaki onaj dokument koji čini i poslovnu i medicinsku dokumentaciju. A uz prevod rešenja o osnivanju pravnog lica sa holandskog na portugalski jezik, odnosno statuta i osnivačkog akta preduzeća, te uputstava za lekove i karakteristike proizvoda, oni će prevesti, pa u skladu sa ovlašćenjima i overiti sve vrste poslovnih izveštaja (godišnji, revizorski, finansijski), ali i specifikacije farmaceutskih proizvoda, poslovne odluke i lekarske nalaze, kao i fakture, rešenje o osnivanju pravnog lica i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, to jest apsolutno svaki dokument koji je svrstan ili u poslovnu ili u medicinsku dokumentaciju.

Direktno prevođenje marketinških materijala sa holandskog na portugalski jezik

Svi oni sadržaji koji su namenjeni za prezentovanje kako određenog događaja, tako i za reklamiranje proizvoda bilo koje vrste i usluga, ali i uopšteno poslovanja nekog preduzeća mogu biti u pomenutoj varijanti jezika prevedeni. Svakako se mora naglasiti da prevodioci i sudski tumači, čija je to specijalnost imaju dugogodišnje iskustvo u obradi materijala ove vrste, tako da direktni prevodi marketinških materijala sa holandskog jezika na portugalski, koje oni budu izvršili ostvaruju pozitivan efekat na potencijalne klijente. Stvar je u tome da tokom obrade, ovi stručnjaci prilagođavaju sadržinu bilo PR tekstova, reklamnih brošura ili flajera, bilo kataloga, zatim plakata i reklamnih letaka, te svih ostalih materijala ove vrste, najpre govornicima portugalskog jezika, jer su njima ti sadržaji namenjeni primarno. Tako će, zapravo poruka koja se u njima nalazi, vrlo lako stići do Portugalaca, to jest do svih onih osoba koje se tim jezikom služe, a čime će naravno biti ostvaren i osnovni cilj prevođenja. Napominjemo da klijenti koji su zainteresovani, mogu konkretne stručnjake zadužiti i ako žele da dobiju profesionalno prevedene vizit kartice u pomenutoj kombinaciji jezika.

Isto tako, zaposleni u okviru poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford mogu da ponude zainteresovanima i usmeno prevođenje sa holandskog jezika na portugalski, a u okviru svakog predstavništva je dostupna i ona usluga, koja se odnosi na iznajmljivanje najnovije opreme za simultano prevođenje sa vrhunskim karakteristikama. Sva ona lica koja imaju potrebu za usmenim prevodom u toj varijanti su, svakako obavezna da podatke o samom događaju ili o manifestaciji, najpre propisno dostave, pošto prevodilac i sudski tumač mogu da pruže kako simultani, tako i konsekutivni i takozvani prevod uz pomoć šapata. Inače je precizno definisano za koji tip događaja se konkretna usluga izvršava, pa se u obzir uzimaju informacije o njegovom trajanju i generalno o organizaciji, ali i o broju osoba koje bi trebalo da uzmu učešće. Takođe je poželjno da klijent dostavi i podatke koji se odnose na samu lokaciju održavanja, pa kada sve to bude uzeto u obzir, zvanično će biti odlučeno koja vrsta usmenog prevoda mora da bude primenjena u tom slučaju.

Ukoliko nekog klijenta bude zanimala obrada tekstualnih materijala, trebalo bi da zna da sudski tumač i prevodilac profesionalno odgovaraju na zahteve vezano za prevod stručnih i popularnih tekstova sa holandskog jezika na portugalski i to bilo koje tematike. A to znači da će oni, pored ostalog prevesti kako tekstove iz oblasti marketinga, psihologije, farmacije i filozofije, tako i one koji su vezani za građevinsku industriju, medicinu i komunikologiju, odnosno informacione tehnologije. A podrazumeva se, naravno da dolazi u obzir obrada i tekstova iz domena menadžmenta, nauke i ekonomije, ali i ekologije i zaštite životne sredine, kao i bankarstva, prava i obrazovanja, odnosno turizma, finansija, politike i mnogih drugih naučnih disciplina, koje su svrstane kako u prirodne, tako i u društvene nauke.

Prevodi članaka iz novina sa holandskog jezika na portugalski

Tematika novinskih članaka za koje klijent zahteva prevod u ovoj varijanti jezika može biti vezana za bilo koju oblast. A svakako će profesionalni prevodioci i sudski tumači izvršiti u skladu sa zahtevima i direktan prevod časopisa sa holandskog na portugalski jezik, nevezano za to da li se radi o ilustrovanim, stručnim, dečijim ili nekim drugim. Takođe su oni osposobljeni i za obradu svih knjiga, a to se odnosi i na književna dela iz domena poezije, odnosno proze, ali i na udžbenike ma koje tematike.

Kako postoje i ona lica koja su navedenu uslugu zahtevala u okviru neke druge institucije ili su, pak angažovali pojedinca, koji ih je uverio da može da izvrši profesionalan prevod u toj kombinaciji jezika, relativno često se događa da klijent uopšte ne bude zadovoljan obradom tih materijala. Zapravo u njima, mahom postoje greške koje imaju uticaja na korišćenje sadržaja, pa je neophodno da bude izvršena njihova ispravka, a što se svrstava u redakturu. Konkretna usluga je poverena profesionalnim korektorima i lektorima, koje isto tako sve poslovnice Prevodilačkog centra Akademije Oxford u celoj zemlji zapošljavaju i ona je maksimalno profesionalna. A navedeni stručnjaci tada vrše analizu svih onih propusta, koje neko pre njih načini i u skladu sa pravilima prvo prevodilačke struke, a onda i samog portugalskog jezika ih ispravljaju, te na taj način pojedincima omogućuju da u relativno kratkom roku dobiju sadržaje koji su u potpunosti spremni za upotrebu.

Ako neko bude imao potrebu da dobije preveden bilo koji audio ili video materijal u konkretnoj jezičkoj kombinaciji, mora znati da u okviru ove institucije može isto tako zahtevati uslugu profesionalnog sinhronizovanja svih tih sadržaja ili njihovog titlovanja. Zahvaljujući takvom pristupu, prvo se vrše direktni prevodi serija i animiranih filmova sa holandskog na portugalski jezik, odnosno emisija informativnog i obrazovnog, kao i zabavnog karaktera, te igranih filmova i reklamnih poruka, ali i crtanih i dokumentarnih filmova, to jest svih ostalih kako video, tako i audio materijala, a onda se pristupa jednoj od pomenutih dodatnih usluga. Na taj način klijent u optimalnom roku ima kompletno obrađene sadržaje ove vrste, te praktično govoreći, čim bude izvršio njihovo preuzimanje na jedan od dostupnih načina, on će moći da ih pušta i na radiju i u bioskopu, odnosno da ih prikazuje na internetu, televiziji i uopšteno, gde god želi.

Preostalo je da naglasimo i to da sudski tumači i prevodioci odgovaraju adekvatno na zahteve svakoga, kome je potrebno kako prevođenje web sajtova sa holandskog na portugalski, tako i svih ostalih sadržaja koji su primarno vezani za internet, odnosno računare. A to uključuje i softver, to jest programe i bilo koje vrste aplikacija, kao i online prodavnice, zatim internet kataloge i druge materijale koji se mogu pronaći na internetu ili su na određeni način vezani za njega. Međutim, to nije sve, pošto klijente uz njihov profesionalan prevod očekuje i usluga optimizovanja, a koja podrazumeva implementaciju pravila SEO (Search Engine Optimisation). Osnovni cilj takvog načina obrade jeste da se konkretni sadržaj prevedu tako da ih vrlo brzo internet pregledači, a po tačno određenim rečima i frazama prepoznaju kao originalne i samim tim automatski uvrste na prvu stranu pretrage. A time se neće samo poboljšati njihova pozicija, već će biti omogućeno zainteresovanima da željene podatke što pre dobiju, pa će se sve to maksimalno pozitivno odraziti i na poslovanje kako pojedinca, tako i kompanije koja te sadržaje poseduje.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na holandski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje