Prevod sa srpskog jezika na holandski

Besplatni online prevod sa srpskog na holandski jezik

Za online prevod sa srpskog na holandski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevod sa srpskog na holandski jezik

Jedna od brojnih usluga koja je na raspolaganju klijentima jeste i prevođenje sa srpskog na holandski jezik, a za njeno izvršenje će se pobrinuti prevodioci i sudski tumači, članovi tima poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford sa izuzetnim iskustvom.

Uz to što će po zahtevu klijenata da obrade bilo koju vrstu materijala u pisanoj formi, oni će naravno pružiti i usluge usmenog prevoda u konkretnoj varijanti jezika.

Ali da bi svi koji su zainteresovani za njeno izvršenje bili u potpunosti zadovoljni, potrebno je da imaju na umu vrlo važnu informaciju, jer ovi stručnjaci uz konsekutivni, odnosno simultani prevod, omogućuju i onu vrstu usluge, koja je znana kao prevod uz pomoć šapata. Samo iz tog razloga se moraju uzeti u obzir sve informacije, koje se samog događaja tiču, a prvenstveno one o njegovom trajanju i o broju lica, koja će mu prisustvovati, pošto od toga zavisi i koja usluga od navedenih će biti izvršena. Svakako bi valjalo da klijenti dostave i podatke o lokaciji sprovođenja konkretnog događaja, te da ove stručnjake informišu i o svim detaljima koji se tiču same organizacije. Po prijemu svih tih informacija se vrši njihova profesionalna analiza, te se i odlučuje koja tačno usluga će da bude primenjena, a u skladu sa time se i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, unosi u zvaničnu ponudu.Prevođenje sa srpskog na holandski
Prevođenje sa holandskog na srpski

Profesionalni sudski tumači i prevodioci su najpre osposobljeni da, u skladu sa aktuelnim zahtevima izvrše i profesionalan prevod dokumenata sa srpskog na holandski jezik. Obrada tih sadržaja se sprovodi u skladu sa važećim pravilima, što znači da se odmah posle prevoda pristupa i overi, za koju su ovi stručnjaci propisno ovlašćeni. Preciznije rečeno, nakon što uporedi preveden dokument sa overenim, sudski tumač će svoj zvanični pečat na prevod staviti, ne bi li na taj način potvrdio da se radi o sadržaju koji je potpuno istovetan kao i originalan. Ponekad se može dogoditi da ovaj stručnjak primeti greške u prevedenim materijalima, pa će u tom slučaju predočiti klijentu da je potrebno uslugu profesionalne redakture izvršiti. A kako su i lektori, čija je to specijalnost, kao i korektori isto zaposleni u ovoj instituciji, biće omogućeno izvršenje usluge korekture, odnosno lekture, da bi konkretni dokument mogao pravilno da bude overen.

Sasvim je jasno da je ovom licu potrebno dostaviti originalne sadržaje, pa će ih klijent ili njemu na uvid doneti lično ili poslati na jedan od dostupnih načina, koji uključuju kako slanje preporučenom poštanskom pošiljkom, tako i preko kurirske službe, a na adresu konkretnog predstavništva pomenute institucije.

Sa tim u vezi je dobro naglasiti da je pojedincima omogućena i usluga izuzetno brze izrade prevoda ma kog dokumenta, a samo tom prilikom je dopušteno da zainteresovani prvo sadržaje skenira i pošalje na mejl adresu, s tim što se naravno podrazumeva da će morati da priloži originalna dokumenta naknadno, a svakako u najkraćem mogućem roku.Sa ciljem da svakome ko je za profesionalnu obradu dokumenata različite vrste zainteresovan omogući nadasve kvalitetnu uslugu, moramo napomenuti da ima situacija kada je neophodno izvršiti još jednu vrstu overe. Međutim, za nju pomenuti stručnjaci, zaposleni u ovoj instituciji nisu nadležni, te je stoga važno da neophodne informacije pribavi svaki klijent pojedinačno. Zapravo je reč o stavljanju Haškog pečata, čiji je još poznatiji naziv Apostille, a za izvršenje te usluge su zaduženi zaposleni u posebnim odeljenjima osnovnih sudova Republike Srbije. Naročito je važno da nakon saznanja o tome da li je pomenuti pečat obavezan ili ne za konkretna dokumenta, klijent dobije i podatak o samom postupku overe, a u smislu da se informiše o tome da li se Haški pečat na određeni dokument stavlja tek po izvršenju osnovne obrade, to jest prevoda i overe sudskog tumača ili se on prvo stavlja, pa se sadržina dokumenta prevodi i, shodno pravilima se tako obrađen dokument overava.

Kada ovi stručnjaci obrade dostavljene sadržaje, klijenti će izabrati na koji način žele da ih preuzmu. A od opcija im je na raspolaganju dostavljanje prevedenih i overenih dokumenata na adresu, ali i dolazak u poslovnicu ove institucije, zarad njihovog ličnog preuzimanja. Prva usluga koja je pomenuta, zapravo se smatra dodatnom i kao takva, mora biti naplaćena u skladu sa pravilima, a za definisanje cene se tada zadužuje isključivo konkretna služba, te klijent ima obavezu da izvrši plaćanje prilikom preuzimanja pošiljke.

Napomenuli bismo i to da su dostupni kako prevodi ličnih dokumenata sa srpskog na holandski jezik (izvod iz matične knjige rođenih, dozvola za boravak, lična karta, potvrda o prebivalištu, radna dozvola, izvod iz matične knjige umrlih, pasoš, saobraćajna dozvola, izvod iz matične knjige venčanih, vozačka dozvola, uverenje o državljanstvu i druga), isto tako i onih dokumenata koja se u različitim situacijama podnose nadležnim službama. Na prvom mestu se misli na različite vrste potvrda, odnosno uverenja i saglasnosti, ali i izjava, kao što su recimo potvrda o stalnom zaposlenju, saglasnost za zastupanje i potvrda o slobodnom bračnom stanju, zatim uverenje o neosuđivanosti i potvrda o stanju računa u banci, ali i uverenje o nekažnjavanju, te potvrda o visini primanja i ostala dokumenta tog tipa.

Sve vrste dokumentacija će prevodilac i sudski tumač, onda kada to pojedinačni klijent bude zahtevao, da obrade u skladu sa pravilima, to jest da ih prevedu u ovoj varijanti jezika i u skladu sa važećim propisima overe.

Pored onih dokumenata koja ulaze u sastav poslovne dokumentacije (osnivački akt preduzeća, revizorski izveštaji, rešenje o osnivanju pravnog lica, fakture, finansijski izveštaji, statut preduzeća, godišnji izveštaji, poslovne odluke i mnoga druga), klijenti mogu da dobiju i kompletno obrađena sva ona dokumenta koja čine tehničku i medicinsku dokumentaciju, odnosno građevinsku i tendersku. A uz lekarske nalaze, laboratorijske analize tehničkih uzoraka i deklaracije proizvoda, oni mogu da izvrše i prevođenje građevinskih projekata sa srpskog na holandski jezik, ali i dokumentacije o medicinskim proizvodima, uputstava za rukovanje i uputstava za lekove i karakteristike proizvoda, te da kompletno obrade i svaki drugi dokument koji u sastav konkretne vrste dokumentacije zvanično ulazi.

Dostupna je i mogućnost prevoda, a zatim i overe sudskog tumača kako za svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, te nastavne planove i programe fakulteta, odnosno rezultate naučnih istraživanja i potvrdu o redovnom školovanju, tako i za diplomu i dodatak diplomi, prepis ocena i naučne patente, ali i za uverenje o položenim ispitima i za bilo koji drugi dokument, koji je na određeni način vezan ili za nauku ili za oblast obrazovanja. Podrazumeva se da će biti ostvaren zahtev svakog klijenta, koji u konkretnoj varijanti jezika želi da dobije preveden bilo seminarski ili naučni, bilo diplomski rad.

Pomenuti stručnjaci će uraditi i prevod pravnih akata sa srpskog na holandski jezik, ukoliko se to od njih zahteva, a osim tekovina Evropske Unije, sudskih odluka i žalbi, kompletno će obraditi i ugovore, sertifikate i presude o razvodu braka, kao i licence, sudske tužbe i rešenja, odnosno punomoćja za zastupanje, te svaki drugi dokument iz domena sudstva ili prava.

Svi oni sadržaji koji se mogu pronaći na internetu ili se tiču računara, takođe na zahtev pojedinaca će biti profesionalno prevedeni u konkretnoj varijanti jezika. Uz online prodavnice i sajtove, sudski tumači i prevodioci obrađuju i aplikacije, odnosno internet kataloge, kao i programe, te mnoge druge sadržaje koje klijent propisno dostavi na prevod. A zahvaljujući činjenici da su upoznati sa pravilnom implementacijom alata SEO (Search Engine Optimisation), klijenti zainteresovani za ovu uslugu dobijaju i optimizaciju konkretnih materijala istovremeno.

Uz sve pomenuto, dostupni su i prevodi filmova sa srpskog na holandski jezik i to kako igranih, tako i crtanih, dokumentarnih i animiranih, ali i reklamnih poruka, informativnih emisija i serija, kao i svih ostalih vrsta što video materijala, što audio. Na raspolaganju je zainteresovanima za obradu pomenutih sadržaja i usluga kako profesionalne sinhronizacije, tako i titlovanja.

Preostalo je reći i to da prevodioci i sudski tumači mogu maksimalno korektno i profesionalno da obrade tekstove različite sadržine, složenosti i namene, ali i novinske članke i časopise.

A isto tako će se pobrinuti da, na zahtev klijenata prevedu i književna dela, koja se svrstavaju kako u prozna, tako i u poetska, kao i udžbenike. Pristupiće i prevođenju bilo kog materijala iz domena marketinga, te će ostvariti zahtev zainteresovanih za obradom plakata, brošura i vizit kartica, ali će naravno prevesti i PR tekstove u navedenoj varijanti jezika, kao i reklamne flajere i letke, te kataloge i sve ostale sadržaje koji služe za reklamiranje.

Napominjemo da svi oni materijali koji nisu svrstani u dokumenta, a za koje klijenti zahtevaju obradu mogu biti i dostavljeni na mejl i isto tako preuzeti po završetku prevođenja u ovoj varijanti jezika, te izvršenja različitih dodatnih usluga.

Prevođenje presuda o razvodu braka sa srpskog jezika na holandski

Ne samo da će stručnjaci, koje u svakom predstavništvu zapošljava Prevodilački centar Akademije Oxford da izvrše prevod presuda o razvodu braka sa srpskog na holandski jezik, nego će izaći u susret zahtevima pojedinaca i kada je u pitanju obrada svih ostalih vrsta presuda. A isto tako će zainteresovani dobiti profesionalnu obradu sudskih odluka i žalbi, zatim tekovina Evropske Unije i punomoćja za zastupanje, ali i sudskih tužbi, zatim licenci, te sudskih rešenja, odnosno sertifikata i drugih pravnih akata.

Uzevši u obzir da prevodilac i sudski tumač obradi i pomenutih i svih ostalih vrsta dokumenata pristupaju isključivo uz poštovanje važećih pravila, podrazumeva se da se klijentima omogućuje i overa dokumenta za koja je prethodno urađen prevod u pomenutoj varijanti jezika.

A kako je taj postupak precizno određen važećim pravilima, očekuje se od svakog pojedinca da na uvid upravo sudskom tumaču dostavi i originalna dokumenta. Vezano za to je dobro naglasiti da svaki pojedinačni klijent, koji u pomenutoj jezičkoj kombinaciji zahteva upravo obradu bilo kog dokumenta, treba da samostalno izvrši sve provere koje se odnose na stavljanje takozvanog Haškog, to jest onog pečata koji je poznat kao Apostille na konkretne sadržaje, pošto to nije u nadležnosti zaposlenih u okviru navedene institucije.

Isto tako se na zahtev pojedinaca vrše i prevodi poslovne dokumentacije sa srpskog na holandski jezik, a što se odnosi kako na rešenje o osnivanju pravnog lica, godišnje izveštaje i fakture, tako i na osnivački akt preduzeća, zatim na finansijske i revizorske izveštaje, ali i na poslovne odluke, statut preduzeća i sva ostala dokumenta koja sada nismo naveli, a čine deo konkretnog tipa dokumentacije.

U skladu sa potrebama pojedinaca, sudski tumači i prevodioci će prvo prevesti, a posle i overiti bilo koji lični dokument. A pored lične karte, izvoda iz matične knjige rođenih i venčanih, uverenja o državljanstvu, može biti izvršena i kompletna obrada vozačke, odnosno saobraćajne dozvole, zatim potvrde o prebivalištu i dozvole za boravak, ali i izvoda iz matične knjige umrlih, radne dozvole i generalno rečeno, svih ostalih dokumenata koja se tretiraju kao lična.

Bude li se za tim javila potreba, u bilo kom trenutku će biti izvršeno i prevođenje lekarskih nalaza sa srpskog na holandski jezik, a pomenuti stručnjaci će obraditi i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, kao i specifikacije farmaceutskih proizvoda, odnosno uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, to jest apsolutno bilo koji dokument koji ulazi u sastav medicinske dokumentacije.

Takođe, prevodioci i sudski tumači odgovaraju na zahteve zainteresovanih lica, te prevode, a onda pristupaju i overi kako uputstava za rukovanje i građevinskih projekata, tako i deklaracija proizvoda, odnosno laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka, te svih ostalih dokumenata koja ulaze u sastav najpre građevinske dokumentacije, a zatim i tehničke, kao i dokumentacije za tendere.

Potrebno je istaći i to da može biti urađen prevod svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole sa srpskog na holandski jezik, to jest ma kog dokumenta koji je vezan za oblast obrazovanja. A osim već pomenutog, stručnjaci konkretne institucije će kompletno obraditi potvrdu o redovnom školovanju, uverenje o položenim ispitima i diplomu i dodatak diplomi, kao i nastavne planove i programe fakulteta, odnosno prepis ocena, te sva ostala dokumenta koja nisu trenutno navedena, a tiču se oblasti obrazovanja. Naravno, ako to neki pojedinac bude zahtevao, profesionalno će da prevedu diplomske radove i to bilo koje tematike, ali i seminarske.

Različite vrste potvrda, kao i izjava i uverenja, odnosno saglasnosti će, takođe sudski tumači i prevodioci u navedenoj kombinaciji jezika da prevedu prema pravilima, a u skladu sa dozvolama koje imaju, posle toga će izvršiti i overu. Ustvari se misli na sva ona dokumenta koja različite državne institucije od pojedinaca zahtevaju, kao što su recimo uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stanju računa u banci i saglasnost za zastupanje, zatim potvrda o visini primanja i potvrda o slobodnom bračnom stanju, ali i uverenje o neosuđivanosti, te potvrda o stalnom zaposlenju i mnoga druga takva dokumenta.

Na sve pomenuto treba dodati i informaciju da pojedinci imaju pravo u okviru konkretne institucije da angažuju stručna lica, a kako bi bili izvršeni prevodi naučnih radova sa srpskog na holandski jezik, ali i naučnih patenata, te rezultata naučnih istraživanja i svih ostalih sadržaja koji su vezani za nauku na neki način.

Prevodi brošura sa srpskog na holandski jezik

Uz pomenute materijale, zainteresovani imaju priliku da angažuju stručnjake koje zvanično zapošljava svako predstavniptvo Prevodilačkog centra Akademije Oxford, a kako bi izvršili prevođenje kataloga i reklamnih letaka sa srpskog jezika na holandski. Takođe, sudski tumač i prevodilac mogu profesionalno da obrade i sve ostale sadržaje, čija je primarna namena reklamiranje, bilo da se radi o određenom preduzeću, proizvodu ili događaju, odnosno usluzi. A to podrazumeva da će oni prevesti, uz maksimalno poštovanje važećih marketinških pravila i plakate, PR tekstove i reklamne flajere, ali i vizit kartice i druge materijale, koji se odnose na reklamiranje. Sa ciljem da se izvornim govornicima holandskog jezika pruži šansa da se upoznaju sa bilo čime što se prezentuje, pomenuti stručnjaci prilagođavaju konkretnu poruku upravo duhu tog jezika, te naravno poštuju i sva pravila prevođenja.

U apsolutno svakoj poslovnici pomenute institucije su zaposlena i ona stručna lica, čija specijalnost je redaktura, što je usluga koja se primenjuje za sadržaje bilo koje vrste, a za koje prevod sa srpskog jezika na holandski nije adekvatno urađen. Predviđeno je da korektori i lektori primene pravila struke, odnosno ciljanog jezika, te da već obrađene materijale obrade tako, da ih klijent može koristiti kada god je potrebno.

Pored prethodno pomenutih usluga, prevodilac i sudski tumač izvršavaju i one koje se odnose na prevod knjiga u konkretnoj jezičkoj varijanti, što se odnosi kako na obradu udžbenika iz različitih oblasti, tako isto i književnih dela, nevezano za to da li su prozna ili poetska. Klijenti koji budu imali potrebu, mogu ove stručnjake da zaduže i za prevod stručnih i naučnih časopisa, ali i novinskih članaka i to ma koje tematike i kompleksnosti.

Dostupna je i usluga koja podrazumeva kompletnu obradu video i audio materijala, a u nju su uključeni prevodi serija sa srpskog jezika na holandski, ali i crtanih filmova i reklamnih poruka, s tim da navedeni stručnjaci obrađuju i informativne, odnosno zabavne, dečije i obrazovne emisije, kao i igrane filmove, te dokumentarne i animirane filmove, to jest bilo koju vrstu kako audio sadržaja, tako i video. Izuzev te usluge, na raspolaganju je svakom zainteresovanom licu i mogućnost titlovanja svih tih sadržaja, ali i njihova sinhronizacija, čime oni u optimalnom roku i na jednom mestu dobijaju kompletno obrađene materijale ove vrste.

Usmeni prevod sa srpskog jezika na holandski

Otvorena je mogućnost da svako ko je za konkretnu uslugu zainteresovan, zaduži profesionalce, zaposlene u okviru svake od preko 20 poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford, a koji su specijalizovani kako za simultano, tako i za šapatno, te za konsektivno prevođenje sa srpskog na holandski jezik. Precizno je definisano za koji tip događaja će prevodioci i sudski tumači primeniti određenu vrstu ove usluge, te je stoga izuzetno važno da prethodno, od strane zainteresovanog budu detaljno obavešteni o prostoru, u okviru koga je predviđeno da događaj bude organozovan, ali i o broju osoba koje će biti prisutne, te o samoj organizaciji i o trajanju. Nakon dobijanja svih tih podataka se pristupa njihovom analiziranju i definisanju one usluge, koja će moći da na sve te zahteve odgovori na propisan način. Svakako se mora naglasiti da je dostupna i mogućnost za iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a što je usluga koja se zainteresovanima nudi po izuzetno pristupačnim uslovima.

Ako se bude za tim javila potreba, biće ostvaren zahtev pojedinca i vezano za profesionalnu obradu web sadržaja u navedenoj kombinaciji jezika. Pod tim se misli na prevođenje kako online prodavnica i aplikacija, tako i sajtova, te internet kataloga, ali i programa različite vrste, odnosno generalno govoreći, svih materijala koji se tiču računara i koji su vidljivi na internetu. A izuzev osnovne usluge, sudski tumač i prevodilac vrše i profesionalno optimizovanje tih sadržaja, to jest implementiraju SEO pravila (Search Engine Optimisation), kako bi ih web pregledači u optimalnom roku prepoznali kao originalne, te u prve rezultate globalne pretrage za definisane reči i fraze, uvrstili. Poboljšanjem pozicije u pretrazi se ostvaruje pozitivan uticaj i na poslovanje vlasnika konkretnih sajtova ili web prodavnica, te ostalih online sadržaja, budući da zainteresovani imaju mogućnost da do željenih informacija vrlo lako dođu.

Sve vrste popularnih, ali i stručnih tekstova, takođe mogu da budu prevedene od strane navedenih stručnjaka u konkretnoj jezičkoj varijanti. Uz obradu sadržaja iz oblasti marketinga, informacionih tegnologija i ekologije i zaštite životne sredine, po zahtevu će biti izvršeni i prevodi turističkih tekstova sa srpskog na holandski jezik, ali i onih čija tema se odnosi na oblast građevinske industrije, farmacije i komunikologije, odnosno finansija, psihologije, manedžmenta i obrazovanja. Naravno da ovi stručnjaci mogu da prevedu i sve oe sadržaje koji se odnose na bilo koju temu iz domena sociologije, medicine i bankarstva, ali i politike, te svih ostalih nenavedenih društvenih ili, pak prirodnih naučnih disciplina


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na holandski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje