Prevod sa holandskog na kineski jezik

Besplatni online prevod sa holandskog na kineski jezik

Za online prevod sa holandskog na kineski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevod sa holandskog na kineski jezik

Na više od 20 lokacija u celoj zemlji, to jest u gotovo svakom većem gradu se nalazi i predstavništvo Prevodilačkog centra Akademije Oxford. A u svakome od njih su zaposleni kako prevodioci i sudski tumači, tako i lektori i korektori, ali i mnogi drugi stručnjaci, koji maksimalno korektno ostvaruju zahteve svih klijenata vezano za direktno prevođenje sa holandskog jezika na kineski.

Navedena usluga može da bude primenjena za sve sadržaje u pisanoj formi, ali će u skladu sa zahtevima pojedinaca biti izvršen i usmeni prevod u toj kombinaciji jezika. Svakako osobe koje su za tu uslugu upravo zainteresovane, moraju biti obaveštene da ovi stručnjaci primenjuju pravila kako konsekutivnog i prevoda uz pomoć šapata, tako isto i simultanog, te se i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje može ponuditi klijentima.

Profesionalni lektori i korektori su zaduženi za izvršenje redakture, a kojom prilikom oni različite vrste sadržaja, za koje je neko prevod uradio, nastoje da prilagode svim pravilima koja su specifična za kineski jezik. Preciznije govoreći, oni u skladu sa pravilima korekture i lekture, ispravljaju propuste koje uoče, pa tako klijentima omogućuju da dobiju profesionalno prevedene materijale.Prevođenje sa holandskog na kineski
Prevođenje sa kineskog na holandski

Na osnovu iznetih zahteva, sudski tumači i prevodioci će uraditi i direktan prevod udžbenika sa holandskog jezika na kineski, ali i tekstova koji važe za stručne, odnosno popularne i čija tematika može da bude vezana za svaku društvenu ili prirodnu naučnu disciplinu. Takođe će se pobrinuti da prevedu i ilustrovane časopise, zatim romane i novinske članke, ali i beletristiku, te sva ostala prozna književna dela, kao i sadržinu dečijih i stručnih časopisa, odnosno pesme i uopšteno rečeno, bilo koje poetsko književno delo.

Prilikom obrade informativnih emisija, serija i dokumentarnih filmova, kao i reklamnih poruka, igranih filmova i crtanih, ali i emisija obrazovnog i zabavnog karaktera, te animiranih filmova i ostalih video i audio sadržaja, biće obezbeđena i usluga njihovog titlpovanja, s tim da će svaki pojedinac moći da zahteva i njihovu sinhronizaciju.

Omogućiće zainteresovanima ovi stručnjaci i obradu reklamni brošura, PR tekstova i plakata, a na osnovu njihovih zahteva će prevesti i flajere, kao i kataloge i reklamne letke, ali i sve druge sadržaje čija je osnovna svrha vezana za reklamiranje. Sasvim je svejedno da li se kroz njih prezentuje neki događaj ili usluga, odnosno firma ili proizvod, jer prevodilac i sudski tumač uvek obradu ovih sadržaja vrše uz primenu odgovarajućih marketinških pravila.

Profesionalni prevodi softvera sa holandskog jezika na kineski uključuju obradu kako programa svih vrsta, tako i aplikacija, a zaposleni u okviru konkretne institucije vrše prevod i za internet sajtove, zatim web prodavnice i online kataloge, to jest za sve one sadržaje koji su vidljivi na internetu ili se odnose na računare. Želeći da ih obrade što je kvalitetnije moguće, oni će shodno potrebama implementirati i takozvana SEO pravila (Search Engine Optimisation), a kako bi ih u potpunosti prilagodili globalnoj pretrazi.

Naravno da ovi stručnjaci mogu da prevedu i različita dokumenta, a budući da sudski tumači poseduju ovlašćenja i za overu, to će i konkretna usluga biti na raspolaganju svakom klijentu. Ipak, posebno moramo istaći da je svrha overavanja pečatom sudskog tumača usmerena na priznatost dokumenta sa pravnog aspekta, jer isključivo sadržaji koji su najpre prevedeni u toj kombinaciji jezika, a posle toga i overeni pečatom ovog stručnjaka, mogu da se smatraju zakonski važećim, te da se u praksi bez ikakvih poteškoća primenjuju. Preciznije rečeno, ta vrsta overe se vrši sa ciljem dokazivanja da je sadržina prevedenog dokumenta potpuno ista kao i ona, koja se nalazi u originalima.

Uzevši u obzir da je taj tip overe usklađen sa zakonom, to podrazumeva da će prvo biti izrađen prevod bilo kog dokumenta u pomenutoj varijanti jezika, pa će nakon toga sudski tumač da ga uporedi sa originalom i overi. Naglašavamo da se overavaju samo sadržaji koji su sasvim isti, a ako među njima bude bilo neke razlike, prvo će biti primenjena lektura i korektura, pa se tek onda dokument može overiti.

Dakle, svako ko želi obradu dokumenata, mora originale da donese u jednu od poslovnica ove institucije na uvid sudskom tumaču, ali može i da ih pošalje i to ili preko kurirske službe ili isključivo preporučenom pošiljkom, a putem „Pošte Srbije“.

Inače važi pravilo da se svi ostali sadržaji dostavljaju na mejl, budući da se u tom slučaju ne moraju priložiti originali, a takođe je predviđeno i da ih klijent preuzme na isti takav način. Ističemo da postoje i druge opcije i za dostavljanje bilo kog materijala, koji nije dokument, ali i za preuzimanje, pa pojedinac kome ne odgovara elektronski način dostavljanja, može da se raspita o tome u izabranom predstavništvu ove institucije.

Izuzev mogućnosti da nakon završetka obrade dokumenta lično preuzme, klijent se može opredeliti i za opciju, koja uključuje dostavljanje na njegovu adresu. Kurirska služba sa kojom konkretna institucija sarađuje će tu uslugu i izvršiti, ali i naplatiti, s obzirom na to da ona u cenu prevoda, odnosno overe dokumenata nije zvanično uračunata.

Pojedinci koji su zainteresovani za hitno prevođenje dokumenata sa holandskog jezika na kineski bi trebalo određene sadržaje na mejl prvo da dostave, a originale odmah posle toga da pošalju ili lično donesu.

Iako sudski tumači i prevodioci prilikom obrade bilo kog dokumenta maksimalno poštuju važeća pravila, prisutna je i posebna vrsta overe, koja se ne nalazi među njihovim ovlašćenjima. Ustvari je reč o takozvanom Apostille pečatu, inače poznatom i kao Haški, a njega na određena dokumenta smeju da stave samo državni službenici, koji su zaposleni u posebnim odeljenjima osnovnih sudova na teritoriji Republike Srbije. Budući da postoje dva načina overe ovim pečatom i da se on mora staviti samo na dokumenta, za koja to određuje važeći zakon, trebalo bi da se svaki klijent pojedinačno o apsolutno svim detaljima vezanim za takozvanu nadoveru raspita i to pre nego što sadržaje dostavi na obradu.

Bilo koji lični dokument će biti propisno obrađen, a što se odnosi ne tamo na pasoš, ličnu kartu, uverenje o državljanstvu i potvrdu o prebivalištu, već i na dozvolu za boravak, odnosno radnu i saobraćajnu, kao i vozačku dozvolu, ali i na izvod iz matične knjige umrlih, venčani list i krštenicu, to jest izvod iz matične knjige rođenih.

Podrazumeva se da će biti urađen i direktan prevod građevinskih projekata sa holandskog jezika na kineski, ali i uputstava za rukovanje, laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka i deklaracija proizvoda, te svih drugih dokumenata koja se po zakonu smatraju delom kako građevinske, tako isto i tehničke, ali i tenderske dokumentacije.

Budući da su česte situacije u kojima se od pojedinaca zahteva da prilože različite vrste dokaza, to će prevodilac i sudski tumač, po potrebi da obrade profesionalno i sve tipove izjava, saglasnosti, uverenja i potvrda (uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stalnom zaposlenju, potvrda o visini primanja, saglasnost za zastupanje, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stanju računa u banci, potvrda o slobodnom bračnom stanju i ostala dokumenta koja se podnose državnim institucijama), a odgovaraju profesionalno i na zahteve pojedinaca koji žele da dobiju prevedenu medicinsku i poslovno dokumentaciju (specifikacije farmaceutskih proizvoda, godišnji poslovni izveštaji, statut preduzeća, fakture, revizorski izveštaji, lekarski nalazi, osnivački akt preduzeća, specifikacije farmaceutskih proizvoda, poslovne odluke, finansijski izveštaji, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, osnivački akt preduzeća i sva ostala dokumenta koja u njihov sastav ulaze).

Isto tako se mora pomenuti i informacija da ovi stručnjaci mogu, na zahtev klijenata da obrade u skladu sa pravilima i sudske odluke, punomoćje za zastupanje i presude o razvodu braka, kao i sudske žalbe i sertifikate, zatim tekovine Evropske Unije, sudska rešenja i ugovore, te punomoćje za zastupanje, licence i sudske tužbe, ali i bilo koji drugi dokument koji se tretira kao pravni akt, budući da se oblasti sudstva ili prava tiče.

Izuzev rezultata naučnih istraživanja, uverenja o položenim ispitima i svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, sudski tumač i prevodilac mogu da obrade i naučne patente, seminarske radove i potvrdu o redovnom školovanju. A isto tako će omogućiti zainteresovanima da dobiju i profesionalan prevod diplome i dodatka diplomi sa holandskog jezika na kineski, ali će obraditi i prepis ocena, nastavne planove i programe fakulteta, te nauče, odnosno diplomske i seminarske radove, kao i svaki drugi dokument ili sadržaj koji se na oblast nauke ili obrazovanja prvenstveno odnosi.

Prevodi potvrde o redovnom školovanju sa holandskog na kineski jezik

Svako ko želi da dobije potvrdu o redovnom školovanju prevedenu u konkretnoj jezičkoj kombinaciji, bi trebalo da zna da mu je u okviru svih poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford obezbeđena i usluga koja se odnosi na overu propisanu zakonskim odredbama. A kada se prevođenje potvrde o redovnom školovanju sa holandskog jezika na kineski radi na taj način, klijent dobija automatski pravno važeći dokument i sme da ga primenjuje u apsolutno bilo kojoj situaciji.

Navedeni postupak je definisan pravilima i podrazumeva se da će vlasnik konkretnog dokumenta, svakako morati originale da pošalje ili donese na uvid, jer sudski tumač ima obavezu da ih prvo uporedi sa prevodima, a onda i overi.

Isto tako zakon navodi obavezu vršenja nadovere, ali isključivo za neka dokumenta, pa će se svako ko je zainteresovan za njihov prevod u pomenutoj varijanti jezika, prvo informisati u nadležnim institucijama naše zemlje da li je overa Haškim (Apostille) pečatom za te sadržaje obavezna, uzevši u obzir da prevodilac i sudski tumač koji su zaposleni u ovoj instituciji taj tip overe ne vrše, pošto nemaju dozvolu za to.

Sva ostala dokumenta koja su vezana za obrazovanje na neki način će, isto tako biti obrađena ako je potrebno, tako da klijenti mogu dobiti prevedenu ne samo diplomu i dodatak diplomi, prepis ocena i nastavne planove i programe fakulteta, već i svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, ali i diplomske radove, kao i seminarske, a bez obzira koja je njihova osnovna tema.

Takođe će biti izvršeni i direktni prevodi ličnih dokumenata sa holandskog jezika na kineski (uverenje o državljanstvu, radna dozvola, pasoš, izvod iz matične knjige rođenih, saobraćajna dozvola, lična karta, izvod iz matične knjige venčanih, dozvola za boravak, izvod iz matične knjige umrlih, vozačka dozvola, potvrda o prebivalištu), a sudski tumači i prevodioci će se pobrinuti da zainteresovanima omoguće i prevod građevinskih projekata, kao i ostalih dokumenata koja ulaze u sastav ne samo građevinske, nego i tehničke i tenderske dokumentacije, poput na primer laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka, zatim deklaracija proizvoda i uputstava za rukovanje, ali i mnogih drugih sadržaja koji te dokumentacije čine.

Sem profesionalne obrade sudskih presuda, a primarno presude o razvodu braka, klijenti u okviru navedene institucije mogu da dobiju i kompletno obrađen bilo koji drugi pravni akt (sudska rešenja, licence, sudske tužbe, ugovori, punomoćje za zastupanje, sudske žalbe, sertifikati, sudske odluke, tekovine Evropske Unije i ostala), te se po potrebi izvršava i direktan prevod rezultata naučnih istraživanja sa holandskog jezika na kineski, kao i svih ostalih sadržaja iz domena nauke, a primarno se to odnosi na naučne patente i radove.

Ističemo da će prevodilac i sudski tumač maksimalno korektno i profesionalno prevesti i različita dokumenta, koja pojedinci moraju podneti nekoj nadležnoj instituciji, kao što su na primer potvrda o stalnom zaposlenju, saglasnost za zastupanje i potvrda o slobodnom bračnom stanju, te uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stanju računa u banci, ali i uverenje o nekažnjavanju, zatim potvrda o visini primanja i sve ostale vrste kako potvrda, tako i saglasnosti, odnosno uverenja i izjava.

Bilo koji dokument koji je zvanično uvršten u medicinsku dokumentaciju, isto tako može da bude propisno obrađen (specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima, lekarski nalazi i druga), te će naravno ovi stručnjaci omogućiti zainteresovanim licima da dobiju kompletnu obradu i za svaki dokument, koji čini poslovnu dokumentaciju. Svakako će biti izvršeni direktni prevodi rešenja o osnivanju pravnog lica sa holandskog jezika na kineski, ali će pomenuti stručnjaci obraditi i godišnje, odnosno finansijske poslovne izveštaje, zatim statut preduzeća i fakture, kao i poslovne odluke, te osnivački akt preduzeća, revizorske izveštaje i mnoga druga dokumenta koja su striktno vezana za poslovanje, a bez obzira da li je u pitanju neka firma ili preduzetnik.

Simultano prevođenje sa holandskog jezika na kineski

Odmah moramo napomenuti da je simultani prevod sa holandskog na kineski jezik samo jedna od usluga, koje po zahtevu klijenata prevodilac i sudski tumač mogu da izvrše. A pored toga, oni su osposobljeni da primene pravila koja uključuje prevod uz pomoć šapata u toj varijanti jezika, ali i konsekutivni, a u svakoj od preko 20 poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford se klijentima nudi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. S obzirom na to da su u opticaju sve tri vrste usmenog prevoda, a da se tačno zna kada koja od njih mora da bude primenjena, neophodno je da ovi stručnjaci izvrše analizu svih podataka o samoj manifestaciji koja se organizuje, pa će njih klijenti morati da primarno dostave. Dakle, bitno je da oni budu upoznati sa podacima o broju lica koja će prisustvovati nekom događaju, zatim da budu informisani o lokaciji, kao i o trajanju, ali i generalno o tome kako je osmišljeno da on bude organizovan.

Ukoliko to bude bilo potrebno, to jest ako neki pojedinac ima sadržaje bilo koje vrste, a koji su već prevedeni u konkretnoj jezičkoj kombinaciji, izvršava se usluga redakture. Tačnije, ako postoje greške u tim materijalima, onda ih korektori i lektori shodno aktuelnim pravilima ispravljaju, pa tako njihovi vlasnici dobijaju mogućnost da se njima služe, pošto će biti obrađeni uz maksimalno poštovanje pravila koja su važeća i u prevodilačkoj struci i u kineskom jeziku.

Sve one sadržaje čija je osnovna svrha vezana za reklamiranje i to ne samo usluga i proizvoda, već i nekog preduzeća, ali i onih koji se koriste za prezentovanje različitih događaja, će sudski tumači i prevodioci po zahtevu pojedinaca da prevedu u navedenoj jezičkoj kombinaciji. Svakako će biti izvršeni i direktni prevodi reklamnih letaka i kataloga sa holandskog na kineski jezik, ali i brošura zatim PR tekstova, vizit kartica i flajera, kao i plakata i mnogih drugih marketinških materijala. Uzevši u obzir da je cilj njihovog prevođenja, najpre prezentovanje konkretnih sadržaja govornicima kineskog jezika, to se i poruka koju oni nose prilagođava pravilima konkretnog jezika, a kako bi se određena usluga ili recimo, proizvod što bolje prikazao Kinezima i ljudima koji se tim jezikom koriste.

Uz to što će klijenti moći da zaduže pomenute stručnjake, kako bi profesionalno preveli popularne tekstualne sadržaje različite tematike, oni će isto tako moći da dobiju i uslugu koja podrazumeva obradu stručnih tekstova. A pored onih koji se bave tematikom iz, rekli bismo standardnih oblasti, kao što su recimo ekonomija, turizam i marketing, biće prevedeni i tekstovi čija se tema odnosi na oblast finansija, bankarstva, prava i politike, ali i ekologije i zaštite životne sredine, te komunikologije i menadžmenta. Svakako se izvršava zahtev pojedinaca i vezano za prevođenje psiholoških tekstova sa holandskog na kineski jezik, ali i onih koji se bave oblašću građevinske industrije, te informacionih tehnologija i filozofije, kao i sociologije, medicine i nauke, odnosno farmacije i obrazovanja, te mnogih drugih naučnih disciplina.

Profesionalni prevodi udžbenika sa holandskog na kineski jezik

Apsolutno svaki klijent koji želi da dobije udžbenik preveden u ovoj varijanti jezika, može biti siguran da će sudski tumači i prevodioci odgovoriti adekvatno na njegov zahtev, jer su u potpunosti osposobljeni da prevedu udžbenike iz bilo koje oblasti. Biće, naravno izvršeni i direktni prevodi romana sa holandskog jezika na kineski, ali i književnih dela koja se svrstavaju u beletristiku, to jest onih koja su vezana i za poeziju i za prozu. Sem toga, a na osnovu zahteva pojedinaca se obrađuju i ilustrovani, odnosno dečiji, ali i stručni časopisi, te pomenuti stručnjaci obrađuju i članke iz novina bilo koje dužine, složenosti i tematike.

Naročito je važno istaći da prevodilac i sudski tumač mogu da izvrše direktan prevod serija sa holandskog jezika na kineski, ali i igranih i animiranih, te dokumentarnih i crtanih filmova. A svima koji su za obradu tih sadržaja zainteresovani, na raspolaganju je i mogućnost da angažuju zaposlene u konkretnoj poslovnici Prevodilačkog centra Akademije Oxford, kako bi izvršili stručnu sinhronizaciju tih materijala ili, pak njihovo titlovanje. Podrazumeva se da će u navedenoj kombinaciji jezika biti urađen prevod i za zabavne, dečije i obrazovne, kao i informativne emisije, te za reklamne poruke i sve ostale vrste kako audio sadržaja, tako isto i video.

Vrlo je važno da apsolutno svaki pojedinac, koga interesuje profesionalno prevođenje internet sadržaja sa holandskog jezika na kineski zna da će prevodioci i sudski tumači tokom njihove obrade implementirati i SEO pravila (Search Engine Optimisation). Isključivo zahvaljujući tome će vlasnici kako online prodavnica i web sajtova, tako i internet kataloga, te mnogih drugih materijala koji se na internetu mogu videti unaprediti svoje poslovanje, zato što će svim potencijalnim klijentima biti mnogo lakše da do željenih informacija dođu. Zapravo će internet pretraživač pravilno optimizovane online sadržaje, relativno brzo nakon zvaničnog postavljanja i da uvrsti u prve rezultate pretrage, a podrazumeva se da će tokom obrade ovi stručnjaci definisati i takozvane ključne reči, to jest one pojmove po kojima će ti sadržaji i biti prepoznati kao najbolji. Moramo napomenuti i to da konkretni stručnjaci mogu ostvariti i zahtev svakog klijenta, kome je u ovoj varijanti jezika potreban prevod softvera, a što se odnosi na apsolutno svaki program ili aplikaciju.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na holandski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje