Prevod sa holandskog na pakistanski jezik

Besplatni online prevod sa holandskog na pakistanski jezik

Za online prevod sa holandskog na pakistanski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevod sa holandskog na pakistanski jezik

Činjenica da malo zvuči neuobičajeno ova kombinacija jezika ne umanjuje značaj koji direktno prevođenje sa holandskog jezika na pakistanski ima. Zapravo je jedina institucija na teritoriji cele naše zemlje, koja u ponudi ima i ovu uslugu upravo Prevodilački centar Akademije Oxford, čije se poslovnice nalaze čak više od 20 lokacija, tako da ih osim u Beogradu, možete pronaći i u Kragujevcu, Jagodini i Novom Sadu, ali i u Nišu, Ćupriji, Mladenovcu i Kraljevo, kao i u brojnim drugim gradovima Srbije.

A kako su svakoj od tih poslovnica, pored ostalog zaposleni i prevodioci i sudski tumači, to će se oni pobrinuti da uz prevod bilo kog dokumenta u navedenoj jezičkoj kombinaciji, izvrše i njegovu završnu obradu, koja uključuje overu urađenog prevoda u skladu sa zakonskim aktima.

Pored toga što klijent može da zahteva prevod poslovne dokumentacije sa holandskog jezika na pakistanski (revizorski izveštaji, statut preduzeća, poslovne odluke, finansijski izveštaji, rešenje o osnivanju pravnog lica, godišnji poslovni izveštaji, fakture, osnivački akt preduzeća i druga), on isto tako može dobiti i kompletno obrađena sva dokumenta i druge materijale, koji su striktno vezani za oblast ili nauke ili obrazovanja (potvrda o redovnom školovanju, naučni patenti, diploma i dodatak diplomi, uverenje o položenim ispitima, seminarski radovi, rezultati naučnih istraživanja, nastavni planovi i programi fakulteta, prepis ocena, diplomski radovi, svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, naučni radovi i ostalo dokumenta koja se odnose na konkretne oblasti).Prevođenje sa holandskog na pakistanski
Prevođenje sa pakistanskog na holandski

Da bi postupak obrade bilo kog dokumenta bio usaglašen sa važećim pravilima, biće neophodno da zainteresovani klijent prilikom slanja konkretnih sadržaja na obradu, priloži obavezno i originale, a koje će koristiti zvanično ovlašćeni sudski tumač u toku postupka overe. Tačnije, on pre stavljanja pečata na preveden dokument mora da njegovu sadržinu uporedi sa originalom, te da utvrdi da li ima odstupanja među njima ili ne. Overa je dozvoljena samo u slučaju kada su ta dva dokumenta potpuno ista, a ukoliko budu utvrđene razlike, navedeni stručnjak će klijentu predložiti dodatnu uslugu, koja uključuje profesionalnu redakturu. Podrazumeva se da pomenuta institucija u ponudi ima i takvu vrstu usluge, a za njeno izvršenje se isključivo zadužuju lektori i korektori.

Kada bude bilo potrebno, sudski tumač i prevodilac pristupaju kompletnoj obradi svih ličnih dokumenata, tako da su dostupni, pored ostalih i direktni prevodi potvrde o prebivalištu sa holandskog jezika na pakistanski, ali i uverenja o državljanstvu, izvoda iz matične knjige umrlih i radne dozvole. Naravno da ovi stručnjaci obrađuju i sva ostala lična dokumenta, kao što su recimo pasoš, izvod iz matične knjige rođenih, odnosno krštenica, zatim saobraćajna i dozvola za boravak, ali isto tako i venčani list, to jest izvod iz matične knjige venčanih, te vozačka dozvola i ostala.

U ponudi su tri mogućnosti za dostavljanje dokumenata na obradu, što znači da pojedinci biraju da li će ih poslati preporučenom poštanskom pošiljkom ili lično doneti u određenu poslovnicu pomenute institucije, a svakako im je na raspolaganju i opcija da originalna dokumenta dostave na adresu preko neke kurirske službe.Svakako će biti izvršen i hitan prevod apsolutno bilo kog dokumenta u ovoj varijanti jezika, ukoliko se to bude zahtevalo, ali se tom prilikom klijent obavezuje da ih najpre na mejl dostavi skenirana, a u najkraćem mogućem roku posle toga da obezbedi originale sudskom tumaču.

Bilo koju vrstu izjave, saglasnosti ili potvrde, kao i uverenja, takođe će prevodilac i sudski tumač u konkretnoj varijanti jezika propisno da obrade. Pored ostalog, oni će izvršiti direktan prevod saglasnosti za zastupanje, zatim potvrde o stanju računa u banci i potvrde o slobodnom bračnom stanju, ali će kompletno obraditi i uverenje o neosuđivanosti, potvrdu o stalnom zaposlenju i uverenje o nekažnjavanju, te potvrdu o visini primanja i druga dokumenta koja moraju biti predata konkretnoj nadležnoj službi.

Naravno da mogu ispuniti očekivanja pojedinaca i kada su u pitanju prevodi različitih vrsta dokumentacija, tako da obrađuju i medicinsku (uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima, lekarski nalazi i mnoga druga dokumenta koja je čine), ali i dokumentaciju za tendere, odnosno tehničku i građevinsku (laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstvo za rukovanje, građevinski projekti, deklaracije proizvoda i ostala).

Izuzev opcije da prevedena i pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača overena dokumenta preuzmu lično, svim klijentima se nudi i mogućnost njihovog dostavljanja na onu adresu, koju budu naveli. A s obzirom na to da će dostavu izvršiti kurirska služba, koja sarađuje sa pomenutom institucijom, to se konkretna usluga dodatno naplaćuje. U trenutku preuzimanja će klijent biti obavezan da plati određenu nadoknadu dostavljaču, a o tačnoj ceni će blagovremeno biti informisan.

Pored svih dokumenata i dokumentacija koje su do ovog trenutka pomenute, zvanično ovlašćeni sudski tumači i prevodioci mogu da obrade i bilo koju vrstu pravnih akata, budući da su specijalizovani kako za direktno prevođenje presuda o razvodu braka sa holandskog jezika na pakistanski, tako isto i za kompletnu obradu svih vrsta sudski žalbi, rešenja tužbi i odluka. A u skladu sa potrebama mogu da prevedu, te propisno overe i tekovine Evropske Unije, različite vrste sertifikata i licenci, zatim punomoćje za zastupanje, ugovore i druga dokumenta koja se tretiraju kao pravna akta, budući da su primarno za oblast prava vezana.

Stručnjaci koje zapošljava ova institucija nisu u poziciji da klijentima pruže uslugu nadovere, a ako za tim ima potrebe, jer se stavljanje takozvanog Haškog, odnosno Apostille pečata ne nalazi u njihovoj zvaničnoj nadležnosti. Srećom po klijente, ta vrsta overe se ne mora izvršiti za svaki dokument koji se prevodi u ovoj varijanti jezika, jer je zakonom tačno određeno kada je neophodno na neki dokument taj pečat staviti. Samim tim što je overa Haškim pečatom jasno definisana zakonom, te samo određene državne institucije imaju ovlašćenje za njeno izvršenje, to je i vrlo važno da se svaki vlasnik dokumenata na prvom mestu detaljno informiše o celokupnom postupku overe Apostille pečatom. U slučaju da dobije informaciju da je njega neophodno staviti na određena dokumenta, izuzetno je važno da sazna i na koji način se overa tom prilikom vrši, uzevši u obzir da se u većini slučajeva taj pečat stavlja na kraju ili, pak na samom početku obrade određenog dokumenta.

Naravno da prevodilac i sudski tumač nisu specijalizovani isključivo za prevod dokumenata u ovoj varijanti jezika, pa su tako dostupni i direktni prevodi filmova sa holandskog jezika na pakistanski, i to kako dokumentarnih i crtanih, tako i igranih filmova različitih žanrova, ali i animiranih. Kada se to navede kao zvaničan zahtev, pomenuti stručnjaci će prevesti u pomenutoj jezičkoj kombinaciji i reklamne poruke, zatim obrazovne i dečije emisije, bez obzira da li će one kasnije biti prezentovane na televiziji ili radiju, ali i serije i emisije zabavnog, odnosno informativnog karaktera, kao i bilo koji drugi video ili audio sadržaj. Inače svaka poslovnica ove institucije zapošljava i osobe, koje po zahtevu klijenata mogu izvršiti stručno sinhronizovanje ili titlovanje svih tih materijala, tako da će oni imati, praktično govoreći mogućnost da dobiju njihovu ne samo kompletnu, već i profesionalnu obradu.

Biće izvršeno i prevođenje članaka iz novina u toj varijanti jezika, ali i naučnih, te popularnih tekstualnih sadržaja ma koje tematike, stim što pomenuti stručnjaci mogu da prevedu i različita književna dela, časopise i udžbenike.

Specijalizovani su i za obradu vizit kartica, reklamnih flajera i brošura, zatim PR tekstova i plakata, te reklamnih letaka, kataloga i apsolutno svih ostalih materijala, koji su na neki način za oblast marketinga vezani.

Naravno da će sudski tumači i prevodioci profesionalno odgovoriti i na zahteve klijenata vezano za prevođenje web sajtova sa holandskog jezika na pakistanski, te će u toj kombinaciji jezika prevesti i sve ostale internet sadržaje, odnosno one materijale koji se isključivo tiču računara, kao što su na primer online katalozi, programi različitih vrsta i web prodavnice, ali i aplikacije i drugi materijali tog tipa. Izuzetno je bitno da svaki klijent kome je obrada takvih sadržaja potrebna ima na umu izuzetno važnu informaciju, budući da ovi stručnjaci tokom njihove obrade primenjuju i one alate koji su poznati kao Search Engine Optimisation, odnosno skraćeno SEO, tako da će dobiti u potpunosti profesionalno optimizovane sadržaje za internet pregledače.

Pravilo koje je navedeno za obradu dokumenata i koje podrazumeva obavezu dostavljanja originalnih sadržaja, ne važi za materijale koji su prethodno pomenuti, tako da se postupak u velikoj meri razlikuje. Naime, svaki pojedinac ima mogućnost da prevedene sadržaje tog tipa preuzme elektronskim putem, ali i isto tako ih i na obradu može dostaviti preko mejl adrese. Da ne bude zabune, u u ponudi su i sve druge opcije, koje važe i za dokumenta, što znači da se pojedinci mogu opredeliti i za neku od njih.

Prilikom organizacije manifestacije bilo koje vrste ili pojedinačnog događaja se može javiti potreba da bude izvršen usmeni prevod sa holandskog jezika na pakistanski, a što je takođe usluga koju shodno zahtevima klijenata izvršavaju prevodioci i sudski tumači, zaposleni u svakom predstavništvu konkretne institucije. Uzevši u obzir da oni pružaju sve tri vrste usmenog prevoda, to se tek nakon dostavljanja podataka o određenom događaju može precizirati da li će biti pružen konsekutivni, šapatni ili simultani prevod. Preciznije govoreći, mora se prvo izvršiti analiza dostupnih podataka vezano za lokaciju održavanja konkretne manifestacije ili događaja, odnosno za trajanje i tačan broj učesnika, a poželjno je da klijent priloži i podatke u samoj organizaciji. Nakon završetka detaljne analize se precizira koji tip usmenog prevoda će biti primenjen i u skladu sa time se formira ponuda, te se i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje u nju unosi, ukoliko je to potrebno.

Prevodi uputstva za rukovanje sa holandskog na pakistanski jezik

Ne samo da će uputstvo za rukovanje, već i sva ostala dokumenta koja su svrstana kako u tehničku, tako i u tendersku i građevinsku dokumentaciju kompletno obraditi prevodioci i sudski tumači, koji zvanično čine deo tima apsolutno svakog predstavništva Prevodilačkog centra Akademije Oxford. Uz direktan prevod laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka sa holandskog jezika na pakistanski, pobrinuće se da obrade i deklaracije proizvoda, kao i građevinske projekte i sva ostala dokumenta koja su u konkretne vrste dokumentacija svestrana.

Budući da se oni rukovode aktuelnim pravilima, to znači da odmah nakon izvršenog prevoda rade i njegovu overu, a za koju je sudski tumač ovlašćen od strane relevantnih državnih institucija.

Moramo istaći da je taj postupak isključivo usklađen sa pravilima, tako da bi svaki zainteresovani klijent morao originalna dokumenta da priloži na uvid konkretnom stručnjaku.

A kako postoji i dodatna overa za određena dokumenta, za čije izvršenje nemaju nadležnost zaposleni ove institucije, vrlo je važno da se svaki pojedinac zainteresovan za obradu ma kog dokumenta u pomenutoj varijanti jezika, raspita o tome da li se Haški pečat, poznatiji kao Apostille mora na određena dokumenta staviti.

Neophodno je napomenuti i to da će biti izvršeni i direktni prevodi poslovne dokumentacije sa holandskog jezika na pakistanski, a kojom prilikom će prevodilac i sudski tumač pristupiti kompletnoj obradi finansijskih poslovnih izveštaja, osnivačkog akta preduzeća i poslovnih odluka, te će na propisan način da obrade i revizorske, kao i godišnje izveštaje, datum fakture i statut preduzeća, ali i rešenje o osnivanju pravnog lica i sva ostala dokumenta koja tu vrstu dokumentacije čine.

Naravno da klijenti mogu tražiti i prevod za sva ona dokumenta koja od njih zahtevaju nadležne državne institucije, kao što su na primer uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stalnom zaposlenju i potvrda o slobodnom bračnom stanju, ali i saglasnost za zastupanje, zatim potvrda o visini primanja, te uverenje o neosuđivanosti i potvrda o stanju računa u banci, to jest sve vrste potvrda, izjava, saglasnosti i uverenja.

Pomenuti stručnjaci su specijalizovani i za direktno prevođenje ličnih dokumenata sa holandskog jezika na pakistanski (izvod iz matične knjige rođenih, pasoš, dozvola za boravak, uverenje o državljanstvu, vozačka dozvola, izvod iz matične knjige venčanih, lična karta, izvod iz matične knjige umrlih, potvrda o prebivalištu, radna dozvola, saobraćajna dozvola i ostala), a u skladu sa zahtevima sudski tumači i prevodioci vrše kompletnu obradu i za sva ona dokumenta koja u medicinsku dokumentaciju ulaze (specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarski nalazi, dokumentacija o medicinskim proizvodima, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda i druga).

U slučaju da se pojedinac obrati konkretnoj poslovnici i zahteva obradu bilo kog dokumenta iz domena nauke, odnosno obrazovanja, može biti potpuno siguran da će pomenuti stručnjaci prvo izvršiti njegov profesionalan prevod u ovoj varijanti jezika, a zatim i overu, prema ovlašćenjima koja poseduju. Takođe klijenti mogu dobiti kompletnu obrađenu i diplomu i dodatak diplomi, uverenje o položenim ispitima i nastavne planove i programe fakulteta, ali i rezultate naučnih istraživanja, zatim potvrdu o redovnom školovanju i svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, kao i naučne patente i prepis ocena, te sva ostala dokumenta koja se na konkretne oblasti odnose. Svakako će biti urađeni i direktni prevodi seminarskih radova sa holandskog jezika na pakistanski, a prevodioci i sudski tumači će stručno obraditi i naučne, ali i diplomske radove različite složenosti, tematike i dužine.

Sem pomenutih dokumenata, ovi stručnjaci su specijalizovani i za kompletnu obradu tekovina Evropske Unije, sudskih odluka i presuda o razvodu braka, ali i svih ostalih vrsta sudskih presuda, te će na osnovu zahteva pojedinaca obraditi i sudske žalbe, licence i punomoćje za zastupanje, kao i sudske odluke i tužbe, zatim sertifikate i sva ostala pravna akta.

Profesionalni prevodi internet prodavnica sa holandskog jezika na pakistanski

Kada kažemo da naši zaposleni mogu da izrade profesionalan prevod veb prodavnica sa holandskog na pakistanski jezik, mi mislimo na to da će oni izvršiti i njihovu optimizaciju. Da malo pojasnimo, to podrazumeva da će prevodilac i sudski tumač tom prilikom da primene one alate koji su poznati kao SEO, to jest Search Engine Optimisation. Zapravo se radi o prilagođavanju sadržine kako internet prodavnica, tako i sajtova, ali online kataloga i generalno govoreći, svih ostalih sadržaja koji se nalaze na globalnoj mreži, onim pravilima koja važe u okviru na veb pregledača. Osnovna svrha takvog načina obrade jeste da se svim tim materijalima omogući dostizanje boljeg mesta u sklopu globalne pretrage, s tim što će prethodno biti vrlo precizno određene takozvane ključne reči, to jest izrazi na osnovu kojih će klijenti dolaziti do željenih informacija. Ne sumnjamo da će vrlo brzo pošto konkretni materijali budu zvanično postavljeni na mrežu, njihova pozicija biti značajno bolja. Takođe moramo naglasiti da klijenti mogu ove stručnjake da zaduže i ukoliko im je u navedenoj varijanti jezika potrebna stručna obrada softvera, uzevši u obzir da oni imaju iskustva u prevođenju i programa i aplikacija različite vrste.

Isto tako će, shodno zahtevima pojedinaca ova stručna lica da obrade apsolutno bilo koje književno delo, sasvim svejedno da li se radi o prozi ili o poeziji. A ostvariće zahteve i vezano za obradu udžbenika, odnosno novinskih članaka i sadržine kako ilustrovanih časopisa, tako i dečijih i stručnih.

Sem toga, profesionalni sudski tumači i prevodioci će klijentima omogućiti da dobiju i maksimalno korektno obrađene kako popularne tekstove različite tematike, tako isto i one koji mogu da se okarakterišu kao stručni. Ne samo da su oni specijalizovani za direktno prevođenje turističkih tekstova sa holandskog na pakistanski jezik, nego će isto tako prevesti i one čija tema je vezana za ekologiju i zaštitu životne sredine, zatim informacione tehnologije i komunikologiju, ali i građevinsku industriju, menadžment i obrazovanje, odnosno sociologiju, marketing i medicinu. Svakako će posvetiti dovoljnu pažnju i prevođenju onih tekstova, čija tema je vezana za oblast finansija, psihologije ili farmacije, odnosno bankarstva, zatim politike i filozofije, ali i svih ostalih nepomenutih društvenih ili prirodnih nauka. Sa sigurnošću možemo reći da će ovi stručnjaci vrlo profesionalno i korektno prevesti tekstove, bez obzira na koju oblast da se njihova tema primarno odnosi.

A u slučaju da je nekom u ovoj varijanti jezika potreban prevod ili za audio sadržaje različite vrste ili za video, on mora biti informisan da ga u okviru svakog predstavništva Prevodilačkog centra Akademije Oxford očekuje usluga kako profesionalne sinhronizacije svih tih sadržaja, tako isto i njihovog stručnog titlovanja. Biće po zahtevu izvršeni direktni prevodi informativnih emisija sa holandskog na pakistanski jezik, ali i onih koje su obrazovne ili zabavne, s tim da prevodioci i sudski tumači mogu da obrade i igrane, kao i animirane, dokumentarne i crtane filmove, zatim reklamne poruke, serije i sve ostale sadržaje, koji bi trebalo na različitim medijima ili u bioskopu da budu emitovani.

Konsekutivno prevođenje sa holandskog jezika na pakistanski

Navedena usluga predstavlja tek jednu od mnogih koje će, na osnovu zahteva pojedinaca da izvrše sudski tumači i prevodioci, zvanično zaposleni pri svakom predstavništvu Prevodilačkog centra Akademije Oxford. Svakako ova institucija omogućuje i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a u ponudi je uz konsekutivni i šapatni i simultani prevod sa holandskog na pakistanski jezik. A klijent koji je za pomenutu uslugu zainteresovan, mora da bude informisan da se svaka od pomenutih vrsta usmenog prevoda za tačno definisane događaje primenjuje. Preciznije rečeno, najpre mora da bude izvršena pravilna procena svih informacija o određenoj manifestaciji ili događaju, a kako bi se precizno utvrdilo koja od tih usluga treba da bude primenjena, kako bi što kvalitetnije bilo odgovoreno na zahteve učesnika. Stoga i jeste važno da zainteresovani pomenute stručnjake obaveste prvo o tome koliko će manifestacija trajati, a zatim i o broju osoba koje će tom prilikom uzeti učešće. Definisanje konkretnog tipa usmenog prevoda se vrši i na osnovu podataka o organizaciji samog događaja, te u skladu sa osobenostima prostora u okviru koga će on biti održan, pa su to i podaci koji moraju biti blagovremeno dostavljeni.

Pored već pomenutih stručnjaka, članovi tima svaki poslovnice konkretne institucije su i lektori, odnosno profesionalni korektori, a oni će omogućiti zainteresovanima da za određenu vrstu sadržaja dobiju uslugu redakture. Moramo napomenuti da se konkretna usluga primenjuje kada je određeni sadržaj preveden, ali lica koja su tu uslugu pružila nisu poštovala osnovna pravila ni prevodilačke struke, a ni samog pakistanskog jezika. Baš zato je vrlo važno da ova stručna lica sa dugogodišnjim iskustvom isprave svaki propust, koji je u takvim materijalima načinjen i da se potrude njihovu sadržinu da prilagode aktuelnim pravilima, a kako bi njihovi vlasnici mogli da ih primenjuju kada budu imali potrebu za tim.

Klijenti kojima je potrebna obrada bilo kog sadržaja iz oblasti marketinga u ovoj varijanti jezika, treba da znaju da će prevodilac i sudski tumač obraditi kako kataloge i reklamne letke, tako i flajere, a dostupni su i direktni prevodi brošura i PR tekstova sa holandskog na pakistanski jezik, ali i plakata, te vizit kartica i svih ostalih reklamnih materijala. Uzevši u obzir da je oblast marketinga specifična, jer se često poruka potencijalnim potrošačima ili kupcima indirektno navodi, to podrazumeva da će se posebna pažnja posvetiti njihovoj obradi. Naime, ovi stručnjaci već dugo godina prevode upravo marketinške materijale, tako da su upoznati sa postupkom odlikovanja reklamnih poruka, te će sasvim sigurno sve ove sadržaje obraditi na najbolji mogući način.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na holandski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje