Prevod sa holandskog na hrvatski jezik

Besplatni online prevod sa holandskog na hrvatski jezik

Za online prevod sa holandskog na hrvatski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevođenje sa holandskog na hrvatski jezik

Sem mogućnosti da angažuje zaposlene ove institucije zarad izvršenja obrade različitih sadržaja u konkretnoj jezičkoj varijanti, svaki pojedinac može da od njih zahteva usmeno prevođenje sa holandskog jezika na hrvatski.

Podrazumeva se da će sudski tumači i prevodioci njima omogućiti kako uslugu šapatnog i konstruktivnog, isto tako i simultanog prevoda, a i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje će im biti ponuđeno, ako to bude bilo u skladu sa zahtevima manifestacije.

Zasposleni konkretne institucije su usmereni i na direktan prevod reklamnih materijala sa holandskog jezika na hrvatski, što znači da osim PR tekstova, kataloga i letaka, profesionalno mogu da obrade i brošure, reklamne flajere i pakate, ali i sve druge sadržaje koji se tiču marketinga i reklamiranja.Prevođenje sa holandskog na hrvatski
Prevođenje sa hrvatskog na holandski

Onda kada bude bilo potrebno, biće prevedeni i popularni tekstualni sadržaji različite složenosti, dužine i tematike, ali i stručni, to jest naučni. Sem toga, prevodilac i sudski tumač odgovaraju profesionalno i na zahteve koji se odnose na obradu kako novinskih članaka i različitih vrsta časopisa (dečiji, ilustrovani, stručni i drugi), tako i udžbenika i književnih dela (beletristika, romani i ostala prozna, ali i pesme i sva poetska književna dela).

Ako bude bilo potrebno, zaposleni u konkretnoj poslovnici ove institucije mogu da primene i sva pravila koja uključuje kako lektura sadržaja, tako i njihova korektura. A preciznije govoreći, redaktura se mora primeniti ako postoje urađeni prevodi za određeni materijal, a lice koje ih je vršilo se nije pridržavalo aktuelnih pravila, pa je načinilo određene propuste, koje korektori, odnosno profesionalni lektori moraju adekvatno da isprave.

Naravno da svako ko ima za tim potrebu može pomenute stručnjake da angažuje i kada je potrebno izvršiti direktno prevođenje reklamnih poruka sa holandskog jezika na hrvatski, ali i dokumentarnih, animiranih i igranih filmova bilo kog žanra, odnosno serija, obrazovnih i informativnih emisija, te crtanih filmova, emisija koje tu zabavnog karaktera, ali i svih ostalih kako video, tako i audio sadržaja. Navedena institucija u okviru te usluge nudi zainteresovanima i priliku da konkretne materijale dobiju ili titlovane ili sinhronizovane, budući da su osobe čija je to specijalnost u svakom predstavništvu zaposlene.

Ne samo da će sudski tumač i prevodilac u navedenoj varijanti jezika da obrade sadržaje koji se tiču kompjutera ili su vidljivi na internetu, već će uz njihov profesionalan prevod izvršiti i uslugu takozvane optimizacije. Preciznije govoreći. potrudiće se da što pravilnije primene alate poznate kao SEO (Search Engine Optimisation), a čija je osnovna svrha jeste maksimalno kvalitetno prilagođavanje sadržine internet prodavnica ili onlajn kataloga, odnosno web sajtova i ostalih materijala te vrste, onim pravilima koja važe u okviru konkretnog pretraživača. A kada se primene ti alati na pravilan način, obično se ti sadržaji u relativno kratkom roku pošto bude bio završen prevod i oni postavljeni na mrežu, nađu u okviru prvih rezultata pretrage za prethodno tačno određene izrazi i reči. Isto tako se podrazumeva da klijenti mogu zadužiti pomenute stručnjake kako bi dobili adekvatan prevod softvera, uzevši u obzir da oni imaju dovoljno iskustva u obradi brojnih programa i aplikacija u navedenoj varijanti jezika.

Ukoliko je potrebno da budu urađeni direktni prevodi dokumenata sa holandskog jezika na hrvatski, pomenuti stručnjaci će pristupiti i pružanju dodatne usluge, a u ovom slučaju ona uključuje overu, koju će shodno pravilima da izvrši lice zvanično ovlašćeno, odnosno sudski tumač. Jednostavnije rečeno, on će staviti na prevedene materijale svoj pečat nakon što utvrdi istovetnost između originalnih i prevedenih sadržaja, pa će ustvari na taj način da potvrdi da između njih nema nikakve razlike, to jest da je preveden dokument veran originalnom.

Trebalo bi svaki klijent na uvid konkretnom stručnjaku da donese originalna dokumenta ili da ih pošalje preporučenom poštanskom pošiljkom, ali isto tako može i određenu kurirsku službu da zaduži, kako bi ih dostavila na adresu odabranog predstavništva.

A što se tiče slanja svih ostalih sadržaja, ovo pravilo tom prilikom ne važi, pa klijenti mogu da ih pošalju elektronskim putem, jer nisu u obavezi originale tada da dostave. Isti princip se primenjuje i kada se preuzimaju prevedeni svi oni materijali, koji nisu svrstani u dokumenta.

Kod preuzimanja dokumenata se primenjuju dve varijante, što znači da pojedinac može izabrati ili njihovo dostavljanje na adresu, a preko ovlašćene kurirske službe ili lično preuzimanje u izabranoj poslovnici. Ko god se bude opredelio za prvu pomenutu varijantu, biće obavezan da navedenu usluge dodatno plati, s tim da tom prilikom isključimo služba koja dostavlja kompletno obrađena dokumenta ima pravo da navede cenu usluge.

Podrazumeva se da će prevodioci i sudski tumači omogućiti svim klijentima da dobiju kako prevod pravnih akata sa holandskog jezika na hrvatski (te kovine Evropske Unije, presude o razvodu braka, sudske žalbe i odluke, licence, sudska rešenja, punomoćje za zastupanje, sertifikati, sudske tužbe i sva ostala dokumenta koja se prava i sudstva tiču), tako i svih onih dokumenata koja su za oblast nauke direktno vezana, ali i obrazovanja (naučni radovi, uverenje o položenim ispitima, potvrda o redovnom školovanju, diplomski radovi, svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, prepis ocena, rezultati naučnih istraživanja, seminarski radovi, nastavni planovi i programi fakulteta i ostala).

Svakako mogu biti u skladu sa pravilima kompletno obrađene i različite vrste dokumentacija, a pored poslovne (poslovne odluke, rešenje o osnivanju pravnog lica, finansijski poslovni izveštaji, osnivački akt preduzeća, revizorski izveštaji, statut preduzeća, fakture, godišnji poslovni izveštaji i mnoga druga), zaposleni u pomenutoj instituciji mogu da prevedu i lekarske nalaze i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, ali i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, odnosno specifikacije farmaceutskih proizvoda, te apsolutno bilo koji drugi dokument koji je u medicinsku dokumentaciju prema pravilima svrstan.

Mora biti napomenuto da svaki onaj klijent, kome je direktno prevođenje ličnih dokumenata sa holandskog jezika na hrvatski potrebno, može u okviru konkretne institucije dobiti kompletnu obradu kako izvoda iz matične knjige umrlih, odnosno venčanih i rođenih (umrlica, venčani list i krštenica), tako i lične karte, uverenja o državljanstvu i potvrde o prebivalištu, odnosno svih vrsta dozvola, poput radne i saobraćajne, potom vozačke i dozvole za boravak, te će naravno biti obrađen i svaki drugi lični dokument koji pojedinac bude u skladu sa pravilima dostavio na obradu.

Ističemo da sudski tumač i prevodilac, takođe mogu da prevedu i bilo koji dokument koji neka državna institucija od pojedinaca zahteva. Na prvom mestu se misli na uverenje o nekažnjavanju, odnosno na uverenje o neosuđivanosti, ali i na različite vrste potvrda, zatim saglasnosti i izjava (potvrda o slobodnom bračnom stanju, potvrda o visini primanja, saglasnost za zastupanje, potvrda o stanju računa u banci, potvrda o stalnom zaposlenju i mnoga druga).

Pomenućemo i to da klijente u ovoj varijanti jezika očekuju i prevodi za građevinsku, odnosno tendersku, ali i za tehničku dokumentaciju, što znači da pomenuti stručnjaci izuzev laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka i građevinskih projekata, mogu po njihovom zahtevu da obrade kako uputstvo za rukovanje, tako i deklaracije proizvoda, ali i bilo koji drugi dokument koji je u jednu od tih vrsta dokumentacija uključen.

Želja nam je da svaki naš klijent maksimalno bude zadovoljan pruženom uslugom, pa zato i imamo obavezu da pomenemo overu koja nije u nadležnosti naših stručnjaka, a ipak u određenim slučajevima mora da bude izvršena. Mislimo ustvari na postupak takozvane nadovere i stavljanje Apostille, to jest čuvenog Haškog pečata na određena dokumenta. Naime, profesionalni prevodioci i sudski tumači koji su u našim poslovnicama zaposleni, nisu u obavezi da klijente o toj vrsti overe informišu, a prvenstveno zato što nemaju relevantna ovlašćenja za njeno izvršenje. A kako postoje dokumenta za koja se zahteva overa Haškim pečatom i tačno se zna da li se on na njih stavlja nakon što bude izvršen prevod i overa sudskog tumača ili se prvo stavlja taj pečat, pa se onda pristupa obradi u skladu sa pravilima, to je od izuzetnog značaja da svaki klijent informacije o tome dobije. Samo to i jeste razlog zašto naši klijenti treba, pre nego što uopšte dostave dokumenta pomenutim stručnjacima na obradu, da kontaktiraju nadležne republičke institucije, te da od njihovih zaposlenih dobiju sve informacije koje se odnose na postupak nadovere.

Prevodi informativnih emisija sa holandskog na hrvatski jezik

Izuzev radijskih emisija informativnog karaktera, sudski tumači i prevodioci mogu takođe da izrade direktan prevod informativnih televizijskih emisija sa holandskog jezika na hrvatski, ali shodno zahtevima prevode i zabavne, kao i obrazovne, te sve ostale vrste emisija. Podrazumeva se, svakako da će prevesti i dokumentarne, odnosno animirane i crtane filmove, ali i serije, te igrane filmove, a bez obzira koji žanr da je u pitanju, kao i reklamne poruke i sve ostale video i audio materijale. Uzevši u obzir da svaka poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford u našoj zemlji zapošljava i one profesionalce, koji pružaju usluge sinhronizacije i titlovanja svih sadržaja ove vrste, to će pojedinac imati mogućnost i jednu od tih usluga da dobije u najkraćem mogućem roku. Na taj način će, praktično govoreći, dostavljeni sadržaji biti kompletno obrađeni i kao takvi spremni za prezentovanje gledaocima, odnosno slušaocima.

Pored udžbenika bilo koje tematike, mogu da budu prevedena i književna dela i to kako ona koja su poetska, tako i prozna, a konkretni stručnjaci će ispuniti želju i svakom klijentu, kome je potrebna obrada časopisa bilo koje vrste, te će prevesti i članke iz novina ako je potrebno.

Prema zahtevima pojedinaca, vrše se i direktni prevodi tekstova sa holandskog jezika na hrvatski i to kako onih koji se bave društvenim, tako i onih koji se tiču isključivo prirodnih nauka. Tek neke od oblasti na koje bi njihova tema eventualno mogla da se odnosi su obrazovanje, komunikologija i medicina, te menadžment, farmacija i nauka, ali i marketing, ekologija i zaštita životne sredine, zatim turizam i informacione tehnologije. Podrazumeva se da će prevodilac i sudski tumač u toj kombinaciji jezika obraditi i one tekstualne materijale, čija je osnovna tema usmerena na politiku, građevinsku industriju i bankarstvo, odnosno pravo, ekonomiju i psihologiju, kao i filozofiju, sociologiju i sve ostale naučne discipline koje sada nismo naveli.

Sadržaji koji su namenjeni reklamiranju, kako nekog proizvoda ili usluge, tako isto i prezentovanju konkretnog događaja, ali i rada neke kompanije mogu, shodno zahtevima pojedinaca da budu profesionalno prevedeni u toj jezičkoj varijanti. A to znači da će zaposleni u konkretnom predstavništvu izvršiti kako direktno prevođenje kataloga i reklamnih flajera sa holandskog jezika na hrvatski, tako će profesionalno obraditi i plakate, te PR tekstove i reklamne letke, ali i vizit kartice, odnosno brošure i uopšteno rečeno, sve ostale sadržaje čija je osnovna svrha upravo reklamiranje nečega.

Prevod online prodavnica sa holandskog na hrvatski jezik

Osnovni uslov koji mora biti ispunjen da bi se direktno prevođenje internet prodavnica sa holandskog jezika na hrvatski smatralo profesionalnim, to jest da bi one bile uvrštene u glavne rezultate pretrage na internetu za prethodno određene reči, odnosno izraze, jeste da prevodilac i sudski tumač tom prilikom implementiraju pravila SEO (Search Engine Optimisation). Upravo zahvaljujući poznavanju ovih alata, zaposleni u svakoj od preko 20 poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford zainteresovanima pružaju klijentima kako prevod online prodavnica, odnosno kataloga i internet sajtova, tako isto i njihovu stručnu optimizaciju. Napominjemo da oni mogu obraditi i svaku aplikaciju ili program koji neko zahteva, ali i sve ostale kako onlajn, tako i sadržaje koji se na kompjutere odnose.

Profesionalna redaktura jeste usluga koju izvršavaju isključivo korektori i lektori, a njena je osnovna svrha ispravljanje propusta u materijalima koje je neko preveo u konkretnoj jezičkoj varijanti, ali se nije pridržavao osnovnih pravila niti prevođenja, niti hrvatskog jezika. Dakle, ukoliko neki klijent poseduje sadržaje takve vrste, on praktično rečeno njih ne može upravo iz tog razloga da koristi, a to će moći da učini nakon što pomenuti stručnjaci budu primenili aktuelna pravila redakture.

U želji da svakome kome je potreban usmeni prevod sa holandskog jezika na hrvatski omoguće maksimalno profesionalnu uslugu, sudski tumači i prevodioci koje ova institucija zapošljava vrše kako šapatno i simultano, tako i konsekutivno prevođenje, a nude klijentima i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje najnovije generacije i to po odličnim uslovima. Napominjemo da se ponuda za konkretnu uslugu mora formirati na osnovu detaljne analize podataka o tačnom trajanju događaja, to jest manifestacije, ali i o broju osoba koje će biti prisutne, pa su to upravo osnovne informacije koje je klijent obavezan da dostavi. Takođe bi bilo dobro da informiše ove stručnjake o karakteristikama prostora, odnosno lokacije na kojoj će događaj da bude održan, ali i da im da osnovne smernice o njegovoj organizaciji.

Prevođenje potvrde o slobodnom bračnom stanju sa holandskog na hrvatski jezik

Ističemo da svako ko zahteva obradu navedenog dokumenta, može dobiti na prvom mestu direktan prevod potvrde o slobodnom bračnom stanju sa holandskog jezika na hrvatski, a onda će u skladu sa važećim zakonskim aktima biti urađena i overa tog dokumenta.

Zahteva se od vlasnika da originalne sadržaje na uvid sudskom tumaču donese ili na jedan od omogućenih načina pošalje, a potrebno je i da on sam informacije o nadoveri, koja podrazumeva stavljanje Haškog ili Apostille pečata zatraži u okviru nadležnih institucija Republike Srbije.

Podrazumeva se da će prevodioci i sudski tumači, koji su deo tima poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford obraditi i potvrdu o visini primanja, potom uverenje o nekažnjavanju i potvrdu o stalnom zaposlenju, ali i uverenje o neosuđivanosti, te potvrdu o stanju računa u banci, kao i saglasnost za zastupanje, to jest svaku potvrdu i saglasnost, ali i uverenje, kao i izjavu koju klijent bude zahtevao, odnosno ona dokumenta koja moraju različitim državnim institucijama da budu predata.

Bilo koju vrstu dokumentacije, takođe zaposleni ove institucije kompletno obrađuju, a primarno mislimo na ličnu (vozačka dozvola, uverenje o državljanstvu, pasoš, izvod iz matične knjige rođenih, radna dozvola, venčani list, lična karta, potvrda o prebivalištu, saobraćajna dozvola, izvod iz matične knjige umrlih, dozvola za boravak i ostala lična dokumenta), ali i na poslovnu dokumentaciju (rešenje o osnivanju pravnog lica, finansijski poslovni izveštaji, osnivački akt preduzeća, revizorski izveštaji, fakture, statut preduzeća, godišnji finansijski izveštaji, poslovne odluke i druga dokumenta koja se odnose kako na poslovanje preduzetnika, tako i kompanija).

Isto tako oni mogu da prevedu i medicinsku i tendersku, kao i građevinsku i tehničku dokumentaciju. Zapravo se podrazumeva da će sudski tumač i prevodilac, pored specifikacija farmaceutskih proizvoda, dokumentacije o medicinskim proizvodima i uputstava za lekove i karakteristike proizvoda, izvršiti i direktno prevođenje lekarskih nalaza sa holandskog jezika na hrvatski, ali će obraditi kompletno i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstvo za rukovanje i deklaracije proizvoda, odnosno građevinske projekte i svaki drugi dokument koji ovom prilikom nije pomenut, a tiče se konkretnih vrsta dokumentacija.

Uz rezultate naučnih istraživanja, pomenuti stručnjaci pristupaju kompletnoj obradi i naučnih radova bilo koje tematike, ali i naučnih patenata, te svih ostalih dokumenata i materijala koji su striktno za oblast nauke vezani.

Pobrinuće se, isto tako da ostvare zahtev apsolutno svakog klijenta, kome su potrebni direktni prevodi pravnih akata sa holandskog jezika na hrvatski, a što znači da će pored tekovina Evropske Unije, sertifikata i sudskih žalbi, odnosno tužbi i odluka, prevesti, pa onda i overiti punomoćje za zastupanje, zatim sudske tužbe i ugovore, kao i licence, sudska rešenja i punomoćje za zastupanje, te presude o razvodu braka i ostala nenavedena dokumenta koja se tiču kako prava direktno, tako isto i sudstva.

Potrebno je reći i to da profesionalni prevodioci i sudski tumači, a na osnovu potreba, odnosno zahteva pojedinaca izrađuju i direktan prevod uverenja o položenim ispitima sa holandskog jezika na hrvatski, te obrađuju u skladu sa propisima i sve ostale sadržaje koji se tiču oblasti obrazovanja, kao što su na primer potvrda o redovnom školovanju i diploma i dodatak diplomi, odnosno seminarski radovi, svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole i prepis ocena, ali i diplomski radovi, nastavni planovi i programi fakulteta, te mnogi drugi materijali iz te oblasti.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na holandski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje