Prevod sa holandskog na francuski jezik

Besplatni online prevod sa holandskog na francuski jezik

Za online prevod sa holandskog na francuski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevodi sa holandskog na francuski jezik

Kako su prevodioci i sudski tumači, koji zvanično čine deo tima ove institucije i to u svakoj poslovnici, a na više od 20 lokacija osposobljeni za direktno prevođenje sa holandskog jezika na francuski, to podrazumeva da klijenti mogu da ih zaduže kako bi bila izvršena usluga usmenog prevoda, ali i da bi dobili obrađen bilo koji materijal u pisanoj formi.

Najvažnije je napomenuti da svaki klijent, koji želi u toj jezičkoj varijanti da dobije obrađen dokument, zapravo ima priliku da u okviru svakog predstavništva Prevodilačkog centra Akademije Oxford ove stručnjake angažuje za izvršenje njihove kompletne obrade. Radi se o tome da oni prvo rade prevod dokumenata, a posle na osnovu dozvola koje su im date od strane nadležnih institucija, vrše i overu prevedenih dokumenata bilo koje vrste.

Izuzev svih ličnih dokumenata, kao što su na primer uverenje o državljanstvu, lična karta i izvod iz matične knjige rođenih, sudski tumači i prevodioci vrše i direktan prevod izvoda iz matične knjige venčanih sa holandskog jezika na francuski, a kompletno obrađuju i dozvolu za boravak, zatim radnu dozvolu i pasoš, kao i saobraćajnu dozvolu, te potvrdu o prebivalištu, vozačku dozvolu i svaki drugi lični dokument.Prevođenje sa holandskog na francuski
Prevođenje sa francuskog na holandski

Isto tako, oni mogu da u potpunosti profesionalno odgovore na zahteve onih pojedinaca koji žele da dobiju prevedenu kako diplomu i dodatak diplomi u konkretnoj kombinaciji jezika, tako i svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, prepis ocena i nastavne planove i programe fakulteta, s tim da kompletno obrađuju i seminarske radove, zatim potvrdu o redovnom školovanju i uverenje o položenim ispitima, ali i diplomske radove različite tematike i mnoga druga dokumenta iz domena obrazovanja.

Prevešće profesionalno, a posle toga i overiti i sva pravna akta, a što se odnosi na punomoćje za zastupanje, sudske odluke i tužbe, odnosno sudske presude i ugovore, kao i na licence, sudska rešenja i sertifikate, ali i na sudske žalbe, tekovine Evropske Unije i generalno rečeno, na sva ostala dokumenta koja se odnose na oblast kako sudstva, tako i prava.

Stručnjaci koje zapošljava svaka poslovnica ove institucije su, takođe specijalizovani i za pružanje usluge koja uključuje direktan prevod medicinske dokumentacije sa holandskog jezika na francuski. A u tom slučaju će kompletno obraditi kako uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda , dokumentaciju o medicinskim proizvodima i lekarske nalaze, tako i specifikacija farmaceutskih proizvoda i mnoga druga dokumenta koja u njen sastav ulaze.

Uz naučne radove bilo koje tematike, kao i rezultate naučnih istraživanja, ovi stručnjaci će propisno obraditi i naučne patente i sve ostale sadržaje, koji se odnose isključivo na oblast nauke, a kada to pojedinac bude zahtevao.

Moramo naglasiti i to da prevodilac i sudski tumač mogu kompletno da obrade, to jest da prevedu u navedenoj varijanti jezika, a zatim i da pristupe overi na osnovu datih im ovlašćenja i za sva ona dokumenta koja se u različitim prilikama moraju podneti nadležnim institucijama Republike Srbije. Na prvom mestu mislimo na potvrde različite vrste, odnosno uverenja i izjave, te saglasnosti, kao što su na primer potvrda o visini primanja, saglasnost za zastupanje i potvrda o stanju računa u banci, zatim uverenje o neosuđivanosti i potvrda o slobodnom bračnom stanju, te uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stalnom zaposlenju i sva ostala dokumenta koja je sada nisu navedena, a klijent ih u nekom trenutku mora predati određenoj državnoj instituciji.

Pored svih dokumenata koja smo pomenuli, sudski tumači i prevodioci mogu da izvrše i direktno prevođenje poslovne dokumentacije sa holandskog jezika na francuski. Au tom slučaju će, pored ostalog kompletno obraditi osnivački akt preduzeća, fakture i rešenje o osnivanju pravnog lica, potom revizorske izveštaje i poslovne odluke, kao i finansijske, odnosno godišnje poslovne izveštaje, ali i statut preduzeća, to jest apsolutno svaki dokument koji se isključivo odnosi na poslovni proces određenog pravnog lica ili preduzetnika.

Izuzev toga, oni će prevesti, odnosno pristupiti postupku overe i za građevinske projekte, zatim deklaracije proizvoda i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, te uputstvo za rukovanje, a kompletno će obraditi i svaki onaj dokument koji ulazi u sastav bilo tehničke ili tenderske, bilo građevinske dokumentacije.

Posebno je važno da svako, ko želi prevedena dokumenta da dobije u navedenoj varijanti jezika zna da je njegova obaveza dostavljanje originalnih sadržaja sudskom tumaču na uvid. Naime, postupak overe podrazumeva da ovaj stručnjak prvo mora izvršiti upoređivanje originalnog dokumenta sa prevedenim, a kako bi utvrdio da li su oni istovetni. Budući da je usluga redakture, to jest profesionalne korekture i lekture dostupna takođe u okviru ove institucije, to znači da ako sudski tumač ustanovi da između tih sadržaja ima razlike, on preporučuje izvršenje te usluge klijentima. A u tom slučaju će korektori i lektori da isprave sve one greške, odnosno propuste koje budu uočili i tako će preveden dokument prilagoditi originalu, te omogućiti nesmetanu overu.

Pored toga što klijenti mogu da u poslovnicu ove institucije dođu lično, a kako bi originalna dokumenta dostavili, dozvoljeno im je i da ih pošalju, što mogu učiniti ili putem kurirske službe ili preporučenom pošiljkom i to preko „Pošte Srbije“.

Takođe, ovi stručnjaci mogu ostvariti zahtev i svih onih pojedinaca kojima je potreban hitan prevod dokumenata sa holandskog jezika na francuski. A u tom slučaju je vrlo važno da originalne sadržaje dostave naknadno i to na najbrži mogući način, ali i da pre toga izvrše njihovo slanje elektronskim putem, što znači da ih moraju skenirati i dostaviti na zvaničnu mejl adresu navedene institucije. Podrazumeva se da će jedino tako prevodilac i sudski tumač moći da ispune zahtev konkretnog klijenta, to jest moći će taj dokument da prevedu i overe u izuzetno kratkom roku.

Dostupna su dva načina za preuzimanje kompletno obrađenih dokumenata, to jest bilo koje vrste dokumentacija, tako da svaki pojedinac odlučuje koji će od njih izabrati. Prva varijanta podrazumeva dolazak klijenta u predstavništvo pomenute institucije i lično preuzimanje prevedenog i overenog dokumenta, a druga opcija jeste dostavljanje obrađenih sadržaja na adresu klijenta. Moramo naglasiti da će tu uslugu izvršiti kurirska služba sa kojom naša institucija ima neposrednu saradnju, te da ona nije uračunata u uslugu obrade dokumenta. Cenu za konkretnu uslugu će odrediti, svakako služba koja bude izvršila dostavu, a predviđeno je da naplata bude u momentu preuzimanja, s tim da će klijent prethodno dobiti detaljne informacije o tome.

Postupak obrade koji je prethodno opisan i koji primenjuju naši stručnjaci, u većini slučajeva je sasvim dovoljan da bi njihov vlasnik imao mogućeno bez ikakvih prepreka da ih koristi u praksi, budući da su tretirani kao zakonski i pravno važeći. Ipak, neophodno je da napomenemo da postoje određena dokumenta koja se prevode u konkretnoj varijanti jezika i na koja mora biti stavljen poseban pečat, čiji je naziv Apostille, a poznatiji je kao Haški. Isključivo državne institucije imaju pravo tu vrstu overe da izvrše, a tamo klijenti i mogu dobiti informacije o tome kada se tačno on stavlja i na koja dokumenta. Ističemo da je prisutno dva tipa overe Haškim pečatom, a zaposleni u ovoj službi tačno znaju za koji dokument se koja od njih mora izvršiti. Zapravo se obično Apostille pečat stavlja ili pre nego što stručnjaci naše institucije izvrše obradu tog dokumenta ili tek nakon što oni urade prevod u pomenutoj varijanti jezika, pa ga i overe, te je stoga posebno bitno da klijenti te podatke dobiju, budući da će im oni biti od velike koristi.

Isto tako, ovi stručnjaci mogu po potrebi da obrade i sve sadržaje koji se odnose na oblast marketinga. A između ostalog, dostupni su i direktni prevodi PR tekstova sa holandskog jezika na francuski, ali i reklamnih letaka, zatim kataloga i brošura, odnosno vizit kartica, kao i plakata, flajera i ostalih sadržaja koji se koriste zarad reklamiranja firme i njenog poslovanja, odnosno usluge, te nekog događaja ili proizvoda.

U skladu sa potrebama i zahtevima pojedinaca, prevodioci i sudski tumači u konkretnoj kombinaciji jezika prevode i novinske članke bilo koje tematike, zatim stručne časopise, kao i dečije i ilustrovane, ali i udžbenike, dela beletristike, romane i ostala kako prozna, tako i dela poezije. Ne samo popularne tekstove, koji se bave bilo kojom temom iz domena prirodnih ili društvenih nauka, već i one koji se smatraju stručnim, jer su usko vezani za određenu oblast, će isto tako ovi stručnjaci da prevedu, a ukoliko to neki klijent bude zahtevao.

Još jedna usluga za koju su zaposleni u konkretnoj instituciji specijalizovani, jeste i usmeno prevođenje sa holandskog jezika na francuski, a dostupno je i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Ko god je za pomenutu uslugu zainteresovan će morati da dostavi relevantne informacije o samom događaju, uzevši u obzir da zaposleni u ovoj specijalizovanoj instituciji pružaju uslugu kako prevoda uz pomoć šapata u navedenoj varijanti jezika, tako i konsekutivnog i simultanog, a svaka od tih usluga se za tačno određeni tip događaja primenjuje.

Profesionalan prevod web sajtova se isto tako vrši ako klijent zahteva i to uz adekvatnu implementaciju svih pravila koja uključuje SEO (Search Engine Optimisation). Svakako se ti alati primenjuju i kada se obrađuju online katalozi, odnosno internet prodavnice, te ostali sadržaji koji su na globalnoj mreži dostupni, s tim što sudski tumači i prevodioci mogu profesionalno obraditi i softver ako je potrebno, to jest prevesti aplikacije i programe različite vrste.

Zainteresovani će u okviru poslovnica navedene institucije moći da dobiju kako prevod audio i video materijala sa holandskog jezika na francuski, tako i njihovu sinhronizaciju, ali i uslugu koja se odnosi na njihovo profesionalno titlovanje. Ističemo da se tom prilikom mogu obraditi kako serije i zabavne emisije, ali i one obrazovnog i informativnog karaktera, koje će biti prikazivane bilo na televiziji ili radiju, tako i igrani filmovi ma kog žanra, zatim dokumentarni i animirani filmovi, te reklamne poruke, crtani filmovi i svi ostali video i audio sadržaji. A budući da su dostupne i pomenute dodatne usluge, klijentu će biti omogućeno da u posebno kratkom roku dobije kompletno obrađene sve materijale ove vrste, te da ih vrlo brzo pošto izvrši njihovo preuzimanje, prikaže tamo gde je prethodno planirao.

Naglašavamo da za sve sadržaje koji su do sada navedeni, nije obavezan klijent da dostavi originale na uvid, kao što to predviđa obrada dokumenta, pa je i postupak dostavljanja značajno pojednostavljen, ali i preuzimanja obrađenih materijala. Svakako je najjednostavnije da ih klijent pošalje na mejl određene poslovnice ove institucije, te da ih preuzme na potpuno isti način, a ukoliko mu to ne odgovara dogovoriće se sa zaposlenima, jer postoje i druge opcije.

Prevođenje revizorskih izveštaja sa holandskog na francuski jezik

Uzevši u obzir da se pod profesionalno prevedenim revizorskim izveštajima u toj varijanti jezika mogu smatrati samo oni, koji poseduju i pečat zvanično ovlašćenog lica, to će se zaposleni u Prevodilačkom centru Akademije Oxford pobrinuti da i ta i sva ostala dokumenta obrade na taj način. A klijent će time dobiti pravno validne sadržaje, tako da će imati apsolutno pravo i da obrađena dokumenta koristi kad god ima za tim potrebu.

Celokupan postupak koji podrazumeva direktan prevod revizorskih izveštaja sa holandskog jezika na francuski, ali i svih ostalih dokumenata je precizno određen pravilima, pa se podrazumeva i da će posle prevoda biti izvršena stručna overa, ali je obavezan svaki klijent da tom prilikom na uvid donese i originalna dokumenta.

Potrebno je, takođe da svako od njih neposredno pre dostavljanja dokumenata na prevod, dobije sve relevantne informacije o postupku overe posebnom vrstom pečata, budući da prevodilac i sudski tumač koji su zaposleni u ovoj instituciji nemaju dozvolu da određene sadržaje overe Haškim, odnosno Apostille pečatom, te nisu u obavezi informacije o tome da pružaju klijentima.

Na osnovu zahteva pojedinaca mogu da budu prevedeni i svi ostali sadržaji, koji ulaze u sastav poslovne dokumentacije, kao što su statut preduzeća, fakture i poslovne odluke, zatim godišnji i finansijski poslovni izveštaji, te rešenje o osnivanju pravnog lica i svi ostali materijali koji se tretiraju zvanično kao deo konkretnog tipa dokumentacije.

Podrazumeva se, isto tako da sudski tumač i prevodilac mogu pristupiti i kompletnoj obradi pravnih akata (ugovori, sudske presude i odluke, licence, tekovine Evropske Unije, sudska rešenja, punomoćje za zastupanje, sudske tužbe, sertifikati, sudske žalbe i ostala), ali će omogućiti zainteresovanima i direktno prevođenje ličnih dokumenata sa holandskog jezika na francuski (saobraćajna dozvola, potvrda o prebivalištu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu, vozačka dozvola, pasoš, dozvola za boravak, izvod iz matične knjige venčanih, izvod iz matične knjige umrlih, radna dozvola i sva ostala lična dokumenta).

Bilo koji dokument koji pojedinac treba da preda nekoj nadležnoj instituciji, isto tako ovi stručnjaci mogu najpre prevesti u konkretnoj varijanti jezika, a zatim i prema pravilima izvršiti njegovu overu. A izuzev saglasnosti za zastupanje, potvrde o slobodnom bračnom stanju i uverenja o neosuđivanosti, te potvrde o visini primanja, oni će kompletno obraditi i uverenje o nekažnjavanju, zatim potvrdu o stanju računa u banci, kao i potvrdu o stalnom zaposlenju, to jest sve vrste uverenja i izjava, odnosno potvrda i saglasnosti.

Trebalo bi naglasiti i to da će prevodioci i sudski tumači propisno i maksimalno profesionalno odgovoriti na zahteve klijenata, kojima su potrebni direktni prevodi medicinske dokumentacije sa holandskog jezika na francuski. Zapravo će tom prilikom sem lekarskih nalaza, uraditi prevod, ali i propisnu overu za dokumentaciju o medicinskim proizvodima, kao i za uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, te za specifikacije farmaceutskih proizvoda, ali i za svaki onaj dokument koji čini medicinsku dokumentaciju. Pored toga će obraditi naučne patente i radove, zatim rezultate naučnih istraživanja i ostale sadržaje koji se isključivo na nauku odnose.

Sem za diplomu i dodatak diplomi, prepis ocena, uverenje o položenim ispitima i potvrdu o redovnom školovanju, oni su isto tako specijalizovani i za obradu svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, odnosno diplomskih i seminarskih radova, ali i nastavnih planova i programa fakulteta, te svih ostalih materijala koji se na određeni način vezuju za obrazovanje.

Svakako će izvršiti i profesionalan prevod građevinskih projekata sa holandskog jezika na francuski, odnosno deklaracija proizvoda i uputstava za rukovanje, ali i laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka, to jest svih dokumenata koja čine tehničku, građevinsku i tendersku dokumentaciju.

Prevodi web sajtova sa holandskog jezika na francuski

Samim tim što stručnjaci, koji na zahtev pojedinaca vrše prevođenje internet sajtova sa holandskog na francuski jezik poznaju i SEO (Search Engine Optimisation), jasno je da će klijent dobiti ujedno i optimizovane sadržaje. Jednostavnije govoreći, prevodilac i sudski tumači će tada sadržinu samog sajta da prilagode svim onim pravilima, koja u datom trenutku važe u okviru internet pretrage. A svrha takvog principa obrade jeste da web sajtovi budu pozicionirani na prvoj strani pretrage, odnosno da budu u samom vrhu i tako mnogo bolje vidljivi. Naravno da će ovi stručnjaci, ako to neki klijent bude zahtevao prevesti i aplikacije bilo koje vrste, te web prodavnice i online kataloge, odnosno programe i sve ostale sadržaje koji imaju veze sa kompjuterima, odnosno koji se mogu pronaći na internetu.

Svakako oni mogu da odgovore maksimalno profesionalno na zahteve i onih klijenata, kojima je u pomenutoj varijanti jezika potrebna obrada knjiga, što se odnosi i na književna dela i na udžbenike. Vrše se i prevodi članaka iz novina sa holandskog na francuski jezik, ali sudski tumači i prevodioci obrađuju i stručne, odnosno ilustrovane časopise.

Budući da u svakoj poslovnici Prevodilačkog centra Akademije Oxford rade i lektori sa visokim nivoom iskustva, ali i korektori, to znači da je zainteresovanima omogućeno da ih angažuju, a kako bi bila izvršena usluga profesionalne redakture, što je predviđeno za najrazličitije sadržaje. Podrazumeva se da će oni sve greške koje uoče u konkretnim materijalima, tom prilikom ispraviti i tako će njihovim vlasnicima pružiti mogućnost da dobiju sadržaje, koji su sa profesionalnog aspekta kvalitetno obrađeni.

Prilikom organizacije događaja različite vrste, pomenuti stručnjaci mogu da izvrše prevod uz pomoć šapata sa holandskog na francuski, jezik ali isto tako i konsekutivni, odnosno simultani, što isključivo sve zavisi od samo koncepta, to jest od toga kako je njegova organizacija zamišljena. A baš iz tog razloga i jeste bitno da svako ko je zainteresovan, navede detalje koji se odnose na taj događaj, poput na primer njegovog trajanja, odnosno mesta održavanja i broja učesnika, kako bi prevodioci i sudski tumači u tom slučaju pružili odgovarajuću uslugu. Moramo naglasiti i to da se iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, isto tako zainteresovanima nudi, te da će naravno konkretna usluga biti zvanično uneta u ponudu, a ako se pomenuti stručnjaci budu odlučili za primenu simultanog prevoda u konkretnoj varijanti jezika.

Direktan prevod tekstova sa holandskog na francuski jezik

Kada kažemo da su sudski tumači i prevodioci osposobljeni za profesionalno prevođenje tekstova sa holandskog jezika na francuski, zapravo mislimo i na stručne, ali i na one tekstualne sadržaje koji se smatraju popularnim, jer ih može čitati i veći broj ljudi različitog nivoa obrazovanja. Ipak, ono što često brine klijente jesu teme tih tekstova, te se mora naglasiti da prevodilac i sudski tumač mogu podjednako kvalitetno da prevedu one sadržaje čija tema se bavi kako društvenim, tako i prirodnim naukama. Ekonomija, finansije, bankarstvo, nauka i obrazovanje, odnosno politika, medicina, pravo i farmacija predstavljaju samo neke od oblasti, na koje bi mogla da se odnosi tema sadržaja za koje klijent zahteva obradu. Naravno, oni će prevesti i turističke tekstove, zatim one koji se bave tematikom iz domena psihologije, marketinga i ekologije i zaštite životne sredine, odnosno komunikologije i informacionih tehnologija, te psihologije, građevinske industrije i mnogih drugih naučnih disciplina koje ovom prilikom nismo pomenuli.

Mora se posebno istaći da svako ko je zainteresovan u pomenutoj varijanti jezika da dobije prevedeno filmsko ostvarenje bilo kog žanra ili neki drugi video, ali i audio sadržaj, u okviru poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford ima mogućnost da angažuje iskusne stručnjake, koji će izvršiti titlovanje takvih materijala, kao i njihovu sinhronizaciju. A izuzev igranih filmova, prevodilac i sudski tumač će ostvariti zahtev pojedinaca te izvršiti direktan prevod serija sa holandskog jezika na francuski, zatim informativnih emisija i animiranih filmova, odnosno reklamnih poruka, te dokumentarnih i crtanih filmova, ali i svih ostalih video, odnosno audio materijala.

Isto tako su pomenuti stručnjaci specijalizovani i za obradu različitih sadržaja, koji se svrstavaju u oblast marketinga, a u tom slučaju se rukovode pravilima koja ta struka podrazumeva, kao i onima koji su striktno vezani za prevođenje sadržaja različite vrste u konkretnoj jezičkoj kombinaciji. A uz obradu PR tekstova, vrše se i direktni prevodi reklamnih letaka i brošura sa holandskog jezika na francuski, ali i plakata, zatim flajera i vizit kartica, te kataloga i uopšteno govoreći, apsolutno svakog drugog sadržaja kroz koji se nešto reklamira.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na holandski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje