Prevod sa holandskog na korejski jezik

Besplatni online prevod sa holandskog na korejski jezik

Za online prevod sa holandskog na korejski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevodi sa holandskog na korejski jezik

Apsolutno svaki dokument koji pojedinac želi da dobije preveden u konkretnoj varijanti jezika, će takođe u okviru Prevodilačkog centra Akademije Oxford da bude i overen, budući da tako navode važeća pravila. A to znači da će njegov vlasnik, odmah po završetku postupka obrade imati mogućnost konkretni dokument bez ikakvih smetnji da primenjuje, uzevši u obzir da se on sa pravnog i zakonskog aspekta smatra u potpunosti ispravnim i validnim.

Celokupan postupak koji podrazumeva kako direktno prevođenje dokumenata sa holandskog jezika na korejski, tako i njihovu overu je vrlo jasno definisan zakonskim odredbama, pa se od klijenata i zahteva da poštuju osnovno pravilo koje je vezano za dostavljanje sadržaja na obradu. Naime, sudski tumač koji će biti zadužen za izvršenje usluge overe će, svakako morati da preveden dokument vrlo pažljivo uporedi sa originalnim sadržajima, a kako bi bio u potpunosti siguran da nema razlike između njih.

Sama činjenica da na zahtev klijenata može da bude izvršena i samo usluga overe dokumenta, a koji je prethodno preveden u toj jezičkoj kombinaciji, može da dovede do određenih odstupanja, ali je rešenje tada vrlo jednostavno, jer su u okviru ove institucije zaposleni i lektori i korektori. Upravo oni će i primeniti sva pravila svoje struke i izvršiti redakturu dokumenta, a kako bi on kasnije mogao da bude overen. Naravno da se konkretna usluga može i u svakoj drugoj situaciji primeniti, to jest kod bilo koje druge vrste sadržaja.Prevođenje sa holandskog na korejski
Prevođenje sa korejskog na holandski

Ako je potrebno, sudski tumači i prevodioci u toj varijanti jezika kompletno obrađuju kako poslovnu dokumentaciju (fakture, poslovne odluke, osnivački akt preduzeća, finansijski i godišnji poslovni izveštaji, statut preduzeća, revizorski izveštaji, rešenje o osnivanju pravnog lica i druga), tako isto i apsolutno sva lična dokumenta (izvod iz matične knjige venčanih, uverenje o državljanstvu, dozvola za boravak, lična karta, izvod iz matične knjige umrlih, radna dozvola, potvrda o prebivalištu, izvod iz matične knjige rođenih, saobraćajna dozvola, pasoš i ostala).

Takođe će da bude ispunjen i zahtev apsolutno svakog klijenta, kome su neophodni direktni prevodi pravnih akata sa holandskog jezika na korejski, a u tom slučaju pomenuti stručnjaci, pored ostalih prevode sudske odluke i punomoćje za zastupanje, kao i ugovore i presude o razvodu braka, odnosno sudske tužbe i tekovine Evropske Unije, ali i licence, punomoćje za zastupanje i sudska rešenja, kao i sudske žalbe i ostala nenavedena dokumenta, a koja su isključivo vezana kako za oblast sudstva, isto tako i za oblast prava.

Uzevši u obzir da je obaveza svakoga ko je za konkretnu uslugu zainteresovan, da na uvid sudskom tumaču dostavi i originalna dokumenta, to je njegova obaveza da ih pošalje ili putem kurirske službe, odnosno „Pošte Srbije“ preporučeno ili da ih donese lično, a u ono predstavništvo koje prethodno bude izabrao.

Klijent će lično imati mogućnost da odabere kako će preuzeti prevedene i overene sadržaje, a to može da učini najpre lično, a potom i da iznese zahtev za njihovom dostavom na adresu. A samim tim što mora biti angažovana određena kurirska služba, koja će tu uslugu propisno i da izvrši, klijent će naravno biti u obavezi da plaćanje blagovremeno izvrši i to u skladu sa dogovorom, koji će imati sa zaposlenima u toj službi, budući da su oni zaduženi i za formiranje cene usluge dostave.

Ko god bude zahtevao da preveden i overen bilo koji dokument dobije u roku koji je kraći od propisanog, svakako će morati i da ispoštuje pravilo koje se odnosi na dostavljanje, a podrazumeva da se željeni sadržaji šalju elektronski, dok se originali na uvid moraju naknadno u najkraćem roku dostaviti.

Ističemo da bi trebalo sve informacije o overi Apostille pečatom, to jest o onome koji je još poznat i kao Haški, klijent samostalno da pribavi, uzevši u obzir da prevodilac i sudski tumač koji su zaposleni u svakoj poslovnici ove institucije, nisu za izvršenje tok postupka zaduženi.

Pored svih do sada navedenih dokumenata, a shodno zahtevu klijenata se vrši i direktan prevod medicinske dokumentacije sa holandskog jezika na korejski, što se odnosi na kompletnu obradu ne samo lekarskih nalaza, već i dokumentacije o medicinskim proizvodima, zatim specifikacija farmaceutskih proizvoda i uputstava za lekove i karakteristike proizvoda, te mnogih drugih dokumenata koja se smatraju zvanično njenim sastavnim delom.

Isto tako mogu da budu obrađene i sve vrste potvrda i uverenja, ali i saglasnosti i izjava (potvrda o stalnom zaposlenju, saglasnost za zastupanje, potvrda o visini primanja, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stanju računa u banci i sva ostala dokumenta koja se podnose nadležnim službama), a takođe će članovi tima konkretne poslovnice prevesti i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, odnosno deklaracije proizvoda i građevinske projekte, ali i uputstvo za rukovanje i svaki drugi dokument koji ulazi u sastav kako građevinske dokumentacije, tako isto i tehničke, ali i dokumentacije za tendere.

Podrazumeva se da na osnovu zahteva pojedinaca, profesionalni sudski tumači i prevodioci pristupaju obradi svih onih sadržaja koji se tiču oblasti obrazovanja i nauke, kao što su na primer uverenje o položenim ispitima, seminarski radovi i naučni patenti, te svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, prepis ocena i diplomski, ali i naučni radovi, diploma i dodatak diplomi, potvrda o redovnom školovanju i rezultati naučnih istraživanja, te nastavni planovi i programi fakulteta i drugi.

Isto tako mora biti istaknuto da ovi stručnjaci, po potrebi pružaju usluge usmenog prevoda u konkretnoj varijanti jezika, a što je usluga koja uključuje primenu kako pravila šapatnog, tako isto i simultanog, ali i konsekutivnog prevoda, te omogućuju svakome ko za tim ima potrebu, da izvrši po povoljnim cenama i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

U skladu sa zahtevima zainteresovanog klijenta, mogu da budu izvršeni i direktni prevodi tekstualnih materijala sa holandskog jezika na korejski i to bilo koje tematike, kompleksnosti i namene, odnosno dužine, ali ovi stručnjaci profesionalno odgovaraju i na zahteve koji se tiču obrade kako marketinških materijala (brošure, reklamni flajeri, plakati, katalozi, vizit kartice, PR tekstovi i drugi), tako i novinskih članaka, zatim časopisa, književnih dela svih vrsta i udžbenika.

Za sve te materijale važi pravilo da ih klijenti mogu elektronski poslati na obradu, ali i primiti isto tako, a nakon što bude bio izvršen njihov prevod u pomenutoj varijanti jezika. U slučaju da im taj princip ne bude u potpunosti odgovarao, imaju mogućnost da iskoriste i neku drugu varijantu, kako preuzimanja, tako i dostave sadržaja, a o svim potrebnim detaljima će moći da se na vreme raspitaju u okviru konkretnog predstavništva ove institucije.

Izuzev prevoda svih audio i video materijala, kao što su na primer serije, emisije i filomovi, te reklamne poruke, klijenti mogu u ovoj instituciji da dobiju i uslugu sinhronizacije tih materijala, ali i njihovo profesionalno titlovanje.

Moramo napomenuti i to da profesionalna obrada internet sadržaja, odnosno onih koji su vezani za računare, kao što su recimo programi web sajtovi i aplikacije, ali i online katalozi, zatim internet prodavnice i ostali, uključuje i njihovu optimizaciju, a shodno pravilima SEO (Search Engine Optimisation) sa kojima su prevodilac i sudski tumač u potpunosti upoznati.

Prevođenje serija sa holandskog jezika na korejski i usluga titlovanja/sinhronizacije

Verujemo da će svaki klijent, kome su potrebni direktni prevodi serija sa holandskog na korejski jezik biti vrlo zadovoljan činjenicom da Prevodilački centar Akademije Oxford nudi uslugu kako njihovog profesionalnog titlovanja, tako i sinhronizacije. Naravno da prevodioci i sudski tumači, zaposleni u svakom predstavništvu ove institucije mogu da u toj varijanti jezika prevedu i informativne emisije, koje bi trebalo da budu emitovane kako na radiju, tako i na televiziji, ali i one koje su zabavnog karaktera ili obrazovne, potom dokumentarne filmove i reklamne poruke, te crtane, igrane i animirane filmove, kao i sve ostale vrste video ili audio materijala.

Ističemo takođe da su pomenuti stručnjaci osposobljeni i za direktan prevod udžbenika i književnih dela sa holandskog na korejski jezik, ali i za obradu članaka iz novina, zatim ilustrovanih, kao i stručnih, te svih ostalih vrsta časopisa.

A kada je u pitanju usmeni prevod u konkretnoj jezičkoj kombinaciji, mora se naglasiti da prevodioci i sudski tumači koji su zaposleni u okviru pomenute institucije specijalizovani kako za konsekutivno i simultano prevođenje sa holandskog na korejski jezik, tako i za primenu usluge koje je poznata kao prevod uz pomoć šapata. Takođe se i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje u okviru konkretne institucije nudi klijentima, a pod uslovom da ovi stručnjaci upravo tu vrstu usmenog prevoda treba da pruže. Svakako se očekuje da zainteresovani za njihovo angažovanje dostavi relevantne informacije o samom događaju, to jest o onoj manifestaciji za koju ta usluga treba da bude primenjena. A posebno je važno da ih informiše kako o broju učesnika i o mestu održavanja, tako i u trajanju događaja, ali i uopšteno o tome kako je predviđeno da on bude organizovan. Pomenuti stručnjaci posle toga pristupaju analiziranju tih podataka i donose konačnu odluku o tome da li će biti primenjen šapatni, konsekutivni ili simultani prevod.

Prevodi online sadržaja sa holandskog na korejski jezik

Svi internet materijali mogu da budu na osnovu zahteva pojedinaca obrađeni u konkretnoj jezičkoj kombinaciji, a što se prvenstveno odnosi na direktno prevođenje web sajtova sa holandskog jezika na korejski, ali i internet kataloga, zatim online prodavnica i uopšteno govoreći, svih ostalih sadržaja koji su vidljivi na mreži. Takođe, prevodioci i sudski tumači mogu da obrade svaku aplikaciju koju pojedinac zahteva ili određeni program, uzevši u obzir da je njihova specijalnost i obrada softvera u pomenutoj varijanti jezika. A kada prevode onlajn sadržaje bilo koje vrste, ovi stručnjaci se trude da ih prilagode pravilima samog pretraživača, što znači da oni primenjuju alate koji su poznati kao SEO, to jest Search Engine Optimisation, te tako klijent izuzev prevoda dobija i uslugu profesionalnog optimizovanja.

Usluga stručne lekture i korekture je dostupna u poslovnicama Prevodilačkog centra Akademije Oxford širom naše zemlje i podrazumeva da se tokom procesa redakture rade ispravke u svim onim materijalima, koji su u navedenoj jezičkoj varijanti pre toga već prevedeni, te se tako oni zahtevima korejskog jezika maksimalno prilagođavaju.

Moramo napomenuti i to da ovi stručnjaci ostvaruju i onaj zahtev, koji se odnosi na direktan prevod tekstova sa holandskog jezika na korejski, tako da osim onih koji se smatraju popularnim, oni prevode i stručne sadržaje. A ne samo da će prevodilac i sudski tumač da prevedu tekstove iz oblasti komunikologije, marketinga i menadžmenta, odnosno farmacije, obrazovanja, nauke i medicine, već i one sadržaje koji su vezani za finansije, turizam i filozofiju. Sem toga će prevesti i ekonomske tekstove, ali i političke, potom one koji se bave tematikom iz domena informacionih tehnologija i ekologije i zaštite životne sredine, ali i svih ostalih prirodnih ili društvenih naučnih disciplina.

Svakako zaposleni u ovoj instituciji mogu biti angažovani i kada su klijentima potrebni direktni prevodi reklamnih materijala sa holandskog jezika na korejski, a kojom prilikom će oni osim PR tekstova, kataloga i vizit kartica, da maksimalno profesionalno obrade reklamne letke, brošure i plakate, odnosno reklamne flajere i sve ostale sadržaje putem kojih se nešto prezentuje, bilo da je u pitanju poslovanje firme, događaj ili usluga, odnosno proizvod.

Prevod uverenja o državljanstvu sa holandskog jezika na korejski

Izuzev uverenja o državljanstvu, na osnovu zahteva zainteresovanih mogu da budu urađeni i direktni prevodi kako izvoda iz matične knjige rođenih, tako i umrlih, odnosno venčanih, to jest krstenice, umrlice i venčanog lista, ali i pasoša, zatim potvrda o prebivalištu i lične karte, te apsolutno bilo koje dozvole (radna, dozvola za boravak, saobraćajna, vozačka i druge), odnosno svih ostalih ličnih dokumenata.

Svakako, ko god da je zainteresovan za ovu uslugu će morati da bude informisan o tome da prevodioci i sudski tumači, koje zapošljava u timu svakog svog predstavništva Prevodilački centar Akademije Oxford, imaju ovlašćenja da uz prevod kako ličnih dokumenata u toj varijanti jezika, a tako i svih ostalih, urade i overu.

Preciznije govoreći, taj postupak vrši sudski tumač, koji je zvanično ovlašćeni od strane relevantnih državnih institucija i na prevedeni dokument stavlja svoj pečat, a kako bi njegovu istovetnost sa originalnim sadržajima na taj način potvrdio. Zahteva se, svakako od pojedinaca da upravo originale na uvid dostavi, a budući da overa Apostille pečatom, to jest takozvanim Haškim nije u nadležnosti pomenutih stručnjaka, trebalo bi da se svaki klijent o njoj podrobno raspita.

Ukoliko to bude bilo potrebno, sudski tumači i prevodioci će izvršiti i direktan prevod građevinskih projekata sa holandskog na korejski jezik, te će obraditi i sva ostala dokumenta koja ulaze u sastav najpre građevinske dokumentacije, a zatim i tehničke i tenderske, kao što su na primer uputstvo za rukovanje, deklaracije proizvoda i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, ali i mnoga druga.

Bilo koji dokument koji je vezan za oblast prava ili sudstva, odnosno obrazovanja i nauke će biti propisno obrađen, a kada to neki klijent bude zahtevao. Pobrinuće se pomenuti stručnjaci da u konkretnoj jezičkoj varijanti prevedu, a onda prema datim im ovlašćenjima i overe kako sudske presude, ugovore i sudske odluke, odnosno rešenja, žalbe i tužbe, tako i tekovine Evropske Unije, punomoćje za zastupanje, licence i sertifikate svih vrsta, ali i rezultate naučnih istraživanja i prepis ocena. Takođe će kompletno obraditi u skladu sa aktuelnim pravilima i diplomske radove, uverenje o položenim ispitima i nastavne planove i programe fakulteta, kao i seminarske i diplomu i dodatak diplomi, odnosno sva ostala dokumenta koja se za prethodno pomenute oblasti na neki način mogu vezati.

Na raspolaganju je svakom pojedincu i ona usluga koja se odnosi na direktno prevođenje medicinske dokumentacije sa holandskog na korejski jezik (lekarski nalazi, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima i ostala dokumenta koja u njen sastav ulaze), a podrazumeva se da će prevodilac i sudski tumač shodno zahtevima klijenata obraditi i sva dokumenta koja se tiču poslovanja, kako neke kompanije tako isto i preduzetnika (poslovne odluke, osnivački akt preduzeća, finansijski poslovni izveštaji, fakture, revizorski izveštaji, statut preduzeća, godišnji poslovni izveštaji, rešenje o osnivanju pravnog lica i ostala dokumenta koja čine poslovnu dokumentaciju).


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na holandski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje