Prevod sa holandskog na japanski jezik

Besplatni online prevod sa holandskog na japanski jezik

Za online prevod sa holandskog na japanski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevod sa holandskog na japanski jezik

Uzevši u obzir da su vrhunski stručnjaci, čija je specijalnost jeste upravo pružanje ove usluge zaposleni u svakoj poslovnici Prevodilačkog centra Akademije Oxford, to se podrazumeva da su direktni prevodi sa holandskog jezika na japanski dostupni zainteresovanima na preko 20 lokacija u celoj zemlji.

Tim svakog predsedništva ove institucije čine kako prevodioci i sudski tumači, tako i mnogi drugi stručnjaci koji će različite dodatne usluge da izvrše po zahtevu.

Tako će, recimo prilikom obrade reklamnih poruka, serija i svih vrsta filmova (crtani, igrani, animirani i dokumentarni), ali i televizijskih, odnosno radijskih emisija bilo koje tematike (informativne, zabavne, dečije, obrazovne i ostale), klijenti dobiti priliku da zahtevaju ili njihovo sinhronizovanje ili titlovanje. A zahvaljujući tim dodatnim uslugama, svi video i audio materijali bivaju u potpunosti obrađeni, te automatski spremni odmah za prezentovanje.Prevođenje sa holandskog na japanski
Prevođenje sa japanskog na holandski

Uz to, zainteresovani mogu dobiti i direktan prevod stručnih tekstova sa holandskog jezika na japanski i to nevezano za njihovu tematiku, ali i dužinu i složenost, pošto sudski tumači i prevodioci mogu da obrade tekstualne materijale koji se bave temom iz ma koje prirodne ili društvene nauke. Isto tako će prevesti i popularne tekstove, kao i novinske članke, zatim ilustrovane i dečije, te sve ostale vrste časopisa. Ukoliko neko bude zahtevao, ovi stručnjaci mogu da izvrše i prevod književnih dela i to kako poetskih, tako i proznih, ali će na osnovu zahteva pristupiti i prevodu udžbenika u konkretnoj jezičkoj varijanti.

Moramo istaći vrlo važnu činjenicu koja je vezana za uslugu usmenog prevoda, s obzirom na to da pomenuti stručnjaci mogu da primene kako šapatno i simultano, isto tako i konsekutivno prevođenje sa holandskog jezika na japanski. Svakako će konkretni tip prevoda biti definisan na osnovu samog događaja, to jest njegove organizacije, a i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje će biti ponuđeno onim klijentima za čiji događaj je primerena ta usluga.

Prethodno smo naveli da nisu samo prevodilac i sudski tumač u okviru poslovnica ove institucije zaposleni, već su tu pored ostalih i korektori, kao i lektori, tako da zainteresovani mogu zarad redakture njih da angažuju. Navedena usluga je vrlo važna ako prevod određenog sadržaja nije primeren pravilima japanskog jezika, to jest ako lice koje je vršilo obradu nije poštovalo osnovne smernice, pa u tim materijalima ima propusta. Naravno da će po zahtevu pojedinaca, ti stručnjaci primeniti sva ona pravila koja podrazumeva korektura, ali i profesionalna lektura, pa će na taj način vlasnicima loše obrađenih sadržaja omogućiti da u optimalnom roku dobiju kvalitetan prevod.

Još je potrebno istaći i to da su dostupni, na zahtev klijenata i direktni prevodi online prodavnica sa holandskog jezika na japanski, ali da isto tako zaposleni u okviru pomenute institucije mogu da prevedu i softver (sve vrste aplikacija i programa), zatim sajtove, kao i internet kataloge i uopšteno rečeno, svaki sadržaj koji se tiče web - a, to jest kompjutera. U toku postupka obrade svih tih materijala se, shodno potrebama primenjuju i specijalizovani alati, poznati kao SEO (Search Engine Optimisation), pa se u skladu sa time i njihova sadržina maksimalno korektno prilagođava pravilima koja važe u okviru konkretnog pretraživača.

Sem toga, sudski tumač i prevodilac odgovaraju zahtevima pojedinaca i vezano za obradu svih vrsta marketinških materijala, tako da izuzev plakata, vizit kartica i brošura mogu da pristupe prevođenju reklamnih letaka, zatim PR tekstova i flajera, kao i kataloga, te generalno svih ostalih sadržaja koji služe za reklamiranje ili određenog proizvoda ili usluge, to jest za prezentovanje same firme, odnosno događaja.

Za sve materijale za koje pojedinci zahtevaju prevod u navedenoj varijanti jezika, a ne spadaju u dokumenta je definisano nepisano pravilo o dostavljanju preko mejl adrese, s tim da je takođe predviđen i isti takav način preuzimanja obrađenih sadržaja. Po potrebi, klijenti mogu da izaberu i neki drugi princip, a svakako će nadležni u konkretnom predstavništvu pomenute institucije da ih dodatno informišu o ostalim načinima preuzimanja, to jest dostave materijala ovog tipa.

Podrazumeva se da će biti izvršeni i oni zahtevi, koji se odnose na direktan prevod dokumenata sa holandskog jezika na japanski, ali će i njihova overa tom prilikom da bude urađena. U pitanju je, ustvari stavljanje pečata zvanično ovlašćenog sudskog tumača, čime se tim sadržajima pruža pravna validnost, uzevši u obzir da taj tip overe potvrđuje istovetnost dokumenta koji je preveden i njegovog originala. Upravo zahvaljujući takvom principu obrade se vrlo brzo omogućuje vlasnicima tih sadržaja da ih u praksi primenjuju, budući da su oni sa pravnog stanovišta izjednačeni sa svim ostalim originalnim dokumentima.

Međutim, klijenti su svakako obavezni da se vrlo jasno definisanog pravila o dostavljanju dokumenata pridržavaju, jer su dužni originale tom prilikom da na uvid prilože. Podrazumeva se da će sudski tumači utvrditi da li su u pitanju ista dokumenta, jer se overa pečtom ovog stručnjaka sme izvršiti samo ako među njima nema razlike. Da ne bude zabune, ako klijent dostavi prethodno preveden dokument, a u njemu ima propusta, to jest ne podudara se sadržina sa originalom, pomenuti stručnjak će najpre da mu predloži uslugu lekture, odnosno korekture, a kako bi mogao konkretne materijale da overi.

Izuzev svih ličnih dokumenata (izvod iz matične knjige rođenih, dozvola za boravak, uverenje o državljanstvu, pasoš, saobraćajna dozvola, izvod iz matične knjige umrlih, lična karta, vozačka dozvola, izvod iz matične knjige venčanih, radna dozvola, potvrda o prebivalištu i druga), na zahtev klijenata sudski tumači i prevodioci vrše kompletnu obradu i za apsolutno sva dokumenta koja su svrstana u pravna akta (punomoćje za zastupanje, sudske tužbe, licence, sudske žalbe, tekovine Evropske Unije, sudska rešenja, ugovori, sertifikati, sudske odluke, presude o razvodu braka i sva ostala dokumenta koja su povezana sa sudstvom ili pravom).

Dakle, jasno je da se postupak dostavljanja svih dokumenata na obradu donekle razlikuje u odnosu na sve ostale sadržaje, pa budući da klijent prilaže originale, ima mogućnost da odabere jedan od tri dostupna načina. Najpre se može prošetati do najbliže poslovnice ove institucije i izvršiti lično dostavljanje dokumenata, a ako mu to ne odgovara, poslaće ih ili preporučenom poštanskom pošiljkom ili uz pomoć određene kurirske službe na adresu izabranog predstavništva.

Sva ona dokumenta koja ulaze u sastav medicinske dokumentacije će biti propisno obrađena, a tom prilikom mogu biti izvršeni direktni prevodi specifikacija farmaceutskih proizvoda sa holandskog jezika na japanski, potom dokumentacije o medicinskim proizvodima i lekarskih nalaza, ali i uputstava za lekove i karakteristike proizvoda, te mnogih drugih dokumenata koja u njen sastav ulaze.

Podrazumeva se, naravno da pojedinci mogu zahtevati i obradu kako uverenja o nekažnjavanju, odnosno potvrde o visini primanja i potvrde o stalnom zaposlenju, tako isto i potvrde o slobodnom bračnom stanju, te uverenja o neosuđivanosti i potvrde o stanju računa u banci, ali i saglasnosti za zastupanje, to jest mnogih drugih vrsta ovih dokumenata, a koja se vrlo često predaju institucijama Republike Srbije.

Ako neko želi da dobije prevod bilo kog dokumenta mnogo brže nego što je predviđeno, potrebno je da se sa nadležnima u konkretnoj poslovnici oko toga dogovori, te da prvo sadržaje elektronskim putem dostavi skenirane, a da praktično odmah posle toga pošalje na jedan od opisanih načina ili donese originalna dokumenta na uvid.

Nakon što stručnjaci ove institucije budu izvršili propisnu obradu svih dokumenata koje pojedinci dostave, klijentima će biti omogućeno da u poslovnicu lično dođu i izvrše njihovo preuzimanje, a mogu se opredeliti i za drugu varijantu. Naime, otvorena je mogućnost i slanja kompletno obrađenih dokumenata bilo koje vrste na adresu vlasnika, ali se u skladu sa cenovnikom kurirske službe, čija će obaveza biti da tu uslugu izvrši, ona mora naplatiti direktno od klijenta.

Zainteresovani mogu zahtevati i direktno prevođenje poslovne dokumentacije sa holandskog jezika na japanski (fakture, godišnji poslovni izveštaji, rešenje o osnivanju pravnog lica, revizorski izveštaji, statut preduzeća, godišnji poslovni izveštaji, poslovne odluke, osnivački akt preduzeća i ostala), a svakako će prevodioci i sudski tumači u toj varijanti jezika obraditi i sva dokumenta koja čine kako tendersku, tako isto i tehničku, odnosno građevinsku dokumentaciju (laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstvo za rukovanje, građevinski projekti, deklaracije proizvoda i mnoga druga).

Pored svih onih dokumenata koja su do ovog trenutka pomenuta, svima kojima to bude bilo potrebno će biti omogućeno da dobiju i profesionalnu obradu uverenja o položenim ispitima, nastavnih planova i programa fakulteta i prepisa ocena, odnosno diplome i dodatka diplomi, zatim rezultata naučnih istraživanja i svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, ali i naučnih patenata i svih ostalih dokumenata koja su striktno vezana za nauku ili obrazovanje. A tom prilikom će stručnjaci angažovani u okviru pomenute institucije, ostvariti zahtev svakog pojedinca i vezano za prevod seminarskih, diplomskih i naučnih radova sa holandskog jezika na japanski, kao i svih ostalih sadržaja koji nisu pomenuti, a tiču se konkretnih oblasti.

Činjenica je da se postupak obrade dokumenata vrši prema pravilima koja su vrlo precizno definisana, ali postoji jedna vrsta overe koju stručnjaci ove institucije, nažalost nemaju pravo da izvrše. Pod tim mislimo na postupak nadovere, koji uključuje stavljanje pečata poznatog pod nazivom Haški, ali i Apostille. Ipak, klijenti moraju znati da isključivo zakon određuje na koja dokumenta se taj pečat stavlja, a na koja ne i po kom tačno principu, pa su upravo to i informacije koje bi on trebalo da dobije pre nego što sadržaje dostavi u određenu poslovnicu na obradu. Jednostavnije rečeno, Haški pečat se mahom stavlja na jedan od dva načina, te je stoga važno da pojedinac dozna da li se taj tip overe vrši posle prevoda i overe od strane sudskog tumača ili će prvo na određeni dokument biti stavljen Apostille pečat, pa će se onda u skladu sa pravilima on i obraditi. Zapravo od svih tih informacija će i zavisiti kome treba prvo da se obrati, tako da će u velikoj meri celokupan postupak obrade sadržaja da bude jednostavniji i brži.

Direktno prevođenje reklamnih poruka sa holandskog na japanski jezik

Kako se osnovnim ciljem koji Prevodilački centar Akademije Oxford ima, smatra pružanje ne samo profesionalnih, već i kompletnih usluga, to nije iznenađujuće što je zainteresovanima na raspolaganju i prevod reklamnih poruka sa holandskog jezika na japanski i usluga stručnog titlovanja, odnosno sinhronizacije tih sadržaja. Ali osim njih, prevodioci i sudski tumači mogu takođe da obrade i animirane, odnosno igrane filmove, zatim zabavne emisije, kao i dečije, te dokumentarne filmove, serije i informativne emisije, ali i crtane filmove i apsolutno svaku drugu vrstu i audio materijala i video. Posle toga će svaki pojedinac izabrati da li mu više odgovara postupak sinhronizacije ili titlovanja, tako da će relativno brzo dobiti priliku da te sadržaje prikazuje na određenom mediju ili da ih, pak pušta na radiju i u bioskopu.

Potrebno je naglasiti i to da navedena institucija u timu apsolutno svakog predstavništva zapošljava stručna lica, čije zaduženje je vezano za pružanje usluga lekture i korekture. Profesionalna redaktura je vrsta usluge, koja ima za cilj vršenje neophodnih ispravki u materijalima bilo koje vrste za koje je prevod u navedenoj varijanti jezika nekorektno urađen. Potrebno je da lektori i korektori najpre definišu koje greške postoje u tim sadržajima, a onda i da ih shodno pravilima isprave, to jest usaglase sa ciljanim jezikom.

Biće urađeni i direktni prevodi online kataloga i prodavnica sa holandskog jezika na japanski, a sudski tumač i prevodilac mogu isto tako da prevedu i svaki program ili aplikaciju, to jest softver, kao i web sajt ili neki drugi sadržaj koji je isključivo vezan za računare i internet. A tokom postupka obrade će biti primenjena i pravila koja se tiču stručnog optimizovanja online materijala, što znači da će biti korišćeni alati poznati kao Search Engine Optimisation, to jest SEO. Pošto bude završena obrada i određeni sadržaj postavljen na web, trebalo bi da ga lokalni pretraživač uoči i kotira mnogo bolje, to jest da ga učini vidljivim u okviru prve strane rezultata, a za one izraze i reči koje su ovi stručnjaci pažljivo odredili.

Još bi valjalo reći i to da u okviru svake poslovnice ove institucije postoje i ona stručna lica, koja imaju sasvim dovoljno iskustva u obradi tekstualnih sadržaja i to kako naučnih, tako i onih koji će biti dostupni većem broju čitalaca različitog nivoa obrazovanja, to jest popularnih. Svakako se mora naročito istaći da prevodilac i sudski tumač mogu, na osnovu zahteva klijenata da izvrše kako direktno prevođenje političkih, ekonomskih i pravnih tekstova sa holandskog jezika na japanski, tako isto i onih koji su vezani za oblast nauke, finansija i bankarstva, odnosno farmacije, psihologije i obrazovanja. Shodno željama pojedinaca, oni će prevesti i tekstove koji se bave različitim temama iz oblasti građevinske industrije, medicine i komunikologije, ali i filozofije, informacionih tehnologija i turizma, odnosno ekologije i zaštite životne sredine, sociologije i marketinga, kao i menadžmenta i svih ostalih naučnih disciplina koje nisu navedene, a vezane su ne samo za društvene, već i za brojne prirodne nauke. 

Profesionalni prevodi književnih dela sa holandskog jezika na japanski

Kada kažemo da stručnjaci ove institucije mogu da izvrše prevod književnih dela sa holandskog na japanski jezik, mislimo zapravo i na ona koja su svrstana u prozna, ali i na ona koja su vezana za pesme, to jest smatraju se poetskim književnim delima. Takođe, sudski tumač i prevodilac shodno zahtevima pojedinaca, prevode u toj kombinaciji jezika i udžbenike, bez obzira za koju naučnu disciplinu da su vezani, ali i članke iz novina, kao i časopise svih vrsta (stručni, ilustrovani, dečiji i drugi).

Isto tako se ovi stručnjaci mogu pohvaliti činjenicom da su osposobljeni za pružanje usluge usmenog prevoda u konkretnoj jezičkoj kombinaciji, a Prevodilački centar Akademije Oxford će omogućiti svakome ko je zainteresovan i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. U principu se od pojedinaca, koji žele pomenute stručnjake da zaduže kako bi bilo izvršeno usmeno prevođenje sa holandskog na japanski jezik, zahteva prvenstveno da sve potrebne informacije o određenoj manifestaciji, to jest o događaju dostave. Generalno rečeno, potrebno je da prevodioci i sudski tumači saznaju koliko će taj događaj trajati i gde će tačno da bude održan, ali i koji broj učesnika je predviđen, to jest kako će biti manifestacija sprovedena, jer oni pružaju i uslugu simultanog i šapatnog, ali i konsekutivnog prevoda u toj varijanti jezika. A nakon što budu pribavili sve ove informacije, te izvršili njihovu pravilnu analizu, oni će precizirati u okviru zvanične ponude i koja tačno usluga će tada biti primenjena.

Svakako ako to neko želi, u okviru poslovnica ove institucije može da dobije i profesionalnu obradu za sve sadržaje putem kojih se nešto reklamira. Direktni prevodi marketinških materijala sa holandskog na japanski jezik uključuju kako obradu plakata, PR tekstova i kataloga, tako isto i brošura, ali i reklamnih flajera, zatim vizit kartica, letaka i svih drugih sadržaja koji se tiču konkretne oblasti. Uzevši u obzir da prevodilac i sudski tumač odlično vladaju i marketinškim pravilima, to znači da oni tokom postupka obrade svih ovih, ali i mnogih drugih sličnih sadržaja upravo njih i primenjuju, te konkretne materijale prilagođavaju samom japanskom jeziku i njegovim govornicima, koji su ujedno i potencijalni klijenti.

Prevod specifikacija farmaceutskih proizoda sa holandskog na japanski jezik

Ne samo da će zainteresovanima biti omogućeno da konkretnu uslugu dobiju, već će shodno važećim pravilima biti urađena i overa. Dakle, nakon što prevodioci i sudski tumači obrade specifikacije farmaceutskih proizvoda na taj način, konkretni dokument dobija pravnu i zakonsku validnost, te se nesmetano sme koristiti kad god je to neophodno.

A da bi direktni prevodi dokumenata sa holandskog jezika na japanski bili pravilno urađeni, njihovi vlasnici moraju da na uvid donesu originalna dokumenta ili ih pošalju na jedan od dostupnih načina. Takođe je preporučeno svakom pojedincu, koji ima potrebu da različita dokumenta dobije prevedena u ovoj varijanti jezika i da informacije o postupku nadovere samostalno dobije, kako bi na taj način svoje vreme značajno uštedeo. Mora se istaći da stručnjaci ove institucije nemaju potrebna ovlašćenja da bi na neki dokument stavili Apostille pečat, a čiji je Haški drugačiji naziv.

Sva ostala dokumenta koja čine medicinsku dokumentaciju, kao što su na primer lekarski nalazi i dokumentacija o medicinskim proizvodima, ali i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, te mnoga druga će biti, u skladu sa zahtevima pojedinaca prevedena u konkretnoj kombinaciji jezika, a odmah nakon toga i overena.

Ako se za tim bude javila potreba, sudski tumači i prevodioci obrađuju i sva ona dokumenta koja pojedinci treba da podnesu nekoj nadležnoj instituciji, a prvenstveno se misli na sve vrste potvrda, zatim izjava i uverenja, kao i saglasnosti. Biće izvršeno direktno prevođenje potvrde o visini primanja sa holandskog jezika na japanski, ali i potvrde o stalnom zaposlenju, te saglasnosti za zastupanje i potvrde o stanju računa u banci, potom uverenja o neosuđivanosti, potvrde o slobodnom bračnom stanju i uverenja o nekažnjavanju, te svakog drugog dokumenta koji klijent bude na propisan način dostavio na obradu.

Svakako, zainteresovane očekuje i kompletna obrada svih vrsta pravnih akata (punomoćje za zastupanje, sudske žalbe i presude, licence, sudske odluke i rešenja, tekovine Evropske Unije, sudske tužbe, ugovori, sertifikati i ostala dokumenta koja su vezana za sudstvo ili pravo), a takođe se ostvaruju i zahtevi svakog pojedinca vezano za obradu poslovne dokumentacije (osnivački akt preduzeća, revizorski izveštaji, fakture, finansijski poslovni izveštaji, rešenje o osnivanju pravnog lica, godišnji izveštaji, poslovne odluke, statut preduzeća i mnoga druga dokumenta koja se odnose na poslovanje bilo nekog preduzetnika, bilo kompanije).

Uz sve navedeno, prevodilac i sudski tumač propisno odgovaraju i na želju pojedinaca vezano za obradu dokumenata iz oblasti kako obrazovanja, tako i nauke, te prevode diplomu i dodatak diplomi, naučne patente i prepis ocena, ali i svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, zatim naučne radove i uverenje o položenim ispitima, kao i seminarske radove, rezultate naučnih istraživanja i diplomske radove, te nastavne planove i programe fakulteta i mnoge druge materijale koji se tiču konkretnih oblasti.

Isto tako će biti urađen direktan prevod uverenja o državljanstvu sa holandskog jezika na japanski, ali i izvoda iz matične knjige rođenih, to jest krštenice, zatim vozačke dozvole i pasoša, s tim da klijenti mogu zadužiti pomenute stručnjake i za kompletnu obradu dozvole za boravak i izvoda iz matične knjige venčanih, ali i lične karte i potvrde o prebivalištu, kao i saobraćajne dozvole, te izvoda iz matične knjige umrlih, radne dozvole i svih drugih dokumenata koja se zvanično smatraju ličnim.

A sem toga, sudski tumači i prevodioci su osposobljeni i za kompletnu obradu kako uputstava za rukovanje, građevinskih projekata i deklaracija proizvoda, tako isto i laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka, ali i mnogih drugih dokumenata koja čine građevinsku i tendersku dokumentaciju, odnosno tehničku.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na holandski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje