Prevod sa holandskog na poljski jezik

Besplatni online prevod sa holandskog na poljski jezik

Za online prevod sa holandskog na poljski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevođenje sa holandskog na poljski jezik

Konkretna usluga je dostupna u apsolutno svakom gradu u kome zvanično posluje Prevodilački centar Akademije Oxford i to u obe varijante, budući da su prevodioci i sudski tumači usmereni i na usmeni prevod sa holandskog jezika na poljski i na stručnu obradu različitih materijala u pisanoj formi.

Najpre ćemo naglasiti da oni, na istom nivou kvaliteta mogu pružiti i konsekutivni i prevod uz pomoć šapata, ali isto tako i simultani prevod u toj varijanti jezika, s tim da ova institucija zainteresovanima može da ponudi i iznajmljivanje profesionalne opreme za simultano prevođenje.

Stručnjaci koji su zaposleni u svakom predstavništvu mogu da obrade i plakate, PR tekstove i reklamne brošure, kao i flajere i metke, odnosno kataloge i sve ostale sadržaje putem kojih se prezentuje neki događaj ili reklamira određeni proizvod, kompanija i usluga.Prevođenje sa holandskog na poljski
Prevođenje sa poljskog na holandski

Zainteresovani ih mogu angažovati i za direktno prevođenje časopisa sa holandskog jezika na poljski, ali i za stručnu obradu članaka iz novina, zatim književnih dela i udžbenika, kao i tekstualnih materijala, koji važe i za popularne i za naučne, odnosno stručne, a čija tema se može ticati bilo koje grane prirodnih ili društvenih nauka.

Valjalo bi reći i to da prevodilac i sudski tumač izlaze u susret zahtevima svakoga, kome je potreban prevod web sadržaja u navedenoj kombinaciji jezika, a što se ne odnosi samo na sajtove, već i na sve vrste programa i aplikacija, zatim na online prodavnice i internet kataloge, to jest na sve one materijale koji su vidljivi online ili su na neki način za računare vezani. U skladu sa važećim pravilima, oni će za vreme obrade ovih sadržaja izvršiti i implementaciju alata koji su poznati kao Sarch Engine Optimisation (SEO), pa će na taj način njihovu sadržinu da prilagode zahtevima onlajn pretrage, koji su u datom trenutku važeći.

Klijent koji je zainteresovan za obradu bilo kog do sada pomenutog materijala bi trebalo na mejl da ga dostavi, te je predviđen isti takav način preuzimanja. A u slučaju da mu to u datom momentu ne odgovara, može se opredeliti za neku drugu opciju i slanja i preuzimanja, koja je isto tako dostupna.

Osnovni cilj ove institucije jeste da svakom svom klijentu omogući maksimalno profesionalnu uslugu, pa je sa tim u vezi neophodno pomenuti da su dostupni kako direktni prevodi video i audio sadržaja sa holandskog jezika na poljski, isto tako i dodatne usluge, koje uključuju ili sinhronizaciju od tih materijala ili njihovo profesionalno titlovanje. A to ustvari znači da će klijent po završetku prevođenja serija, obrazovnih i dečijih emisija, odnosno animiranih i igranih filmova, zatim reklamnih poruka i crtanih filmova, ali i informativnih i zabavnih emisija, te dokumentarnih filmova i ostalih i audio materijala i video, odabrati da li će oni biti titlovani ili sinhronizovani. Tako će on u relativno kratkom vremenskom periodu da dobije ove sadržaje koji su kompletno obrađeni i kao takvi u potpunosti spremni za dalje plasiranje.

Biće izvršena i usluga redakture materijala koji su prethodno prevedeni u pomenutoj varijanti jezika, ali je neophodno da stručni lektori i korektori izvrše reviziju prevoda, to jest da sve greške koje postoje isprave i na taj način konkretne materijale prilagode duhu ciljnog jezika.

Podrazumeva se, naravno da sudski tumači i prevodioci, shodno zahtevima klijenata vrše i prevođenje dokumenata sa holandskog jezika na poljski, ali i njihovu overu. Ističemo da u ovom slučaju overa znači da će ovlašćeno lice staviti svoj zvanični pečat na preveden dokument, a kako bi na taj način potvrdio da se njegova sadržina ne razlikuje od originala.

Budući da on mora da ispoštuje to pravilo, podrazumeva se da će klijent kome je potreban prevod bilo kog dokumenta, njegov original morati da priloži. Ako mu ne odgovara da dođe lično u poslovnicu ove institucije i na taj način dostavi originalna dokumenta, on se može opredeliti i za druge opcije, a koje uključuju slanje sadržaja ili preko “Pošte Srbije” (preporučeno) ili preko kurirske službe.

Uz sva lična dokumenta, prevodioci i sudski tumači mogu da prevedu i overe sva ona koja se podnose nadležnim službama. Tako će klijenti, između ostalog dobiti kompletno obrađenu ličnu kartu, potvrdu o prebivalištu i dozvolu za boravak, odnosno uverenje o državljanstvu i saobraćajnu dozvolu, ali i krštenicu, venčani list i umrlicu, to jest izvod iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih, kao i radnu i vozačku dozvolu, pasoš i sva ostala lična dokumenta. Isto tako će se oni pobrinuti da ispoštuju važeča pravila, te da propisno obrade potvrdu o stalnom zaposlenju i potvrdu o visini primanja, ali i uverenje o neosuđivanosti, potvrdu o stanju računa u banci i saglasnost za zastupanje, te potvrdu o slobodnom bračnom stanju, uverenje o nekažnjavanju i ostale vrste ovih dokumenata, koje klijenti moraju da podnesu konkretnoj državnoj instituciji.

Važno je naglasiti da može biti izvršen i hitan prevod bilo kog dokumenta u ovoj jezičkoj kombinaciji, ali da se tada postupak dostavljanja razlikuje, u smislu da klijent prvo treba konkretne sadržaje da skenira i pošalje na mejl izabrane poslovnice, te da u skladu sa pravilima posle toga donese ili dostavi na opisane načine originalna dokumenta.

Sasvim je jasno da je i postupak preuzimanja kompletno obrađenih sadržaja ove vrste različit, pa je predviđeno da klijent ili dođe u predstavništvo i izvrši njihovo preuzimanje ili da mu prevedena i overena dokumenta budu isporučena na određenu adresu. Konkretna usluga podleže dodatnoj naplati, zato što mora biti angažovana kurirska služba, koja će i dostaviti sadržaje klijentu, a on će svakako prethodno dobiti detaljne informacije o ceni.

Pored dokumenata koja smo do sada pomenuli, vrše se i direktni prevodi medicinske dokumentacije sa holandskog jezika na poljski. A to znači da će sudski tumač i prevodilac uz specifikacije farmaceutskih proizvoda i lekarske nalaze, pristupiti kompletnoj obradi i uputstava za lekove i karakteristike proizvoda, te dokumentacije o medicinskim proizvodima i ostalih dokumenata koja u njen sastav zvanično ulaze.

Sva ona dokumenta koja su svrstana kako u oblast prava, odnosno sudstva (sudske tužbe, presude o razvodu braka, punomoćje za zastupanje, sudska rešenja, sertifikati, sudske žalbe, ugovori, sudske odluke, licence, tekovine Evropske Unije i ostala pravna akta), tako i u oblast nauke i obrazovanja (naučni radovi, prepis ocena, nastavni planovi i programi fakulteta, uverenje o položenim ispitima, diplomski radovi, rezultati naučnih istraživanja, svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, potvrda o redovnom školovanju, seminarski radovi, naučni patenti i druga), će po zahtevu njihovih vlasnika biti prevedena i zakonski overena.

Od izuzetnog je značaja da svaki klijent, kome je u konkretnoj varijanti jezika potrebna obrada bilo kog dokumenta, bude upoznat sa činjenicom da u određenim slučajevima postoji potreba za izvršenje nadovere. Preciznije govoreći, to znači da na određeni dokument treba da bude stavljena posebna vrsta pečata, a njegov naziv je Apostille, mada je poznat i kao Haški. Nažalost, tu uslugu stručnjaci zaposleni u poslovnicama ove institucije ne smeju da pruže, pošto su isključivo specijalna odeljenja osnovnih sudova Republike Srbije za to ovlašćena. Baš iz tog razloga naglašavamo da bi vlasnici dokumenata trebalo podatke o ovoj vrsti overe u tim službama i da dobiju, što znači da moraju pitati da li je Haški pečat obavezujući za njihova dokumenta i u kom momentu tokom obrade se stavlja. Zakonom je regulisana ova vrsta overe i u većini slučajeva podrazumeva stavljanje Apostille pečata ili posle prevoda i overe sudskog tumača ili na samom početku celokupnog postupka, pa od tih informacija jedino i zavisi gde klijent treba da odnese sadržaje na obradu i koliko bi konkretni proces otprilike morao da traje.

Trebalo bi još reći i to da klijenti mogu zadužiti ove stručnjake i za obradu građevinskih projekata, ali i za direktno prevođenje laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka sa holandskog jezika na poljski, odnosno deklaracija proizvoda i uputstava za rukovanje, te svih ostalih nenavedenih dokumenata koja se smatraju zvanično sastavnim delom građevinske i tenderske, kao i tehničke dokumentacije. Isto tako sudski tumači i prevodioci mogu, shodno važećim pravilima da pristupe obradi i svih onih dokumenata koja se tiču poslovanja različitih pravnih lica i preduzetnika, to jest koja čine poslovnu dokumentaciju. A pored osnivačkog akta preduzeća, finansijskih i godišnjih poslovnih izveštaja, u nju spada i rešenje o osnivanju pravnog lica, zatim fakture i statut preduzeća, kao i poslovne odluke i revizorski izveštaji, ali i mnoga druga dokumenta koja su na određeni način vezana za poslovni proces.

Prevodi rešenja o osnivanju pravnog lica sa holandskog jezika na poljski

Pored toga što će stručnjaci zaposleni u ovoj instituciji, koji iza sebe imaju višegodišnje iskustvo u radu da ispune zahtev klijenata, te da u optimalnom roku izvrše direktno prevođenje rešenja o osnivanju pravnog lica za holandski jezik, oni će obraditi konkretni dokument prema važećim pravilima. A to ustvari znači da će zvanično ovlašćeni sudski tumač, koji je jedan od članova tima svake poslovnice Prevodilačkog centra Akademije Oxford, tom prilikom svoj pečat staviti na preveden dokument. Konkretni postupak se vrši da bi bila potvrđena identičnost prevedenog i originalnog sadržaja, to jest da bi vlasnik određenog dokumenta imao dozvolu da se njime koristi. Isključivo onaj dokument koji je na taj način obrađen se sa aspekta zakona i prava tretira kao validan.

Pošto je celokupan postupak koji sprovode prevodioci i sudski tumači definisan pravilima, to podrazumeva da klijent zainteresovan za obradu bilo kog dokumenta, treba ovom stručnom licu na uvid da dostavi i originale.

Postoji još jedna vrsta overe koju pomenuti stručnjaci nemaju dozvolu da izvrše, a koja je neophodna za tačno definisana dokumenta i odnosi se na stavljanje Apostille, odnosno pečata koji je znan i kao Haški. Da bi pojedinac svoje vreme značajno uštedeo, on bi trebalo da kontaktira nadležne institucije naše zemlje i dobije sve informacije o toj vrsti overe, tako da sazna da li se ona vrši za taj dokument i na koji način (na početku postupka ili po završetku prevoda i overe sudskog tumača).

Kako pomenuti dokument spada u poslovnu dokumentaciju, tako se podrazumeva da ovi stručnjaci mogu da obrade i sve ostale sadržaje koji su u nju svrstani. Pored njega, uradiće i prevod, pa overu za osnivački akt preduzeća i revizorske izveštaje, a kompletno će obraditi i poslovne odluke, statut preduzeća i finansijske, odnosno godišnje poslovne izveštaje, kao i fakture, te bilo koji drugi dokument koji je svrstan u konkretni tip dokumentacije.

Naravno da će sudski tumači i prevodioci stručno obraditi i lekarske nalaze i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, ali i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, te specifikacije farmaceutskih proizvoda i svaki drugi dokument koji čini zvanično medicinsku dokumentaciju.

Isto tako su dostupni direktni prevodi uverenja o državljanstvu sa holandskog na poljski jezik, ali i svih ostalih ličnih dokumenata (izvod iz matične knjige venčanih, vozačka dozvola, pasoš, lična karta, dozvola za boravak, izvod iz matične knjige rođenih, radna dozvola, izvod iz matične knjige umrlih, potvrda o prebivalištu, saobraćajna dozvola i druga), a ovi stručnjaci će obraditi i sva ona dokumenta koja ulaze u sastav kako tehničke i građevinske, tako isto i dokumentacije za tendere (deklaracije proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstvo za rukovanje, građevinski projekti i ostalo).

Pobrinuće se da ispune očekivanja i onih pojedinaca, kojima je potreban direktan prevod dokumenata iz domena obrazovanja ili nauke u navedenoj kombinaciji jezika, što znači da će pored uverenja o položenim ispitima, rezultata naučnih istraživanja i prepisa ocena, sudski tumač i prevodilac kompletno da obrade i svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, naučne patente i diplomske radove, zatim potvrdu o položenim ispitima i diplomu i dodatak diplomi, ali i naučne, te diplomske i seminarske radove, kao i nastavne planove i programe fakulteta i svaki drugi dokument koji se tih oblasti tiče.

Ako bude bilo zahtevano, biće izvršen i direktan prevod pravnih akata sa holandskog na poljski jezik, a u tom slučaju se misli na sudske žalbe, rešenja i odluke, kao i na punomoćje za zastupanje i sudske tužbe, odnosno presude o razvodu braka i licence svih vrsta, ali i na sertifikate, tekovine Evropske Unije i sva ostala dokumenta koja su primarno vezana za oblast sudstva ili prava.

Brojne institucije Republike Srbije od svojih klijenata zahtevaju da predaju različite tipove što potvrda i izjava, što uverenja ili saglasnosti, pa shodno tome prevodioci i sudski tumači obrađuju sva dokumenta koja se predaju nadležnim službama. Najčešće se to odnosi na uverenje o neosuđivanosti i na uverenje o nekažnjavanju, ali će biti izvršeno i direktno prevođenje potvrde o slobodnom bračnom stanju sa holandskog na poljski jezik, odnosno potvrde o visini primanja i saglasnosti za zastupanje, te potvrde o stanju računa u banci, zatim potvrde o stalnom zaposlenju, a po potrebi će ovi stručnjaci naravno prevesti i bilo koji drugi dokument koji klijent treba da preda određenoj državnoj instituciji.

Prevođenje stručnih i popularnih filozofskih tekstova sa holandskog jezika na poljski

Svi tekstualni sadržaji koji obrađuju bilo koju tematiku vezano za oblast filozofije, svakako mogu da budu profesionalno prevedeni u ovoj varijanti jezika. Pored toga što će stručnjaci Prevodilačkog centra Akademije Oxford da obrade njih, oni će izvršiti i direktan prevod turističkih tekstova sa holandskog na poljski jezik, ali i onih koji se bave temama vezano za psihologiju ili sociologiju, odnosno informacione tehnologije. Isto tako su prevodioci i sudski tumači specijalizovani i za prevođenje tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine u ovoj varijanti jezika, ali će naravno prevesti i one koji se bave temama iz domena politike, farmacije i prava ili medicine, odnosno finansija, građevinske industrije, obrazovanja i bankarstva, te komunikologije, ekonomije i mnogih drugih naučnih disciplina.

Uz simultano, pomenuti stručnjaci mogu po potrebi da primene i prevod uz pomoć šapata u konkretnoj jezičkoj varijanti, ali i da izvrše konsekutivno prevođenje sa holandskog na poljski jezik, a svi koji su zainteresovani će dobiti mogućnost i da iskoriste uslugu koja podrazumeva iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Najpre se mora naglasiti da iako su sudski tumači i prevodioci specijalizovani za svaku od tih vrsta usluga, one se isključivo smeju primeniti u okviru događaja čije karakteristike su prethodno sasvim jasno određene. Stoga i jeste vrlo važno da klijent obavezno dostavi podatke, koji se na konkretnu manifestaciju ili neki događaj odnose, a prvenstveno se misli na broj osoba koje bi trebalo da prisustvuju i trajanje. Poželjno je, naravno i da zaposlene u konkretnom predstavništvu informišu o samom prostoru, to jest o lokaciji održavanja, te da dostave informacije o tome kako je zamišljeno da događaj bude organizovan. Shodno svim tim podacima, a na osnovu njihove detaljne analize će biti utvrđeno koju od svih pomenutih vrsta usmenog prevoda ovi stručnjaci treba da primene.

Moramo istaći i to da ova institucija zapošljava stručna lica čija specijalnost su direktni prevodi marketinških materijala sa holandskog na poljski jezik. A budući da se radi o specifičnim sadržajima kao što su recimo reklamni flajeri, plakati i brošure, zatim PR tekstovi i vizit kartice, ali i katalozi i drugi sadržaji tog tipa, to je neophodno da prevodilac i sudski tumač izuzetnu pažnju obrate na postupak njihove obrade. Zapravo je bitno da prilagode osnovnu poruku potencijalnim klijentima kojima je upravo poljski jezik maternji ili se, pak njime služe, tako da oni relativno lako razumeju šta se prezentuje kroz ove sadržaje.

Prevod aplikacija i programa sa holandskog na poljski jezik

Uzevši u obzir da su prevodioci i sudski tumači, koji su u poslovnicama Prevodilačkog centra Akademije Oxford zaposleni već stekli sasvim zadovoljavajući nivo iskustva, slobodno možemo reći da su specijalizovani i za direktno prevođenje softvera sa holandskog jezika na poljski. A izuzev programa i aplikacija bilo koje vrste, oni će shodno zahtevima klijenata prevesti i online prodavnice, zatim sajtove, kao i internet kataloge, te uopšteno rečeno sve one sadržaje koje možemo videti na globalnoj mreži ili su na bilo koji način za računare vezani. Kako neki od njih iziskuju i stručnu optimizaciju za pregledače, to znači da će ovi stručnjaci kad god za tim postoji potreba, da primene i pravila koja uključuje Search Engine Optimisation, to jest SEO. Predviđeno je da se na taj način svi ti materijali propisno prilagode zahtevima onlajn pretrage, te će na osnovu toga da ih pretraživač usvoji kao najbolje rezultate i to prema tačno definisanim rečima i izrazima, tako da bi relativno brzo pošto budu bili na web postavljeni, upravo oni trebalo da budu uočeni na prvoj strani rezultata pretrage.

Svaki pojedinac koji je uslugu prevoda u ovoj varijanti jezika za neki sadržaj zahtevao u drugoj instituciji ili, pak od nekog pojedinca, a tom prilikom nije dobio zadovoljavajući kvalitet usluge, ima mogućnost da u okviru ove institucije zaduži lektore i korektore, kako bi te materijale prilagodili zahtevima poljskog jezika. Ustvari će oni na taj način pružiti mogućnost njihovim vlasnicima da se tim sadržajima bez ikakvih problema slože. A postupak korekture, odnosno stručne lekture je upravo takvim materijalima namenjen i ima za cilj ispravljanje svih propusta koji su prethodno načinjeni.

Ukoliko neki klijent to bude zahtevao, biće izvršeni i direktni prevodi udžbenika sa holandskog jezika na poljski, a u tom slučaju će prevodilac i sudski tumač obraditi sadržaje ma koje tematike. Takođe, ovi stručnjaci mogu da prevedu i sva književna dela, a to se odnosi i na poetska i na prozna, te će obraditi i sadržinu ilustrovanih, ali i stručnih, odnosno svih ostalih vrsta časopisa, kao i članke iz novina različite tematike i kompleksnosti.

Napominjemo da u okviru svakog predstavništva ove institucije, klijent koji zahteva direktan prevod video ili audio materijala sa holandskog jezika na poljski, može isto tako da dobije i uslugu njihovog profesionalnog sinhronizovanja, ali i titlovanja. Svakako će sudski tumači i prevodioci izuzev igranih filmova, reklamnih poruka i zabavnih emisija, da prevedu i crtane, odnosno dokumentarne i animirane filmove, ali i informativne emisije, serije i ostale kako audio materijale, tako i video.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na holandski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje